Ευρετήρια

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 4/2005, Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

ΑΙΓΙΑΛΟΣ

Η Διοίκηση έχει τη δυνατότητα αναστολής εκτέλεσης πρωτοκόλλων κατεδάφισης, εφ΄ όσον αποδεικνύεται ότι, συνεπεία επανακαθορισμού αιγιαλού ή παραλίας, τα κτίσματα, για τα οποία εκδόθηκαν τα πρωτόκολλα κατεδάφισης, πρόκειται να βρεθούν εκτός αιγιαλού ή παραλίας. ΓνωμΝΣΚ 318/2005, σελ. 673.

Ιδιώτης ο οποίος κατέχει στοιχεία που, αποδεικνύουν λανθασμένη διοικητική χάραξη της οριογραμμής αιγιαλού, παραλίας ή παλαιού αιγιαλού, δύναται να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στην αρμόδια για τον καθορισμό Επιτροπή του άρθρου 3 του Ν 2971/2001, η οποία οφείλει να τα λάβει υπ΄ όψη της και πριν την υπογραφή της επικυρωτικής απόφασης καθορισμού από το αρμόδιο όργανο και τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. ΓνωμΝΣΚ 395/2005, σελ. 672.

ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ

Απόφαση Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων, με την οποία τερματίζεται ενδικοφανής διαδικασία χαρακτηρισμού εκτάσεως ως δασικής ή μη, υπόκειται σε αίτηση ακυρώσεως, η οποία μπορεί να ασκηθεί από φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον, αλλά και από το οικείο όργανο της Διοικήσεως. ΣτΕ Ολ 677/2005, σελ. 601.

ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ

Ακύρωση πράξης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων έργου κατασκευής διπλής λιμνολεκάνης και διαμόρφωσης χερσαίας ζώνης στο αλιευτικό καταφύγιο Μύτικα. ΣτΕ 978/2005, σελ. 589.

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ

Ακύρωση σιωπηρής απόρριψης αιτήματος ανάκλησης συντελεσμένης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτου στην περιοχή Αγίου Νικολάου Αναβύσσου Ν. Αττικής, το οποίο είχε απαλλοτριωθεί υπέρ ΕΟΤ. ΣτΕ Ολ 1984/2005, σελ. 652.

Απορρίπτεται αίτηση ακυρώσεως σιωπηρής απόρριψης αιτήσεων ανάκλησης συντελεσμένης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων για την ανέγερση εγκαταστάσεων του αερολιμένα Ελληνικού. ΣτΕ Ολ 3290/2005, σελ. 654.

ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Δεν συντρέχει λόγος ακύρωσης προέγκρισης χωροθέτησης ΧΥΤΑ ΒΔ τομέα Θεσσαλονίκης σε θέση του Δήμου Λαχανά, αφού η εν λόγω χωροθέτηση είναι σύμφωνη με το καθεστώς προστασίας του υγροτόπου των λιμνών Βόλβης και Κορώνειας και του χειμάρρου Μπογδάνα. ΣτΕ 769/2005, σελ. 595.

Η Οδηγία 2000/53/ΕΚ για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Θέμα Α. Βαλατσός, σελ. 584.

Κρίνεται νόμιμη η λειτουργία χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) του Δήμου Πύργου, για λόγους δημοσίου συμφέροντος υπαγορευόμενους από την ανάγκη προσωρινής αντιμετώπισης του προβλήματος εναπόθεσης των οικιακών απορριμμάτων της πόλης μέχρι τη λειτουργία του νέου ΧΥΤΑ Πύργου. ΣτΕ ΕΑ 525/2005, σελ. 600.

Παράβαση κράτους μέλους. Oδηγίες 75/442/ΕΟΚ και 91/156/ΕΟΚ. Έννοια αποβλήτων. Οδηγίες 85/337/ΕΟΚ και 97/11/ΕΚ. Εκτίμηση επιπτώσεων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον. Οδηγία 80/68/ΕΟΚ. Προστασία υδάτων από ρύπανση που προέρχεται από ορισμένες επικίνδυνες ουσίες. Οδηγία 91/271/ΕΟΚ. Επεξεργασία αστικών λυμάτων. Οδηγία 91/676/ΕΟΚ. Προστασία υδάτων από νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης. Ρύπανση από δραστηριότητα χοιροτροφείου. ΔΕΚ Υπόθ. C-416/2002, απόφ. της 8.9.2005, σελ. 693 (σημ. Ε. Πρεβεδούρου).

Συνήγορος του Πολίτη. Παρουσίαση των Ειδικών Θεματικών Αντικειμένων του Κύκλου Ποιότητας Ζωής του Συνηγόρου του Πολίτη. Ετήσια Έκθεση 2004. Ανεξάρτητες Αρχές (σημ. Β. Βρετού), σελ. 689.

