Ευρετήρια

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 4/2003, Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

ΑΙΓΙΑΛΟΣ

Αρμόδιος για τη χορήγηση άδειας σε δημόσιες υπηρεσίες και νομικά πρόσωπα, αλλά και στον ΕΟΤ, ακόμα και για ακίνητα που ανήκουν στην κυριότητά του, για την εκτέλεση έργων στον αιγιαλό για σκοπούς, που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, είναι ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, σύμφωνα με το νόμο περί αιγιαλού και παραλίας. ΓνωμΝΣΚ Ολ 264/2002, σελ. 169.

Εκκρεμείς προσχώσεις κατά την έναρξη ισχύος του Ν 2971/2001 εξακολουθούν να διέπονται από τις μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού ισχύουσες διατάξεις, ενώ οι προσχώσεις μετά την ισχύ του νόμου αυτού, θα διέπονται από τον Ν 2971/2001 και ως λιμενικά έργα θα νοούνται πλέον τα αναφερόμενα στο άρθρο 1 παρ. 8 του νόμου αυτού. ΓνωμΝΣΚ 252/2002, σελ. 172.

Σε περίπτωση που έχει χωρήσει διοικητικός καθορισμός αιγιαλού, ο Νομάρχης υποχρεούται ν’ απορρίψει αίτημα εξαίρεσης από την κατεδάφιση αυθαίρετης κατασκευής κειμένης εντός των ορίων του. Αντιθέτως, σε περίπτωση που υφίσταται διοικητικός καθορισμός του αιγιαλού, ο Νομάρχης κρίνει παρεμπιπτόντως, αν το αυθαίρετο κείται εντός ή εκτός των φυσικών ορίων του και αποφασίζει αναλόγως επί του αιτήματος εξαίρεσης του αυθαιρέτου από την κατεδάφιση. ΣτΕ 680/2002, σελ. 560.

Αρμοδιότητα εκτέλεσης του πρωτοκόλλου κατεδάφισης αυθαίρετης κατασκευής εντός αιγιαλού και παραλίας, μετά την ισχύ του Ν 2218/1994. ΓνωμΝΣΚ 5/2002, σελ. 803.

ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ

Απαράδεκτη η προσβολή τυπικού νόμου με αίτηση ακύρωσης. ΣτΕ 581/2002, σελ. 343.

Οι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου δεν αποτελούν πράξεις διοικητικής Αρχής και δεν υπόκεινται σε αίτηση ακυρώσης. Σε περίπτωση αίτησης ακύρωσης η οποία κρίνεται απαράδεκτη ως ασκηθείσα κατ’ εγγράφου που στερείται εκτελεστού χαρακτήρα, απορρίπτεται και η αίτηση αναστολής εκτέλεσης κατά το μέρος που στρέφεται κατά του εγγράφου αυτού. ΣτΕ ΕΑ 576/2002, σελ. 388.

Η εξέταση της αιτιολογίας διοικητικής πράξης, ως στοιχείου της νομιμότητάς της, εμπίπτει στα όρια του ακυρωτικού ελέγχου. ΣτΕ 171/2003, σελ. 768.

Δεν συντρέχει επικείμενη βλάβη των αιτούντων από τη λειτουργία έργου κατασκευής γραμμής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας πριν την πάροδο τριμήνου από την ενώπιον του ΣτΕ συζήτηση αιτήσεως ακυρώσεως που έχει ασκηθεί κατά της υπουργικής απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου, της οποίας ζητείται η αναστολή εκτέλεσης. ΣτΕ ΕΑ 2/2004, σελ. 790.

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ

Οι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου δεν αποτελούν πράξεις διοικητικής Αρχής και δεν υπόκεινται σε αίτηση ακυρώσης. Σε περίπτωση αίτησης ακύρωσης η οποία κρίνεται απαράδεκτη ως ασκηθείσα κατ’ εγγράφου που στερείται εκτελεστού χαρακτήρα, απορρίπτεται και η αίτηση αναστολής εκτέλεσης κατά το μέρος που στρέφεται κατά του εγγράφου αυτού. ΣτΕ ΕΑ 576/2002, σελ. 388.

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ

Μόνη η πράξη έγκρισης μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και όρων δεν επιφέρει ανεπανόρθωτη ή δυσχερώς επανορθώσιμη βλάβη για τη χορήγηση αναστολής εκτέλεσης, αλλ’ αποτελεί προϋπόθεση της έναρξης εκτέλεσης του έργου που αφορά και της έκδοσης της πρώτης προσβαλλόμενης πράξης κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης (μεταστροφή πάγιας νομολογίας). ΣτΕ ΕΑ 690/2002, σελ. 380.

Αναστολή εκτέλεσης πράξης κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης όσον αφορά μόνον την κατάληψη ακινήτων, την κατεδάφιση των επ’ αυτών κτισμάτων και τη διακοπή λειτουργίας των επιχειρήσεων που λειτουργούν σε αυτά. ΣτΕ ΕΑ 803-4/2002, σελ. 378.

Μερική αναστολή εκτέλεσης πράξης απαλλοτρίωσης ακινήτου για τη δημιουργία χώρου αποβίβασης επισκεπτών του μουσείου Αρχαίας Ολυμπίας, για το λόγο ότι η εκτέλεση της σχετικής πράξης συνεπάγεται ιδιαίτερα σοβαρή και μη επανορθώσιμη βλάβη του αιτούντα. ΣτΕ ΕΑ 577/ 2002, σελ. 387.

Το γεγονός ότι απαλλοτριωτέο ακίνητο δεν χαρακτηρίσθηκε από το οικείο ρυμοτομικό σχέδιο ως χώρος για την ανέγερση εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας δεν επιφέρει ματαίωση του σκοπού της απαλλοτρίωσης, εφ' όσον η συγκεκριμένη χρήση επιτρέπεται από την πολεοδομική μελέτη. ΣτΕ 3630/ 2002, σελ. 787.

Στις ήδη κηρυχθείσες κατά τον Ν 797/1971 ως κατεπείγουσες απαλλοτριώσεις, την έκθεση εκτιμήσεως της αξίας του απαλλοτριουμένου, μετά την έναρξη ισχύος του Ν 2882/2001 δεν μπορεί να συντάσσει ο Προϊστάμενος της ΔΟΥ, αλλ’ η εκτίμηση γίνεται από την Επιτροπή του άρθρου 15 του ανωτέρω νόμου. Γνωμ ΝΣΚ Ολ 98/2002, σελ. 179.

Μόνη η έκδοση της πράξης κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης δεν επιφέρει βλάβη στον ιδιοκτήτη του απαλλοτριούμενου ακινήτου δυνάμενη να δικαιολογήσει την αναστολή εκτέλεσής της. Αίτηση αναστολής εκτέλεσης πράξης κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ασκείται πρόωρα, αν δεν έχει υποβληθεί αίτηση προσδιορισμού προσωρινής τιμής μονάδος αποζημίωσης (μεταστροφή πάγιας νομολογίας). ΣτΕ ΕΑ 689/2002, σελ. 592.

ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Ταφή απορριμμάτων. Παρά την ονομασία της ως έργου προσωρινής αποθήκευσης, συνιστά έργο διάθεσης απορριμμάτων. Ως εκ τούτου, απαιτείται προηγούμενος σχεδιασμός της διαχείρισης των απορριμμάτων και προέγκριση χωροθέτησης. ΣτΕ ΕΑ 7/2002, σελ. 167.

Βαρσοβία. Συνέδριο με θέμα: «Ενέργεια, νερό και απόβλητα στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη». Νέα από τον κόσμο Τ. Πεδιαδιτάκη, σελ. 224.

Παράβαση κράτους μέλους. Διαχείριση αποβλήτων. Άρθρο 11 παρ. 1 περ. πρώτης Οδηγίας 96/59/ΕΚ για τη διάθεση πολυχλωροδιφαινυλίων και πολυχλωροτριφαινυλίων (PCB και PCT). ΔΕΚ Υπόθ. C-174/2001, απόφ. 5.12.2002 (σημ. Ε. Πρεβεδούρου), σελ. 395.

Θεσμικό πλαίσιο και πολιτική διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Εξελίξεις και προοπτικές. Θέμα Η. Μπεριάτος, Κ. Αραβώσης, Α. Κούγκουλος, Α. Καραγιαννίδης, Γ. Περκουλίδης, Ε. Κολτσίδας, σελ. 306.

Απόφαση με την οποία ασκήθηκε έλεγχος νομιμότητας σε μη εκτελεστή διοικητική πράξη, όπως εν προκειμένω η γνωμοδότηση νομαρχιακού συμβουλίου περί της καταλληλότητας χώρου για τη δημιουργία εγκατάστασης διαχείρισης αποβλήτων, στερείται και αυτή εκτελεστότητας και ως εκ τούτου, δεν παράγει έννομες συνέπειες. Για λόγους ωστόσο ασφάλειας δικαίου, η Διοίκηση υπολαμβάνει ότι από την ανωτέρω απόφαση απορρέουν έννομα αποτελέσματα. ΣτΕ 147/2002, σελ. 543.

Ακυρώνεται απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων εγκατάστασης υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) για το λόγο ότι δεν καταρτίσθηκε πλαίσιο σχεδιασμού, η προέγκριση χωροθέτησης προηγήθηκε της έγκρισης καταλληλότητας του χώρου, η δε σχετική έκταση είχε κηρυχθεί αναδασωτέα και επομένως, ουδεμία επέμβαση επιτρεπόταν σε αυτήν πριν την ολοκλήρωση του σκοπού της αναδάσωσης. ΣτΕ 1520/ 2002, σελ. 545.

Παράβαση κράτους μέλους. Άρθρο 7 παρ. 2 και 4 Κανονισμού ΕΟΚ 259/1993. Χαρακτηρισμός σκοπού μεταφοράς αποβλήτων (αξιοποίηση ή διάθεση). Αποτεφρωθέντα απόβλητα. Σημείο R1 Παραρτήματος ΙΙΒ Οδηγίας 75/442/ΕΟΚ. Έννοια κύριας χρησιμοποιήσεως ως καυσίμου ή άλλου μέσου παραγωγής ενέργειας. ΔΕΚ Υπόθ. C-228/ 2000 απόφ. 13.2.2003 (σημ. Ε. Πρεβεδούρου), σελ. 604.

Παράβαση κράτους μέλους. Άρθρο 7 παρ. 2 και 4 Κανονισμού ΕΟΚ 259/1993. Χαρακτηρισμός σκοπού μεταφοράς αποβλήτων (αξιοποίηση ή διάθεση). Αποτεφρωθέντα απόβλητα. Σημείο R1 Παραρτήματος ΙΙΒ Οδηγίας 75/442/ΕΟΚ. Έννοια κύριας χρησιμοποιήσεως ως καυσίμου ή άλλου μέσου παραγωγής ενέργειας. ΔΕΚ Υπόθ. C-458/ 2000 απόφ. 13.2.2003 (σημ. Ε. Πρεβεδούρου), σελ. 608.

Οδηγία 75/442/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 91/156/ΕΟΚ και την απόφαση 96/350/ΕΚ. Οδηγία 94/62/ΕΚ. Έννοια αποβλήτων και ανακυκλώσεως. Επεξεργασία μεταλλικών απορριμμάτων συσκευασίας. ΔΕΚ Υπόθ. C-444/2000 απόφ. 19.6.2003 (σημ. Ε. Πρεβεδούρου), σελ. 813.

