ΣτΕ 2620/2010 Τμ. Ε΄ [Κατάργηση δουλείας διόδου κατά τον ΓΟΚ και τον ΑΚ]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 3/2010, Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Η σύσταση δουλείας διόδου είναι ανεκτή όλως κατ΄ εξαίρεση και μόνον εφ΄ όσον αποτελεί τη μοναδική δίοδο προς κοινόχρηστο χώρο, η δε επικοινωνία με κοινόχρηστο χώρο με άλλο τρόπο είναι παντελώς αδύνατη τεχνικά. Συσταθείσες ως τη δημοσίευση του ΓΟΚ/1985 δουλείες καταργούνται με βάση διαδικασία διάφορη εκείνης του άρθρου 1136 ΑΚ, σύμφωνα με την οποία οι εν λόγω δουλείες καταργούνται, αν εκδοθεί οικοδομική άδεια, για να γίνουν στο δουλεύον ακίνητο κατασκευές ή εγκαταστάσεις που καθιστούν αδύνατη εν όλω ή εν μέρει την άσκηση της δουλείας. Κατά την έκδοση της εν λόγω οικοδομικής αδείας, η αρμόδια πολεοδομική αρχή εξετάζει και εάν συσταθείσες κατά το παρελθόν δουλείες διόδου, οι οποίες παρεμποδίζουν απαραίτητες οικοδομικές εργασίες πρέπει να διατηρηθούν, διότι αποτελούν τη μοναδική δίοδο προς κοινόχρηστο χώρο άλλου οικοπέδου ή κτηρίου. Η σχετική κρίση της πολεοδομικής αρχής είναι τεχνική και στηρίζεται αποκλειστικά σε πολεοδομικά κριτήρια, μπορεί δε να είναι ρητή ή και να προκύπτει από τη σιωπή της, όπως όταν τελικά χορηγείται οικοδομική άδεια. Η αιτηθείσα οικοδομική άδεια δεν χορηγείται, μόνον αν η αρμόδια αρχή διαπιστώσει ότι η κατ΄ άλλον τρόπο επικοινωνία του δεσπόζοντος και εξυπηρετουμένου οικοπέδου ή κτηρίου με κοινόχρηστο χώρο είναι παντελώς αδύνατη από λόγους τεχνικούς ή όταν απαιτεί δυσαναλόγως μεγάλη δαπάνη, την οποία δεν είναι σε θέση να καταβάλει ο ιδιοκτήτης, όχι δε και όταν αυτή μπορεί να επιτευχθεί με κάποιες δυσχέρειες ή με μικρές θυσίες του ιδιοκτήτη, εφ΄ όσον μάλιστα στον τελευταίο παρέχεται αντάλλαγμα με τη μορφή αποζημιώσεως, στην οποία υπολογίζονται και οι τυχόν απαιτούμενες τέτοιες θυσίες. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις η άδεια χορηγείται και η δουλεία διόδου καταργείται με τη χορήγηση αυτή υπό την αναβλητική αίρεση, ότι θα επακολουθήσει η τη αιτήσει του δικαιούχου της δουλείας ή της αδείας διαδικασία ενώπιον του αρμοδίου Ειρηνοδικείου και ότι η αποζημίωση θα καταβληθεί ή θα κατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Οι δύο προαναφερθείσες διαδικασίες καταργήσεως δουλείας διόδου αφ΄ ενός μεν του άρθρου 25 του ΓΟΚ/1985, αφ΄ ετέρου δε εκείνη του άρθρου 1136 ΑΚ, είναι διακριτές μεταξύ τους και εντελώς διαφορετικές. Κρίση πολιτικού δικαστηρίου επί διαφοράς περί καταργήσεως ή μη δουλείας διόδου επί τη βάσει των διατάξεων του άρθρου 1136 ΑΚ δεν αποτελεί δεδικασμένο για την πολεοδομική αρχή και το διοικητικό Εφετείο, όταν η αρχή αυτή κρίνει, αν πρέπει ή όχι να καταργηθεί δουλεία διόδου, προκειμένου να χορηγηθεί οικοδομική άδεια κατ΄ άρθρο 25 ΓΟΚ/1985, ακόμη και αν ο δικαιούχος της δουλείας διόδου και ο αιτών την οικοδομική άδεια κύριος του δουλεύοντος ακινήτου ήσαν διάδικοι ενώπιον του εν λόγω πολιτικού δικαστηρίου, για τον λόγο ότι ελλείπει η απαραίτητη για την ύπαρξη δεδικασμένου προϋπόθεση της ταυτότητας νομικής αιτίας.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.