ΣτΕ 293/2009 Τμ. Ε΄ [Διεξαγωγή ερευνητικών εργασιών προς ανεύρεση κοιτασμάτων μαρμάρου - Προέγκριση χωροθέτησης]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 2/2009, Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Για τη διεξαγωγή ερευνητικών εργασιών προς ανεύρεση κοιτασμάτων μαρμάρου δεν απαιτείται τήρηση της διαδικασίας προέγκρισης χωροθέτησης του Ν 1650/1986 ούτε της διαδικασίας προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και αξιολόγησης του Ν 3010/2002, επιβάλλεται όμως η κατ΄ άρθρο 4 του Ν 1650/1986, όπως ισχύει, έκδοση πράξης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, κατά την έκδοση της οποίας εξετάζονται και όλα τα στοιχεία, που αποτελούν αντικείμενο εξέτασης κατά τα προγενέστερα στάδια της σχετικής διοικητικής διαδικασίας. Κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων άσκησης ερευνητικής δραστηριότητος τηρούνται επίσης και όλες οι απαιτήσεις της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας για την εξέταση εναλλακτικών λύσεων και την ενημέρωση και συμμετοχή του κοινού στη διαδικασία έγκρισης του οικείου σχεδίου. Οι ως άνω διατάξεις, κατά το μέρος που προβλέπουν απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης του προηγούμενου σταδίου προέγκρισης χωροθέτησης, ήδη δε προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και αξιολόγησης, μεταθέτουν όμως την εξέταση όλων των κατά νόμο στοιχείων στο στάδιο της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, δεν παραβιάζουν τις διατάξεις του Συντάγματος και του κοινοτικού δικαίου. Μεταβολή της μορφής εκτάσεως με δασική βλάστηση για τη διεξαγωγή ερευνητικών εργασιών προς ανεύρεση κοιτασμάτων λατομικών ορυκτών είναι ανεκτή, προκειμένου να ικανοποιηθούν ανάγκες, οι οποίες δεν θα μπορούσαν να ικανοποιηθούν διαφορετικά, εφ΄ όσον όμως κριθεί ότι η συγκεκριμένη ανάγκη υπερτερεί της διαφυλάξεως εκτάσεως με δασική βλάστηση και ότι δεν υφίσταται τρόπος ικανοποιήσεώς της, που να μην συνεπάγεται αλλοίωση της μορφής της. Κριτήριο της ανάγκης είναι ότι η ικανοποίησή της εθνική οικονομία ζωτική σημασία, εκτιμώμενη εν όψει και του βαθμού επάρκειας των λατομικών ορυκτών και υφισταμένων δυνατοτήτων καλύψεως της σχετικής ζήτησης στο σύνολο της χώρας ή σε ορισμένο τμήμα της, αξιολογούμενη με βάση οικονομικά δεδομένα και παραμέτρους, που ανάγονται σε εθνικό επίπεδο. Δεν αποκλείεται εκτέλεση έργου ή ανάπτυξη παραγωγικών δραστηριοτήτων σε προστατευόμενη περιοχή (ενταγμένη στο Δίκτυο Natura 2000 κ.λπ.), εφ΄ όσον στην οικεία μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων περιέχονται εκτιμήσεις ως προς τις επιπτώσεις του και προτείνονται μέτρα για την αντιμετώπισή τους κατά τρόπο αποτελεσματικό, ώστε να μην επέρχεται υποβάθμιση της περιοχής. Κάθε σχέδιο μη άμεσα συνδεόμενο ή αναγκαίο για τη διαχείριση του τόπου γίνεται αντικείμενο της δέουσας εκτιμήσεως ως προς τις επιπτώσεις του επί του τόπου σε σχέση με τους σκοπούς της διατηρήσεώς του, στην περίπτωση που δεν μπορεί να αποκλειστεί, βάσει αντικειμενικών στοιχείων, ότι μπορεί να επηρεάσει τον τόπο αυτό, καθ΄ εαυτό ή σε συνδυασμό με άλλα σχέδια, κατά τρόπο σημαντικό. Σχέδιο μη άμεσα συνδεόμενο ή αναγκαίο για τη διατήρηση ενός τόπου πρέπει να θεωρείται ως δυνάμενο να επηρεάσει τον συγκεκριμένο τόπο κατά τρόπο σημαντικό, στην περίπτωση που ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την επίτευξη του σκοπού της διατηρήσεώς του, η εκτίμηση δε του εν λόγω κινδύνου πρέπει να γίνεται ιδίως υπό το πρίσμα των ειδικών περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών του τόπου, στον οποίο αναφέρεται το σχέδιο. Η δέουσα εκτίμηση των επιπτώσεων του σχεδίου επί του οικείου τόπου έχει την έννοια ότι προ της εγκρίσεως του σχεδίου, πρέπει να εντοπιστούν, λαμβανομένων υπ΄ όψη των πλέον προωθημένων επιστημονικών γνώσεων επί του θέματος, όλες οι πτυχές του σχεδίου που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τον σκοπό διατηρήσεως του οικείου τόπου, μπορεί δε να επιτραπεί η υλοποίησή του μόνο σε περίπτωση που οι αρμόδιες αρχές διαμορφώνουν την πεποίθηση, ότι δεν θα έχει επιβλαβείς συνέπειες για την ακεραιότητα του τόπου. Μια τέτοια πεποίθηση διαμορφώνεται, όταν από επιστημονικής απόψεως δεν καταλείπεται αμφιβολία ως προς την απουσία τέτοιων επιπτώσεων. Η προβλεπόμενη δημοσίευση σχετικής ανακοίνωσης στον τοπικό Τύπο και ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων της οικείας Νομαρχίας των πράξεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων δεν θεσπίζονται ως συστατικός τύπος για την τελείωση των πράξεων αυτών, αλλ΄ αποσκοπούν απλώς στη γνωστοποίησή τους ως ατομικών διοικητικών πράξεων, με τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται η ενημέρωση του ευρύτερου δυνατού κύκλου πολιτών και φορέων εκπροσώπησής τους. Τυχόν παράλειψη επομένως των ως άνω διατυπώσεων δημοσιότητας δεν ασκεί επίδραση στην υπόσταση των πράξεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ως εκτελεστών διοικητικών πράξεων. Ακύρωση πράξης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων έρευνας λατομικού χώρου μαρμάρων και επέμβασης για τη διενέργεια ερευνητικών εργασιών σε δημόσια δασική έκταση στην Άνω Βροντού Ν. Σερρών.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.