ΣτΕ Ολ 2639/2009 [Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση διυλιστηρίου στην Ελευσίνα Ν. Αττικής - ΠΠΕΑ - ΜΠΕ]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 1/2010, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Τυχόν παράβαση διατάξεων της περί προστασίας του περιβάλλοντος νομοθεσίας εκ μέρους της αιτούσας δεν αποστερεί αυτήν του εννόμου συμφέροντος να αμφισβητήσει με αίτηση ακυρώσεως τη νομιμότητα των προσβαλλομένων διοικητικών πράξεων, προβάλλοντας λόγους ακυρώσεως που αφορούν σε παράβαση διατάξεων της ίδιας νομοθεσίας, δεδομένου ότι η ορθή εφαρμογή των περί προστασίας του περιβάλλοντος διατάξεων ενδιαφέρει το κοινωνικό σύνολο και ανάγεται σε θέμα γενικότερου δημοσίου συμφέροντος. Οι διατάξεις της ΚΥΑ 12044/613/19.3.2007 δεν συρρέουν, εφαρμοζόμενες σωρευτικά, με τις περί αποστάσεων ασφαλείας διατάξεις της ΚΥΑ 3329/15.2.1989, αλλά συνιστούν το μόνο εφαρμοστέο νομικό καθεστώς περί όρων ασφαλείας, όταν πρόκειται για εγκατάσταση, στην οποία υπάρχουν επικίνδυνες ουσίες, όπως το διυλιστήριο της παρεμβαίνουσας, πλησίον εργοστασίου ή αποθήκης εκρηκτικών, όπως το εργοστάσιο κατασκευής πυρομαχικών της αιτούσας. Επομένως, δεν αποτελεί νόμιμη προϋπόθεση για την αδειοδότηση των εγκαταστάσεων της παρεμβαίνουσας η τήρηση των προβλεπομένων από τις διατάξεις της ΚΥΑ 3329/15.2.1989 αποστάσεων, που είναι οπωσδήποτε εφαρμοστέες για την αδειοδότηση της αιτούσας και ως εκ τούτου, πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος ο σχετικός λόγος ακυρώσεως (μειοψ.). Η διάταξη του άρθρου 12 της ΚΥΑ 12044/613/19.3.2007 αφορά περιπτώσεις σχεδιασμού χρήσεων γης, στις οποίες εντάσσεται διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, καθ΄ όσον δε αφορά περιπτώσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για εγκαταστάσεις, όπου υπάρχουν επικίνδυνες ουσίες που είναι δυνατόν να προκαλέσουν ατυχήματα μεγάλης έκτασης, για τις οποίες εγκαταστάσεις προβλέπεται υποβολή αυτοτελούς μελέτης ασφαλείας, η ανωτέρω διάταξη δεν επιβάλλει η μελέτη ασφαλείας να υποβάλλεται πριν και να συνυποβάλλεται με τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Η μελέτη αυτή επιβάλλεται σε κάθε περίπτωση να προηγείται της άδειας εγκατάστασης, αλλά δεν συνδέεται αναγκαία με τη συντασσομένη κατά την ΚΥΑ 15393/2332/2002 μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Η αρμοδιότητα για την έκδοση πράξεως έγκρισης περιβαλλοντικών όρων καθορίζεται από τον κύκλο αρμοδιοτήτων κάθε Υπουργού και προσδιορίζεται με βάση τη φύση και το αντικείμενο του έργου. Δεδομένου δε ότι εν προκειμένω δεν πρόκειται για νέα εγκατάσταση, αλλά για έργο εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης του από μακρόν υφισταμένου διυλιστηρίου της παρεμβαίνουσας, ότι ο αρχαιολογικός χώρος της Ελευσίνας απέχει περίπου 2 χλμ. από τις επίδικες εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε περιοχή, για την οποία έχουν καθορισθεί χρήσεις οχλούσας βιομηχανίας - βιοτεχνίας (ΒΙΠΕ) και ότι στην εγκριθείσα ΜΠΕ εκτιμάται ότι από το έργο εκσυγχρονισμού θα επέλθει μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων και δεν προβλέπονται επιπτώσεις στον ως άνω αρχαιολογικό χώρο, δεν απαιτείται συνυπογραφή της προσβαλλομένης πράξης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ούτε και