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ

Η μόνη επομένως δυνατότητα αποδέσμευσης ακινήτων από τη Ζώνη Α΄ Προστασίας νοείται υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 13 του Ν 3028/2002. Αλλαγή χρήσεως των υφισταμένων εντός ακινήτου στάβλων σε επαγγελματική στέγη (κατάστημα). ΓνωμΝΣΚ 306/2005, σελ. 680.

Μη επιτρεπτή η χορήγηση άδειας δημιουργίας υποθαλάσσιου αρχαιολογικού πάρκου προσιτού στο κοινό διά υποβρύχιας επισκέψεως, εντός του κηρυγμένου ενάλιου αρχαιολογικού χώρου μεταξύ των νήσων Καλύμνου και Τελένδου. ΓνωμΝΣΚ 281/2005, σελ. 683.

Προκειμένου να χορηγήσει άδεια εκτέλεσης έργου επί ή πλησίον αρχαίων, ο Υπουργός Πολιτισμού αξιολογεί τα χαρακτηριστικά του έργου και εκτιμά τις άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις της εκτέλεσής του στα ακίνητα μνημεία. Δεν συντρέχει νόμιμος λόγος ακύρωσης πράξης έγκρισης μελέτης ανέγερσης του Νέου Μουσείου Ακροπόλεως. ΣτΕ Ολ 676/2005, σελ. 623.

ΔΑΣΗ

Ακύρωση απόφασης δευτεροβάθμιας Επιτροπής Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων, με την οποία κρίθηκε ότι έκταση 375 στρεμμάτων της υποαλπικής ζώνης του Παναχαϊκού Όρους δεν είναι δασική και ως εκ τούτου, δεν υπάγεται στις προστατευτικές των δασών και δασικών εκτάσεων διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 3 του Ν 998/1979. ΣτΕ 1309/2005, σελ. 602.

Δεν είναι δυνατή παραχώρηση δημόσιας δασικής έκτασης σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα, εφ’ όσον δεν προβλέπεται ρητά από τη διάταξη του άρθρου 13 παρ. 2Β΄ του Ν 1734/1987. ΓνωμΝΣΚ 320/2005, σελ. 678.

ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ ΚΤΗΡΙΑ

Ακύρωση πράξης έγκρισης μελέτης ανέγερσης νέας, οικοδομής σε επαφή με διατηρητέο κτήριο στη χαρακτηρισμένη ως ιστορικό τόπο πόλη του Αστακού Ν. Αιτωλοακαρνανίας, η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα την εξαφάνιση των επί της εφαπτομένης πλευράς εξωτερικών χαρακτηριστικών του διατηρητέου κτηρίου. ΣτΕ 903/2005, σελ. 630.

ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ

Η προσβαλλόμενη πράξη καταχώρησης μελέτης ασφαλείας εγκαταστάσεων διυλιστηρίου στην Ελευσίνα Ν. Αττικής απώλεσε το νόμιμο έρεισμά της μετά την ακύρωση της άδειας εγκατάστασης και εκσυγχρονισμού του ως άνω διυλιστηρίου με προηγούμενη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και ως εκ τούτου, είναι και αυτή ακυρωτέα, αφού εκδόθηκε για έργο, το οποίο δεν δύναται να εκτελεσθεί. ΣτΕ Ολ 83/2005, σελ. 609.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ

Δεν συντρέχει νόμιμος λόγος ανακλήσεως αποφάσεως της Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ, με την οποία είχε ανασταλεί η εκτέλεση αποφάσεως του Νομάρχη Αθηνών, δυνάμει της οποίας ανακλήθηκε προηγούμενη απόφασή του περί ανακλήσεως της αδείας λειτουργίας επαγγελματικού εργαστηρίου κατασκευής εκτυπωτικών πλακών στην Πετρούπολη Ν. Αττικής. ΣτΕ ΕΑ 528/2005, σελ. 613.

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ

Ο ένδικος πλωτός διαχωριστήρας πετρελαιοειδών, καίτοι μονίμως αγκυροβολημένος σε θαλάσσια περιοχή, εμπίπτει στην έννοια του πλωτού ναυπηγήματος του άρθρου 1 παρ. 1 της Διεθνούς Συμβάσεως των Βρυξελλών (CLC) του 1969 περί αστικής ευθύνης από ζημιές εξ αιτίας ρύπανσης από πετρέλαιο. ΑΠ 1436/2005 Τμ. Α΄, σελ. 593.

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Αναστέλλεται η εκτέλεση πράξης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων μετεγκατάστασης, επέκτασης και λειτουργίας δύο θαλασσίων πάρκων εκτροφής ιχθύων, σε περιοχή μεταξύ των όρμων Λυχναρίου και Σιδερώνος του Σαρωνικού Κόλπου. ΣτΕ ΕΑ 549/2005, σελ. 590.

ΚΕΡΑΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

Η επιστημονική αβεβαιότητα σχετικά με την επικινδυνότητα κινητής τηλεφωνίας των κεραιών στην υγεία δικαιολογεί μεγαλύτερη επιφυλακτικότητα για την εγκατάστασή τους πλησίον κατοικιών και δημιουργεί τεκμήριο υπέρ της υγείας και του περιβάλλοντος με βάση την αρχή της προφύλαξης. Απαγόρευση λειτουργίας κεραίας κινητής τηλεφωνίας σε στέγη οικοδομής σε περιοχή της Θεσσαλονίκης. ΠΠρΘεσ 26223/2005, σελ. 614 (σημ. Α. Σίνη).

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οικολογική ιδιότητα του πολίτη και κοινοτικό δίκαιο περιβάλλοντος. Θέμα Α. Γκιζάρη-Ξανθοπούλου, σελ. 577.

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ

Δεν αναστέλλεται η εκτέλεση εργασιών κατασκευής υπόγειου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων στην Πλατεία Πύρρου στην πόλη των Ιωαννίνων, για τις ανάγκες της οποίας απαιτείται η κοπή δένδρων. ΣτΕ ΕΑ 556/2005, σελ. 651.

Δεν χορηγείται αναστολή εκτέλεσης πράξεων έγκρισης μελέτης εφαρμογής και χορήγησης άδειας οικοδομικών εργασιών κατασκευής υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων στην Πλατεία Αιγύπτου στον Δήμο Αθηναίων. ΣτΕ ΕΑ 609/2005, σελ. 650.

ΛΙΜΕΝΕΣ

Μη νόμιμη η επέκταση χερσαίας ζώνης Λιμένα Ραφήνας επί ακινήτου τρίτων ιδιωτών, η οποία συντελέσθηκε με απόφαση του Νομάρχη Αττικής χωρίς ν’ ακολουθήσει αναγκαστική απαλλοτρίωση. ΓνωμΝΣΚ 256/2005, σελ. 687.

Νομιμοποίηση αυθαίρετου κτίσματος εντός χερσαίας ζώνης λιμένος στην Ερέτρια Ν. Ευβοίας. ΓνωμΝΣΚ 222/2005, σελ. 686.

ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ

Ακύρωση πράξης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων εκμετάλλευσης λιγνιτωρυχείου της ΔΕΗ στην Πτολεμαϊδα Ν. Κοζάνης, για το λόγο ότι πριν την έκδοσή της δεν εξετάσθηκαν στην οικεία μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων όλα τα απαραίτητα στοιχεία, αλλά θεωρήθηκε δεδομένη η χωροθέτηση του ορυχείου. ΣτΕ Ολ 998/2005, σελ. 606.

Αναστέλλεται η εκτέλεση πράξης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων εκμετάλλευσης λιγνιτωρυχείου στη Μεγαλόπολη Ν. Αρκαδίας, δεδομένου ότι για την υλοποίηση του επίδικου έργου πιθανολογήθηκε εκτροπή της κοίτης του Αλφειού ποταμού. ΣτΕ ΕΑ 495/2005, σελ. 608.

Δεν χορηγείται αναστολή εκτέλεσης πράξης διακοπής εργασιών μεταλλείου βωξίτη στην Υπάτη Ν. Φθιώτιδος, το οποίο λειτουργούσε εντός του χώρου απολύτου προστασίας του Εθνικού Πάρκου Οίτης χωρίς την κατ΄ άρθρο 57 παρ. 2 του Ν 998/1979 ειδική έγκριση επέμβασης σε δάσος.ΣτΕ ΕΑ 526/2005, σελ. 609.

ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ

Σε περίπτωση ολικής ή μερικής κατάρρευσης κτηρίου κατασκευασθέντος βάσει ανεπαρκούς στατικής και αντισεισμικής θωράκισης, εξ αιτίας παρανόμων πράξεων ή παραλείψεων αρμοδίων οργάνων πολεοδομικής Αρχής, δύναται να στοιχειοθετηθεί ευθύνη της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης προς αποζημίωση κατά τα άρθρα 105-106 ΕισΝΑΚ. ΤρΔΠρΑθ 2378/2005, σελ. 660.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΕΡΓΑ

Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις. Παρελθόν, παρόν και μέλλον (με αφορμή το Ν 3342/2005 για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κοινωνική αξιοποίηση των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων). Άρθρο Γ. Κολλιόπουλος, σελ. 564.

