Ευρετήριο

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 3/2014, Σεπτέμβριος - Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος

Περιοδική έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Τραπεζικού Δικαίου & Δικαίου της Κεφαλαιαγοράς

Εκδίδεται από το 2007

Διατίθεται μέσω του περιοδικού ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

ΑΘΕΜΙΤΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και ιδίως η προστασία των επενδυτών στο πλαίσιο της οδηγίας για τις αθέμιτες εμπορικές
πρακτικές (Οδ. 2005/29/EK). Μελέτη Δημήτριος - Παναγιώτης Λ. Τζάκας

σελ. 399.

ΑΝΑΚΟΠΗ

Η ανακοπή, ως εισαγωγικό δικόγραφο της περί την εκτέλεση δίκης, πρέπει να περιέχει ακριβή περιγραφή της απαίτησης της οποίας ζητείται η κατάταξη, καθώς και του προνομίου αυτής. ΜΠρΧαλκ 124/2014

σελ. 549.

ΔΑΝΕΙΟ

Δάνεια σε ξένο νόμισμα: Μια προσέγγιση με αφορμή την πρόσφατη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ελληνικών δικαστηρίων. Μελέτη Χρήστος Σ. Χασάπης

σελ. 413.

Στην περίπτωση του δανείου σε ελβετικό φράγκο, ο δανειολήπτης αναλαμβάνει το συναλλαγματικό κίνδυνο σε περίπτωση ανατίμησης του ελβετικού φράγκου έναντι του ευρώ, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί η ασφάλιση του προϊόντος με την αντίστοιχη επαύξηση της μηνιαίας δόσης. ΜΠρΑθ 617/2015

σελ. 521.

Η είσπραξη «εξόδων δανείου» από την τράπεζα δεν αποτελεί προμήθεια, αλλά χρηματική απεικόνιση του λειτουργικού κόστους που η τελευταία αναλαμβάνει προκειμένου να εξετάσει ένα αίτημα για τη χορήγηση δανείου και τη σύνταξη του σχετικού φακέλου. ΕιρΑθ 1283/2014

σελ. 547.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Σε περίπτωση κατάρτισης σύμβασης μεταβίβασης επιχειρηματικών απαιτήσεων επιτρέπεται η διαβίβαση από τον μεταβιβάζοντα στον αποκτώντα προσωπικών δεδομένων, χωρίς άδεια της ΑΠΔΠΧ και συναίνεση του οφειλέτη, αυτή δε η χορήγηση προσωπικών στοιχείων δεν συνιστά παραβίαση τραπεζικού απορρήτου. ΜΠρΑθ 2828/2014

σελ. 570.

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗ

The power of the ECB to impose administrative penalties as a supevisory authority: an analysis of Article 18
of the SSM Regulation. Μελέτη Christos Vl. Gortsos

σελ. 438.

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ

Η κατάθεση χρημάτων σε τράπεζα φέρει τον χαρακτήρα της ανώμαλης παρακαταθήκης, επί της οποίας, σύμφωνα με το άρθρο 830 ΑΚ, έχουν εφαρμογή, αφενός η περί δανείου διάταξη του άρθρου 806 ΑΚ, κατά την οποία η τράπεζα αποκτά την κυριότητα των κατατιθέμενων χρημάτων, αφετέρου δε η διάταξη του άρθρου 827 ΑΚ, η οποία ορίζει ότι ο θεματοφύλακας, αν ο παρακαταθέτης απαιτεί το πράγμα, οφείλει να το αποδώσει, ακόμη και αν δεν έχει περάσει η ορισθείσα για τη φύλαξή του προθεσμία. Αδικοπρακτική συμπεριφορά (υπεξαίρεση και κακουργηματική πλαστογραφία) υπαλλήλου τράπεζας. ΑΠ 980/2014

σελ. 519.

ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ

Από το συνδυασμό των διατάξεων του άρθρου 982 παρ. 2 και 4 ΚΠολΔ και του 464 ΑΚ προκύπτει ότι εξαιρείται και από την εκχώρηση ή τον συμψηφισμό το ως άνω ποσό από την ημέρα της καταβολής της σύνταξης έως και την επόμενη ημέρα από αυτή? για το εν λόγω διάστημα το ποσό της σύνταξης είναι ανεκχώρητο και ακατάσχετο. ΕιρΠατρ 269/2014

σελ. 551.

ΟΜΟΛΟΓΑ

Το πρόγραμμα Outright Monetary Transactions (OMT) της ΕΚΤ συνάδει με τα άρθρα 119 και 127 παράγραφοι 1 και 2 της ΣΛΕΕ υπό την προϋπόθεση ότι, σε περίπτωση εφαρμογής του η ΕΚΤ αφενός θα απέχει από κάθε άμεση παρέμβαση στα προγράμματα χρηματοδοτικής βοήθειας με τα οποία συνδέεται το πρόγραμμα ΟΜΤ και αφετέρου θα τηρήσει αυστηρώς την υποχρέωση αιτιολόγησης και τις απαιτήσεις που απορρέουν από την αρχή της αναλογικότητας. Περαιτέρω, το πρόγραμμα ΟΜΤ συνάδει με το άρθρο 123 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ υπό την προϋπόθεση ότι σε περίπτωση εφαρμογής του, τούτη θα πραγματοποιηθεί σε χρόνο που επιτρέπει πράγματι τη διαμόρφωση τιμής αγοράς για τα κρατικά ομόλογα. ΔΕΕ υπόθ. C-62/2014,
προτάσεις του Γενικού Εισαγγελέα Pedro Cruz Villalon της 14ης Ιανουαρίου 2015

σελ. 503.

ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

Η χορήγηση τελικού αναχρηματοδοτικού δανεισμού σε φερέγγυα πιστωτικά ιδρύματα στην ευρωζώνη: μια αναλυτική παρουσίαση του μηχανισμού χορήγησης έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα (“ELA”). Μελέτη Χρήστος Βλ. Γκόρτσος

σελ. 381.

Μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα. Δεν υφίσταται περιορισμός ως προς τα περιουσιακά στοιχεία που δύνανται να μεταβιβαστούν, ούτε ποσοτικός, ούτε ως προς το είδος τους (με την εξαίρεση των δανείων χαμηλής εξασφάλισης). Η απόφαση για τη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων, ως μέτρο εξυγίανσης, εξυπηρετεί προεχόντως όχι τα συμφέροντα του ίδιου του πιστωτικού ιδρύματος ή τρίτων αντισυμβαλλομένων του, αλλά την προστασία του κοινού και του δημοσίου συμφέροντος. ΠΠρΘεσσαλονίκης 18353/2014

σελ. 554.

ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ

Σύμβαση πιστωτικής κάρτας. Σχέση των τραπεζικών με τα εξωτραπεζικά επιτόκια. Ο προσδιορισμός και η συμφωνία για τραπεζικό επιτόκιο που υπερβαίνει το εξωτραπεζικό δεν καθιστά αυτό παράνομο και ως εκ τούτου άκυρο. Ενόψει του ότι δεν είναι παράνομο το επιτόκιο, δεν είναι άκυρος ο ΓΟΣ που προβλέπει κάτι τέτοιο, καθώς και η σύμβαση που κατάρτισαν οι διάδικοι, ενώ εφόσον απουσιάζει το στοιχείο του παρανόμου δεν δύναται να θεμελιωθεί αξίωση από τις διατάξεις περί αδικοπραξιών, ούτε από τις διατάξεις του Ν. 2251/1994 για την προστασία του καταναλωτή. ΑΠ 2037/2014

σελ. 539.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ

Η αποδοχή ή η απόρριψη της προσωρινής διαταγής έχει ως αποτέλεσμα την απαγόρευση της κατάθεσης εκ νέου της ίδιας αίτησης περί χορήγησης προσωρινής διαταγής. ΕιρΚορίνθου 933/2014

σελ. 537.

