Ευρετήρια

ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Τεύχος 5/2018, Μάϊος 2018

Νομοθεσία, Μελέτες και Νομολογία εμπορικού, οικονομικού, αστικού οικονομικού, εργατικού και φορολογικού δικαίου

Εκδίδεται από το 1995 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

ΑΓΩΓΗ

Ο εμφανής εταίρος αναπτύσσει δραστηριότητα, έναντι των τρίτων στο δικό του όνομα και οι αφανείς μετέχουν μόνο ενοχικά στα αποτελέσματά της. Μετά τη λύση της εταιρίας δεν επακολουθεί υποχρεωτικά το στάδιο της εκκαθάρισης. Άσκηση αγωγής του αφανούς προς απόδοση της μερίδας του στα εταιρικά κέρδη και της εισφοράς του. Απαιτείται ακριβής προσδιορισμός των καθαρών κερδών. Πότε οφείλεται η εισφορά. Περιεχόμενο αποζημίωσης του ανυπαίτιου εταίρου επί καταγγελίας της εταιρίας για σπουδαίο λόγο. Παραβίαση εταιρικών υποχρεώσεων που συνιστά και αδικοπραξία. ΤρΕφΘεσ 1766/2017,

σελ. 607.

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΘΕΜΙΤΟΣ

Προϋποθέσεις προστασίας ιδιαίτερων διακριτικών γνωρισμάτων, όπως ο διασχηματισμός προϊόντων, κατ’ άρθρο 13 και 1 Ν 146/1914. Κίνδυνος σύγχυσης. Πράξη προς σκοπό ανταγωνισμού. Ανταγωνιστική σχέση. Αξιώσεις βλαπτόμενου κατά παραβάτη. ΜΠρΘεσ 1875/2017,

σελ. 605.

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ

Πρόβλεψη χρεοκοπίας μιας εταιρίας με το Altman Z Score model και η χρήση του στο Δίκαιο Ανταγωνισμού. Μελ. Κόκκορης Ι.,

σελ. 573.

ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η θεωρία της εξατομικεύσεως που εφαρμόζεται στη Γερμανία. Δεν συντρέχουν οι νομικές προϋποθέσεις για να εφαρμόζεται στην Ελλάδα ούτε στην αγωγή αλλά ούτε στην αίτηση για έκδοση διαταγής πληρωμής. Μελ. Αθανασάς Αθαν., Αθανασά Χρ., Αθανασάς Ιωαν.,

σελ. 581.

ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

Διμερής επενδυτική συμφωνία συναφθείσα το 1991 μεταξύ του Βασιλείου των Κάτω Χωρών και της Τσεχικής και Σλοβακικής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας και παραμένουσα σε ισχύ μεταξύ του Βασιλείου των Κάτω Χωρών και της Σλοβακικής Δημοκρατίας. Διάταξη επιτρέπουσα σε επενδυτή ενός συμβαλλομένου μέρους να προσφύγει σε διαιτητικό δικαστήριο σε περίπτωση δικαστικής διαφοράς με το έτερο συμβαλλόμενο μέρος. ΔικΕΕ υπόθ. C-284/2016, απόφ. της 6.3.2018, (παρατ. Σ. Δεμπεγιώτης),

σελ. 624.

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Καθήκοντα ΕΠΕΥ κατά την κατάρτιση χρηματιστηριακών συμβάσεων. Οφείλουν πάντοτε να επιδεικνύουν αυξημένη επιμέλεια και δεν μπορούν να επικαλεσθούν ότι αγνοούσαν την έλλειψη κυριότητας του παραγγγέλοντος την πώληση μετοχών. ΣτΕ 519/2018,

σελ. 645.

Παροχή επενδυτικών συμβουλών εκ μέρους των τραπεζών. Υφίσταται πάντοτε -κατά κανόνα σιωπηρά- συναφθείσα σύμβαση. Συμβατικές υποχρεώσεις τράπεζας για κύρια παροχή και παρεπόμενες υποχρεώσεις. Αγορά ομολόγων υψηλού κινδύνου. Απώλεια του κεφαλαίου των επενδύσεων. ΤρΕφΑθ 622/2018,

σελ. 648.

ΕΠΙΤΑΓΗ

Έννοια και λειτουργία του αναιτιώδους της ενοχής από επιταγή. Πληρότητα προβολής ισχυρισμού του υπογραφέα ότι ελλείπει η υποκείμενη αιτία. Επιταγή εκδοθείσα χάριν εγγύησης της καταβολής του τιμήματος, τελούσα υπό την αναβλητική αίρεση της παράδοσης του πωληθέντος πράγματος. Έννοια καταπιστευτικών αξιογράφων. ΜΕφΛαρ 323/2017,

σελ. 618.