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ

Αναστέλλεται η εκτέλεση οικοδομικής άδειας και πράξης έγκρισης μελέτης ανέγερσης πολυώροφου κτηρίου γραφείων και καταστημάτων στον λιμένα Λαυρίου Ν. Αττικής. ΣτΕ ΕΑ 478/2005, σελ. 630.

ΠΑΡΑΛΙΑ

Η απαγόρευση έκδοσης άδειας οικοδομικών εργασιών σε ακίνητα που απέχουν έως 100 μ. από την ακτογραμμή αναφέρεται σε ακίνητα κείμενα εκτός εγκεκριμένης ή νομίμως διαμορφωθείσας γραμμής δόμησης. Δεν απαιτείται χάραξη αιγιαλού και παραλίας πριν την έκδοση οικοδομικής άδειας για ακίνητο, το οποίο κείται εντός σχεδίου πόλεως και απέχει έως 100 μ. από την ακτογραμμή. ΓνωμΝΣΚ 386/2005, σελ. 676.

ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ

Ν 3393/2005 (ΦΕΚ Α΄ 242/4.10.2005). Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για την αστική ευθύνη για ζημία ρύπανσης από πετρέλαιο κίνησης 2001. Επίκαιρα Νομοθετήματα, σελ. 536.

ΡΕΜΑΤΑ

Απορρίπτεται αίτηση ανάκλησης απόφασης της Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ, με την οποία είχε διαταχθεί αναστολή εκτέλεσης πράξης εκποίησης δημοσίου κτήματος που καταλαμβάνει τμήμα του ρέματος της Πικροδάφνης στην περιοχή Παλαιού Φαλήρου του Ν. Αττικής, προς το σκοπό της αποφυγής διατάραξης του προστατευτέου οικείου οικοσυστήματος. ΣτΕ ΕΑ 516/2005, σελ. 591.

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Εντός των ορίων οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων επιτρέπεται ανέγερση βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων χαμηλής οχλήσεως. Αίτηση ακυρώσεως αρνήσεως ανακλήσεως αδείας λειτουργίας συνεργείου αυτοκινήτων σε οικισμό της νήσου Πάρου. ΣτΕ 1531/2005, σελ. 610.

ΣΧΕΔΙΑ ΠΟΛΕΩΣ

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ως φορέας «άσκησης αρμοδιοτήτων που συνιστούν αποστολή του κράτους» (άρθρο 102 παρ. 1 Σ). Η αντισυνταγματικότητα της ανάθεσης αρμοδιοτήτων πολεοδομικών ρυθμίσεων σε άλλα όργανα της διοίκησης με το άρθρο 10 παρ. 1 του Ν 3044/2002 (ΣτΕ Ολ 3661/2005). Άρθρο Π.-Μ. Ευστρατίου, σελ. 544.

Οι διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 του Ν 3044/2002, με τις οποίες ανατίθεται η αρμοδιότητα πολεοδομικού σχεδιασμού σε άλλα, πλην του Προέδρου της Δημοκρατίας όργανα, αντίκεινται στις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2 του Συντάγματος. Προς την αρμοδιότητα εφαρμογής πολεοδομικών σχεδίων, της οποίας επιτρέπεται ανάθεση και σε άλλα, πλην του Προέδρου της Δημοκρατίας, όργανα, εξομοιώνεται και η όλως εντετοπισμένη τροποποίησή τους, η οποία ωστόσο παύει να διατηρεί τον ειδικότερο χαρακτήρα της, όταν αφορά προστατευόμενες περιοχές φυσικού ή πολιτιστικού περιβάλλοντος. ΣτΕ Ολ 3661/2005, σελ. 633.

Οι διατάξεις του άρθρου 19 του Ν 3044/2002 και του τροποποιητικού του άρθρου 11 του Ν 3207/2003 αντίκεινται στα άρθρα 4, 24 και 26 του Συντάγματος. Έγκριση περιβαλλοντικών όρων νέου σταδίου και πολυλειτουργικού κέντρου της ΑΕΚ στον Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας Ν. Αττικής. ΣτΕ 1567/2005, σελ.644.

ΥΔΑΤΑ

Η προστασία των υδατικών πόρων σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο και το Σύνταγμα (ΣτΕ Ολ 1688/2005). Άρθρο Ε. Τροβά, σελ. 552.

ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ

Ακύρωση παράνομης άρνησης της Διοίκησης να προβεί στη σφράγιση καταστήματος εμπορίας αυτοκινήτων στεγαζομένου σε πυλωτή πολυκατοικίας με πρόσωπο επί της Λεωφ. Βουλιαγμένης στη Βούλα Ν. Αττικής. ΣτΕ 3720/2005, σελ. 656.

Από τα θερινά σινεμά στα πολυσινεμά - Σκέψεις με αφορμή τη ΣτΕ 197/2005 Τμ. Ε΄. Άρθρο Π. Σκουρής, σελ. 559.