ΣτΕ Ολ 2638/2009 [Έγκριση περιβαλλοντικών όρων έργου εκσυγχρονισμού διυλιστηρίου στην Ελευσίνα - ΜΠΕ - Χρήσεις γης]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 1/2010, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Κατά τη λήψη των μέτρων που υπαγορεύει το άρθρο 24 παρ. 1 του Συντάγματος πρέπει να λαμβάνονται υπ΄ όψη και άλλοι παράγοντες, αναγόμενοι στο γενικότερο εθνικό συμφέρον, όπως εκείνοι που σχετίζονται με τους σκοπούς της οικονομικής ανάπτυξης και της εξασφάλισης εργασίας στους πολίτες, για τους οποίους επίσης λαμβάνει πρόνοια το Σύνταγμα στα άρθρα 106 παρ. 1 και 22 παρ. 1. Η στάθμιση όμως των παραγόντων αυτών πρέπει να συμπορεύεται προς την υποχρέωση της Πολιτείας να μεριμνά για την προστασία του περιβάλλοντος κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται βιώσιμη ανάπτυξη και για τη χωροταξική αναδιάρθρωση της Χώρας, προκειμένου να διασφαλισθούν ισόρροπες συνθήκες διαβίωσης σε όλους τους οικισμούς της χώρας. Κατά την άσκηση επομένως της ρυθμιστικής αρμοδιότητας του Κράτους, επιβάλλεται η λήψη μέτρων που συντελούν στην αναβάθμιση του οικιστικού περιβάλλοντος προς τον σκοπό βελτίωσης της ποιότητας ζωής, πάντως δε απαγορεύεται η λήψη μέτρων που επιφέρουν επιδείνωσή του. Η τήρηση του συνταγματικού αυτού κριτηρίου αναφορικά με την κατ΄ ουσιαστική κρίση επιλογή της προς θέσπιση ρυθμίσεως, υπόκειται στον οριακό έλεγχο του δικαστού, ο οποίος σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, προκειμένου να κρίνει, αν από εισαγόμενη νέα ρύθμιση υποβαθμίζεται ή όχι το περιβάλλον και οι συνθήκες διαβίωσης, οφείλει να σταθμίσει τη συγκεκριμένη ρύθμιση αυτοτελώς, σε συνάρτηση προς το σύνολο του θεσπιζομένου νομοθετικού καθεστώτος. Η διάταξη του άρθρου 28 Ν 3325/2005 ορίζοντας ρητά ποιες περιοχές αυξημένης προστασίας εξαιρούνται από τη δυνατότητα εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης ιδιαίτερα σημαντικών για την εθνική Οικονομία παραγωγικών επενδύσεων, καταλαμβάνει και την περιφέρεια Αττικής, παρίσταται δε σύμφωνη με το άρθρο 24 του Συντάγματος ερμηνευόμενο σε αρμονία προς τα άρθρα 106 παρ. 1 και 22 παρ. 1 (μειοψ.). Η Διοίκηση προέβη σε αιτιολογημένη στάθμιση των περιβαλλοντικών συνεπειών του επιδίκου έργου και του οφέλους που προσδοκάται από αυτό, εν όψει δε του ότι πρόκειται για έργο εκσυγχρονισμού υφισταμένου διυλιστηρίου, με το οποίο επιδιώκεται βελτίωση των συνθηκών του φυσικού περιβάλλοντος της εγγύς περιοχής, αλλά και της Αττικής και της χώρας γενικότερα, από τη χρήση των παραγομένων καθαρότερων προϊόντων πετρελαίου, είναι απορριπτέος ως αβάσιμος ο προβαλλόμενος λόγος ακυρώσεως περί παραβίασης του άρθρου 24 του Συντάγματος και της αρχής της βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και ο ειδικότερος ισχυρισμός της αιτούσας ότι δεν πρόκειται για εκσυγχρονισμό, αλλά για επέκταση και εντατικοποίηση υφισταμένης δραστηριότητας, δεδομένου ότι στην προσβαλλομένη πράξη έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου προβλέπεται ρητά ότι η διυλιστική ικανότητα του διυλιστηρίου παραμένει στην ίδια ποσότητα βαρελιών αργού πετρελαίου ημερησίως. Η αρμοδιότητα για την έκδοση πράξης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ορισμένου έργου καθορίζεται από τον κύκλο αρμοδιοτήτων κάθε Υπουργού και προσδιορίζεται με βάση τη φύση και το αντικείμενο του έργου. Δεδομένου ότι εν προκειμένω δεν πρόκειται για νέα εγκατάσταση, αλλά για έργο εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης του από μακρόν υφισταμένου διυλιστηρίου της παρεμβαίνουσας, ότι ο αρχαιολογικός χώρος της Ελευσίνας απέχει 2 χλμ. από τις επίδικες εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε περιοχή, για την οποία έχουν καθορισθεί χρήσεις οχλούσας βιομηχανίας - βιοτεχνίας (ΒΙΠΕ) και ότι στην εγκριθείσα ΜΠΕ εκτιμάται ότι από το έργο εκσυγχρονισμού θα επέλθει μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων και δεν προβλέπονται επιπτώσεις στον ως άνω αρχαιολογικό χώρο, δεν απαιτείται συνυπογραφή της προσβαλλομένης πράξης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων από τον Υπουργό Πολιτισμού (μειοψ.). Η δημοσιοποίηση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) αποτελεί ουσιώδη τύπο για την έκδοση της πράξης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, η παράλειψη τήρησης του οποίου επιφέρει ακυρότητα της εν λόγω πράξεως. Ο επίμαχος ταινιόδρομος, τον οποίο αφορά η μη δημοσιοποιηθείσα μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τις λιμενικές εγκαταστάσεις, μνημονεύεται ήδη στη ΜΠΕ του ενδίκου έργου εκσυγχρονισμού. Συνεπώς, η ΜΠΕ για τις λιμενικές εγκαταστάσεις αφορά επιμέρους θέμα, το οποίο δεν επηρεάζει τις βασικές παραδοχές της ΜΠΕ του έργου εκσυγχρονισμού, ως εκ τούτου δε δεν έχρηζε δημοσιοποιήσεως. Η ΜΠΕ του ενδίκου έργου παρίσταται επαρκώς αιτιολογημένη, οι δε ειδικότεροι ισχυρισμοί ότι δεν εξετάσθηκαν επαρκώς οι επιπτώσεις από τα αέρια απόβλητα των σχεδιαζομένων δραστηριοτήτων στην άμεση, αλλά και ευρύτερη περιοχή και ότι δεν εξετάσθηκε σενάριο με βόρειους και ανατολικούς ανέμους προς την πλευρά της Σαλαμίνας και της Νέας Περάμου, απορρίπτονται ως απαράδεκτοι, διότι πλήττουν ευθέως την ανέλεγκτη ακυρωτικώς τεχνική κρίση της Διοίκησης. Νόμιμη η προσβαλλόμενη πράξη έγκρισης περιβαλλοντικών όρων υφισταμένων βιομηχανικών εγκαταστάσεων και έργου εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης διυλιστηρίου της παρεμβαίνουσας στην Ελευσίνα Ν. Αττικής καθώς και η επίσης προσβαλλόμενη απόφαση επέκτασης της αδείας εγκατάστασης των βιομηχανικών εγκαταστάσεων Ελευσίνας του ως άνω διυλιστηρίου.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.