ΣτΕ Ολ 603/2008 [Τμηματική εφαρμογή - Παράλειψη βεβαίωσης αυτοδίκαιης άρσης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 3/2009, Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Ο καθορισμός ακινήτων ως κοινοχρήστων χώρων με πράξη έγκρισης, αναθεώρησης, τροποποίησης ή επέκτασης ρυμοτομικού σχεδίου ή εφ΄ όσον πρόκειται για πολεοδόμηση κατά το σύστημα του Ν 1337/1983, με την έγκριση πολεοδομικής μελέτης, ισοδυναμεί με κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης των χώρων αυτών. Εφ΄ όσον η παράλειψη της Διοικήσεως να βεβαιώσει την αυτοδικαίως επελθούσα άρση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, που είχε κηρυχθεί υπό την ισχύ του ΝΔ 797/1971, λόγω μη καταβολής της αποζημίωσης μέσα σε ενάμιση έτος από τη δημοσίευση της σχετικής δικαστικής απόφασης περί του καθορισμού της, συντελέσθηκε μετά την έναρξη ισχύος του Ν 2882/2001 (7.5.2001), αρμόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση της αιτήσεως, με την οποία ο ενδιαφερόμενος ζητά την ακύρωση της παραλείψεως αυτής και τη βεβαίωση της αυτοδίκαιης ή υποχρεωτικώς επελθούσας άρσης της απαλλοτριώσεως, είναι το τριμελές διοικητικό Πρωτοδικείο, στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται το απαλλοτριωμένο ακίνητο. Κατά τη διαδικασία έκδοσης διοικητικής πράξης, διαπιστωτικής της αυτοδίκαιης ή υποχρεωτικώς επελθούσας άρσης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ή εφ΄ όσον πρόκειται για ρυμοτομική απαλλοτρίωση του Ν 1337/1983, τροποποίησης της οικείας πολεοδομικής μελέτης με σκοπό την αποδέσμευση ακινήτου απαλλοτριωθέντος για ρυμοτομικούς λόγους, δεν είναι εξεταστέα παράπονα του θιγομένου ιδιοκτήτη του απαλλοτριωθέντος ακινήτου, σχετιζόμενα καθ΄ οιονδήποτε τρόπο με την προηγηθείσα πράξη εφαρμογής. Τα παράπονα αυτά εξετάζονται από τη Διοίκηση κατά το στάδιο που προηγείται της κυρώσεως της πράξης εφαρμογής, κατά το οποίο οι ιδιοκτήτες δικαιούνται να υποβάλουν ενστάσεις και να προσφύγουν στα οικεία δικαστήρια αμφισβητώντας το ισάξιο του αποδιδομένου ακινήτου έναντι του απαλλοτριωθέντος. Ο κανόνας των άρθρων 17 παρ. 4 του Συντάγματος και 11 παρ. 3 ΚΑΑΑ περί αυτοδίκαιης άρσης των αναγκαστικών απαλλοτριώσεων σε περίπτωση μη συντέλεσής τους εντός ενός και ημίσεως έτους από τη δημοσίευση της δικαστικής απόφασης προσωρινού ή οριστικού καθορισμού της σχετικής αποζημίωσης, ισχύει και επί ρυμοτομικών απαλλοτριώσεων. Δεν αποκλείεται τμηματική εφαρμογή σχεδίων πόλεων και πολεοδομικών μελετών, η δυνατότητα όμως αυτή τελεί υπό την προϋπόθεση ότι συντελούνται πλήρως, εντός της προθεσμίας του ενός και ημίσεως έτους από τη δημοσίευση της δικαστικής απόφασης προσωρινού ή οριστικού προσδιορισμού της αποζημίωσης, οι αναγκαστικές απαλλοτριώσεις των ιδιοκτησιών που εμπίπτουν στην έκταση, ως προς την οποία η πολεοδομική μελέτη εφαρμόζεται έστω και τμηματικά. Η ζημία που προκαλείται από την απαλλοτρίωση συνόλου ιδιοκτησίας ενιαίας κατά την κήρυξη της απαλλοτριώσεως