Έννοια και κυκλοφορία δίγραμμης επιταγής. Πληρωμή της σε τραπεζίτη ή πελάτη του πληρωτή. Επιταγή ευκολίας. Προσωπικές ενστάσεις και προϋποθέσεις προβολής τους κατά τρίτου κομιστή. ΜΕφΛαρ 387/2017,

σελ. 619.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΝΗΘΕΙΑ

Ρήτρα ανάκλησης. Διάκρισή της από την επιφύλαξη ελευθεριότητας. Στην επιφύλαξη ελευθεριότητας δεν γεννάται αξίωση του εργαζομένου για να λάβει την παροχή, ενώ στη ρήτρα ανάκλησης γεννάται τέτοια αξίωση, η οποία όμως απόλλυται για το μέλλον, μετά την άσκηση του δικαιώματος ανάκλησης. ΑΠ 1174/2017, (παρατ. Ι. Ληξουριώτης),

σελ. 653.

ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ

Αγωγή κατά ανώνυμης εταιρίας με αντικείμενο την εκπλήρωση συμβατικής της υποχρέωσης. Αν η ανώνυμη εταιρία αμφισβητήσει τη σύναψη ή το κύρος της σύμβασης λόγω έλλειψης νόμιμης εκπροσώπησής της, ο ενάγων πρέπει να καθορίσει μέχρι την πρωτόδικη συζήτηση το φυσικό πρόσωπο, που νόμιμα την εκπροσώπησε κατά την κατάρτισή της. ΤρΕφΑθ 103/2018,

σελ. 608.

Δεν εξετάζεται ως μάρτυρας ο νόμιμος εκπρόσωπός της ή μέλος της διοίκησής της. Μία τέτοια κατάθεση είναι ανυπόστατο αποδεικτικό μέσο. ΤρΕφΘεσ 1856/2017,

σελ. 609.

ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΦΑΝΗΣ

Έννοια. Ο εμφανής εταίρος αναπτύσσει δραστηριότητα, έναντι των τρίτων στο δικό του όνομα και οι αφανείς μετέχουν μόνο ενοχικά στα αποτελέσματά της. Μετά τη λύση της εταιρίας δεν επακολουθεί υποχρεωτικά το στάδιο της εκκαθάρισης. Άσκηση αγωγής του αφανούς προς απόδοση της μερίδας του στα εταιρικά κέρδη και της εισφοράς του. Απαιτείται ακριβής προσδιορισμός των καθαρών κερδών. Πότε οφείλεται η εισφορά. Περιεχόμενο αποζημίωσης του ανυπαίτιου εταίρου επί καταγγελίας της εταιρίας για σπουδαίο λόγο. Παραβίαση εταιρικών υποχρεώσεων που συνιστά και αδικοπραξία. ΤρΕφΘεσ 1766/2017,

σελ. 607.

ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Έξοδος εταίρου για σπουδαίο λόγο. Ενδεικτική απαρίθμηση. Δεν απαιτείται υπαιτιότητα των λοιπών εταίρων ή των εκπροσώπων της εταιρίας ούτε το αναίτιο του αιτούντος την έξοδο. Αρμόδιο δικαστήριο είναι το Μονομελές Πρωτοδικείο, δικάζον κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. ΜΠρΑθ 2267/2018,

σελ. 610.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΕΣΔΑ)

Ως αντίθεση σε νομολογία ανωτάτου δικαστηρίου νοείται και η αντίθεση σε νομολογία του ΕΔΔΑ, η οποία αναφέρεται σε ζήτημα ερμηνείας διάταξης της ΕΣΔΑ ή προσαρτημένου σε αυτήν Πρωτοκόλλου. Τέτοια αντίθεση μπορεί να προκύψει, ιδίως, σε περίπτωση απόφασης του ΕΔΔΑ, με την οποία γίνεται δεκτή προσφυγή κατά της Ελληνικής Δημοκρατίας, βάσει σκεπτικού, από το οποίο προκύπτει, κατά τρόπο αρκούντως σαφή, ορισμένη ερμηνευτική κρίση του ΕΔΔΑ όσον αφορά διάταξη της ΕΣΔΑ. ΣτΕ 2987/2017,

σελ. 669.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η αντικειμενικά αδικαιολόγητη καταγγελία, εκείνη δηλαδή που δεν γίνεται για λόγους που συνδέονται με το συμφέρον της επιχείρησης του εργοδότη, δεν είναι άνευ ετέρου καταχρηστική, διότι τότε η καταγγελία της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου από αναιτιώδης θα μετατρεπόταν σε αιτιώδης. ΑΠ 1000/2017,

σελ. 662.

