ΣτΕ 1826/2008 Τμ. Ε΄ [Παράταση ισχύος μελέτης και έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την αποκατάσταση λατομικού χώρου]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 4/2008, Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Η συνέχιση της λειτουργίας των λατομείων της παρ. 5 του άρθρου 20 του Ν 2115/1993 είναι επιτρεπτή προς τον αποκλειστικό σκοπό της αποκαταστάσεως της επενεχθείσης εκ της προηγούμενης λειτουργίας τους αλλοιώσεως και βλάβης του περιβάλλοντος. Υπό την έννοια αυτή και μόνο η ανωτέρω διάταξη είναι σύμφωνη με το άρθρο 24 του Συντάγματος, υπό τον πρόσθετο όρο ότι θα προηγηθεί σύνταξη μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά τη διαδικασία της ΚΥΑ 69269/5387/1990, η οποία εγκρίνεται από τους κατ΄ άρθρο 20 παρ. 5 του Ν 2115/1993 αρμόδιους υπουργούς, ήδη δε από τον Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας κατά το λόγο της αρμοδιότητάς του. Η Διοίκηση δεν μπορεί νομίμως να χορηγήσει τις σχετικές παρατάσεις, αν ο συνολικός χρόνος, κατά τον οποίο η ενδιαφερόμενη επιχείρηση άσκησε ακωλύτως και εν τοις πράγμασι πλήρη δραστηριότητα εντός του λατομικού χώρου μετά την έκδοση της αρχικής έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, είναι ίσος ή μεγαλύτερος από τα ανώτατα όρια των δύο και τριών ετών, αντίστοιχα, όταν πρόκειται για παράταση κάποιας από τις τμηματικές προθεσμίες των παρ. 5 και 8 του άρθρου 20 του Ν 2115/1993 ή από το άθροισμά τους, όταν πρόκειται για την κατά την παρ. 8 του άρθρου 20 του Ν 2115/1993 παράταση επί τριετία της χορηγηθείσης κατά την παρ. 5 του ίδιου άρθρου προθεσμίας. Δοθέντος ότι με την υπ΄ αριθ. 3938/1998 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ακυρώθηκε η ΚΥΑ 82283/1.8.1996, τυχόν εγκριτικές αποφάσεις μελετών, οι οποίες είχαν εκδοθεί κατ΄ εφαρμογή της ανωτέρω ΚΥΑ και αφορούσαν έργα και εργασίες εκμεταλλεύσεως της, κατ΄ επέκταση προϋφισταμένου λατομικού χώρου, παραχωρούμενης εκτάσεως 10 στρ. και αποκαταστάσεως εκτάσεως και του συνεχομένου προς αυτήν προϋφισταμένου λατομικού χώρου, στερήθηκαν αναδρομικώς του κανονιστικού τους ερείσματος. Ως εκ τούτου, ναι μεν οι εν λόγω ατομικές εγκριτικές πράξεις, εφ΄ όσον δεν ανακλήθηκαν ή δεν ακυρώθηκαν, δεν απώλεσαν την ισχύ τους, όμως δεν είναι δυνατή η παράταση της ισχύος τους με διοικητική πράξη, που εκδίδεται μετά τη δημοσίευση της υπ΄ αριθ. 3938/1998 ακυρωτικής αποφάσεως του Συμβουλίου της Επικρατείας. Κατ΄ εξαίρεση η προαναφερθείσα παράταση μπορεί να επιτραπεί μόνο κατόπιν νέας ή συμπληρωματικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η οποία εγκρίνεται από την αρμόδια αρχή με ιδιαίτερη απόφαση εγκρίσεως περιβαλλοντικών όρων και υπό την προϋπόθεση, ότι θα τεκμηριώνεται πλήρως ότι συντρέχουν ειδικοί λόγοι, επιβάλλοντες την, για ορισμένο, εντελώς αναγκαίο και μη δυνάμενο να υπερβεί συνολικώς τα 2 έτη χρόνο, συνέχιση των απαραίτητων εργασιών αποκαταστάσεως του λατομικού χώρου. Τυχόν διαπιστούμενη ανάγκη παρατάσεως των εργασιών αποκαταστάσεως του προϋφισταμένου λατομικού χώρου, του συνεχομένου προς την επιπλέον τούτου παραχωρηθείσα επιφάνεια, πρέπει να εξετάζεται σε κάθε περίπτωση υπό το πρίσμα και τις προϋποθέσεις των διατάξεων της λατομικής νομοθεσίας, από τις οποίες διέπεται ο χώρος αυτός.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.