Ευρετήρια (Μαρτίου 2014)

ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Τεύχος 3/2014, Μάρτιος

Νομοθεσία, Μελέτες και Νομολογία εμπορικού, οικονομικού, αστικού οικονομικού, εργατικού και φορολογικού δικαίου

Εκδίδεται από το 1995 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €140.00
ΝΠ €200.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

ΑΛΛΗΛΟΧΡΕΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Έκδοση διαταγής πληρωμής για το κατάλοιπο κλεισθέντος αλληλόχρεου λογαριασμού. Έγκυρη η δικονομική σύμβαση για την αποδεικτική δύναμη του αποσπάσματος των εμπορικών βιβλίων της τράπεζας. Η εκτύπωση του αποσπάσματος, που φέρει τη βεβαίωση του εκτυπώσαντος υπαλλήλου για τη γνησιότητά της, αποτελεί το πρωτότυπο έγγραφο. Στο επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του αποσπάσματος θα πρέπει να υπάρχει η προαναφερθείσα βεβαίωση του υπαλλήλου και η βεβαίωση για την ακρίβεια του φωτοαντιγράφου να προέρχεται από αρμόδια αρχή ή δικηγόρο. ΑΠ 1421/2013,

σελ. 247.

Η πιστώτρια τράπεζα μπορεί να κλείσει οποτεδήποτε, οριστικά, τον αλληλόχρεο λογαριασμό, ακόμη και χωρίς συμφωνία με τον πιστούχο, και να αξιώσει την πληρωμή του καταλοίπου. ΕφΑθ 7318/2013,

σελ. 248.

ΕΠΙΤΑΓΗ

Έκδοση ακάλυπτης επιταγής. Για το αξιόποινο της πράξης του εκδότη αρκεί ο ενδεχόμενος δόλος του. Αξίωση και αδικοπραξία έχει ο τελικός κομιστής ή ο οπισθογράφος που την πλήρωσε και απέκτησε αναγωγικά δικαιώματα. ΑΠ 1380/2013,

σελ. 256.

Είναι νόμιμη η επιταγή που επέχει θέση εγγυοδοσίας και εκδίδεται για ασφάλεια μελλοντικής απαίτησης του κομιστή κατά του εκδότη. Αθέτηση της κύριας υποχρέωσης του εκδότη. ΑΠ 1384/2013,

σελ. 258.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΕΣ

Συμφωνία μεταξύ πιστωτών και επιχείρησης κατά το ήδη καταργηθέν άρθρο 44 του Ν 1892/1990. Προϋποθέσεις έγκυρης σύναψής της και καθορισμός των μη συμβληθέντων πιστωτών που δεσμεύονται από αυτή. περιπτώσεις αναβίωσης των απαιτήσεων των πιστωτών. ΑΠ 1475/2013,

σελ. 245.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Η κρίση της επιχείρησης και η αντιμετώπισή της - Ο ρόλος της υποχρέωσης πίστης, Μελ. Γ. Τριανταφυλλάκη,

σελ. 204.

ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ

Προϊσχύσασα διάταξη άρθρου 17 παρ. 2 Ν 2190/1920. Απαγορεύεται στις ανώνυμες θυγατρικές εταιρίες να επενδύουν το μετοχικό τους κεφάλαιο σε μετοχές της μητρικής εταιρίας. Η συνομολογουμένη σύμβαση είναι επιτρεπτή αλλά απαγορεύεται η παροχή και δεν μπορεί να εκπληρωθεί. ΑΠ 1424/2013,

σελ. 234.

ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ

Ο ετερόρρυθμος εταίρος ή τρίτος δεν μπορούν να ορισθούν ως διαχειριστές. Μπορεί να τους ανατεθούν συγκεκριμένες διαχειριστικές πράξεις με σύμβαση εντολής ή εργασίας. Αν η δικαιοπραξία, στην οποία θα προβούν, απαιτεί την τήρηση τύπου, ο ίδιος τύπος θα πρέπει να τηρηθεί και για τη χορήγηση της σχετικής πληρεξουσιότητας ή για την εκ των υστέρων έγκρισή της. ΕφΑθ 476/2014,

σελ. 233.

ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ

Καταστατική πρόβλεψη ότι μετά το θάνατο εταίρου η εταιρία συνεχίζεται μεταξύ των επιζώντων. Οι κληρονόμοι έχουν χρηματική αξίωση, στρεφόμενη κατά της εταιρίας, για την καταβολή της αξίας της εταιρικής συμμετοχής του αποβιώσαντος. ΜΕφΑθ 774/2014,

σελ. 231.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο ενάγων μισθωτός που στηρίζει την ακυρότητα της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας στην καταχρηστική άσκηση του αντιστοίχου δικαιώματος του εργοδότη καθ’ υπέρβαση των ορίων του άρθρου 281 ΑΚ, με ιστορική βάση πραγματικά περιστατικά ότι η καταγγελία έγινε από λόγους έχθρας, εμπάθειας και εκδίκησης προς το πρόσωπό του δεν επιτρέπεται να μεταβάλει στην συνέχεια την ιστορική βάση επικαλούμενος άλλα περιστατικά της ακυρότητας της καταγγελίας. ΑΠ 460/2013,

σελ. 267.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Οι συμφωνίες προέγκρισης τιμολόγησης στο Διεθνές, Ευρωπαϊκό και Ελληνικό Νομοθετικό Πλαίσιο, Μελ. Β. Αθανασάκη,

σελ. 218.

