ΕφΘεσ 68/2009 Τμ. Δ΄ [Εσφαλμένος καθορισμός σε διάγραμμα τμήματος εδάφους ως αιγιαλού - Προστασία ιδιοκτησίας]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 4/2009, Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Η ιδιότητα του αιγιαλού προκύπτει από φυσικά φαινόμενα και επομένως, ο καθορισμός της εκτάσεώς του ανήκει στην εκτίμηση του Δικαστή της ουσίας, που μπορεί να βασισθεί γι΄ αυτό στα νόμιμα αποδεικτικά μέσα. Στον Ν 2344/1940 ωστόσο προβλέπεται και ο διοικητικός καθορισμός των ορίων του αιγιαλού από την κατ΄ άρθρο 2 αυτού Επιτροπή με τη σύνταξη τοπογραφικού ή υψομετρικού διαγράμματος και δημοσίευσή του και της σχετικής Έκθεσης στην ΕτΚ. Ο καθορισμός όμως αυτός δεν μπορεί να καταστήσει αιγιαλό τμήμα εδάφους, που εσφαλμένα περιελήφθη στο διάγραμμα ως αιγιαλός, πλην όμως στερείται των χαρακτηριστικών που περιγράφει το άρθρο 1 του ΑΝ 2344/1940, γιατί στην αντίθετη περίπτωση, ο κύριος του εδάφους, που πεπλανημένα περιελήφθη στα όρια του αιγιαλού, θα αποξενούτο της ιδιοκτησίας του με απλή πράξη της Διοικήσεως, κατά παράβαση των συνταγματικών διατάξεων που την προστατεύουν. Για τη σύμφωνη με τις διατάξεις αυτές του Συντάγματος στέρηση της ιδιοκτησίας των εν λόγω εδαφών προβλέπεται η κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτριώσεώς τους υπέρ του Δημοσίου αμέσως μετά τη δημοσίευση στην ΕτΚ της Εκθέσεως και του διαγράμματος της Επιτροπής, εφαρμοζομένης κατά τα λοιπά της διαδικασίας των αναγκαστικών απαλλοτριώσεων για την αποζημίωση των ιδιοκτητών, με μόνη παρέκκλιση την καθιέρωση εξάμηνης ανατρεπτικής προθεσμίας από τη δημοσίευση της Εκθέσεως για την αναγγελία από τους κυρίους των αξιώσεών τους προς τον Υπουργό Οικονομικών και υποβολή σε αυτών των τίτλων τους. Η πράξη καθορισμού ορίων παραλίας δεν επιφέρει στέρηση της ιδιοκτησίας των ιδιωτών, τα ακίνητα των οποίων συμπεριελήφθησαν σε αυτή, αλλ΄ η μεταγωγή της κυριότητάς τους στο Δημόσιο επέρχεται μόνον από και διά της καταβολής και παρακαταθέσεως της αποζημίωσης που καθορίζεται δικαστικώς, δηλαδή από και διά της συντελέσεως της απαλλοτριώσεως μετά την τήρηση της νόμιμης απαλλοτριωτικής διαδικασίας. Αν εξ αιτίας προσχώσεων ή άλλων αιτίων είναι εμφανές ότι κατά τον χρόνο καθορισμού του αιγιαλού αυτός διαφοροποιείται από τον παλαιότερο και είναι δυνατόν να καθορισθεί η παλαιά του θέση, η υφισταμένη έως το 1884, αν υπάρχουν κατοχές ιδιωτών, η Επιτροπή προβαίνει στον καθορισμό και του παλαιού αιγιαλού. Το τμήμα γης μεταξύ οριογραμμής παλαιού αιγιαλού και οριογραμμής του κατά τον χρόνο καθορισμού υπάρχοντος αιγιαλού αποβάλλει την προηγούμενη ιδιότητα του κοινοχρήστου πράγματος και καθίσταται δημόσιο κτήμα, το οποίο ανήκει στην ιδιωτική κτήση του Δημοσίου. Σε περίπτωση που μετά την αυθαίρετη χρήση δημοσίου κτήματος αξιοποιείται το επίδικο υπό τα όμματα και άνευ αντιρρήσεως του Δημοσίου, η αδράνεια του τελευταίου να εκδώσει πρωτόκολλο αποζημιώσεως χρήσεως δεν καθιστά τυχόν μεταγενέστερη έκδοσή του καταχρηστική χωρίς την επίκληση και άλλων περιστατικών αναγομένων σε συμπεριφορά του Δημοσίου, από την οποία να δημιουργήθηκε στον ανακόπτοντα η σταθερή πεποίθηση περί μη ασκήσεως του εν λόγω δικαιώματός του. Η Διοίκηση δεν υποχρεούται να καλεί τους ενδιαφερομένους να μετάσχουν στη διαδικασία καθορισμού ορίων αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού, ούτε κοινοποιεί τη σχετική πράξη προς αυτούς, οι δε σχετικές παραλείψεις δεν επιφέρουν οποιαδήποτε ακυρότητα. Ο ΑΝ 2344/1949 (ήδη άρθ. 10 Ν 2971/2001) δεν αντίκειται στο Σύνταγμα.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.