ΣτΕ 2343/2009 Τμ. Ε΄ [Προστασία ρέματος Πεντέλης - Χαλανδρίου - Περιορισμοί ιδιοκτησίας - Αποζημίωση - Σύνταγμα]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 1/2010, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Τα εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων προστατεύονται στο πλαίσιο του προορισμού του ακινήτου, που περιλαμβάνει το φάσμα των επιτρεπτών χρήσεών του, οι οποίες καθορίζονται κυριαρχικά απ΄ ευθείας από συνταγματικές διατάξεις ή από τον νομοθέτη ή κατ΄ εξουσιοδότησή του από τη Διοίκηση σε συμφωνία με το Σύνταγμα. Προκειμένου να επιτευχθεί ο συνταγματικός στόχος της διαφύλαξης του φυσικού περιβάλλοντος, επιτρέπεται η λήψη μέτρων συνισταμένων στη μεταβολή του προορισμού των ακινήτων και στον περιορισμό του φάσματος των δυνατών χρήσεών τους ή την ένταση της εκμετάλλευσής τους. Τα μέτρα αυτά πρέπει να θεσπίζονται με σεβασμό προς τη συνταγματική αρχή της αναλογικότητας, δηλαδή να είναι πρόσφορα για την επίτευξη του ανωτέρω στόχου και να μην υπερβαίνουν το αναγκαίο προς τούτο μέτρο, πλην δεν απαγορεύεται να έχουν ως αποτέλεσμα την ουσιώδη στέρηση της χρήσεως ακινήτου κατά τον προορισμό του. Εάν τα επιβαλλόμενα κατά τα άρθρα 18-21 του Ν 1650/1986 προληπτικά ή κατασταλτικά μέτρα έχουν ως αποτέλεσμα ουσιώδη στέρηση της χρήσεως της ιδιοκτησίας κατά τον προορισμό της, είτε η ιδιοκτησία αυτή ευρίσκεται σε περιοχή προστασίας της φύσεως είτε σε ζώνη προστασίας της, η αποζημίωση του ιδιοκτήτη δεν ανήκει απλώς στη διακριτική ευχέρεια της Διοικήσεως, αλλά γεννάται αξίωσή του προς αποζημίωση, η οποία θεμελιώνεται ευθέως στη διάταξη αυτή, αδιαφόρως αν έχει περιληφθεί σχετική ρήτρα στην κανονιστική πράξη επιβολής των περιοριστικών όρων και απαγορεύσεων. Το δικαίωμα αυτό του ιδιοκτήτη ασκείται με την υποβολή αιτήσεως στη Διοίκηση, με την οποία αυτός μπορεί να ζητήσει και συγκεκριμένο τρόπο αποζημιώσεώς του, τον οποίο η Διοίκηση οφείλει να αποδεχθεί, αν αυτό είναι δυνατόν υπό τα νομικά και πραγματικά δεδομένα της υποθέσεως. Σε αντίθετη περίπτωση, ο θιγόμενος ιδιοκτήτης αποζημιώνεται με έναν από τους λοιπούς εκ των προαναφερομένων τρόπων, κατά τη σχετική κρίση της Διοικήσεως, η οποία πρέπει να αιτιολογείται και ως προς την επιλογή του τρόπου αποζημιώσεως. Το επίμαχο ακίνητο εντάχθηκε στη ζώνη προστασίας Α΄ του ρέματος Πεντέλης - Χαλανδρίου, όχι διότι λόγοι προστασίας του περιβάλλοντος του ρέματος επέβαλαν την ένταξη της περιοχής αυτή, αλλά λόγω του χαρακτηρισμού του ως κοινοχρήστου χώρου πρασίνου. Εφ΄ όσον ακυρώθηκε η άρνηση της Διοικήσεως να άρει τη ρυμοτομική απαλλοτρίωση του ακινήτου της αιτούσης, η οποία είχε επιβληθεί με τον χαρακτηρισμό του ως κοινοχρήστου χώρου πρασίνου, έχει κλονισθεί το έρεισμα εντάξεως του ΟΤ, στο οποίο ανήκει το ακίνητο της αιτούσας, στη ζώνη Α΄ προστασίας τους ρέματος Πεντέλης - Χαλανδρίου. Κατ΄ ακολουθίαν, είναι παράνομη και ακυρωτέα και η σιωπηρή απόρριψη του αιτήματος της αιτούσης, κατά το μέρος που αφορούσε την άρση των περιορισμών, οι οποίοι επιβάλλονται στο ακίνητό της με το ένδικο προεδρικό διάταγμα. Για τον λόγο αυτό, η τεκμαιρομένη σιωπηρή απόρριψη του αιτήματος αυτού πρέπει να ακυρωθεί και η υπόθεση να αναπεμφθεί στη Διοίκηση, προκειμένου να κριθεί αιτιολογημένα, αν το ως άνω ΟΤ πρέπει να παραμείνει στη ζώνη Α΄ για αυτοτελείς λόγους προστασίας του ρέματος Πεντέλης - Χαλανδρίου σε καταφατική δε περίπτωση, να εφαρμοσθούν οι ρυθμίσεις του άρθρου 22 Ν 1650/1986. Σε αντίθετη περίπτωση, η Διοίκηση πρέπει να εξαιρέσει από τη ζώνη Α΄ το παραπάνω ΟΤ τροποποιώντας αναλόγως το από 9.8.1995 πδ/μα.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.