ΕφΑθ 2516/2008 Τμ. 1ο [Κυριότητα ελληνικού Δημοσίου σε δάση που μετά την Τουρκοκρατία δεν αναγνωρίσθηκαν ως ιδιωτικά]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 3/2008, Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Ο ορισμός της έννοιας του δάσους κατά το ελληνικό δίκαιο διατυπώθηκε για πρώτη φορά στο άρθρο 1 του Ν ΑΧΝ΄/1888 περί διακρίσεως και οριοθεσίας των δασών και έκτοτε επαναλήφθηκε σε όλους τους μεταγενέστερους σχετικούς νόμους, διευρυνόμενος ως προς το δασικό χαρακτήρα των εδαφών και τις επιτελούμενες από αυτά λειτουργίες. Με τις διατάξεις των άρθρων 1, 2 και 3 του ΒΔ της 17-29.11.1836 αναγνωρίσθηκε η κυριότητα του ελληνικού Δημοσίου στις εκτάσεις που αποτελούν δάση, εκτός από εκείνες, οι οποίες πριν τον Αγώνα της Ανεξαρτησίας κατέχονταν νόμιμα από ιδιώτες και για τις οποίες οι σχετικοί οθωμανικοί τίτλοι ιδιοκτησίας θα αναγνωρίζονταν από τη Γραμματεία των Οικονομικών κατόπιν υποβολής τους μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία ενός έτους από τη δημοσίευση του εν λόγω διατάγματος που είχε ισχύ νόμου. Κατά το οθωμανικό δίκαιο, σε δάση που ανήκαν κατά κανόνα κατά κυριότητα στο Οθωμανικό Δημόσιο, οι ιδιώτες μπορούσαν να αποκτήσουν δικαίωμα εξουσιάσεως (οιονεί επικαρπίας) με «ταπί», ήτοι επίσημο τίτλο παραχώρησης, τον οποίο εξέδιδε υπάλληλος του Οθωμανικού Δημοσίου. Από τις διατάξεις του ΒΔ της 17-29.11.1836 συνάγεται ότι για τα δάση, που δεν αναγνωρίσθηκαν ως ιδιωτικά κατά τη διαδικασία του άρθρου 3 του ως άνω διατάγματος, δημιουργείται νόμιμο τεκμήριο ότι ανήκουν στο ελληνικό Δημόσιο. Σε βάρος του Δημοσίου ήταν δυνατόν να αποκτηθεί κυριότητα από ιδιώτη σε δημόσιο δάσος, όπως και σε κάθε άλλο δημόσιο κτήμα, σύμφωνα με το ισχύσαν μέχρι την εισαγωγή του ΑΚ βυζαντινορωμαϊκό δίκαιο, εφ΄ όσον ο χρόνος χρησικτησίας είχε συμπληρωθεί το αργότερο μέχρι και την 11.9.1915. Με την απόδειξη συμπλήρωσης έκτακτης χρησικτησίας κατά τον ανωτέρω τρόπο επέρχεται ανατροπή του ανωτέρω τεκμηρίου κυριότητας του Δημοσίου επί δασικών εκτάσεων. Ο σχετικός ισχυρισμός προτείνεται κατ΄ ένσταση εναντίον αγωγής του Δημοσίου από τον εναγόμενο ιδιώτη, που προβάλλει δικό του δικαίωμα κυριότητας σε δασική έκταση, αναγόμενο σε κτήση με έκτακτη χρησικτησία συμπληρωθείσα πριν την τελευταία ημερομηνία. Όταν ο ιδιώτης ενάγει το Δημόσιο, ισχυριζόμενος ότι έχει συμπληρωθεί υπέρ αυτού έκτακτη χρησικτησία σε δημόσιο ακίνητο πριν την 11.9.1915 και επικαλείται ότι ασκούσε πράξεις νομής προσιδιάζουσες σε καλλιεργήσιμο αγρό, ο ισχυρισμός του εναγομένου Δημοσίου, ότι πρόκειται για δάσος από της συστάσεως του ελληνικού Κράτους, δεν ανατρέπει αφ΄ εαυτού τη συμπλήρωση της έκτακτης χρησικτησίας (εφ΄ όσον αυτή χωρεί και επί δασών), ώστε δεν αποτελεί ένσταση, αλλ΄ άρνηση του χαρακτήρα του ακινήτου και των συγκεκριμένων πράξεων νομής που επιδέχεται λόγω του χαρακτήρα του αυτού και είναι συνεπώς, αντικείμενο ανταπόδειξης στα πλαίσια της κυρίας απόδειξης, που βαρύνει τον ενάγοντα για την ιστορική βάση της αγωγής του. Κατ΄ άρθρο 1 του ΒΔ της 12.12.1833, όλα τα λειβάδια, για την επικαρπία των οποίων δεν υπάρχει έγγραφο «ταπί» εκδοθέν επί Τουρκοκρατίας, θεωρούνται δημόσια και η νομή τους παραμένει στο Δημόσιο. Η διάταξη αυτή όμως αφορά τη συντήρηση των δικαιωμάτων του Δημοσίου, τα οποία προϋπήρχαν και δεν καθιστά ανεπίδεκτα νομής και ιδιωτικής κτήσεως στο μέλλον τα ακίνητα αυτά. Η ανωτέρω διάταξη του ΒΔ της 12.12.1833 εισήγαγε μαχητό τεκμήριο υπέρ του Δημοσίου για τα λειβάδια, ως προς το οποίο ισχύουν αναλογικά όσα εκτέθηκαν προηγουμένως για το αντίστοιχο τεκμήριο που αφορά τα δάση. Είναι δυνατή η κτήση κυριότητας επί λειβαδιών του Δημοσίου από ιδιώτες, με τα προσόντα της έκτακτης χρησικτησίας του βυζαντινορωμαϊκού δικαίου, εφ΄ όσον ο σχετικός χρόνος είχε συμπληρωθεί μέχρι και την 11.9.1915.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.