και δεκτικής αξιοποιήσεως κατά τον προορισμό της ως τοιαύτης, ανορθούται πλήρως μόνον όταν η αποζημίωση καλύπτει το ενιαίο σύνολο αυτής ως τοιούτο. Η μεταγραφή της κυρωτικής της πράξης εφαρμογής απόφασης του Νομάρχη δεν επιφέρει στις οικείες ιδιοκτησίες μεταβολές, για την επέλευση των οποίων πρέπει να ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες στη νομοθεσία περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων (ΝΔ 797/1971) διαδικασίες, τα δε νέα ακίνητα που διαμορφώθηκαν με την πράξη εφαρμογής δεν μπορούν να καταληφθούν παρά μόνον εφ΄ όσον έχουν καταβληθεί οι σχετικές αποζημιώσεις (μειοψ.). Το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο (ΑΕΔ) δεν έχει δικαιοδοσία για την άρση αμφισβητήσεων ως προς την έννοια διατάξεων του Συντάγματος, αν γι΄ αυτές εκδόθηκαν αντίθετες αποφάσεις ανωτάτων δικαστηρίων, αλλά μόνο για την έννοια διατάξεων τυπικών νόμων (μειοψ.). Μετά την έκδοση δικαστικής απόφασης που βεβαιώνει την άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης, επιβάλλεται αντίστοιχη τροποποίηση του σχεδίου πόλεως με σχετική ρητή πράξη της αρμόδιας διοικητικής Αρχής. Σε περίπτωση μη συντέλεσης δικαστικής απόφασης περί προσωρινού ή οριστικού καθορισμού της αποζημίωσης, ο ιδιοκτήτης απαλλοτριωθέντος ακινήτου μπορεί να επιδιώξει δικαστική προστασία για την αποδέσμευση του ακινήτου του με την υποβολή αίτησης ακυρώσεως της παραλείψεως της Διοικήσεως να εκδώσει βεβαιωτική πράξη για την επελθούσα αυτοδίκαιη άρση της απαλλοτρίωσης ή της πράξης, με την οποία η οικεία διοικητική Αρχή αρνείται ρητά την έκδοση παρόμοιας πράξης, καθώς και με άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως κατά της παραλείψεως της αρμόδιας διοικητικής Αρχής να αποδεσμεύσει την ιδιοκτησία του διά τροποποιήσεως του οικείου ρυμοτομικού σχεδίου ή της πολεοδομικής μελέτης. Το τριμελές διοικητικό Πρωτοδικείο, στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται το απαλλοτριωμένο ακίνητο, είναι αρμόδιο για την εκδίκαση των διαφορών από αμφότερες τις ανωτέρω διαδικασίες, οι δε εκδιδόμενες σχετικώς αποφάσεις είναι ανέκκλητες, υπαγόμενες μόνο στο ένδικο μέσο της αιτήσεως αναιρέσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. Αν γίνει δεκτή αίτηση του θιγομένου ιδιοκτήτη να ακυρωθεί η παράλειψη της Διοίκησης να άρει ρυμοτομική απαλλοτρίωση, το δικαστήριο οφείλει να αναπέμψει την υπόθεση στη Διοίκηση, προκειμένου αυτή και μόνο, αφού προβεί σε άρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης, σε συμμόρφωση προς την εκδοθείσα δικαστική απόφαση να τροποποιήσει το ρυμοτομικό σχέδιο κατά τρόπο, ώστε να μεταβάλλεται ο συνεπαγόμενος την αναγκαστική απαλλοτρίωση χαρακτηρισμός του ακινήτου ή να επανεπιβάλει την αρθείσα αναγκαστική απαλλοτρίωση ή να θεωρήσει ότι η ιδιοκτησία παραμένει εκτός πολεοδομικού σχεδιασμού, οπότε και δεν υποχρεούται σε εισφορά γης και χρήματος (μειοψ.).

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.