ΣτΕ 1164/2007 Τμ. Ε΄ [Χαρακτηρισμος εκτάσεως ως δασικής - Άρνηση χορήγησης βεβαίωσης ΕΕΔΑ]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 1/2008, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Η πράξη του Διευθυντή Δασών περί χαρακτηρισμού εκτάσεως ως δασικής απαραδέκτως προσβάλλεται αυτοτελώς με αίτηση ακυρώσεως, δεδομένου ότι υπόκειται σε ενδικοφανή προσφυγή (αντιρρήσεις) ενώπιον της πρωτοβάθμιας Επιτροπής Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (ΕΕΔΑ). Η απόφαση του δασάρχη και των οικείων Επιτροπών σχετικά με το χαρακτήρα εκτάσεως ως δασικής συνίσταται στη διαπίστωση υφισταμένης πραγματικής (φυσικής) κατάστασης και τυχόν προσφάτων αλλοιώσεών της. Η σχετική διαπίστωση ανάγεται και στο παρελθόν, όταν η μεταβολή του δασικού χαρακτήρα οφείλεται σε καταστροφή ή παράνομη εκχέρσωση. Η απόφαση που εκδίδεται με τη σύμπραξη του ενδιαφερομένου ιδιοκτήτη πρέπει να είναι ειδικά αιτιολογημένη, η δε σχετική αιτιολογία δύναται να συμπληρώνεται και από τα λοιπά στοιχεία του φακέλου. Οι διατάξεις του άρθρου 14 Ν 998/1979 θεσπίζουν ειδική ενδικοφανή διαδικασία για το χαρακτηρισμό εκτάσεως ως δασικής, προς το σκοπό επίλυσης του σχετικού ζητήματος κατά τρόπο δεσμευτικό. Η απόφαση του Δασάρχη ή της πρωτοβάθμιας Επιτροπής, που εκδίδεται επί των αντιρρήσεων κατ΄ αυτής ή η απόφαση της δευτεροβαθμίου Επιτροπής, που εκδίδεται επί προσφυγής κατά της τελευταίας, είναι αμετάκλητες. Αν δεν εκδοθεί απόφαση εντός τριμήνου προθεσμίας, η οικεία πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια Επιτροπή, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, οφείλει να χορηγήσει εντός τριμήνου από την υποβολή της αιτήσεως βεβαίωση περί της σιωπηράς απορρίψεως των αντιρρήσεων ή της προσφυγής, εκτός αν αποφανθεί εντός του ανωτέρω τριμήνου από την υποβολή της αιτήσεως επί των εκκρεμών αυτών αντιρρήσεων ή προσφυγής. Μετά την έκδοση της παραπάνω βεβαιώσεως και σε κάθε περίπτωση, μετά την πάροδο τριμήνου από την υποβολή αιτήσεως περί χορηγήσεώς της η πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια Επιτροπή δεν δύνανται πλέον να επιληφθούν της υποθέσεως, αποφαινόμενες επί ενώπιόν τους ασκηθέντος ενδικοφανούς μέσου. Η άρνηση, ρητή ή σιωπηρή, της πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας Επιτροπής να χορηγήσουν την ανωτέρω βεβαίωση προσβάλλεται με αίτηση ακυρώσεως στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Μόνη η παρέλευση τριμήνου κατ΄ άρθρο 14 παρ. 3 Ν 998/1979, προκειμένου η δευτεροβάθμια Επιτροπή να αποφανθεί επί αντιρρήσεων κατ΄ αποφάσεων της πρωτοβάθμιας Επιτροπής, δεν καθιστά το ανωτέρω όργανο αναρμόδιο κατά χρόνο, δοθέντος ότι η προθεσμία αυτή φέρει ενδεικτικό και όχι ανατρεπτικό χαρακτήρα. Το άρθρο 14 παρ. 3 Ν 998/1979 παρέχει την ευχέρεια στην οικεία ΕΕΔΑ, να διενεργήσει αυτοψία για τη διαμόρφωση ασφαλέστερης κρίσης όσον αφορά την υφιστάμενης κατάσταση της εκτάσεως, η δε σχετική κρίση της Επιτροπής υπόκειται σε δικαστικό έλεγχο ως προς την πληρότητα της αιτιολογίας της.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.