Επιβολή σε Δήμο της υποχρέωσης περίφραξης χώρου εναπόθεσης στερεών και ζωικών αποβλήτων και καθημερινής ταφής αυτών. Απαγόρευση μελλοντικής προσβολής της προσωπικότητας των κατοίκων του Δήμου, η οποία προκαλείται από την ανεπίτρεπτη καύση των αποβλήτων και τη δυσοσμία που συνεπάγεται για το περιβάλλον. ΜΠρΜεσολογγίου 361/2002, σελ. 793.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Ανάκληση ή ανασύνταξη κυρωθείσας πράξης εφαρμογής πολεοδομικής μελέτης δεν επιτρέπεται ούτε σε περίπτωση που με δικαστική απόφαση βεβαιώνονται διαφορές ως προς το μέγεθος των ιδιοκτησιών και της εισφοράς σε γη. ΣτΕ 1528/2002, σελ. 373.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

Η άσκηση αρμοδιοτήτων που συνιστούν αποστολή του Κράτους από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η ανάθεση αρμοδιοτήτων πολεοδομικού σχεδιασμού στους νομάρχες με το άρθρο 10 παρ. 1 του Ν 3044/2002 (ΣτΕ ΠΕ 601-2/2002). Άρθρο Π.-Μ. Ευστρατίου, σελ. 24.

Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου στην εκτός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχή «Φρούδια Χαλέπας» του Δήμου Χανίων (Ν. Χανίων) για τον καθορισμό χώρου ανέγερσης σχολείων και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης αυτού. ΣτΕ ΠΕ 601/2002, σελ. 106.

Αρμοδιότητα εκτέλεσης του πρωτοκόλλου κατεδάφισης αυθαίρετης κατασκευής εντός αιγιαλού και παραλίας, μετά την ισχύ του Ν 2218/1994. ΓνωμΝΣΚ 5/2002, σελ. 803.

Ο πολεοδομικός και χωροταξικός σχεδιασμός της Χώρας ανατίθενται αποκλειστικά στο Κράτος. Οι διατάξεις του ΠΔ 58/1985 περί μεταβιβάσεως της αρμοδιότητας τροποποίησης εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως στο οικείο δημοτικό συμβούλιο είναι ανίσχυρες ως αντισυνταγματικές. ΣτΕ 2072/ 2002, σελ. 776.

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ

Συνολική αντιμετώπιση και θεώρηση αρχαίων μνημείων που εντοπίσθηκαν σε μικρή νήσο και υπαγωγή ολόκληρου του νησιού στη Ζώνη προστασίας Α', με σκοπό την αποτελεσματικότερη εξασφάλιση των αρχαίων και την αποφυγή της ουσιαστικής και αισθητικής βλάβης τους. ΣτΕ 1432/2002, σελ. 357.

Δίκαιο και Αρχαιολογία. Ειδικό θέμα Λ. Καραλή, σελ. 679.

Η προστασία πολιτιστικών αγαθών στο δίκαιο των δημόσιων συμβάσεων - Οι ιδιαίτερες νομοθετικές ρυθμίσεις - Η χρηματοδότηση ανασκαφών από τον κύριο του έργου - Η μεταφορά ακίνητου μνημείου. Ειδικό θέμα Π. Σκουρής, σελ. 695.

Κράτος και Μουσεία: Το θεσμικό πλαίσιο των αρχαιολογικών μουσείων, Δ. Βουδούρη. Βιβλιοπαρουσιάσεις Γ. Γιαννακούρου, σελ. 836.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Η προσωρινή προστασία στην πολιτική περιβαλλοντική δίκη (ασφαλιστικά μέτρα), μέσω του περεμπίπτοντος ελέγχου των διοικητικών πράξεων. Άρθρο Ι. Καράκωστας, σελ. 17.

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ

Η ατμοσφαιρική αναθέρμανση. Προβλήματα, πολιτικές και στρατηγικές, ευρωπαϊκές και ελληνικές. Απόψεις Κ. Δαγκλή, σελ. 333.

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ

Σε περίπτωση άλλου είδους επέμβασης σε δασική έκταση π.χ. καταλήψεως ή περιφράξεως, που δεν έχει ως αποτέλεσμα την καταστροφή δασικής βλάστησης, η Διοίκηση δεν δύναται να κηρύξει την έκταση αναδασωτέα, αλλά χρησιμοποιεί άλλα μέσα για την προστασία της, όπως έκδοση απόφασης κατεδάφισης αυθαίρετης περίφραξης ή πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής. ΣτΕ 2137/2002, σελ. 355.

Σε περίπτωση που έχει χωρήσει διοικητικός καθορισμός αιγιαλού, ο Νομάρχης υποχρεούται ν’ απορρίψει αίτημα εξαίρεσης από την κατεδάφιση αυθαίρετης κατασκευής κειμένης εντός των ορίων του. Αντιθέτως, σε περίπτωση που υφίσταται διοικητικός καθορισμός του αιγιαλού, ο Νομάρχης κρίνει παρεμπιπτόντως, αν το αυθαίρετο κείται εντός ή εκτός των φυσικών ορίων του και αποφασίζει αναλόγως επί του αιτήματος εξαίρεσης του αυθαιρέτου από την κατεδάφιση. ΣτΕ 680/2002, σελ. 560.

Προκειμένου η πολεοδομική Αρχή να προβεί νόμιμα στη σύνταξη έκθεσης αυτοψίας και στην κατεδάφιση αυθαίρετης κατασκευής, θα πρέπει να περιέχεται στη συντασσόμενη έκθεση ή στην επί της ενστάσεως εκδιδομένη απόφαση ειδική διαπίστωση για το ότι με την εν λόγω κατασκευή στοιχειοθετείται παράβαση συγκεκριμένης ουσιαστικής πολεοδομικής διατάξεως. ΔΕφΘεσ 1027/2003, σελ. 564.

Ν 3212/2003 (ΦΕΚ Α' 308/31.12.2003) «Άδεια δόμησης, πολεοδομικές και άλλες διατάξεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων». Επίκαιρα Νομοθετήματα, σελ. 657.

Αρμοδιότητα εκτέλεσης του πρωτοκόλλου κατεδάφισης αυθαίρετης κατασκευής εντός αιγιαλού και παραλίας, μετά την ισχύ του Ν 2218/1994. ΓνωμΝΣΚ 5/2002, σελ. 803.

ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΙΕΣ

Συνήγορος του Πολίτη - Κύκλος Ποιότητας Ζωής: Πλημμελής εκτέλεση ερευνητικού προγράμματος. Ανεξάρτητες Αρχές Πόρισμα 16179/31.10.2000 (σημ. Β. Βρετού), σελ. 808.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Εφαρμογή και επιβολή του Κοινοτικού Περιβαλλοντικού Δικαίου ή συμμετοχή σε εθελοντικές περιβαλλοντικές ρυθμίσεις; Εισαγωγικές σκέψεις με βάση την κοινοτική περιβαλλοντική νομοθεσία σχετικά με τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Θέμα Χ. Κάτσος, σελ. 61.

Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας βιομηχανίας παραγωγής εκρηκτικών υλών απαιτείται τήρηση του νομοθετικού καθεστώτος σχετικά με τις αναγκαίες αποστάσεις ασφαλείας, ενώ για τη θέση της σε ισχύ απαιτείται προηγούμενη άδεια διάθεσης υγρών αποβλήτων. ΣτΕ ΕΑ 87/2002, σελ. 164.

Βαρκελώνη. Συναντήσεις Ευρώπης - Λατινικής Αμερικής για το περιβάλλον υπό την αιγίδα του ΟΗΕ για τη βιομηχανική ανάπτυξη. Νέα από τον κόσμο Τ. Πεδιαδιτάκη, σελ. 224.

Η νεώτερη κανονιστική ρύθμιση του ΠΔ της 25.4-16.5.1989 επέφερε επιδείνωση στο οικιστικό περιβάλλον κατά παράβαση των επιταγών του άρθρου 24 Σ και, ως εκ τούτου, είναι παράνομη και ανίσχυρη. Απαγόρευση ανέγερσης και λειτουργίας οχλουσών εγκαταστάσεων εντός των ορίων οικισμών προϋφισταμένων του 1923 και εκτός αυτών σε ακτίνα 500 μέτρων. ΣτΕ 2133/2002, σελ. 375.

Μη νόμιμη άδεια εγκατάστασης ψυκτικής μονάδος σε περιοχή του Λεκανοπεδίου Αττικής, ως αντικείμενη στη συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης και στις σχετικές διατάξεις του ΡΣΑ και του ΠΔ 84/1984. ΣτΕ 581/2002, σελ. 343.

ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Η συνταγματική κατοχύρωση της αρχής της βιώσιμης ανάπτυξης. Προκλήσεις για τη Διοίκηση - Συνήγορος του Πολίτη και προστασία του περιβάλλοντος. Θέμα Β. Βρετού, σελ. 73.

Παράμετροι της στρατηγικής για τη βιώσιμη ανάπτυξη των μεταφορών στην Ευρώπη και την Ελλάδα. Θέμα Γ. Γιαννής, σελ. 324.

Η κατ’ άρθρο 106 του Συντάγματος επιδιωκόμενη από το Κράτος οικονομική ανάπτυξη πρέπει να είναι βιώσιμη, ώστε να μην οδηγεί σε εξάντληση των φυσικών πόρων και επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσης. ΣτΕ 581/2002, σελ. 343.

Καναδάς. Συνέδριο για τα μέτρα προστασίας και βιώσιμης χρήσης στοιχείων βιοποικιλότητας. Νέα από τον κόσμο Τ. Πεδιαδιτάκη, σελ. 416.

Η κατ’ άρθρο 106 του Συντάγματος επιδιωκόμενη από το Κράτος οικονομική ανάπτυξη πρέπει να είναι βιώσιμη, ώστε να μην οδηγεί σε εξάντληση των φυσικών πόρων και επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσης. Μη νόμιμη άδεια εγκατάστασης ψυκτικής μονάδος σε περιοχή του Λεκανοπεδίου Αττικής, ως αντικείμενη στη συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης και στις σχετικές διατάξεις του ΡΣΑ και του ΠΔ 84/1984. Απαράδεκτη η προσβολή τυπικού νόμου με αίτηση ακύρωσης. ΣτΕ 581/2002 (σημ. Β. Βρετού), σελ. 539.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Επί οικισμών στερούμενων εγκεκριμένου σχεδίου, όπως η Στούπα Μεσσηνίας, κατ’ άρθρο 28 παρ. 3 ΓΟΚ, είναι υποχρεωτική η καλαίσθητη εξωτερική εμφάνιση οποιουδήποτε κτηρίου ή εγκατάστασης τόσο μεμονωμένα όσο και σε σχέση με το οικοδομικό τετράγωνο όπου ανεγείρονται και η εναρμόνισή τους με το φυσικό και οικιστικό περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής. ΣτΕ 486/ 2002, σελ. 566.

ΔΑΣΗ

Ν 3105/2003 (ΦΕΚ Α' 29/10.2.2003) «Τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση, ρυθμίσεις για τον τουρισμό και άλλες διατάξεις» [Άρθρα 38, 40-41, 51, 55]. Επίκαιρα Νομοθετήματα, σελ. 7.

Η διαδικασία προσωρινής επίλυσης αμφισβητήσεων περί του χαρακτήρα εκτάσεως ως δάσους ή δασικής από τον οικείο δασάρχη διακρίνεται από τη διαδικασία κήρυξης έκτασης ως αναδασωτέας από τον αρμόδιο νομάρχη και δεν δύναται να βαίνει παράλληλα με αυτή. ΣτΕ 838/2002, σελ. 92.

Η διανοιγόμενη οδός έχει ήδη προκαλέσει βλάβες στη δασική βλάστηση και πρόκειται να διέλθει από το γήπεδο και το προαύλιο της εκκλησίας χωριού. ΣτΕ ΕΑ 114/2002, σελ. 163.

