ΣτΕ Ολ 2636/2009 [Έγκριση περιβαλλοντικών όρων έργου εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης διυλιστηρίου στην Ελευσίνα]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 4/2009, Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Κατά τη λήψη των μέτρων που υπαγορεύει το άρθρο 24 παρ. 1 του Συντάγματος πρέπει να λαμβάνονται υπ΄ όψη και άλλοι παράγοντες, αναγόμενοι στο γενικότερο εθνικό συμφέρον, όπως εκείνοι που σχετίζονται με τους σκοπούς της οικονομικής ανάπτυξης και της εξασφάλισης εργασίας στους πολίτες, για τους οποίους επίσης λαμβάνει πρόνοια το Σύνταγμα στα άρθρα 106 παρ. 1 και 22 παρ. 1. Η στάθμιση όμως των παραγόντων αυτών πρέπει να συμπορεύεται προς την υποχρέωση της Πολιτείας να μεριμνά για την προστασία του περιβάλλοντος κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται βιώσιμη ανάπτυξη και για τη χωροταξική αναδιάρθρωση της Χώρας, προκειμένου να διασφαλισθούν ισόρροπες συνθήκες διαβίωσης σε όλους τους οικισμούς της. Η διάταξη του άρθρου 28 Ν 3325/2005 καταλαμβάνει και την περιφέρεια Αττικής, παρίσταται δε σύμφωνη με το άρθρο 24 του Συντάγματος ερμηνευόμενο σε αρμονία προς τα άρθρα 106 παρ. 1 και 22 παρ. 1 (μειοψ.). Με το επίδικο έργο εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης του διυλιστηρίου της παρεμβαίνουσας στην Ελευσίνα Ν. Αττικής, όχι μόνο δεν καθίσταται επιτρεπτή η διατήρηση στο διηνεκές πηγών ρύπανσης σε περιοχή, όπου υπάρχει ρητή νομοθετική πρόβλεψη για την απομάκρυνσή τους, αλλ΄ αντιθέτως, επιδιώκεται βελτίωση των συνθηκών του φυσικού περιβάλλοντος, όπου αυτό έχει υποβαθμισθεί (μειοψ.). Εφ΄ όσον για την περιοχή των εγκαταστάσεων της παρεμβαίνουσας προβλέπονται από το οικείο ΓΠΣ χρήσεις οχλούσας βιομηχανίας - βιοτεχνίας (ΒΙΠΕ) και όχι κατοικίας, δεν τίθεται ζήτημα απομάκρυνσής τους, οι δε προσβαλλόμενες εγκριτικές πράξεις δεν είναι αντίθετες προς τις κατευθύνσεις του Ν 1515/1985 (μειοψ.). Oι διατάξεις της ΚΥΑ 12044/613/19.3.2007 δεν συρρέουν, εφαρμοζόμενες σωρευτικά, με τις περί αποστάσεων ασφαλείας διατάξεις της ΚΥΑ 3329/15.2.1989, Εφ΄ όσον το ένδικο έργο εμπίπτει στις εξαιρετικές διατάξεις του εδαφ. στ΄ της παρ. 6 του άρθρου 4 του Ν 1650/1986 (άρθ. 2 Ν 3010/2002), δεν απαιτείται γι΄ αυτό Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση (ΠΠΕΑ), ανεξαρτήτως αν πρόκειται για νέο έργο ή για εκσυγχρονισμό, επέκταση ή τροποποίηση υφισταμένου, εκ των οποίων επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με τις επιπτώσεις του στο περιβάλλον. Εκτάσεις, οι οποίες νομίμως έχουν απωλέσει τον δασικό τους χαρακτήρα πριν την 11.6.1975, με βάση διοικητικές πράξεις, δεν είναι δυνατόν να χαρακτηρισθούν, κατά τη διαδικασία του άρθρου 14 του Ν 998/1979, με πράξη του Δασάρχη ως δάση ή δασικές εκτάσεις. Δεδομένου ότι η περιοχή των εγκαταστάσεων της παρεμβαίνουσας έχει ενταχθεί εντός ζώνης βιομηχανίας - βιοτεχνίας (ΒΙΠΕ), για την οποία έχουν καθορισθεί χρήσεις οχλούσας βιομηχανίας - βιοτεχνίας (ΒΙΠΕ) που είναι και οι μόνες επιτρεπόμενες, η περιοχή αυτή συνιστά νομοθετημένη βιομηχανική περιοχή κατ΄ άρθρο 2 παρ. 5 του ΠΔ 1180/1981, δεν δύναται δε να υπαχθεί στις περιοχές, στις οποίες το επικρατέστερο στοιχείο είναι το βιομηχανικό, το οποίο αντιδιαστέλλεται προς το αστικό στοιχείο, διότι δεν είναι καν νοητή σύγκριση κατ΄ αντιπαραβολή προς διάγνωση του επικρατούντος, βιομηχανικού και αστικού στοιχείου σε περιοχές με χρήσεις γης οχλούσας βιομηχανίας - βιοτεχνίας (ΒΙΠΕ). Στην ειδικότερη περίπτωση του εκσυγχρονισμού ήδη υφισταμένων δραστηριοτήτων που περιλαμβάνουν και αξιοποίηση υδατικών πόρων, μέχρι την εντός ευλόγου χρόνου ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης των Σχεδίων Διαχείρισης, είναι ανεκτός ο μερικός σχεδιασμός και προγραμματισμός των εν λόγω έργων εκσυγχρονισμού, ώστε να προωθούνται απρόσκοπτα οι αναπτυξιακοί στόχοι που εξυπηρετούν, στο πλαίσιο πάντα της βιώσιμης ανάπτυξης και εφ΄ όσον δεν προβλέπεται σημαντική αύξηση της κατανάλωσης υδατικών πόρων. Νομίμως και επαρκώς αιτιολογημένη η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) του ενδίκου έργου εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης διυλιστηρίου στην περιοχή Ελευσίνας Ν. Αττικής.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.