ΣτΕ 2340/2009 Τμ. Ε΄ [Ακίνητα περιοχής Μακρυγιάννη - Προστασία μνημείων - ΔΣ Γρανάδας - Συλλογικά όργανα - Αρχή αμεροληψίας]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 1/2010, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Στερούνται εκτελεστότητας και ως εκ τούτου προσβάλλονται απαραδέκτως με την κρινομένη αίτηση τα ένδικα υπηρεσιακά σημειώματα της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ, κατ΄ επίκληση των οποίων εκδόθηκαν οι προσβαλλόμενες πράξεις, με τις οποίες κρίθηκε ότι το ένδικο κτήριο και κτηριακό σύνολο δεν πληρούν τις προϋποθέσεις χαρακτηρισμού τους ως διατηρητέων μνημείων. Σύμφωνα με γενική αρχή του διοικητικού δικαίου, τα διοικητικά όργανα, μονομελή ή συλλογικά, πρέπει να παρέχουν εγγυήσεις αμερόληπτης κρίσεως κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους. Γίνεται δεκτό ότι τα μέλη των συλλογικών οργάνων της Διοικήσεως δεν παρέχουν εγγυήσεις αμερόληπτης κρίσεως, όχι μόνο όταν έχουν προσωπικό συμφέρον από την έκβαση συγκεκριμένης υπόθεσης ή ιδιαίτερο δεσμό ή ιδιάζουσα σχέση ή εχθρότητα με τους ενδιαφερομένους, αλλά και όταν γενικότερα, είναι δυνατόν να δημιουργηθεί εύλογα η υπόνοια ότι έχουν ήδη σχηματισμένη και συνεπώς, προειλημμένη γνώμη για την υπόθεση. Το κοινό όργανο της παρ. 6 του άρθρου 50 Ν 3028/2002 αποτελεί πολυπρόσωπο, ειδικό, επιστημονικό κυρίως όργανο που έχει όμως και γενικότερο επιτελικό χαρακτήρα, συγκροτούμενο από υπηρεσιακούς παράγοντες, αλλά και από επιστήμονες πλείστων ειδικοτήτων, εν όψει και των ποικίλων συναφών αρμοδιοτήτων του που άπτονται γενικότερων ζητημάτων προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η προβλεπόμενη συγκρότηση του συμβουλίου υπό την προεδρία του εκάστοτε Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου δεν εγείρει, μόνη αυτή, ζήτημα μεροληψίας λόγω της ιδιότητος του Γενικού Γραμματέα ως πολιτικού προσώπου, ώστε να αντίκειται σε αρχές που απορρέουν από το Σύνταγμα ή την ΕΣΔΑ. Το γεγονός όμως ότι μέλος του κοινού οργάνου της παρ. 6 του άρθρου 50 Ν 3028/2002 έχει και την ιδιότητα μέλους του ΔΣ του Οργανισμού Ανέγερσης του Νέου Μουσείου Ακροπόλεως (ΟΑΝΜΑ), δεν θεμελιώνει προσωπικό συμφέρον σε σχέση με τον χαρακτηρισμό των επίμαχων κτηρίων ως διατηρητέων, για τον οποίο γνωμοδότησε το κοινό όργανο, ούτε αρκεί, αυτό και μόνο, για να θεμελιώσει υπόνοιες ως προς το αμερόληπτο της κρίσεώς του κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του ως μέλους του ΚΑΣ - ΚΣΝΜ, δεδομένου ότι οι αρμοδιότητες των συλλογικών οργάνων, στα οποία μετέχει το εν λόγω πρόσωπο, αποβλέπουν σε διαφορετικούς σκοπούς, οι οποίοι δεν ευρίσκονται εκ προοιμίου σε αντίθεση. Η συμμετοχή σε συλλογικό όργανο προσώπου που έχει κατά το παρελθόν εκφέρει βάσει των ειδικών του γνώσεων επιστημονική γνώμη επί συγκεκριμένου τεχνικού ζητήματος, που δεν επηρεάζει άμεσα την κρίση του συλλογικού οργάνου, δεν επηρεάζει αφ΄ εαυτής τη σύνθεση του συλλογικού αυτού οργάνου. Τα ένδικα