Τεκμήριο κυριότητας Δημοσίου επί δασών ή δασικών εκτάσεων, στις κηρυχθείσες υπό κτηματογράφηση για τη δημιουργία του Εθνικού Κτηματολογίου περιοχές, στις οποίες ο προβλεπόμενος από τον Ν 2664/1998 Δασικός Χάρτης έχει καταρτισθεί χωρίς να έχει κυρωθεί καθώς και σε περιοχές, για τις οποίες δεν έχει καν καταρτισθεί. ΓνωμΝΣΚ 173/2002, σελ. 175.

N 3127/2003 (ΦΕΚ Α΄ 67/19.3.2003) «Τροποποίηση και συμπλήρωση των Ν 2308/1995 και 2664/1998 για την Κτηματογράφηση και το Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις» [Άρθρα 2 παρ. 14, 4-9]. Επίκαιρα Νομοθετήματα, σελ. 237.

Ακύρωση πράξης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και άδειας αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) εντός δασικής εκτάσεως. ΣτΕ 172/2003, σελ. 350.

Η εξόρυξη λατομικών ορυκτών σε δασική έκταση πρέπει να ικανοποιείται με τη μικρότερη δυνατή απώλεια του δασικού πλούτου. ΣτΕ 1986/2002, σελ. 351.

Σε περίπτωση άλλου είδους επέμβασης σε δασική έκταση π.χ. καταλήψεως ή περιφράξεως, που δεν έχει ως αποτέλεσμα την καταστροφή δασικής βλάστησης, η Διοίκηση δεν δύναται να κηρύξει την έκταση αναδασωτέα, αλλά χρησιμοποιεί άλλα μέσα για την προστασία της, όπως έκδοση απόφασης κατεδάφισης αυθαίρετης περίφραξης ή πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής. ΣτΕ 2137/2002, σελ. 355.

Αυστρία. 4η διυπουργική διάσκεψη για την προστασία των δασών στην Ευρώπη. Νέα από τον κόσμο Τ. Πεδιαδιτάκη, σελ. 416.

Ν 3147/2003 (ΦΕΚ Α΄ 135/5.6.2003) «Ρύθμιση θεμάτων αγροτικής γης, επίλυση ζητημάτων αποκατασταθέντων και αποκαθισταμένων κτηνοτρόφων και άλλες διατάξεις» [Άρθρα 12 παρ. 3 και 4, 35 περ. ια΄] (τροποποίηση-κατάργηση διατάξεων Ν 998/1979 περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας). Επίκαιρα Νομοθετήματα, σελ. 427.

ΑΥΕθνΑμΑνάπτΠΕΧΩΔΕΓεωργΠολιτΜετΕπικ 1726/18.4.2003 (ΦΕΚ Β΄ 552/8.5.2003) «Διαδικασία προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και αξιολόγησης, έγκρισης περιβαλλοντικών όρων καθώς και έγκρισης επέμβασης ή παραχώρησης δάσους ή δασικής έκτασης στα πλαίσια της έκδοσης άδειας εγκατάστασης σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας». Επίκαιρα Νομοθετήματα, σελ. 427.

Προσωρινή επίλυση δασικών αμφισβητήσεων και διαδικασία κήρυξης έκτασης ως αναδασωτέας - Η μεταξύ τους σχέση. Άρθρο Ε.-Α. Μαριά, σελ. 510.

Ακύρωση κανονιστικού διατάγματος με το οποίο επετράπη δόμηση, χωρίς να έχουν προηγηθεί οι απαιτούμενες ρυμοτομικές ρυθμίσεις, σε περιοχή παραθαλάσσιου, αισθητικού δάσους χαλεπίου πεύκης στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής. Το προσβαλλόμενο διάταγμα κρίθηκε περαιτέρω ως μη νόμιμο για το λόγο ότι εκδόθηκε καθ’ υπέρβαση εξουσιοδότησης, ενόψει και της ειδικής περί προστασίας των δασών νομοθεσίας που δεν επιτρέπει την οικιστική αξιοποίηση δασών και δασικών εκτάσεων, διότι τούτο θα είχε ως συνέπεια την εκχέρσωση και εν γένει καταστροφή του δάσους (αντίθ. μειοψ.). ΣτΕ Ολ 533/2003, σελ. 533.

Ακυρώνεται απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων εγκατάστασης υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) για το λόγο ότι δεν καταρτίσθηκε πλαίσιο σχεδιασμού, η προέγκριση χωροθέτησης προηγήθηκε της έγκρισης καταλληλότητας του χώρου, η δε σχετική έκταση είχε κηρυχθεί αναδασωτέα και επομένως, ουδεμία επέμβαση επιτρεπόταν σε αυτήν πριν την ολοκλήρωση του σκοπού της αναδάσωσης. ΣτΕ 1520/ 2002, σελ. 545.

Ν 3208/2003 (ΦΕΚ Α' 303/24.12.2003) «Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις». Επίκαιρα Νομοθετήματα, σελ. 633.

Η μη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την αποτελεσματική προστασία του φυσικού περιβάλλοντος συνιστά παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας, παραδεκτά προσβαλλόμενη με αίτηση ακύρωσης. ΣτΕ 1978/2002, σελ. 761.

Ακύρωση άδειας εγκατάστασης αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε δασική έκταση. Οι διατάξεις του Ν 2941/ 2001 δεν καταλαμβάνουν εκκρεμείς υποθέσεις (αντίθ. μειοψ.). ΣτΕ 173/2003, σελ. 767.

Δασικές εκτάσεις που περιφράχθηκαν αυθαίρετα εξακολουθούν και μετά την περίφραξή τους να φέρουν δασικό χαρακτήρα, ο οποίος κρίνεται παρεμπιπτόντως. Για τη στοιχειοθέτηση της έννοιας του δάσους αρκεί η ύπαρξη δασικής μορφής βλάστησης. ΣτΕ 171/2003, σελ. 768.

Για το χαρακτηρισμό εκτάσεως ως οικοδομήσιμης απαιτείται ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού. Ακύρωση απόφασης χαρακτηρισμού εκτάσεως ως χορτολιβαδικής και εξαίρεσής της από τις προστατευτικές των δασών και δασικών εκτάσεων διατάξεις. ΣτΕ 2260/2002, σελ. 778.

Πιθανολογείται πρόκληση ανεπανόρθωτης ή δυσχερώς επανορθώσιμης βλάβης σε δάση και δασικές εκτάσεις από την εκτέλεση των διατάξεων της ΚΥΑ 488/12.7.2002, που ορίζουν ότι όλες οι δασικές εκτάσεις και όλα τα δάση, πλην των ρητώς εξαιρουμένων, μπορούν να χαρακτηρίζονται ως βοσκότοποι και να υπάγονται στο καθεστώς διαχείρισης βοσκοτόπων, ενώ επιτρέπονται επεμβάσεις και στα εξαιρούμενα δάση με τη μέθοδο της αποψίλωσης - βόσκησης. ΣτΕ ΕΑ 718/2003, σελ. 791.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ

Επί διαγωνισμών δημοσίων έργων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 93/37/ΕΟΚ, η αναθέτουσα Αρχή, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας προσδιορισμού της προσφοράς που αντιστοιχεί στο οριακό κόστος εργασιών, οφείλει να καλεί προς αιτιολόγηση της προσφοράς τους όλους ανεξαιρέτως τους διαγωνιζόμενους που υπέβαλαν προσφορά που εμφανίζεται ως υπερβολικά χαμηλή, ν΄ αξιολογεί όλα τα στοιχεία που επικαλούνται οι εν λόγω διαγωνιζόμενοι προς αιτιολόγηση των προσφορών τους και να διατυπώνει ειδικώς και πλήρως αιτιολογημένη κρίση επί του ευλόγου ή μη των αιτιολογήσεων, εφαρμόζοντας επί του συνόλου των προσφορών τη διαδικασία αξιολόγησης του άρθρου 4 παρ. 2.2 περ. (ι) της ΑΥΠΕΧΩΔΕ Δ17α/08/16/ΦΝ 402/10.2.1998. Αναστολή εκτέλεσης απόφασης προκήρυξης διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για τη διενέργεια οικοδομικών εργασιών στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο κατά το μέρος που αφορά την απόρριψη της υποβληθείσας από την αιτούσα εταιρία αιτιολογήσεως της προσφοράς της. ΣτΕ ΕΑ 527/2003, σελ. 574.

Ν 3212/2003 (ΦΕΚ Α' 308/31.12.2003) «Άδεια δόμησης, πολεοδομικές και άλλες διατάξεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων». Επίκαιρα Νομοθετήματα, σελ. 657.

Η προστασία πολιτιστικών αγαθών στο δίκαιο των δημόσιων συμβάσεων - Οι ιδιαίτερες νομοθετικές ρυθμίσεις - Η χρηματοδότηση ανασκαφών από τον κύριο του έργου - Η μεταφορά ακίνητου μνημείου. Ειδικό θέμα Π. Σκουρής, σελ. 695.

Δεν συντρέχει επικείμενη βλάβη των αιτούντων από τη λειτουργία έργου κατασκευής γραμμής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας πριν την πάροδο τριμήνου από την ενώπιον του ΣτΕ συζήτηση αιτήσεως ακυρώσεως που έχει ασκηθεί κατά της υπουργικής απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου, της οποίας ζητείται η αναστολή εκτέλεσης. ΣτΕ ΕΑ 2/2004, σελ. 790.

ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ ΚΤΗΡΙΑ

Ο χαρακτηρισμός ως έργου τέχνης κτηρίου που βρίσκεται εντός της χωρικής αρμοδιότητας του Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την αιτιολογία του χαρακτηρισμού του ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου, ο οποίος, απαιτείται να συνοδεύεται από σχετική γνωμοδότηση του ΥΠΕΧΩΔΕ. ΣτΕ 16/2003, σελ. 362.

ΑΥΟικΟικΠΕΧΩΔΕ 21585/27.5.2003 (ΦΕΚ Β΄ 734/10.6.2003) «Προϋποθέσεις, τρόπος και διαδικασία καταβολής επιχορήγησης

για αποκατάσταση και συντήρηση όψεων κτηρίων και εν γένει ανάπλαση αυτών και του περιβάλλοντος χώρου». Επίκαιρα Νομοθετήματα, σελ. 452.

Ο χαρακτηρισμός κτηρίου ως χρήζοντος ειδικής προστασίας κατ’ άρθρο 24 Σ συνιστά θεμιτό περιορισμό της ιδιοκτησίας, έστω και αν οδηγεί σε αδυναμία κατεδάφισης του κτίσματος και ανέγερσης στη θέση του πολυώροφης οικοδομής προς το σκοπό της επωφελέστερης εκμετάλλευσής του. ΣτΕ 1712/2002, σελ. 547.

Ερωτάται εάν βάσει της κείμενης νομοθεσίας: α) δύναται το Υπουργείο Πολιτισμού να υποχρεώσει ιδιοκτήτη κτηρίου που έχει κηρυχθεί διατηρητέο, σύμφωνα με τους Ν 1469/1950 και 2039/1992, να προβεί στην ανακατασκευή του, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 ΓΟΚ και β) ποιος επωμίζεται το κόστος ανακατασκευής. ΓνωμΝΣΚ 36/2002, σελ. 796.

Οι όροι και περιορισμοί δόμησης διατηρητέων κτηρίων δεν έχουν αποζημιωτικό χαρακτήρα. Οι επιτρεπόμενες επί των εν λόγω κτηρίων επεμβάσεις πρέπει να γίνονται με τρόπο, ώστε διατηρητέο κτήριο και επεμβάσεις να συνιστούν ένα αρμονικό σύνολο. ΣτΕ 2983/2002, σελ. 773.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ν 3105/2003 (ΦΕΚ Α' 29/10.2.2003) «Τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση, ρυθμίσεις για τον τουρισμό και άλλες διατάξεις» [Άρθρα 38, 40-41, 51, 55]. Επίκαιρα Νομοθετήματα, σελ. 7.

ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ

Διεθνές και κοινοτικό δίκαιο για το υδάτινο περιβάλλον. Αφιέρωμα Δ. Λιακόπουλος, σελ. 506.

Περιβάλλον & Πόλεμος - Η διεθνής προστασία του περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια ενόπλων συγκρούσεων. Άρθρο Ε. Γιαρένης, σελ. 730.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Η προσωρινή προστασία στην πολιτική περιβαλλοντική δίκη (ασφαλιστικά μέτρα), μέσω του περεμπίπτοντος ελέγχου των διοικητικών πράξεων. Άρθρο Ι. Καράκωστας, σελ. 17.

Ανάκληση ή ανασύνταξη κυρωθείσας πράξης εφαρμογής πολεοδομικής μελέτης δεν επιτρέπεται ούτε σε περίπτωση που με δικαστική απόφαση βεβαιώνονται διαφορές ως προς το μέγεθος των ιδιοκτησιών και της εισφοράς σε γη. ΣτΕ 1528/2002, σελ. 373.

Κατ’ εξαίρεση ανάκληση διοικητικής πράξης λόγω διαφορετικής εκτίμησης των πραγματικών περιστατικών για λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως εν προκειμένω η προστασία αρχαιοτήτων και λοιπών ιστορικών και καλλιτεχνικών μνημείων. ΣτΕ 1712/2002, σελ. 547.

Μετά την ακύρωσή της με δικαστική απόφαση η οικοδομική άδεια θεωρείται ως ουδέποτε εκδοθείσα και δεν δύναται να αναθεωρηθεί, δεδομένου ότι η αναθεώρηση οικοδομικής άδειας προϋποθέτει ήδη υφιστάμενη άδεια. ΣτΕ 302/2002, σελ. 571.

Η εξέταση της αιτιολογίας διοικητικής πράξης, ως στοιχείου της νομιμότητάς της, εμπίπτει στα όρια του ακυρωτικού ελέγχου. ΣτΕ 171/2003, σελ. 768.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Η προστασία του περιβάλλοντος ως κριτήριο ανάθεσης των συμβάσεων δημοσίων έργων. Άρθρο Κ. Γιαννακόπουλος, σελ. 36.

Δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών στον τομέα των μεταφορών. Οδηγίες 92/50/ΕΟΚ και 92/ 38/ΕΟΚ. ΔΕΚ Υπόθ. C-513/ 1999, απόφ. 17.9.2002 (σημ. Ε. Πρεβεδούρου), σελ.194.

ΔΟΜΗΣΗ

ΑΥΟικΟικΠΕΧΩΔΕ 21585/27.5.2003 (ΦΕΚ Β΄ 734/10.6.2003) «Προϋποθέσεις, τρόπος και διαδικασία καταβολής επιχορήγησης

για αποκατάσταση και συντήρηση όψεων κτηρίων και εν γένει ανάπλαση αυτών και του περιβάλλοντος χώρου». Επίκαιρα Νομοθετήματα, σελ. 452.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Το θέμα της επίδρασης των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων στο ανθρωπογενές περιβάλλον είναι προεχόντως θέμα που αφορά την ανθρώπινη υγεία και ως εκ τούτου, υπάγεται και στην αρμοδιότητα του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. ΣτΕ Ολ 1681/2002, σελ. 97.

Παρίσι. Ευρωπαϊκό συνέδριο για τις τοπικές επενδύσεις για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Νέα από τον κόσμο Τ. Πεδιαδιτάκη, σελ. 224.

Βαρσοβία. Συνέδριο με θέμα: «Ενέργεια, νερό και απόβλητα στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη». Νέα από τον κόσμο Τ. Πεδιαδιτάκη, σελ. 224.

Αμπού Ντάμπι. Συμπόσιο με θέμα: «Περιβάλλον και Ενέργεια 2003». Νέα από τον κόσμο Τ. Πεδιαδιτάκη, σελ. 224.

Βρυξέλλες. Συνέδριο με θέμα: «Ενεργειακή αποτελεσματικότητα στις απελευθερωμένες αγορές». Νέα από τον κόσμο Τ. Πεδιαδιτάκη, σελ. 224.

Ακύρωση πράξης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και άδειας αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) εντός δασικής εκτάσεως. ΣτΕ 172/2003, σελ. 350.

Βρυξέλλες. Συνέδριο WWF για την εκπλήρωση των στόχων του Κυότο στον ενεργειακό τομέα. Νέα από τον κόσμο Τ. Πεδιαδιτάκη, σελ. 416.

Ελλάδα. Διεθνές συνέδριο για τη βιώσιμη ενέργεια και τεχνολογία. 3η ευρωμεσογειακή διυπουργική συνδιάσκεψη για την ενέργεια. Νέα από τον κόσμο Τ. Πεδιαδιτάκη, σελ. 416.

Κίνα. Διεθνές συνέδριο για την ενέργεια και το περιβάλλον. Νέα από τον κόσμο Τ. Πεδιαδιτάκη, σελ. 416.

ΑΥΕθνΑμΑνάπτΠΕΧΩΔΕΓεωργΠολιτΜετΕπικ 1726/18.4.2003 (ΦΕΚ Β΄ 552/8.5.2003) «Διαδικασία προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και αξιολόγησης, έγκρισης περιβαλλοντικών όρων καθώς και έγκρισης επέμβασης ή παραχώρησης δάσους ή δασικής έκτασης στα πλαίσια της έκδοσης άδειας εγκατάστασης σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας». Επίκαιρα Νομοθετήματα, σελ. 427.

Η πρόσβαση σε ενεργειακό δίκτυο - Η απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, Μ.-Θ. Μαρίνος. Βιβλιοπαρουσιάσεις Μ. Βελεγράκης, σελ. 838.

Το Δίκαιο της Ενέργειας (Ευρωπαϊκή θεώρηση - Ελληνική εφαρμογή), Μ. Παπαντώνη. Βιβλιοπαρουσιάσεις Μ. Βελεγράκης, σελ. 838.

Ακύρωση άδειας εγκατάστασης αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε δασική έκταση. Οι διατάξεις του Ν 2941/ 2001 δεν καταλαμβάνουν εκκρεμείς υποθέσεις (αντίθ. μειοψ.). ΣτΕ 173/2003, σελ. 767.

Δεν συντρέχει επικείμενη βλάβη των αιτούντων από τη λειτουργία έργου κατασκευής γραμμής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας πριν την πάροδο τριμήνου από την ενώπιον του ΣτΕ συζήτηση αιτήσεως ακυρώσεως που έχει ασκηθεί κατά της υπουργικής απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου, της οποίας ζητείται η αναστολή εκτέλεσης. ΣτΕ ΕΑ 2/2004, σελ. 790.

ΕΝΝΟΜΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ

Απορρίπτεται, ελλείψει εννόμου συμφέροντος του αιτούντος σωματείου, αίτηση αναστολής εκτέλεσης της απόφασης με την οποία, κατά το έτος 1962, είχε παραχωρηθεί έκταση συνολικής επιφάνειας 36.500 τ.μ. στην εταιρία Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα, προκειμένου να κατασκευαστεί το παλαιό αεροδρόμιο του Ελληνικού. ΣτΕ ΕΑ 577/2003, σελ. 590.

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ

Συνήγορος του Πολίτη. Κύκλος Ποιότητας Ζωής. Παράνομοι αεροψεκασμοί στην Κέρκυρα. Πόρισμα της 18.2.2003. Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές Β. Βρετού, σελ. 390.

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Ανάκληση ή ανασύνταξη κυρωθείσας πράξης εφαρμογής πολεοδομικής μελέτης δεν επιτρέπεται ούτε σε περίπτωση που με δικαστική απόφαση βεβαιώνονται διαφορές ως προς το μέγεθος των ιδιοκτησιών και της εισφοράς σε γη. ΣτΕ 1528/2002, σελ. 373.

Ο χαρακτηρισμός κτηρίου ως χρήζοντος ειδικής προστασίας κατ’ άρθρο 24 Σ συνιστά θεμιτό περιορισμό της ιδιοκτησίας, έστω και αν οδηγεί σε αδυναμία κατεδάφισης του κτίσματος και ανέγερσης στη θέση του πολυώροφης οικοδομής προς το σκοπό της επωφελέστερης εκμετάλλευσής του. ΣτΕ 1712/2002, σελ. 547.

Αναστολή έκδοσης οικοδομικής άδειας η οποία, δυνάμει του άρθρου 8 του ΝΔ της 17.7-16.8.1923, παρατείνεται για συνολικό χρονικό διάστημα πέντε και πλέον ετών, συνιστά υπέρμετρη επιβάρυνση του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος της ιδιοκτησίας και ως εκ τούτου, είναι μη νόμιμη. ΣτΕ 1822/2002, σελ. 568.

Χαρακτηρισμός τόπου ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας caretta-caretta ως περιοχής προστασίας της φύσης και απαγόρευση τουριστικής εκμετάλλευσής της. Ο περιορισμός είναι θεμιτός και δεν αντίκειται στα άρθρα 17 Σ και 1 του 1ου Πρωτοκόλλου της Σύμβασης της Ρώμης. ΣτΕ Ολ 3135/2002, σελ. 754.

ΚΛΙΜΑ

Η ατμοσφαιρική αναθέρμανση. Προβλήματα, πολιτικές και στρατηγικές, ευρωπαϊκές και ελληνικές. Απόψεις Κ. Δαγκλή, σελ. 333.

Βρυξέλλες. Ενσωμάτωση και ενίσχυση πολιτικών για το κλίμα στην Ευρώπη. Νέα από τον κόσμο Τ. Πεδιαδιτάκη, σελ. 416.

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Εφαρμογή και επιβολή του Κοινοτικού Περιβαλλοντικού Δικαίου ή συμμετοχή σε εθελοντικές περιβαλλοντικές ρυθμίσεις; Εισαγωγικές σκέψεις με βάση την κοινοτική περιβαλλοντική νομοθεσία σχετικά με τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Θέμα Χ. Κάτσος, σελ. 61.

Προστασία πειραματόζωων. Παράβαση κράτους μέλους. Οδηγία 86/609/ ΕΟΚ. Μη πλήρης μεταφορά στο εσωτερικό δίκαιο. ΔΕΚ Υπόθ. C-152/2000, απόφ. 12.9.2002 (σημ. Ε. Πρεβεδούρου), σελ. 205.

Δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών στον τομέα των μεταφορών. Οδηγίες 92/50/ΕΟΚ και 92/38/ΕΟΚ. ΔΕΚ Υπόθ. C-513/1999, απόφ. 17.9.2002 (σημ. Ε. Πρεβεδούρου), σελ.194.

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2004, τα Ολυμπιακά Έργα και το Περιβάλλον. Η διαδρομή που διανύθηκε μέχρι το τέλος του 2002. Ειδικό Θέμα Ε. Τροβά, σελ. 240.

Θεσμικό πλαίσιο και πολιτική διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Εξελίξεις και προοπτικές. Θέμα Η. Μπεριάτος, Κ. Αραβώσης, Α. Κούγκουλος, Α. Καραγιαννίδης, Γ. Περκουλίδης, Ε. Κολτσίδας, σελ. 306.

Παράβαση κράτους μέλους. Διαχείριση αποβλήτων. Άρθρο 11 παρ. 1 περ. πρώτης Οδηγίας 96/59/ΕΚ για τη διάθεση πολυχλωροδιφαινυλίων και πολυχλωροτριφαινυλίων (PCB και PCT). ΔΕΚ Υπόθ. C-174/2001, απόφ. 5.12.2002 (σημ. Ε. Πρεβεδούρου), σελ. 395.