από τον Υπουργό Πολιτισμού (μειοψ.). Προκειμένου να εγκριθούν περιβαλλοντικοί όροι για έργο ή δραστηριότητα της Α΄ κατηγορίας, απαιτείται να προηγηθεί προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίμηση και αξιολόγησή του (ΠΠΕΑ), η οποία στηρίζεται σε προμελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, κατά την οποία συνεκτιμώνται, πλην άλλων, οι γενικές κατευθύνσεις της χωροταξικής πολιτικής, όπως προκύπτουν από εγκεκριμένα χωροταξικά, ρυθμιστικά και πολεοδομικά σχέδια ή σχέδια χρήσεων γης και η περιβαλλοντική ευαισθησία της περιοχής, όπου θα εκτελεσθεί το έργο ή θ΄ αναπτυχθεί η δραστηριότητα, παράγοντες δηλαδή οι οποίοι λαμβάνονται υπ΄ όψη πρωτίστως κατά τη χωροθέτηση των έργων και δραστηριοτήτων. Αν η ανωτέρω ΠΠΕΑ είναι θετική, χωρεί περαιτέρω η εξέταση της υπόθεσης με βάση μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, προκειμένου να εκτιμηθεί, αν είναι δυνατή η πραγματοποίηση του προτεινόμενου έργου ή δραστηριότητας και σε καταφατική περίπτωση, να εκδοθεί η σχετική απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, με την οποία κρίνεται οριστικά και η καταλληλότητα της θέσης και επιβάλλονται οι όροι, υπό τους οποίους θα εκτελεσθεί και θα λειτουργήσει το έργο ή θ΄ αναπτυχθεί η δραστηριότητα. Προκειμένου περί έργων ή δραστηριοτήτων, που προβλέπονται από εγκεκριμένο χωροταξικό, πολεοδομικό ή ρυθμιστικό σχέδιο, δεν απαιτείται ΠΠΕΑ ούτε προμελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, επιβάλλεται όμως τήρηση της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης, δηλαδή εκπόνηση, αξιολόγηση και δημοσίευση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, κατά την οποία εξετάζεται και η καταλληλότητα από γενικότερη περιβαλλοντική άποψη της θέσης του έργου, που έχει καθορισθεί με χωροταξικά και πολεοδομικά κριτήρια. Δεν απαιτείται κατ΄ εξαίρεση ΠΠΕΑ, εφ΄ όσον λόγω της φύσεως του έργου ή της δραστηριότητας δεν καταλείπεται ευχέρεια επιλογής της θέσης, όπου πρόκειται να εκτελεσθεί το έργο ή να πραγματοποιηθεί η δραστηριότητα ή δεν υφίσταται υποχρέωση έρευνας για την επιλογή της. Στις εξαιρετικές αυτές περιπτώσεις, με τη συντασσόμενη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων εκτιμώνται οι συνέπειες που επέρχονται στο περιβάλλον της περιοχής και μετά από στάθμισή τους κρίνεται, αν είναι ενδεδειγμένη η εκτέλεση του έργου ή η πραγματοποίηση της δραστηριότητας και κάτω από ποιες προϋποθέσεις. Τόσο οι γενικές κατευθύνσεις όσο και οι ειδικές ρυθμίσεις, που περιέχονται σε γενικό πολεοδομικό σχέδιο, το οποίο αποτελεί το πρώτο στάδιο πολεοδομικού σχεδιασμού, είναι δεσμευτικές για την πολεοδομική μελέτη, η οποία συνιστά το δεύτερο επίπεδο σχεδιασμού. Βασικό στοιχείο του ΓΠΣ αποτελεί ο καθορισμός χρήσεων γης μέσα στην έκταση που καλύπτει, από τον οποίο και εξαρτάται κατά μεγάλο ποσοστό η πολεοδομική οργάνωση και εξέλιξή της. Από τη δημοσίευση της εγκριτικής του ΓΠΣ υπουργικής απόφασης επιτρέπονται μόνο χρήσεις γης που αυτό προβλέπει. Χρήσεις γης, που θα προβλεφθούν από πολεοδομική μελέτη ή τροποποίηση υφισταμένου σχεδίου, δεν επιτρέπεται να αποκλίνουν εκείνων του ΓΠΣ. Εφ΄ όσον το ένδικο έργο εμπίπτει στις εξαιρετικές διατάξεις του εδαφ. στ΄ της παρ. 6 του άρθρου 4 Ν 1650/1986 (άρθ. 2 Ν 3010/2002), δεν υπόκειται σε ΠΠΕΑ, ανεξάρτητα