ΣτΕ 2864/2007 Τμ. Ε΄ [Διαχείριση στερεών αποβλήτων - Επιλογή χώρων εγκατάστασης ΟΕΔΑ - ΧΥΤΑ - Αρμοδιότητα]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 2/2008, Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Θέσπιση ατομικών ρυθμίσεων χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού με τυπικό νόμο είναι δυνατή μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, οι δε λόγοι που επιβάλλουν την απόκλιση αυτή πρέπει να προκύπτουν από τις προπαρασκευαστικές εργασίες του νόμου. Κριτήρια για τη χωροταξική αναδιάρθρωση και την πολεοδομική ανάπτυξη των πόλεων και οικιστικών εν γένει περιοχών είναι η εξυπηρέτηση της λειτουργικότητας και ανάπτυξης των οικισμών και η εξασφάλιση των καλύτερων δυνατών όρων διαβίωσης των κατοίκων, οι οποίες προϋποθέτουν και την ύπαρξη βασικών έργων υποδομής. Η Διοίκηση και ο κοινός νομοθέτης οφείλουν κατά τη θέσπιση χωροταξικών και πολεοδομικών ρυθμίσεων, να λαμβάνουν υπ΄ όψη τα πορίσματα και τις εφαρμογές των επιστημών της χωροταξίας, πολεοδομίας και κάθε άλλης επιστήμης, που έχει εφαρμογή σε συγκεκριμένη κάθε φορά ρύθμιση. Νομοθετική ρύθμιση με το ανωτέρω περιεχόμενο είναι συνταγματικά επιτρεπτή, μόνον εφ΄ όσον έχει ψηφισθεί μετά από εκτίμηση ειδικής επιστημονικής μελέτης. Για έργα και δραστηριότητες της υποκατηγορίας 1 της Α΄ κατηγορίας της ΚΥΑ ΗΠ15393/2332/5.8.2002 υποβάλλεται προς έγκριση περιβαλλοντικών όρων μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, που περιέχει λεπτομερώς αναγραφόμενα στοιχεία των λοιπών προδιαγραφών και στοιχείων της καθοριζομένων από την προβλεπόμενη από την εξουσιοδοτική διάταξη του νέου άρθρου 4 παρ. 10β΄ του Ν 1650/1986 ΚΥΑ. Μέχρι την έκδοση της τελευταίας αυτής ΚΥΑ, η μελέτη του Πίνακα 1 του άρθρου 16 της ΚΥΑ 69269/5387/1990 αποτελεί τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) τύπου 1 του άρθρου 4 αυτής. Το ζήτημα της διαχείρισης στερεών αποβλήτων περιλαμβάνει και την επιλογή χώρου εγκατάστασης ΟΕΔΑ, τμήμα των οποίων αποτελούν οι ΧΥΤΑ, αντιμετωπίζεται δε από τις κείμενες διατάξεις λεπτομερώς εξ αιτίας της ιδιαίτερης σημασίας του για τη δημόσια υγεία. Προβλέπεται ειδικότερα εκπόνηση ενός πολύπλοκου σχεδιασμού με εσωτερική συνοχή, σε δύο στάδια. Όταν το πρώτο στάδιο ολοκληρωθεί με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίνεται ο επιθυμητός αριθμός ΟΕΔΑ, το Νομαρχιακό Συμβούλιο καλείται στο δεύτερο στάδιο να εκφέρει γνώμη, η οποία καταλήγει στην έκδοση διοικητικής πράξης έγκρισης των προτεινόμενων χώρων ως καταλλήλων, τυχόν δε παράλειψη ή άρνηση του Νομαρχιακού Συμβουλίου να γνωμοδοτήσει στο στάδιο αυτό συνιστά εξαιρετικό λόγο που επιτρέπει την ανάληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας για την επιβολή, με τυπικό νόμο, ατομικής ρύθμισης χωροταξικού σχεδιασμού, η οποία συνίσταται στην έγκριση χώρων, που έχουν ήδη προταθεί από τη σχετική μελέτη ως κατάλληλοι. Με την ανωτέρω νομοθετική επέμβαση δεν καταργείται ούτε υποκαθίσταται η διαδικασία προέγκρισης χωροθέτησης και επιβολής περιβαλλοντικών όρων, ούτε στερείται δικαστικής προστασίας ο έχων έννομο συμφέρον, εφ΄ όσον δύναται να προσβάλει την τελευταία αυτή πράξη, με την οποία ολοκληρώνεται η σχετική διοικητική διαδικασία, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. Η αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Προστασίας Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος ή της Διεύθυνσης Χωροταξίας και Προστασίας Περιβάλλοντος, να επιληφθούν της εκδόσεως πράξεως και να εισηγηθούν σχετικά στο αποφασίζον όργανο εξαρτάται από το αν η πράξη αφορά έργο εκτελούμενο δυνάμει διατάξεων που εντάσσονται στην περιβαλλοντική νομοθεσία, οπότε αρμόδια είναι η Διεύθυνση Χωροταξίας και Προστασίας Περιβάλλοντος, αδιαφόρως του δασικού ή μη χαρακτήρα του χώρου ή αν η έκδοση της πράξης θεμελιώνεται στην ανάγκη προστασίας δασικών οικοσυστημάτων, οπότε αρμόδια είναι η Διεύθυνση Προστασίας Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.