Το νομοθετικό έργο της ελληνικής Προεδρίας στον τομέα του περιβάλλοντος. Επικαιρότητα Β. Καραγεώργου, σελ. 527.

Παράβαση κράτους μέλους. Άρθρο 7 παρ. 2 και 4 Κανονισμού ΕΟΚ 259/1993. Χαρακτηρισμός σκοπού μεταφοράς αποβλήτων (αξιοποίηση ή διάθεση). Αποτεφρωθέντα απόβλητα. Σημείο R1 Παραρτήματος ΙΙΒ Οδηγίας 75/442/ΕΟΚ. Έννοια κύριας χρησιμοποιήσεως ως καυσίμου ή άλλου μέσου παραγωγής ενέργειας. ΔΕΚ Υπόθ. C-228/ 2000 απόφ. 13.2.2003 (σημ. Ε. Πρεβεδούρου), σελ. 604.

Παράβαση κράτους μέλους. Άρθρο 7 παρ. 2 και 4 Κανονισμού ΕΟΚ 259/1993. Χαρακτηρισμός σκοπού μεταφοράς αποβλήτων (αξιοποίηση ή διάθεση). Αποτεφρωθέντα απόβλητα. Σημείο R1 Παραρτήματος ΙΙΒ Οδηγίας 75/442/ΕΟΚ. Έννοια κύριας χρησιμοποιήσεως ως καυσίμου ή άλλου μέσου παραγωγής ενέργειας. ΔΕΚ Υπόθ. C-458/ 2000 απόφ. 13.2.2003 (σημ. Ε. Πρεβεδούρου), σελ. 608.

Οδηγία 75/442/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 91/156/ΕΟΚ και την απόφαση 96/350/ΕΚ. Οδηγία 94/62/ΕΚ. Έννοια αποβλήτων και ανακυκλώσεως. Επεξεργασία μεταλλικών απορριμμάτων συσκευασίας. ΔΕΚ Υπόθ. C-444/2000 απόφ. 19.6.2003 (σημ. Ε. Πρεβεδούρου), σελ. 813.

Παράβαση κράτους μέλους. Οδηγία 76/ 464/ΕΟΚ. Ρύπανση του υδάτινου περιβάλλοντος. Προγράμματα μειώσεως της ρυπάνσεως περιλαμβάνοντα ποιοτικούς στόχους για ορισμένες επικίνδυνες ουσίες. ΔΕΚ Υπόθ. C-130/2001 απόφ. 12.6.2003 (σημ. Ε. Πρεβεδούρου), σελ. 823.

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ

Κατά την τροποποίηση εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων δεν επιτρέπεται μείωση ή κατάργηση κοινοχρήστων χώρων, εκτός αν αυτό επιβάλλεται από πολεοδομικούς λόγους και με την προϋπόθεση ότι το καθαρό ποσοστό των καταργούμενων κοινοχρήστων χώρων αντισταθμίζεται από τη δημιουργία τουλάχιστον ίσης έκτασης άλλων τέτοιων χώρων. ΣτΕ 1869/2002, σελ. 371.

ΛΑΤΟΜΕΙΑ

Η εξόρυξη λατομικών ορυκτών σε δασική έκταση πρέπει να ικανοποιείται με τη μικρότερη δυνατή απώλεια του δασικού πλούτου. ΣτΕ 1986/2002, σελ. 351.

Τα καταφύγια θηραμάτων έχουν σκοπό τη διατήρηση, ανάπτυξη και εκμετάλλευση του θηραματικού πλούτου και της άγριας πανίδας και υπάγονται στις προστατευόμενες ζώνες, για τις οποίες απαγορεύεται η λειτουργία λατομείου σε ακτίνα 2 χλμ. από τα όριά τους. ΣτΕ 2796/2002, σελ. 760.

ΛΙΜΕΝΕΣ

Ν 3105/2003 (ΦΕΚ Α' 29/10.2.2003) «Τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση, ρυθμίσεις για τον τουρισμό και άλλες διατάξεις» [Άρθρα 38, 40-41, 51, 55]. Επίκαιρα Νομοθετήματα, σελ. 7.

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Παράμετροι της στρατηγικής για τη βιώσιμη ανάπτυξη των μεταφορών στην Ευρώπη και την Ελλάδα. Θέμα Γ. Γιαννής, σελ. 324.

ΜΝΗΜΕΙΑ

Ο χαρακτηρισμός ως έργου τέχνης κτηρίου που βρίσκεται εντός της χωρικής αρμοδιότητας του Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την αιτιολογία του χαρακτηρισμού του ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου, ο οποίος, απαιτείται να συνοδεύεται από σχετική γνωμοδότηση του ΥΠΕΧΩΔΕ. ΣτΕ 16/2003, σελ. 362.

Η προστασία πολιτιστικών αγαθών στο δίκαιο των δημόσιων συμβάσεων - Οι ιδιαίτερες νομοθετικές ρυθμίσεις - Η χρηματοδότηση ανασκαφών από τον κύριο του έργου - Η μεταφορά ακίνητου μνημείου. Ειδικό θέμα Π. Σκουρής, σελ. 695.

Η νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας για την προστασία των νεωτέρων μνημείων μέχρι την έκδοση του Ν 3028/2002. Ειδικό θέμα Α. Παπαπετρόπουλος, σελ. 684.

ΜΟΥΣΕΙΑ

Μουσείο Αρχαίας Ολυμπίας. Για την ανέγερση δημόσιου, δημοτικού ή κοινής ωφέλειας κτηρίου σε κοινόχρηστο χώρο απαιτείται τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου. ΣτΕ 2509/2002, σελ. 159.

Μερική αναστολή εκτέλεσης πράξης απαλλοτρίωσης ακινήτου για τη δημιουργία χώρου αποβίβασης επισκεπτών του μουσείου Αρχαίας Ολυμπίας, για το λόγο ότι η εκτέλεση της σχετικής πράξης συνεπάγεται ιδιαίτερα σοβαρή και μη επανορθώσιμη βλάβη του αιτούντα. ΣτΕ ΕΑ 577/2002, σελ. 387.

«Ακουσόμεθά σου πάλιν», Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης - Παρατηρήσεις στη ΣτΕ Ολ 604/2002. Ειδικό θέμα Χ. Κάτσος, σελ. 717.

Κράτος και Μουσεία: Το θεσμικό πλαίσιο των αρχαιολογικών μουσείων, Δ. Βουδούρη. Βιβλιοπαρουσιάσεις Γ. Γιαννακούρου, σελ. 836.

ΝΗΣΙΑ

Συνολική αντιμετώπιση και θεώρηση αρχαίων μνημείων που εντοπίσθηκαν σε μικρή νήσο και υπαγωγή ολόκληρου του νησιού στη Ζώνη προστασίας Α', με σκοπό την αποτελεσματικότερη εξασφάλιση των αρχαίων και την αποφυγή της ουσιαστικής και αισθητικής βλάβης τους. ΣτΕ 1432/2002, σελ. 357.

Ακύρωση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων διάνοιξης δημοτικής οδού σε νησί των Κυκλάδων. ΣτΕ 2418/2002, σελ. 365.

Για τους παραδοσιακούς οικισμούς που προστατεύονται λόγω ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, όπως αυτοί της Νήσου Ύδρας, καθορίστηκαν όροι δόμησης και οικοδομικές εργασίες με το ΠΔ της 19.10-13.11.1978, από το οποίο θεσπίζονται παρεκκλίσεις μόνον σε περίπτωση αποκατάστασης κτίσματος που εξακολουθούσε να υφίσταται, έστω και ερειπωμένο, κατά το χρόνο δημοσιεύσεως του ως άνω προεδρικού διατάγματος. ΣτΕ 2063/2002, σελ. 551.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

Ο θεσμός των Ζωνών Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων περιλαμβάνει και τα ξενοδοχειακά καταλύματα ανεξαρτήτως δυναμικότητας, που βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλεως και οικισμών και τα οποία, συνεπαγόμενα έντονη επέμβαση στο περιβάλλον, κατατάσσονται στην κατηγορία Α', είναι δε ανεπίτρεπτη η χωροθέτησή τους πριν την έκδοση των απαιτούμενων κατ’ άρθρο 24 Ν 1650/1986 διαταγμάτων. ΣτΕ 1163/2002, σελ. 366.

ΟΔΟΙ

Ακύρωση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων διάνοιξης δημοτικής οδού σε νησί των Κυκλάδων. ΣτΕ 2418/2002, σελ. 365.

ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ

Ανεπίτρεπτη η αναστολή πράξης που παρέτεινε την αναστολή χορήγησης οικοδομικών αδειών σε μέρος μόνον οικοδομικού τετραγώνου. ΣτΕ ΕΑ 30/2002, σελ. 166.

Για τους παραδοσιακούς οικισμούς που προστατεύονται λόγω ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, όπως αυτοί της Νήσου Ύδρας, καθορίστηκαν όροι δόμησης και οικοδομικές εργασίες με το ΠΔ της 19.10-13.11.1978, από το οποίο θεσπίζονται παρεκκλίσεις μόνον σε περίπτωση αποκατάστασης κτίσματος που εξακολουθούσε να υφίσταται, έστω και ερειπωμένο, κατά το χρόνο δημοσιεύσεως του ως άνω προεδρικού διατάγματος. ΣτΕ 2063/2002, σελ. 551.

Επί οικισμών στερούμενων εγκεκριμένου σχεδίου, όπως η Στούπα Μεσσηνίας, κατ’ άρθρο 28 παρ. 3 ΓΟΚ, είναι υποχρεωτική η καλαίσθητη εξωτερική εμφάνιση οποιουδήποτε κτηρίου ή εγκατάστασης τόσο μεμονωμένα όσο και σε σχέση με το οικοδομικό τετράγωνο όπου ανεγείρονται και η εναρμόνισή τους με το φυσικό και οικιστικό περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής. ΣτΕ 486/ 2002, σελ. 566.

Αναστολή έκδοσης οικοδομικής άδειας η οποία, δυνάμει του άρθρου 8 του ΝΔ της 17.7-16.8.1923, παρατείνεται για συνολικό χρονικό διάστημα πέντε και πλέον ετών, συνιστά υπέρμετρη επιβάρυνση του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος της ιδιοκτησίας και ως εκ τούτου, είναι μη νόμιμη. ΣτΕ 1822/2002, σελ. 568.

Μετά την ακύρωσή της με δικαστική απόφαση η οικοδομική άδεια θεωρείται ως ουδέποτε εκδοθείσα και δεν δύναται να αναθεωρηθεί, δεδομένου ότι η αναθεώρηση οικοδομικής άδειας προϋποθέτει ήδη υφιστάμενη άδεια. ΣτΕ 302/2002, σελ. 571.

Ερωτάται εάν βάσει της κείμενης νομοθεσίας: α) δύναται το Υπουργείο Πολιτισμού να υποχρεώσει ιδιοκτήτη κτηρίου που έχει κηρυχθεί διατηρητέο, σύμφωνα με τους Ν 1469/1950 και 2039/1992, να προβεί στην ανακατασκευή του, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 ΓΟΚ και β) ποιος επωμίζεται το κόστος ανακατασκευής. ΓνωμΝΣΚ 36/2002, σελ. 796.

Για το χαρακτηρισμό εκτάσεως ως οικοδομήσιμης απαιτείται ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού. Ακύρωση απόφασης χαρακτηρισμού εκτάσεως ως χορτολιβαδικής και εξαίρεσής της από τις προστατευτικές των δασών και δασικών εκτάσεων διατάξεις. ΣτΕ 2260/2002, σελ. 778.

Μη νόμιμη παράταση αναστολής χορήγησης οικοδομικών αδειών και εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών στην εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχή του Δήμου Ναυπάκτου και ειδικότερα, σε τμήμα του που έχει χαρακτηρισθεί ως παραδοσιακό. ΣτΕ 2794/2002, σελ. 772.

