Β. Ευρωπαϊκό επίπεδο

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 1/2011, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος - Απρίλιος

Περιοδική έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Τραπεζικού Δικαίου & Δικαίου της Κεφαλαιαγοράς

Εκδίδεται από το 2007

Διατίθεται μέσω του περιοδικού ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Απόσπασμα

1. Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων 1.1 Αναθεώρηση του πλαισίου χρηματοοικονομικών αναφορών (COREP) Στις 28 Απριλίου 2011 η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EBA) δημοσίευσε αναθεωρημένο κείμενο χρηματοοικονομικών αναφορών (COREP rev3) [26] , προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι τροποποιήσεις που επήλθαν στην Οδηγία 2006/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων» με την Οδηγία 2010/76/ΕΕ, γνωστή με το ακρωνύμιο CRD III, σε ό,τι αφορά τις κεφαλαιακές απαιτήσεις για το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών και για τις πράξεις επανατιτλοποίησης. Οι εν λόγω τροποποιήσεις θα τεθούν σε εφαρμογή από τις 31 Δεκεμβρίου 2011. Οι κύριες αλλαγές της αναθεώρησης του COREP αφορούν την προσαρμογή με τους νέους κανόνες για: • τις τιτλοποιήσεις, περιλαμβανομένων των επανατιτλοποιήσεων (re-securitisations) στο τραπεζικό χαρτοφυλάκιο και το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών, • τους κινδύνους αγοράς, και • τη διεύρυνση της εφαρμογής των κεφαλαιακών απαιτήσεων για κινδύνους διακανονισμού και στα ανοίγματα που περιλαμβάνονται στα λοιπά χαρτοφυλάκια πέραν του χαρτοφυλακίου συναλλαγών. Περαιτέρω, η ΕΒΑ εργάζεται για την κατάρτιση των σχεδίων εκτελεστικών τεχνικών προτύπων που προβλέπονται στο άρθρο 74, παρ. 2 της Οδηγίας 2006/48/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9, παρ. 21 της Οδηγίας 2010/78/ΕΕ (omnibus Directive), προκειμένου να καταστεί δυνατή από τις 31 Δεκεμβρίου 2012 και εφεξής...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.