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΔΙΚΕΣ

Εάν ο ενάγων στηρίζει τις αξιώσεις του κατά του εναγομένου ως μεταφορέα και αποδειχθεί ότι αυτός ήταν παραγγελιοδόχος μεταφοράς, η αγωγή απορρίπτεται ως ουσία αβάσιμη, αν δεν περιέχει επικουρική βάση ευθύνης του εναγομένου ως παραγγελιοδόχου μεταφοράς. ΜΕφΑθ 759/2014,

σελ. 264.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Oδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών και ΥΑ Ζ1-891. Κατά πόσον επετεύχθησαν οι στόχοι βελτίωσης του κοινοτικού κεκτημένου και της κοινοτικής συνοχής, Μελ. Ε. Αλεξανδρίδου,

σελ. 193.

ΠΤΩΧΕΥΣΗ

Σύναψη σύμβασης ασφάλισης μεταξύ πτωχής εταιρίας και ασφαλιστικής εταιρίας, με την οποία καλύφθηκε η επιχείρηση εμπορίας αυτοκινήτων της πτωχής εταιρίας από κινδύνους κλοπής. Επέλευση κινδύνου. Για την άσκηση της καταβολής του ασφαλίσματος νομιμοποιείται ο σύνδικος. ΕφΑθ 206/2014,

σελ. 246.

ΠΩΛΗΣΗ

Υπαναχώρηση λόγω ευθύνης του πωλητή για έλλειψη πραγματικό ελάττωμα ή για έλλειψη συνομολογηθείσης ιδιότητας. ΑΠ 1381/2013,

σελ. 260.

Πώληση κινητού με πίστωση του τιμήματος και παρακράτησης της κυριότητας. Δικαιώματα πωλητή επί υπερημερίας του αγοραστή ως οφειλέτη. Ο πωλητής μπορεί να εκχωρήσει την απαίτησή του επί του τιμήματος. ΕιρΑθ 7772/2013,

σελ. 263.

ΣΗΜΑ

Δεν γίνεται δεκτό προς κατάθεση σήμα, όταν λόγω της ταυτότητας ή της ομοιότητάς του προς προγενέστερο σήμα και λόγω της ταυτότητας ή ομοιότητας των προσδιοριζόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών υφίσταται κίνδυνος σύγχυσης του κοινού. ΣτΕ 2943/2013,

σελ. 227.

Σύνθετο σήμα, αποτελούμενο από λέξεις, σχηματικές απεικονίσεις και χρωματισμούς. Στο σχηματισμό της συνολικής εντύπωσης ιδιαίτερη σημασία έχει συνήθως το λεκτικό μέρος. ΑΠ 1423/2013,

σελ. 229.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΝΤΟΛΗΣ

Ο εντολοδόχος υποχρεούται να ανορθώσει κάθε ζημία που προκλήθηκε από πταίσμα του. Πιθανή συρροή αξιώσεων. Η αποσιώπηση ουσιωδών πληροφοριών ή η παράλειψη ενημέρωσης για επικείμενο κίνδυνο ή για το αδύνατο της εκτέλεσης της εντολής συνιστούν παράλειψη οφειλόμενης ενέργειας του εντολοδόχου. ΑΠ 1082/2013,

σελ. 250.

ΤΕΛΗ

Το προβλεπόμενο από το άρθρο 53 του Ν 4021/2011 τέλος ηλεκτροδότησης (ΕΕΤΗΔΕ) και οι ρυθμίσεις προσδιορισμού αυτού με την εκδοθείσα κατ’ εξουσιοδότηση του εν λόγω άρθρου υπ’ αριθμ. 1211/2011 υπουργική απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών αντίκειται στο Σύνταγμα και συγκεκριμένα στα άρθρα 2 παρ. 1 και 4, 4 παρ. 1 και 5, 20 παρ. 1, 21 παρ. 1 και 78 παρ. 1 και 4, όπως και στο άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Η απόφαση ελήφθη με πλειοψηφία μιας ψήφου και για το λόγο αυτό οι σχετικοί αναιρετικοί λόγοι παραπέμφθηκαν στην Τακτική Ολομέλεια του Αρείου Πάγου. AΠ 293/2014, (σημ. Π. Πανταζόπουλου),

σελ. 272.

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

Οι ΑΕΠΕΥ, κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, πρέπει να παρέχουν αληθείς πληροφορίες, ακριβείς, σαφείς και κατανοητές. Έλεγχος καταλληλότητας των προτεινόμενων χρηματοπιστωτικών μέσων με κριτήριο το «προφίλ» του επενδυτή. ΕφΑθ 787/2013,

σελ. 251.

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

Εξυγίανση και εκκαθάριση χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Οδηγία 2001/24/ΕΚ. Άρθρα 3, 9 και 32. Πράξη του εθνικού νομοθέτη αναγνωρίζουσα σε μέτρα εξυγιάνσεως αποτελέσματα διαδικασίας εκκαθαρίσεως. Νομοθετική διάταξη απαγορεύουσα ή αναστέλλουσα κάθε άσκηση ένδικης προσφυγής κατά χρηματοπιστωτικού ιδρύματος μετά την έναρξη ισχύος της αναστολής πληρωμής των χρεών (χρεωστάσιο). ΔικΕΕ C-85/2012, απόφ. της 24.10.2013, (σημ. Δ.-Π. Τζάκα),

σελ. 235.