N 3127/2003 (ΦΕΚ Α΄ 67/19.3.2003) «Τροποποίηση και συμπλήρωση των Ν 2308/1995 και 2664/1998 για την Κτηματογράφηση και το Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις» [Άρθρα 2 παρ. 14, 4-9]. Επίκαιρα Νομοθετήματα, σελ. 237.

Απόφαση αναστολής οικοδομικών εργασιών ή αδειών μπορεί, να αφορά και τμήμα μόνον οικοδομικού τετραγώνου, αδιακρίτως αν πρόκειται για την αρχική πράξη επιβολής του μέτρου ή για πράξη παράτασης της αναστολής. ΣτΕ 2051/2002, σελ. 368.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Ο θεσμός των Ζωνών Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων περιλαμβάνει και τα ξενοδοχειακά καταλύματα ανεξαρτήτως δυναμικότητας, που βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλεως και οικισμών και τα οποία, συνεπαγόμενα έντονη επέμβαση στο περιβάλλον, κατατάσσονται στην κατηγορία Α', είναι δε ανεπίτρεπτη η χωροθέτησή τους πριν την έκδοση των απαιτούμενων κατ’ άρθρο 24 Ν 1650/1986 διαταγμάτων. ΣτΕ 1163/2002, σελ. 366.

Η κατ’ άρθρο 106 του Συντάγματος επιδιωκόμενη από το Κράτος οικονομική ανάπτυξη πρέπει να είναι βιώσιμη, ώστε να μην οδηγεί σε εξάντληση των φυσικών πόρων και επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσης. ΣτΕ 581/2002, σελ. 343.

Η κατ’ άρθρο 106 του Συντάγματος επιδιωκόμενη από το Κράτος οικονομική ανάπτυξη πρέπει να είναι βιώσιμη, ώστε να μην οδηγεί σε εξάντληση των φυσικών πόρων και επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσης. Μη νόμιμη άδεια εγκατάστασης ψυκτικής μονάδος σε περιοχή του Λεκανοπεδίου Αττικής, ως αντικείμενη στη συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης και στις σχετικές διατάξεις του ΡΣΑ και του ΠΔ 84/1984. Απαράδεκτη η προσβολή τυπικού νόμου με αίτηση ακύρωσης. ΣτΕ 581/2002 (σημ. Β. Βρετού), σελ. 539.

ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Παράβαση κράτους μέλους. Οδηγία 92/43/ ΕΟΚ. Διατήρηση φυσικών οικοτόπων. Άγρια πανίδα και χλωρίδα. ΔΕΚ Υπόθ. C-75/2001, απόφ. 13.2.2003 (σημ. Ε. Πρεβεδούρου), σελ. 398.

Το Κράτος υποχρεούται να διατηρεί τα υδρορεύματα στη φυσική τους κατάσταση προς διασφάλιση της λειτουργίας τους ως οικοσυστημάτων. ΣτΕ 2215/2002, σελ. 345.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΕΡΓΑ

Κόμβος Ψυχικού. Για τη μεταβολή οδικών κόμβων της Λεωφόρου Κηφισίας από ισόπεδους σε ανισόπεδους χωρίς άλλη μεταβολή της οδεύσεώς της, δεν απαιτείται συνολική, για ολόκληρο τον Ολυμπιακό Δακτύλιο, εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον. ΣτΕ Ολ 1495/2002, σελ.136.

Τραμ Φαλήρου. Η χωροθέτηση του τροχιοδρόμου στην παραλία του Φαληρικού Όρμου δεν αντίκειται στο άρθρο 24 παρ. 1 και 2 Σ και ειδικότερα, δεν αποκόπτει την ακτή από τον πολεοδομικό ιστό. ΣτΕ 2173/2002, σελ. 152.

Μουσείο Αρχαίας Ολυμπίας. Για την ανέγερση δημόσιου, δημοτικού ή κοινής ωφέλειας κτηρίου σε κοινόχρηστο χώρο απαιτείται τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου. ΣτΕ 2509/2002, σελ. 159.

Στις απαλλοτριώσεις οι οποίες κηρύσσονται κατά τον Ν 2730/1999 για την εκτέλεση έργων που εξυπηρετούν την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, δεν απαιτείται η κατ’ άρθρο 5 παρ. 3 του Ν 2882/2001 ανακοίνωση της Υπηρεσίας που κηρύσσει την απαλλοτρίωση. ΓνωμΝΣΚ Ολ 98/2002, σελ. 179.

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2004, τα Ολυμπιακά Έργα και το Περιβάλλον. Η διαδρομή που διανύθηκε μέχρι το τέλος του 2002. Ειδικό Θέμα Ε. Τροβά, σελ. 240.

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες στα ελληνικά δικαστήρια. Ειδικό Θέμα Ε. Κώστα, σελ. 258.

Αναστολή εκτέλεσης πράξης κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης όσον αφορά μόνον την κατάληψη ακινήτων, την κατεδάφιση των επ’ αυτών κτισμάτων και τη διακοπή λειτουργίας των επιχειρήσεων που λειτουργούν σε αυτά. ΣτΕ ΕΑ 803-4/2002, σελ. 378.

Μόνη η πράξη έγκρισης μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και όρων δεν επιφέρει ανεπανόρθωτη ή δυσχερώς επανορθώσιμη βλάβη για τη χορήγηση αναστολής εκτέλεσης, αλλ’ αποτελεί προϋπόθεση της έναρξης εκτέλεσης του έργου που αφορά και της έκδοσης της πρώτης προσβαλλόμενης πράξης κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης (μεταστροφή πάγιας νομολογίας). ΣτΕ ΕΑ 690/2002, σελ. 380.

Απορρίπτεται αίτηση αναστολής εκτέλεσης πράξης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του Ολυμπιακού έργου του Τραμ Φαλήρου, δεδομένου ότι οι σχετικοί λόγοι ακύρωσης, ως προς τη χωροθέτηση του έργου, τα χαρακτηριστικά του και τους επιβληθέντες περιβαλλοντικούς όρους, στερούνται προδήλως βασιμότητας. ΣτΕ ΕΑ 699/2002, σελ. 383.

Μερική αναστολή εκτέλεσης πράξης απαλλοτρίωσης ακινήτου για τη δημιουργία χώρου αποβίβασης επισκεπτών του μουσείου Αρχαίας Ολυμπίας, για το λόγο ότι η εκτέλεση της σχετικής πράξης συνεπάγεται ιδιαίτερα σοβαρή και μη επανορθώσιμη βλάβη του αιτούντα. ΣτΕ ΕΑ 577/2002, σελ. 387.

Οι πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου δεν αποτελούν πράξεις διοικητικής Αρχής και δεν υπόκεινται σε αίτηση ακυρώσεως. Σε περίπτωση αίτησης ακύρωσης η οποία κρίνεται απαράδεκτη ως ασκηθείσα κατ’ εγγράφου που στερείται εκτελεστού χαρακτήρα, απορρίπτεται και η αίτηση αναστολής εκτέλεσης κατά το μέρος που στρέφεται κατά του εγγράφου αυτού. ΣτΕ ΕΑ 576/2002, σελ. 388.

Η αποτυχία του Προγράμματος Ανάπλασης των κεντρικών αρτηριών της Αθήνας - Μία ακόμη χαμένη ευκαιρία των Ολυμπιακών Αγώνων. Απόψεις Θ. Βλαστός, Α. Αργυροπούλου, σελ. 519.

Ο κοινός νομοθέτης δύναται να τροποποιεί ισχύουσες πολεοδομικές ρυθμίσεις και να μεταβάλλει ήδη θεσπισμένους όρους δόμησης ή χρήσης ακινήτων, μόνον εφ΄ όσον η εισαγόμενη νέα ρύθμιση αποσκοπεί στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των κατοίκων πόλεων και οικισμών. Ακύρωση απόφασης καθορισμού εκτάσεως ως χώρου υποδοχής εγκαταστάσεων φιλοξενίας εκπροσώπων των ΜΜΕ κατά τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας του 2004. ΣτΕ Ολ 1528/ 2003, σελ. 555.

ΠΑΝΙΔΑ

Παράβαση κράτους μέλους. Οδηγία 92/43/ ΕΟΚ. Διατήρηση φυσικών οικοτόπων. Άγρια πανίδα και χλωρίδα. ΔΕΚ Υπόθ. C-75/2001, απόφ. 13.2.2003 (σημ. Ε. Πρεβεδούρου), σελ. 398.

Νέα Υόρκη: Η ΕΕ και τα 15 κράτη μέλη κυρώνουν ταυτόχρονα τη Συμφωνία των Ηνωμένων Εθνών 1995 για τη διατήρηση και διαχείριση αλληλοκαλυπτόμενων και άκρως μεταναστευτικών αποθεμάτων ιχθύων. Νέα από τον κόσμο Τ. Πεδιαδιτάκη, σελ. 848.

Χαρακτηρισμός τόπου ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας caretta-caretta ως περιοχής προστασίας της φύσης και απαγόρευση τουριστικής εκμετάλλευσής της. Ο περιορισμός είναι θεμιτός και δεν αντίκειται στα άρθρα 17 Σ και 1 του 1ου Πρωτοκόλλου της Σύμβασης της Ρώμης. ΣτΕ Ολ 3135/2002, σελ. 754.

Τα καταφύγια θηραμάτων έχουν σκοπό τη διατήρηση, ανάπτυξη και εκμετάλλευση του θηραματικού πλούτου και της άγριας πανίδας και υπάγονται στις προστατευόμενες ζώνες, για τις οποίες απαγορεύεται η λειτουργία λατομείου σε ακτίνα 2 χλμ. από τα όριά τους. ΣτΕ 2796/2002, σελ. 760.

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ

Μη νόμιμη παράταση αναστολής χορήγησης οικοδομικών αδειών και εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών στην εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχή του Δήμου Ναυπάκτου και ειδικότερα, σε τμήμα του που έχει χαρακτηρισθεί ως παραδοσιακό. ΣτΕ 2794/2002, σελ. 772.

Διάταξη νόμου με την οποία αντικαθίστανται όροι και περιορισμοί δόμησης οικισμού, που είχαν καθορισθεί εν όψει του χαρακτηρισμού του ως παραδοσιακού, με επαναφορά απλώς σε ισχύ του πολεοδομικού καθεστώτος, το οποίο είχε θεσπισθεί πριν το χαρακτηρισμό χωρίς να αξιολογείται η ιδιαίτερη φυσιογνωμία του οικισμού, είναι αντισυνταγματική ως αντίθετη στο άρθρο 24 παρ. 6 Σ. ΣτΕ 178/2003, σελ. 101.

Η νεώτερη κανονιστική ρύθμιση του ΠΔ της 25.4-16.5.1989 επέφερε επιδείνωση στο οικιστικό περιβάλλον κατά παράβαση των επιταγών του άρθρου 24 Σ και, ως εκ τούτου, είναι παράνομη και ανίσχυρη. Απαγόρευση ανέγερσης και λειτουργίας οχλουσών εγκαταστάσεων εντός των ορίων οικισμών προϋφισταμένων του 1923 και εκτός αυτών σε ακτίνα 500 μέτρων. ΣτΕ 2133/2002, σελ. 375.

Για τους παραδοσιακούς οικισμούς που προστατεύονται λόγω ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, όπως αυτοί της Νήσου Ύδρας, καθορίστηκαν όροι δόμησης και οικοδομικές εργασίες με το ΠΔ της 19.10-13.11.1978, από το οποίο θεσπίζονται παρεκκλίσεις μόνον σε περίπτωση αποκατάστασης κτίσματος που εξακολουθούσε να υφίσταται, έστω και ερειπωμένο, κατά το χρόνο δημοσιεύσεως του ως άνω προεδρικού διατάγματος. ΣτΕ 2063/2002, σελ. 551.