ΚΑΤΑΔΟΛΙΕΥΣΗ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ

Αγωγή διάρρηξης μεταβιβαστικής δικαιοπραξίας ως καταδολιευτικής. Η ύπαρξη άλλου βάρους επί του απαλλοτριωθέντος ακινήτου και το ότι σε ενδεχόμενο πλειστηριασμό του προηγούνται άλλοι προνομοιούχοι δανειστές δεν καθιστούν καταχρηστική την άσκηση του δικαιώματος διάρρηξης. ΤρΕφΠειρ 118/2018,

σελ. 643.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ΚΕΔΕ)

Τα μέλη κοινοπραξίας δεν έχουν δικαίωμα προσφυγής κατά της καταλογιστικής πράξης αλλά ανακοπής κατά της ατομικής ειδοποίησης, ακόμη και εάν επί προσφυγής των διοικούντων έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση. ΜΔΠρΤρίπολης 348/2018,

σελ. 683.

Αν ούτε η ταμειακή βεβαίωση της οφειλής ούτε η ατομική ειδοποίηση, που εκδίδει κατά το άρθρο 4 παρ. 1 ΚΕΔΕ η αρμόδια φορολογική αρχή και κοινοποιείται επίσης στον οφειλέτη, δεν περιέχει τα καθοριζόμενα στην ως άνω διάταξη στοιχεία, προκειμένου ο οφειλέτης να λάβει επαρκή και ασφαλή γνώση για το είδος του χρέους, το ύψος του, τη χρονολογία βεβαίωσης και γενικά να κατατοπίζεται επαρκώς για την οφειλή του, τότε η έλλειψη αυτή μπορεί να οδηγήσει, κατόπιν ασκήσεως ανακοπής κατά το άρθρο 73 παρ. 1 ΚΕΔΕ, στην ακύρωση αυτών, αλλά μόνο με τη συνδρομή των όρων και προϋποθέσεων του άρθρου 75 ΚΕΔΕ σχετικά με το στοιχείο της βλάβης του οφειλέτη του Δημοσίου. ΑΠ 1177/2017,

σελ. 685.

ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Πρόβλεψη στον κανονισμό περιπτώσεων λύσης της σύμβασης πριν τη συμπλήρωση ορίου ηλικίας, μεταξύ των οποίων η καταγγελία του εργοδότη για σπουδαίο λόγο δυνάμει του 672 ΑΚ, κατόπιν βεβαίωσης του λόγου αυτού με απόφαση του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου (ως πειθαρχικού). Η διαδικαστική αυτή προϋπόθεση δεν τέθηκε κατά περιορισμό ή αποκλεισμό του δικαιώματος καταγγελίας για σπουδαίο λόγο. ΑΠ 960/2017,

σελ. 656.

ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ

Ακύρωση πλειστηριασμού με αμετάκλητη δικαστική απόφαση μετά τη διανομή του πλειστηριάσματος. Η αγωγή του υπερθεματιστή, από τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού, για την απόδοση του καταβληθέντος και διανεμηθέντος πλειστηριάσματος στρέφεται κατά των λαβόντων τούτο δανειστών και όχι κατά του καθ’ ου η εκτέλεση οφειλέτη. ΑΠ Ολ 5/2018,

σελ. 634.

ΠΤΩΧΕΥΣΗ

Πράξεις του οφειλέτη, διενεργηθείσες στην ύποπτη περίοδο, που ανακαλούνται υποχρεωτικά ή δυνητικά. Προϋποθέσεις ανάκλησης πράξεων που διενεργήθηκαν την τελευταία πενταετία πριν από την κήρυξη της πτώχευσης. Την ανακλητική αξίωση ασκεί ο σύνδικος ενώπιον του πτωχευτικού δικαστηρίου. ΤρΕφΘεσ 1650/2017,

σελ. 611.

Προσωρινή αντιμισθία συνδίκου. Κριτήρια προσδιορισμού της. ΤρΕφΠειρ 161/2018,

σελ. 612.

Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης (μετά την ψήφιση του Ν 4446/2016). Έφεση κατ’ απορριπτικής πρωτόδικης απόφασης σε αίτηση επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης. Για την άσκηση αίτησης επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης νομιμοποιείται ενεργητικά μόνον ο συμβαλλόμενος σε αυτήν οφειλέτης και όχι και οι εγγυητές του. ΤρΕφΔυτΜακ 9/2018, (παρατ. Ι. Παπαδημόπουλος),

σελ. 613.