αν πρόκειται για νέο έργο ή για εκσυγχρονισμό, επέκταση ή τροποποίηση υφισταμένου, εκ των οποίων επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με τις επιπτώσεις του στο περιβάλλον (μειοψ.). Οι επίμαχοι εν προκειμένω ατμοστρόβιλοι συνιστούν βοηθητική μονάδα οργανικά συναπτομένη με το ένδικο έργο και όχι αυτοτελές νέο έργο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, χρήζον ειδικής περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Η άδειες εγκατάστασης του άρθρου 3 Ν 2244/1994 και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του άρθρου 9 Ν 2773/1999 δεν συνιστούν προϋπόθεση για την έκδοση των προσβαλλόμενων πράξεων ΕΠΟ και άδειας εγκατάστασης του ενδίκου έργου (μειοψ.). Η δημοσιοποίηση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων έχει στόχο την ενημέρωση των ενδιαφερομένων και την παροχή σε αυτούς της δυνατότητας υποβολής τεκμηριωμένων προτάσεων, ώστε να καταστεί δυνατή η επιλογή των βέλτιστων λύσεων, αποτελεί δε ουσιώδη τύπο για την έκδοση της πράξης έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων, η παράλειψη τήρησης του οποίου επιφέρει ακυρότητα της πράξεως. Δεν απαιτείται εκ νέου τήρηση της διαδικασίας δημοσιοποίησης, όταν η άπαξ υποβληθείσα προς έγκριση ΜΠΕ υφίσταται στη συνέχεια επουσιώδεις τροποποιήσεις, που ανάγονται σε σημειακές βελτιώσεις και λεπτομερειακά επιμέρους θέματα, μη επηρεάζοντα τις βασικές παραδοχές της μελέτης. Ο επίμαχος ταινιόδρομος, τον οποίο αφορά η μη δημοσιοποιηθείσα μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τις λιμενικές εγκαταστάσεις, μνημονεύεται ήδη στη ΜΠΕ του ενδίκου έργου εκσυγχρονισμού. Συνεπώς, η ΜΠΕ για τις λιμενικές εγκαταστάσεις αφορά επιμέρους θέμα, το οποίο δεν επηρεάζει τις βασικές παραδοχές της ΜΠΕ του έργου εκσυγχρονισμού, ως εκ τούτου δε δεν έχρηζε δημοσιοποιήσεως (μειοψ.). Το επίδικο έργο εκσυγχρονισμού δεν παρουσιάζει αυτοτέλεια σε σχέση με τις εγκαταστάσεις και τη λειτουργία του υφισταμένου διυλιστηρίου, αλλ΄ αναγκαίως συναρτάται χωροταξικά με αυτές, συνεπώς οι ισχυρισμοί της αιτούσας ότι δεν εξετάστηκαν εναλλακτικές λύσεις, καθ΄ ο μέρος αφορούν τον χώρο των νέων εγκαταστάσεων, δεν παρίστανται βάσιμοι. Δεδομένου ότι η περιοχή των εγκαταστάσεων της παρεμβαίνουσας έχει ενταχθεί σε ζώνη βιομηχανίας - βιοτεχνίας (ΒΙΠΕ), για την οποία έχουν καθορισθεί χρήσεις οχλούσας βιομηχανίας - βιοτεχνίας (ΒΙΠΕ) που είναι και οι μόνες επιτρεπόμενες, η περιοχή αυτή συνιστά νομοθετημένη βιομηχανική περιοχή κατ΄ άρθρο 2 παρ. 5 του ΠΔ 1180/1981. Δεν δύναται δε να υπαχθεί στις περιοχές, στις οποίες το επικρατέστερο στοιχείο είναι το βιομηχανικό, το οποίο αντιδιαστέλλεται προς το αστικό στοιχείο, διότι δεν είναι νοητή σύγκριση κατ΄ αντιπαραβολή, προς διάγνωση του επικρατούντος, βιομηχανικού και αστικού στοιχείου σε περιοχές με χρήσεις γης οχλούσας βιομηχανίας - βιοτεχνίας (ΒΙΠΕ). Κατ΄ ακολουθίαν, αβασίμως προβάλλεται ότι εφ΄ όσον η περιοχή του επιδίκου έργου δεν έχει καθορισθεί ως ΒΙΠΕ κατά τον Ν 2545/1997, μη νομίμως τίθεται το προβλεπόμενο από το άρθρο 2 παρ. 5 του ΠΔ 1180/1981 όριο ανώτατης στάθμης θορύβου των 70 db(A) αντί του προβλεπόμενου για τις περιοχές, όπου επικρατεί το βιομηχανικό στοιχείο, ορίου των 65 db(A) (μειοψ.).

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.