ΠΑΡΑΛΙΑ

Καθορισμός ζωνών προστασίας, χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης στην παραλιακή ζώνη της Αττικής, από τον Φαληρικό Όρμο μέχρι την Αγία Μαρίνα Κρωπίας. ΣτΕ ΠΕ 371/2003, σελ. 782.

ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΑ

Παράβαση κράτους μέλους. Οδηγία 86/609/ ΕΟΚ. Μη πλήρης μεταφορά στο εσωτερικό δίκαιο. ΔΕΚ Υπόθ. C-152/2000, απόφ. 12.9.2002 (σημ. Ε. Πρεβεδούρου), σελ. 205.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ

Διάταξη νόμου με την οποία αντικαθίστανται όροι και περιορισμοί δόμησης οικισμού, που είχαν καθορισθεί εν όψει του χαρακτηρισμού του ως παραδοσιακού, με επαναφορά απλώς σε ισχύ του πολεοδομικού καθεστώτος, το οποίο είχε θεσπισθεί πριν το χαρακτηρισμό χωρίς να αξιολογείται η ιδιαίτερη φυσιογνωμία του οικισμού, είναι αντισυνταγματική ως αντίθετη στο άρθρο 24 παρ. 6 Σ. ΣτΕ 178/2003, σελ. 101.

ΑΥΟικΟικΠΕΧΩΔΕ 21585/27.5.2003 (ΦΕΚ Β΄ 734/10.6.2003) «Προϋποθέσεις, τρόπος και διαδικασία καταβολής επιχορήγησης

για αποκατάσταση και συντήρηση όψεων κτηρίων και εν γένει ανάπλαση αυτών και του περιβάλλοντος χώρου». Επίκαιρα Νομοθετήματα, σελ. 452.

Δίκαιο και Αρχαιολογία. Ειδικό θέμα Λ. Καραλή, σελ. 679.

Η νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας για την προστασία των νεωτέρων μνημείων μέχρι την έκδοση του Ν 3028/2002. Ειδικό θέμα Α. Παπαπετρόπουλος, σελ. 684.

Η προστασία πολιτιστικών αγαθών στο δίκαιο των δημόσιων συμβάσεων - Οι ιδιαίτερες νομοθετικές ρυθμίσεις - Η χρηματοδότηση ανασκαφών από τον κύριο του έργου - Η μεταφορά ακίνητου μνημείου. Ειδικό θέμα Π. Σκουρής, σελ. 695.

«Ακουσόμεθά σου πάλιν», Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης - Παρατηρήσεις στη ΣτΕ Ολ 604/2002. Ειδικό θέμα Χ. Κάτσος, σελ. 717.

Ερωτάται εάν βάσει της κείμενης νομοθεσίας: α) δύναται το Υπουργείο Πολιτισμού να υποχρεώσει ιδιοκτήτη κτηρίου που έχει κηρυχθεί διατηρητέο, σύμφωνα με τους Ν 1469/1950 και 2039/1992, να προβεί στην ανακατασκευή του, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 ΓΟΚ και β) ποιος επωμίζεται το κόστος ανακατασκευής. ΓνωμΝΣΚ 36/2002, σελ. 796.

Κράτος και Μουσεία: Το θεσμικό πλαίσιο των αρχαιολογικών μουσείων, Δ. Βουδούρη. Βιβλιοπαρουσιάσεις Γ. Γιαννακούρου, σελ. 836.

Μη νόμιμη παράταση αναστολής χορήγησης οικοδομικών αδειών και εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών στην εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχή του Δήμου Ναυπάκτου και ειδικότερα, σε τμήμα του που έχει χαρακτηρισθεί ως παραδοσιακό. ΣτΕ 2794/2002, σελ. 772.

Οι όροι και περιορισμοί δόμησης διατηρητέων κτηρίων δεν έχουν αποζημιωτικό χαρακτήρα. Οι επιτρεπόμενες επί των εν λόγω κτηρίων επεμβάσεις πρέπει να γίνονται με τρόπο, ώστε διατηρητέο κτήριο και επεμβάσεις να συνιστούν ένα αρμονικό σύνολο. ΣτΕ 2983/2002, σελ. 773.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Βρυξέλλες. Διάσκεψη με θέμα: «Περιβαλλοντική διακυβέρνηση και πολίτες». Νέα από τον κόσμο Τ. Πεδιαδιτάκη, σελ. 224.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το νομοθετικό έργο της ελληνικής Προεδρίας στον τομέα του περιβάλλοντος. Επικαιρότητα Β. Καραγεώργου, σελ. 527.

Ρώμη: 2η Συνάντηση Δικτύου Πράσινης Διπλωματίας (Green Diplomacy Network). Νέα από τον κόσμο Τ. Πεδιαδιτάκη, σελ. 848.

ΠΟΛΕΜΟΣ

Περιβάλλον & Πόλεμος - Η διεθνής προστασία του περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια ενόπλων συγκρούσεων. Άρθρο Ε. Γιαρένης, σελ. 730.

ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ

Η άσκηση αρμοδιοτήτων που συνιστούν αποστολή του Κράτους από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η ανάθεση αρμοδιοτήτων πολεοδομικού σχεδιασμού στους νομάρχες με το άρθρο 10 παρ. 1 του Ν 3044/2002 (ΣτΕ ΠΕ 601-2/2002). Άρθρο Π.-Μ. Ευστρατίου, σελ. 24.

Μεσόγεια: Ευκαιρία πνοής στην προοπτική της Αθήνας. Άποψη Α. Κατζηλάκης, σελ. 82.

Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου στην εκτός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχή «Φρούδια Χαλέπας» του Δήμου Χανίων (Ν. Χανίων) για τον καθορισμό χώρου ανέγερσης σχολείων και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης αυτού. ΣτΕ ΠΕ 601/2002, σελ. 106.

Διάταξη νόμου με την οποία αντικαθίστανται όροι και περιορισμοί δόμησης οικισμού, που είχαν καθορισθεί εν όψει του χαρακτηρισμού του ως παραδοσιακού, με επαναφορά απλώς σε ισχύ του πολεοδομικού καθεστώτος, το οποίο είχε θεσπισθεί πριν το χαρακτηρισμό χωρίς να αξιολογείται η ιδιαίτερη φυσιογνωμία του οικισμού, είναι αντισυνταγματική ως αντίθετη στο άρθρο 24 παρ. 6 Σ. ΣτΕ 178/2003, σελ. 101.

Τροποποίηση πολεοδομικών διατάξεων και υφισταμένων όρων δόμησης σχεδίων πόλεων είναι επιτρεπτή, μόνον εφόσον η νέα ρύθμιση βελτιώνει τις συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων. ΣτΕ 301/2001, σελ. 115.

Η εντός πλαισίου του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου επιτρέπεται, εφόσον εξετασθεί η επίδρασή της στις υπόλοιπες ρυθμίσεις του ΓΠΣ. ΣτΕ 2131/2002, σελ. 372.

Τροποποίηση σχεδίου πόλεως δύναται να διενεργηθεί και σε μικρή κλίμακα, περιοριζόμενη ακόμα και στα όρια ενός οικοδομικού τετραγώνου ή και τμήματος αυτού. ΣτΕ 2051/2002, σελ. 368.

Η αποτυχία του Προγράμματος Ανάπλασης των κεντρικών αρτηριών της Αθήνας - Μία ακόμη χαμένη ευκαιρία των Ολυμπιακών Αγώνων. Απόψεις Θ. Βλαστός, Α. Αργυροπούλου, σελ. 519.

Ν 3212/2003 (ΦΕΚ Α' 308/31.12.2003) «Άδεια δόμησης, πολεοδομικές και άλλες διατάξεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων». Επίκαιρα Νομοθετήματα, σελ. 657.

Ο πολεοδομικός και χωροταξικός σχεδιασμός της Χώρας ανατίθενται αποκλειστικά στο Κράτος. Οι διατάξεις του ΠΔ 58/1985 περί μεταβιβάσεως της αρμοδιότητας τροποποίησης εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως στο οικείο δημοτικό συμβούλιο είναι ανίσχυρες ως αντισυνταγματικές. ΣτΕ 2072/ 2002, σελ. 776.

Για το χαρακτηρισμό εκτάσεως ως οικοδομήσιμης απαιτείται ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού. Ακύρωση απόφασης χαρακτηρισμού εκτάσεως ως χορτολιβαδικής και εξαίρεσής της από τις προστατευτικές των δασών και δασικών εκτάσεων διατάξεις. ΣτΕ 2260/2002, σελ. 778.

Το γεγονός ότι απαλλοτριωτέο ακίνητο δεν χαρακτηρίσθηκε από το οικείο ρυμοτομικό σχέδιο ως χώρος για την ανέγερση εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας δεν επιφέρει ματαίωση του σκοπού της απαλλοτρίωσης, εφ' όσον η συγκεκριμένη χρήση επιτρέπεται από την πολεοδομική μελέτη. ΣτΕ 3630/ 2002, σελ. 787.

ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ

Η προέγκριση χωροθέτησης, ως προπαρασκευαστική πράξη σύνθετης διοικητικής ενέργειας, προσβάλλεται απαράδεκτα αυτοτελώς μετά την έκδοση της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, στην οποία ενσωματώθηκε. ΣτΕ 1521/2002, σελ. 133.

Ο θεσμός των Ζωνών Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων περιλαμβάνει και τα ξενοδοχειακά καταλύματα ανεξαρτήτως δυναμικότητας, που βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλεως και οικισμών και τα οποία, συνεπαγόμενα έντονη επέμβαση στο περιβάλλον, κατατάσσονται στην κατηγορία Α', είναι δε ανεπίτρεπτη η χωροθέτησή τους πριν την έκδοση των απαιτούμενων κατ’ άρθρο 24 Ν 1650/1986 διαταγμάτων. ΣτΕ 1163/2002, σελ. 366.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ

Επιβολή σε Δήμο της υποχρέωσης περίφραξης χώρου εναπόθεσης στερεών και ζωικών αποβλήτων και καθημερινής ταφής αυτών. Απαγόρευση μελλοντικής προσβολής της προσωπικότητας των κατοίκων του Δήμου, η οποία προκαλείται από την ανεπίτρεπτη καύση των αποβλήτων και τη δυσοσμία που συνεπάγεται για το περιβάλλον. ΜΠρΜεσολογγίου 361/2002, σελ. 793.

ΡΕΜΑΤΑ

Η ένταξη ρεμάτων σε πολεοδομική ρύθμιση επιτρέπεται μόνον εφόσον τούτο επιβάλλεται από τις ανάγκες ενός ευρύτερου πολεοδομικού σχεδιασμού και διασφαλίζεται η επιτέλεση της φυσικής λειτουργίας τους. ΣτΕ 4578/2001 (σημ. Β. Βρετού), σελ. 117.

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Καθορισμός ζωνών προστασίας, χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης στην παραλιακή ζώνη της Αττικής, από τον Φαληρικό Όρμο μέχρι την Αγία Μαρίνα Κρωπίας. ΣτΕ ΠΕ 371/2003, σελ. 782.

ΡΥΜΟΤΟΜΙΑ

Η εντός πλαισίου του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου επιτρέπεται, εφόσον εξετασθεί η επίδρασή της στις υπόλοιπες ρυθμίσεις του ΓΠΣ. ΣτΕ 2131/2002, σελ. 372.

ΡΥΠΑΝΣΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ

Περιβάλλον & Πόλεμος - Η διεθνής προστασία του περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια ενόπλων συγκρούσεων. Άρθρο Ε. Γιαρένης, σελ. 730.

