ΣτΕ 2437/2008 Τμ. Ε΄ [Εγκατάσταση camping - Προστασία μνημείων Αγ. Όρους και τοπίων ιδιαίτερου φυσικού κάλλους]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 1/2009, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Κάθε επέμβαση επί ή πλησίον αρχαίου ή νεώτερου μνημείου πρέπει να αποβλέπει στην προστασία και ανάδειξή του και να ενεργείται εν όψει των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του και επί τη βάσει των δεδομένων της οικείας επιστήμης, απαγορευμένων επεμβάσεων και χρήσεων μη συμβατών προς την κατά προορισμό χρήση του μνημείου και του περιβάλλοντος αυτό χώρου. Ο Υπουργός Πολιτισμού προκειμένου να χορηγήσει έγκριση (άδεια) εκτελέσεως έργου επί ή πλησίον μνημείων αξιολογεί τα χαρακτηριστικά του έργου και εκτιμά τις άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις, που θα έχει η εκτέλεσή του στα ακίνητα μνημεία, δηλαδή στα αγαθά που εμπίπτουν στο πεδίο προστασίας του αρχαιολογικού νόμου. Η αιτιολογία της εγκρίσεως (αδείας) ελέγχεται ως προς τα ζητήματα αυτά, πρέπει δε για να είναι πλήρης να περιέχει περιγραφή των προστατευτέων μνημείων και του προς εκτέλεση έργου και τεκμηριωμένη εκτίμηση των επιπτώσεων του έργου επί των μνημείων. Ο Υπουργός Πολιτισμού δύναται να απαγορεύει κάθε έργο ή δραστηριότητα που μπορεί να βλάψει άμεσα ή έμμεσα, τόσο από άποψη ασφαλείας όσο και από αισθητική άποψη, τις αρχαιότητες ή τα νεώτερα μνημεία, με γνώμονα την εις το διηνεκές διατήρηση και προστασία τους και πάντοτε εν όψει αφ’ ενός του χαρακτήρα των προστατευτέων μνημείων και αφ’ ετέρου του συγκεκριμένου έργου, που πρόκειται να επιχειρηθεί. Για την ανέγερση οικοδομημάτων σε τόπους, οι οποίοι έχουν χαρακτηρισθεί ως ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους, απαιτείται πριν την έκδοση της οικοδομικής αδείας, έγκριση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ ή του Υπουργού Μακεδονίας - Θράκης, εφ’ όσον είναι κατά τόπον αρμόδιος, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση της οικείας ΕΠΑΕ. Για τη χορήγηση δε της προβλεπόμενης δυνάμει των διατάξεων αυτών εγκρίσεως, η οποία δεν υποκαθιστά την τυχόν απαιτούμενη από τις διατάξεις περί προστασίας των μνημείων έγκριση της οικείας υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού, τα αρμόδια όργανα πρέπει να εξετάζουν, με ειδικώς αιτιολογημένη κρίση, εάν η συγκεκριμένη οικοδομή, καθώς και η δραστηριότητα, για την οποία αυτή προορίζεται, εναρμονίζονται από κάθε άποψη προς το προστατευόμενο τοπίο. Για το σκοπό αυτό υποβάλλεται αιτιολογημένη έκθεση του μελετητή μηχανικού, η οποία πρέπει να περιέχει τα απαραίτητα στοιχεία όσον αφορά την αισθητική εμφάνιση του κτηρίου και την εναρμόνισή του με το τοπίο ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους, ώστε βάσει αυτών οι αρμόδιες αρχές να μπορούν να ελέγχουν κατά πόσον το υπό ανέγερση κτήριο πληροί τις ανωτέρω νόμιμες προϋποθέσεις, προκειμένου να χορηγηθεί η σχετική άδεια. Με τις υπουργικές αποφάσεις 5980/16-9.10.1965 και 1964/10.12.1991-14.1.1992 χαρακτηρίσθηκαν ως ιστορικά διατηρητέα μνημεία τα κτίσματα και ο περιβάλλων χώρος τους που εκτείνεται από τη διώρυγα του Ξέρξου μέχρι τα ακροτήρια Πίννες και Ακρόθωον Χαλκιδικής και χαρακτηρίσθηκε ως τοπίο ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους η ευρύτερη περιοχή των συνόρων του Αγίου Όρους μέχρι τα διοικητικά όρια του Δήμου Ιερισσού και της νήσου Αμμολιανής Ν. Χαλκιδικής. Για την ανέγερση οικοδομής στην περιοχή που εμπίπτει εντός των ορίων των ως άνω υπουργικών αποφάσεων, η οποία υπάγεται κατά τα ανωτέρω σε διπλό καθεστώς προστασίας, πριν από την έκδοση οικοδομικής άδειας, απαιτείται αφ’ ενός σχετική έγκριση του Υπουργείου Πολιτισμού, το οποίο αποφαίνεται αιτιολογημένα δυνάμει των διατάξεων του ΚΝ 5351/1932, κατά πόσον το προς ανέγερση κτήριο και η δραστηριότητα, για την οποία προορίζεται συνεπάγονται δυσμενείς επιπτώσεις στη διατήρηση, προβολή και εν γένει προστασία των βυζαντινών και μεταβυζαντινών μνημείων και του περιβάλλοντος αυτά χώρου και αφ’ ετέρου έγκριση του Υπουργού Μακεδονίας - Θράκης, ο οποίος επίσης αποφαίνεται αιτιολογημένα, δυνάμει των διατάξεων του Ν 1469/1950 και των ΠΔ 161/1984 και 358/1986, κατά πόσον το κτήριο εναρμονίζεται προς το προστατευόμενο τοπίο, η δε διαδικασία εκδόσεως οικοδομικής αδείας κινείται μετά την έκδοση των ανωτέρω αποφάσεων των Υπουργείων Πολιτισμού και Μακεδονίας - Θράκης και εντός των ορίων τους. Η κατόπιν γνωμοδοτήσεως της οικείας ΕΠΑΕ εκδιδόμενη απόφαση του Υπουργού Μακεδονίας - Θράκης, η οποία απαιτείται ως προϋπόθεση για την έκδοση οικοδομικής αδείας στις ανωτέρω περιοχές, είναι αυτοτελώς εκτελεστή ατομική διοικητική πράξη, συναφής με την οικοδομική άδεια και δεν συναποτελεί με αυτή σύνθετη διοικητική ενέργεια. Επομένως, το κύρος της αποφάσεως του Υπουργού Μακεδονίας - Θράκης δεν δύναται να ελεγχθεί παρεμπιπτόντως, με την ευκαιρία της προσβολής επί ακυρώσει της δυνάμει αυτής εκδοθείσης οικοδομικής αδείας, αλλά μόνον ευθέως, εφ’ όσον η υπουργική αυτή απόφαση ήταν δυνατόν να θεωρηθεί ως συμπροβαλλόμενη με την οικοδομική άδεια. Το συμφέρον προς άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως για παράβαση διατάξεων, που προστατεύουν το φυσικό ή πολιτιστικό περιβάλλον, δεν παύει να είναι έννομο από μόνο το γεγονός ότι ο αιτών έχει τυχόν παραβιάσει τις ίδιες ή σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, διότι η θεραπεία της τυχόν παρανομίας του αιτούντος δεν επέρχεται με τη στέρηση του εννόμου συμφέροντός του προς άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως, αλλά με τη δυνατότητα της Διοικήσεως να επιβάλει την άρση της παρανομίας.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.