υπηρεσιακά σημειώματα, που συνέταξε ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ υπέρ του μη χαρακτηρισμού των επίμαχων κτηρίων, δεν θεμελιώνουν κώλυμα συμμετοχής του στην επίμαχη συνεδρίαση του κοινού οργάνου, εφ΄ όσον πάντως εκδόθηκαν μετά τη συνεδρίαση αυτή. Με τις διατάξεις των άρθρων 1, 3-4, 10-11 Ν 2039/1992 (Διεθνής Σύμβαση της Γρανάδας), οι οποίες κατ΄ άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος έχουν υπέρτερη του νόμου τυπική ισχύ, επιβάλλεται η προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, στην οποία περιλαμβάνονται μεμονωμένα οικοδομήματα και αρχιτεκτονικά σύνολα και τόποι καθώς και η μέριμνα για την ένταξη των προστατευόμενων αυτών στοιχείων στην οικονομική και κοινωνική ζωή του οικείου οικισμού και για την κατά το δυνατόν εναρμόνισή τους με τον πολεοδομικό ιστό του οικισμού. Τα μνημεία, ως μαρτυρίες του ανθρωπίνου βίου, αποτελούν αναγκαίο παράγοντα για τη διαμόρφωση και διατήρηση της ιστορικής μνήμης και των συλλογικών ταυτοτήτων, καθώς και για τη διασφάλιση, χάριν των επερχόμενων γενεών, της ιστορικής συνέχειας και παράδοσης, συμβάλλουν στην ποιότητα ζωής, συνιστούν ουσιώδες στοιχείο της πολιτιστικής κληρονομιάς, η προστασία της οποίας αποτελεί υποχρέωση της Πολιτείας και συγχρόνως, εν όψει και της διατάξεως του άρθρου 24 παρ. 1 του Συντάγματος, όπως ήδη ισχύει, ευθύνη και δικαίωμα του καθενός. Ακίνητα μνημεία που ανάγονται σε περίοδο προγενέστερη των εκάστοτε τελευταίων εκατό ετών χαρακτηρίζονται ως μνημεία λόγω της σημασίας τους, η οποία μπορεί να αναφέρεται και στην αρχιτεκτονική αξία τους. Ως μνημεία χαρακτηρίζονται για τους ίδιους λόγους και ακίνητα αναγόμενα στην περίοδο των εκάστοτε τελευταίων εκατό ετών, εφ΄ όσον η σημασία τους για ένα ή περισσότερους από τους παραπάνω λόγους είναι ιδιαίτερη. Κατά τον χαρακτηρισμό δεν εξετάζεται η έκταση των οικονομικών συνεπειών που μπορεί να προκληθούν στους ενδιαφερομένους, ούτε τυχόν επίδραση του χαρακτηρισμού στις νομικές σχέσεις μεταξύ ιδιωτών, αφού η επιδιωκόμενη με τις ανωτέρω διατάξεις διαφύλαξη, για λόγους δημοσίου συμφέροντος, του προστατευόμενου εννόμου αγαθού αποτελεί υποχρέωση της Διοικήσεως, κατά ρητή συνταγματική επιταγή. Η νομιμότητα των διοικητικών πράξεων που εκδίδονται κατ΄ εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων ελέγχεται από τον ακυρωτικό δικαστή ως προς την πληρότητα της αιτιολογίας και ευθέως για την ορθή εφαρμογή του νόμου, εφ΄ όσον από τα στοιχεία του φακέλου διαπιστώνεται, με βάση και τα διδάγματα της κοινής πείρας, η συνδρομή ή μη των κριτηρίων που προβλέπονται από τον νόμο για τον χαρακτηρισμό. Νομίμως και επαρκώς αιτιολογημένη η προσβαλλόμενη πράξη περί μη χαρακτηρισμού ως μνημείων κτηρίου και κτηριακού συνόλου στην περιοχή Μακρυγιάννη στην Αθήνα και οι αντίστοιχες άδειες κατεδάφισής τους για τις ανάγκες ανέγερσης του Νέου Μουσείου Ακρόπολης (μειοψ.).

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.