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Η κατάθεση χρημάτων σε τράπεζα φέρει τον χαρακτήρα της ανώμαλης παρακαταθήκης, επί της οποίας, σύμφωνα με το άρθρο 830 ΑΚ, έχουν εφαρμογή, αφενός η περί δανείου διάταξη του άρθρου 806 ΑΚ, κατά την οποία η τράπεζα αποκτά την κυριότητα των κατατιθέμενων χρημάτων, αφετέρου δε η διάταξη του άρθρου 827 ΑΚ, η οποία ορίζει ότι ο θεματοφύλακας, αν ο παρακαταθέτης απαιτεί το πράγμα, οφείλει να το αποδώσει, ακόμη και αν δεν έχει περάσει η ορισθείσα για τη φύλαξή του προθεσμία. Αδικοπρακτική συμπεριφορά (υπεξαίρεση και κακουργηματική πλαστογραφία) υπαλλήλου τράπεζας. ΑΠ 980/2014

σελ. 519.

Σύμβαση κατάθεσης σε κοινό λογαριασμό. Όρος σύμφωνα με τον οποίο σε περίπτωση θανάτου ενός από τους καταθέτες, η κατάθεση περιέρχεται αυτοδικαίως και ιδίω ονόματι στον επιζώντα συνδικαίουχο, κατά του οποίου οι κληρονόμοι του αποθανόντος καταθέτη δεν μπορούν να στραφούν. Ωστόσο, ακόμη και αν δεν έχει τεθεί αυτός ο όρος, οι κληρονόμοι του αποθανόντος καταθέτη δεν υπεισέρχονται ως προς την κατάθεση στην έναντι της τράπεζας θέση του κληρονομηθέντος και επομένως η ανάληψη του ποσού αυτής από τον επιζώντα καταθέτη, ακόμη και στην περίπτωση που αυτός είναι συγχρόνως και κληρονόμος του θανόντος, γίνεται έναντι της τράπεζας ιδίω ονόματι και όχι με την ιδιότητά του ως κληρονόμου. ΜΠρΑθ 5721/2014

σελ. 525.

ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Η χρήση αναχρηματοδοτήσεων και ανακυκλούμενης πίστωσης προκειμένου να εξασφαλίσει ο οφειλέτης επίπεδο ζωής ανώτερο εκείνου που του επέτρεπε το εισόδημά του ή πολύ περισσότερο για να καλύψει προηγούμενα χρέη του, δεν αποτελεί από μόνη της δόλια πράξη. ΜΠρΗλείας 449/2014

σελ. 528.

Εκποίηση, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ.1 του άρθρου 9 Ν 3869/2010, μέρους της ακίνητης περιουσίας του αιτούντος, ήτοι ενός διαμερίσματος και ενός οικοπέδου. Ορισμός εκκαθαριστή για τη ρευστοποίηση των ως άνω στοιχείων, το έργο του οποίου θα συνίσταται, πέραν των προβλεπομένων από το νόμο γενικών καθηκόντων του (άρθρο 9 παρ. 1 εδ. ε’ Ν 3869/2010), στην ελεύθερη εκποίηση των ανωτέρω περιουσιακών στοιχείων, η οποία θα ολοκληρωθεί εντός 24 μηνών από τη δημοσίευση της απόφασης και θα γίνει με ενσφράγιστες προσφορές προς τον εκκαθαριστή. ΕιρΑθ 229/2014

σελ. 532.

Εφαρμογή της διάταξης της παρ. 5 του άρθρου 8 Ν 3869/ 2010 και ορισμός μηδενικών καταβολών για μία 3ετία, με ορισμό δικασίμου μετά την πάροδο τουλάχιστον 5 μηνών για την επανασυζήτηση της δυνατότητας του αιτούντος να καταβάλει κάποιο ποσό εντός της 3ετίας για την αποπληρωμή των χρεών του. ΕιρΝεμέας 69/2014

σελ. 535.