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών στον τομέα των μεταφορών. Οδηγίες 92/50/ΕΟΚ και 92/ 38/ ΕΟΚ. ΔΕΚ Υπόθ. C-513/1999, απόφ. 17.9.2002 (σημ. Ε. Πρεβεδούρου), σελ.194.

Ιαπωνία. Διεθνής διάσκεψη για τις περιβαλλοντικά βιώσιμες συγκοινωνίες. Νέα από τον κόσμο Τ. Πεδιαδιτάκη, σελ. 224.

Η αποτυχία του Προγράμματος Ανάπλασης των κεντρικών αρτηριών της Αθήνας - Μία ακόμη χαμένη ευκαιρία των Ολυμπιακών Αγώνων. Απόψεις Θ. Βλαστός, Α. Αργυροπούλου, σελ. 519.

ΣΥΝΤΑΓΜΑ

Η άσκηση αρμοδιοτήτων που συνιστούν αποστολή του Κράτους από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η ανάθεση αρμοδιοτήτων πολεοδομικού σχεδιασμού στους νομάρχες με το άρθρο 10 παρ. 1 του Ν 3044/2002 (ΣτΕ ΠΕ 601-2/2002). Άρθρο Π.-Μ. Ευστρατίου, σελ. 24.

Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου στην εκτός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχή «Φρούδια Χαλέπας» του Δήμου Χανίων (Ν. Χανίων) για τον καθορισμό χώρου ανέγερσης σχολείων και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης αυτού. ΣτΕ ΠΕ 601/2002, σελ. 106.

Διάταξη νόμου με την οποία αντικαθίστανται όροι και περιορισμοί δόμησης οικισμού, που είχαν καθορισθεί εν όψει του χαρακτηρισμού του ως παραδοσιακού, με επαναφορά απλώς σε ισχύ του πολεοδομικού καθεστώτος, το οποίο είχε θεσπισθεί πριν το χαρακτηρισμό χωρίς να αξιολογείται η ιδιαίτερη φυσιογνωμία του οικισμού, είναι αντισυνταγματική ως αντίθετη στο άρθρο 24 παρ. 6 Σ. ΣτΕ 178/2003, σελ. 101.

Η νεώτερη κανονιστική ρύθμιση του ΠΔ της 25.4-16.5.1989 επέφερε επιδείνωση στο οικιστικό περιβάλλον κατά παράβαση των επιταγών του άρθρου 24 Σ και, ως εκ τούτου, είναι παράνομη και ανίσχυρη. Απαγόρευση ανέγερσης και λειτουργίας οχλουσών εγκαταστάσεων εντός των ορίων οικισμών προϋφισταμένων του 1923 και εκτός αυτών σε ακτίνα 500 μέτρων. ΣτΕ 2133/2002, σελ. 375.

Αναστολή έκδοσης οικοδομικής άδειας η οποία, δυνάμει του άρθρου 8 του ΝΔ της 17.7-16.8.1923, παρατείνεται για συνολικό χρονικό διάστημα πέντε και πλέον ετών, συνιστά υπέρμετρη επιβάρυνση του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος της ιδιοκτησίας και ως εκ τούτου, είναι μη νόμιμη. ΣτΕ 1822/2002, σελ. 568.

Ο πολεοδομικός και χωροταξικός σχεδιασμός της Χώρας ανατίθενται αποκλειστικά στο Κράτος. Οι διατάξεις του ΠΔ 58/1985 περί μεταβιβάσεως της αρμοδιότητας τροποποίησης εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως στο οικείο δημοτικό συμβούλιο είναι ανίσχυρες ως αντισυνταγματικές. ΣτΕ 2072/ 2002, σελ. 776.

ΣΩΜΑΤΕΙΑ

Απορρίπτεται, ελλείψει εννόμου συμφέροντος του αιτούντος σωματείου, αίτηση αναστολής εκτέλεσης της απόφασης με την οποία, κατά το έτος 1962, είχε παραχωρηθεί έκταση συνολικής επιφάνειας 36.500 τ.μ. στην εταιρία Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα, προκειμένου να κατασκευαστεί το παλαιό αεροδρόμιο του Ελληνικού. ΣτΕ ΕΑ 577/2003, σελ. 590.

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Η άσκηση αρμοδιοτήτων που συνιστούν αποστολή του Κράτους από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η ανάθεση αρμοδιοτήτων πολεοδομικού σχεδιασμού στους νομάρχες με το άρθρο 10 παρ. 1 του Ν 3044/2002 (ΣτΕ ΠΕ 601-2/2002). Άρθρο Π.-Μ. Ευστρατίου, σελ. 24.

Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου στην εκτός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχή «Φρούδια Χαλέπας» του Δήμου Χανίων (Ν. Χανίων) για τον καθορισμό χώρου ανέγερσης σχολείων και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης αυτού. ΣτΕ ΠΕ 601/2002, σελ. 106.

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Ν 3105/2003 (ΦΕΚ Α' 29/10.2.2003) «Τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση, ρυθμίσεις για τον τουρισμό και άλλες διατάξεις» [Άρθρα 38, 40-41, 51, 55]. Επίκαιρα Νομοθετήματα, σελ. 7.

ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ

Υγρότοποι: Νομοθετικό πλαίσιο και αναπτυξιακές συνιστώσες. Θέμα Γ. Αραμπατζής, Σ. Τζαφερός, Γ. Βάρρας, σελ. 52.

ΥΔΑΤΑ

Σε περιοχές όπου υφίσταται δίκτυο της ΕΥΔΑΠ που καλύπτει τις ανάγκες υδρεύσεως, απαγορεύεται κατ΄ αρχήν η εκτέλεση νέων έργων υδροληψίας για ύδρευση, εκτός αν πρόκειται για αντικατάσταση νόμιμα υφιστάμενων υδροληψιών και υπό τους ειδικότερους όρους των εφαρμοστέων κανονιστικών διατάξεων. ΣτΕ 3952/2001, σελ. 89.

Βαρσοβία. Συνέδριο με θέμα: «Ενέργεια, νερό και απόβλητα στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη». Νέα από τον κόσμο Τ. Πεδιαδιτάκη, σελ. 224.

Ιαπωνία. 3ο Παγκόσμιο Φόρουμ για το νερό. Νέα από τον κόσμο Τ. Πεδιαδιτάκη, σελ. 224.

Θεωρείται πλημμελώς αιτιολογημένη απόφαση περιορισμού δικαιώματος ύδρευσης Κοινότητας από ύδατα πηγής, εφόσον δεν εξετάζεται επισταμένα η δυνατότητα καλύψεως των αρδευτικών αναγκών από άλλες πηγές της περιοχής. ΣτΕ 2411/2002, σελ. 347.

Το Κράτος υποχρεούται να διατηρεί τα υδρορεύματα στη φυσική τους κατάσταση προς διασφάλιση της λειτουργίας τους ως οικοσυστημάτων. ΣτΕ 2215/2002, σελ. 345.

Η εναρμόνιση του συστήματος νομικής προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος της Μεσογείου στο κλίμα του Νέου Δικαίου της Θάλασσας. Αφιέρωμα Π. Γρηγορίου, σελ. 459.

Το νομικό καθεστώς προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος της Μεσογείου - Μία πολυεθνική περιφερειακή συνεργασία. Αφιέρωμα Α. Λιάσκα, σελ. 483.

Ζητήματα προστασίας της θάλασσας από ρύπανση πετρελαιοφόρων πλοίων. Αφιέρωμα Α. Μανιάτης, σελ. 497.

Διεθνές και κοινοτικό δίκαιο για το υδάτινο περιβάλλον. Αφιέρωμα Δ. Λιακόπουλος, σελ. 506.

ΑΥΕμπΝαυτ 2411.1/07/03/18.6.2003 (ΦΕΚ Β΄ 850/27.6.2003) «Οδηγίες-διαδικασίες για την αντιμετώπιση περιστατικών πλοίων που βρίσκονται σε κατάσταση ανάγκης ή κινδύνου σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 20 της Οδηγίας 2002/59 - Ορισμός περιοχών καταφυγής». Επίκαιρα Νομοθετήματα, σελ. 435.

Παράβαση κράτους μέλους. Οδηγία 76/ 464/ΕΟΚ. Ρύπανση του υδάτινου περιβάλλοντος. Προγράμματα μειώσεως της ρυπάνσεως περιλαμβάνοντα ποιοτικούς στόχους για ορισμένες επικίνδυνες ουσίες. ΔΕΚ Υπόθ. C-130/2001 απόφ. 12.6.2003 (σημ. Ε. Πρεβεδούρου), σελ. 823.

ΧΗΜΙΚΑ

Περιβάλλον & Πόλεμος - Η διεθνής προστασία του περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια ενόπλων συγκρούσεων. Άρθρο Ε. Γιαρένης, σελ. 730.

Μπαγκόγκ: 1η Συνάντηση της Προπαρασκευαστικής Επιτροπής για την ανάπτυξη μιας στρατηγικής προσέγγισης για τη διεθνή διαχείριση των χημικών. Νέα από τον κόσμο Τ. Πεδιαδιτάκη, σελ. 848.

ΧΛΩΡΙΔΑ

Παράβαση κράτους μέλους. Οδηγία 92/43/ ΕΟΚ. Διατήρηση φυσικών οικοτόπων. Άγρια πανίδα και χλωρίδα. ΔΕΚ Υπόθ. C-75/2001, απόφ. 13.2.2003 (σημ. Ε. Πρεβεδούρου), σελ. 398.ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ

Κατά τον καθορισμό χρήσεων γης και όρων δόμησης πρέπει να αναζητείται ο πλέον πρόσφορος τρόπος θεραπείας των πολεοδομικών αναγκών. ΣτΕ 4578/2001 (σημ. Β. Βρετού), σελ. 117.

ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ

Ο κοινός νομοθέτης δύναται να τροποποιεί ισχύουσες πολεοδομικές ρυθμίσεις και να μεταβάλλει ήδη θεσπισμένους όρους δόμησης ή χρήσης ακινήτων, μόνον εφ΄ όσον η εισαγόμενη νέα ρύθμιση αποσκοπεί στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των κατοίκων πόλεων και οικισμών. Ακύρωση απόφασης καθορισμού εκτάσεως ως χώρου υποδοχής εγκαταστάσεων φιλοξενίας εκπροσώπων των ΜΜΕ κατά τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας του 2004. ΣτΕ Ολ 1528/ 2003, σελ. 555.

Συνήγορος του Πολίτη. Κύκλος Ποιότητας Ζωής. Πόρισμα 13329/2003 - Παράνομη λειτουργία χώρου αναψυχής και αθλητικών εγκαταστάσεων. Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές (σημ. Χ. Αθανασοπούλου), σελ. 596.

Καθορισμός ζωνών προστασίας, χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης στην παραλιακή ζώνη της Αττικής, από τον Φαληρικό Όρμο μέχρι την Αγία Μαρίνα Κρωπίας. ΣτΕ ΠΕ 371/2003, σελ. 782.

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ

Μεσόγεια: Ευκαιρία πνοής στην προοπτική της Αθήνας. Απόψεις Α. Κατζηλάκης, σελ. 82.

Η κατασκευή τμήματος του οδικού άξονα της Εγνατίας Οδού και η έγκριση περιβαλλοντικών όρων για το έργο αυτό δεν προϋποθέτουν προηγούμενη σύνταξη χωροταξικού σχεδίου ούτε ευρύτερο πολεοδομικό σχεδιασμό. ΣτΕ 4308/2001, σελ. 129.

Ν 3212/2003 (ΦΕΚ Α' 308/31.12.2003) «Άδεια δόμησης, πολεοδομικές και άλλες διατάξεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων». Επίκαιρα Νομοθετήματα, σελ. 657.