ΠΩΛΗΣΗ

Αναστροφή πώλησης αυτοκινήτου λόγω πραγματικών ελαττωμάτων και αξίωση επιστροφής του τιμήματος. Προθεσμία. Διαχρονικό δίκαιο. Παραγραφή εν επιδικία. ΜΕφΑθ 5137/2017,

σελ. 621.

ΣΗΜΑ

Κοινοτικό σήμα. Έννοια και προστασία του. Γεννάται από και με την καταχώρισή του στην αρμόδια διοικητική αρχή. Η χρήση του έχει σημασία για τη διακριτική του δύναμη και τη διατήρηση του δικαιώματος. ΑΠ 221/2018,

σελ. 603.

ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Η ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού και η εφαρμογή της σε σχέση με την ελληνική τραπεζική νομοθεσία. Μελ. Β. Δούβλης,

σελ. 561.

Πλαίσιο ανάλυσης των εκπτώσεων υπό προϋποθέσεις υπό το πρίσμα του άρθρου 102 ΣΛΕΕ. Μελ. Ε. Αρματά,

σελ. 588.

Επιβολή προστίμων για παραβάσεις διατάξεων των ΠΔ/ΤΕ 2501/2002 και ΠΔ/ΤΕ 2577/2006 και του Κώδικα Δεοντολογίας των ΕΠΕΥ. Η παράβαση διατάξεων του Κώδικα Δεοντολογίας των ΕΠΕΥ δεν αίρεται ακόμη και όταν δεν προκλήθηκε ζημία σε επενδυτή, όταν ο θιγείς επενδυτής δεν παραπονείται και όταν δύναται να εγείρει αστικής φύσεως αξιώσεις. Υποχρέωση των πιστωτικών ιδρυμάτων να παρέχουν σαφείς πληροφορίες για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και προϊόντα. ΣτΕ 134/2018,

σελ. 636.

Η κατάθεση χρημάτων σε τράπεζα έχει τον χαρακτήρα ανώμαλης παρακαταθήκης. Προϋποθέσεις απαλλαγής της τράπεζας κατ’ άρθρο 3 ΝΔ 17.7/13.8.1923, όταν καταβάλει σε πρόσωπο που εμφανίζεται ως δικαιούχος τραπεζικής κατάθεσης, πλαστογραφώντας την υπογραφή του δικαιούχου καταθέτη. Η ως άνω διάταξη δεν εφαρμόζεται επί καταβολής σε ψευδοαντιπρόσωπο. ΜΠρΘεσ 1999/2017,

σελ. 644.

ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Οι διατάξεις του Ν 3869/2010 δεν εφαρμόζονται σε όσους σε κάποιο χρονικό διάστημα της παύσης των πληρωμών τους είχαν την εμπορική ιδιότητα, ανεξάρτητα αν αργότερα την απώλεσαν. Εφαρμόζονται στους μικρέμπορους. ΜΠρΛαμ 30/2018,

σελ. 617.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Ευθύνη για την μη έγκαιρη καταβολή των φόρων υπέχει και ο αντιπρόεδρος του ΔΣ της ΑΕ, εκτός από τον διευθυντή και άλλους, και όταν εν τοις πράγμασι είχε ενεργό συμμετοχή στη διοίκηση και γενικά στις υποθέσεις της εταιρίας (ΑΠ Ποιν 858/2011). Προσωπική και αλληλέγγυα ευθύνη αντιπροέδρου και διευθύνοντος συμβούλου ΑΕ για τις οφειλές της εταιρίας που γεννήθηκαν κατά τον χρόνο που αυτός ασκούσε τα καθήκοντα του διευθύνοντος συμβούλου. ΤρΕφΛαρ 168/2017,

σελ. 675.

Σε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες έχουν διαπράξει φοροδιαφυγή κατά την περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 55 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, μπορούν να επιβληθούν τα μέτρα της παρ. δ΄ του άρθρου 46 του ίδιου Κώδικα, σωρευτικά στα φυσικά πρόσωπα, τα οποία από την τέλεση της παραπάνω παράβασης και μέχρι την επιβολή των μέτρων είχαν μια από τις ιδιότητες που απαριθμούνται στην παρ. 6 του άρθρου 46 του εν λόγω Κώδικα και στο άρθρο 2 της Πολ. 1282/31.12.2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών. ΣτΕ 2326/2017,

σελ. 682.