ΣτΕ Ολ 3500/2009 [Εξαίρεση νέων αυθαιρέτων από την κατεδάφιση - Διατήρηση μη επιτρεπομένων χρήσεων - Σύνταγμα]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 3/2009, Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Μέχρις ότου τεθούν για πρώτη φορά από τον νομοθέτη οι βασικοί κανόνες πολεοδόμησης είναι συνταγματικώς ανεκτή η πρόβλεψη της δυνατότητας εξαιρέσεως από την κατεδάφιση κατασκευών, οι οποίες έχουν αυθαιρέτως ανεγερθεί πριν τη θέσπιση των κανόνων αυτών, που τίθενται εν γνώσει ακριβώς της ανωτέρω κατ΄ εξαίρεση δυνατότητας (παλαιές κατασκευές), αλλ΄ ως εξαιρετικής ρυθμίσεως και υπό όρους, ώστε αφ΄ ενός μεν να μην αποδυναμώνεται ουσιωδώς η αποτελεσματικότητα των θεσπιζομένων κανόνων και αφ΄ ετέρου να μην προκαλείται βλάβη σε φυσικά οικοσυστήματα, οικιστικά σύνολα και πολιτιστικά στοιχεία που χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας. Είναι όμως αντίθετες προς τη συνταγματική επιταγή του άρθρου 24 παρ. 2 διατάξεις, με τις οποίες επιτρέπεται η υπό τους αυτούς όρους εξαίρεση από την κατεδάφιση αυθαιρέτων κατασκευών που ανεγείρονται μεταγενέστερα, μετά δηλαδή τη θέσπιση των ανωτέρω πολεοδομικών κανόνων και κατά παράβαση των διατάξεων που αφορούν τους όρους και περιορισμούς δόμησης ή τις χρήσεις γης (νέες κατασκευές). Οι διατάξεις των παρ. 4 και 5 του άρθρου 8 του Ν 3044/2002, οι οποίες παρέχουν τη δυνατότητα να εξαιρούνται από την κατεδάφιση νέα αυθαίρετα εντός ή εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και οικισμών και μάλιστα, όχι μόνο τα ανεγερθέντα μετά την 31.1.1983 και έως τη δημοσίευσή τους υφιστάμενα, αλλά και χωρίς κανένα χρονικό περιορισμό, όσα μεταγενέστερα θα υπάρξουν, ορίζουν δε περαιτέρω ότι η εξαίρεση χωρεί και σε περίπτωση ανεπίτρεπτων χρήσεων καθώς επίσης και εφ΄ όσον η αρχικά εκδοθείσα για τα εν λόγω ακίνητα άδεια ανακλήθηκε ή ακυρώθηκε μεταγενέστερα με δικαστική απόφαση, ανατρέπουν τον σύμφωνο με τη συνταγματική επιταγή του άρθρου 24 παρ. 2 κανόνα των άρθρων 17 παρ. 1 του Ν 1337/1983 και 22 παρ. 3 του ισχύοντος ΓΟΚ, κατά τον οποίο, προκειμένου να μην νοθεύεται ο σύμφωνος με το Σύνταγμα πολεοδομικός σχεδιασμός, απαγορεύεται η εξαίρεση από την κατεδάφιση νέων αυθαιρέτων κατασκευών ή η κατ΄ εξαίρεση διατήρηση μη επιτρεπομένων χρήσεων, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι χρήσεις, οι οποίες είχαν εγκατασταθεί σε ορισμένο κτήριο κατά το παρελθόν και είχαν διακοπεί, επανεγκαταστάθηκαν δε μετά την οριζόμενη από την ανωτέρω διάταξη του Ν 1337/1983 ημερομηνία, κατά παράβαση των ήδη ισχυουσών πολεοδομικών διατάξεων. Ειδικά δε η διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 8 του Ν 3044/2002 είναι αντισυνταγματική, ως αντιβαίνουσα και στις συνταγματικές αρχές του κράτους δικαίου, του σεβασμού και της προστασίας της αξίας του ανθρώπου και της ισότητας. Χωροταξικές και πολεοδομικές ρυθμίσεις είναι συνταγματικά επιτρεπτές, μόνον εφ΄ όσον έχουν θεσπισθεί μετά από εκτίμηση ειδικής για την προτεινόμενη ρύθμιση επιστημονικής μελέτης. Η ύπαρξη συγκεκριμένης καταστάσεως, η οποία θα έχρηζε κατά την κρίση του νομοθέτη νομικής προστασίας επιβάλλοντας προς τούτο τη θέσπιση εξαιρετικής πολεοδομικής ρυθμίσεως, κατ΄ απόκλιση παγίας, μπορεί να συνίσταται στη χάριν επιτεύξεως προεχόντως σκοπού δημοσίου συμφέροντος προαγωγή της ασκήσεως οικονομικής δραστηριότητας που προαπαιτεί την προς τούτο θέσπιση εξαιρετικής πολεοδομικής ρύθμισης, υπό την προϋπόθεση όμως ότι από τη μελέτη που συνοδεύει την εκπόνηση της εξαιρετικής αυτής ρυθμίσεως προκύπτει ότι η άσκηση της εν λόγω οικονομικής δραστηριότητας είναι απαραίτητη για την επίτευξη του ανωτέρω σκοπού, ο οποίος δεν μπορεί να επιτευχθεί με ανάπτυξη της οικονομικής αυτής δραστηριότητας μόνο σε περιοχές, όπου η άσκησή της επιτρέπεται κατά τις πάγιες πολεοδομικές ρυθμίσεις. Η διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 4 του Ν 2508/1997, όπως ισχύει, είναι ανίσχυρη ως αντικείμενη στις διατάξεις των άρθρων 24 παρ. 2 και 106 του Συντάγματος (μειοψ.).

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.