ΣτΕ 3915/2010 Τμ. Ε΄ [Επίλυση δασικών αμφισβητήσεων - Προθεσμίες προσβολής αποφάσεων]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 4/2010, Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Η απόφαση του δασάρχη ή της πρωτοβάθμιας Επιτροπής, που εκδίδεται επί των αντιρρήσεων κατ’ αυτής ή η απόφαση της δευτεροβάθμιας Επιτροπής, που εκδίδεται επί προσφυγής κατά της τελευταίας, είναι αμετάκλητες. Με την άπρακτη πάροδο της τρίμηνης προθεσμίας του άρθρου 14 παρ. 3 Ν 998/1979, για την έκδοση της σχετικής απόφασης της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας Επιτροπής, τεκμαίρεται σιωπηρή απόρριψη των αντιρρήσεων ή της προσφυγής, αντιστοίχως, από την οικεία Επιτροπή, η προθεσμία όμως αυτή δεν έχει ανατρεπτικό χαρακτήρα και με τη συμπλήρωσή της δεν εξαντλείται η κατά χρόνον αρμοδιότητα των παραπάνω Επιτροπών, οι οποίες μπορούν να αποφανθούν και μετά τη λήξη του εν λόγω τριμήνου. Αν δεν εκδοθεί απόφαση εντός της ανωτέρω τρίμηνης προθεσμίας, η οικεία (πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια) Επιτροπή, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, οφείλει να χορηγήσει, εντός τριμήνου από την υποβολή της αίτησης, βεβαίωση περί της σιωπηρής απόρριψης των αντιρρήσεων ή της προσφυγής, εκτός αν αποφανθεί εντός του ανωτέρω τριμήνου από την υποβολή της αίτησης επί των εκκρεμών ενώπιόν της αντιρρήσεων ή προσφυγής. Μετά την έκδοση της παραπάνω βεβαίωσης και σε κάθε περίπτωση, μετά την πάροδο τριμήνου από την υποβολή αίτησης ενδιαφερομένου για τη χορήγηση βεβαίωσης, τόσο η πρωτοβάθμια όσο και η δευτεροβάθμια Επιτροπή δεν δύνανται πλέον να επιληφθούν της υποθέσεως και να αποφανθούν επί του ενώπιόν τους ασκηθέντος ενδικοφανούς μέσου. Η άρνηση δε, ρητή ή σιωπηρή, της πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας Επιτροπής να χορηγήσει την ανωτέρω βεβαίωση υπόκειται σε αίτηση ακυρώσεως στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Ο ενδιαφερόμενος δύναται, μετά την άπρακτη πάροδο της τρίμηνης προθεσμίας αποφάνσεως της πρωτοβάθμιας Επιτροπής επί αντιρρήσεων ή της δευτεροβάθμιας Επιτροπής επί προσφυγής, να ασκήσει, αντιστοίχως, προσφυγή κατά της σιωπηρής απόρριψης των αντιρρήσεων από την πρωτοβάθμια Επιτροπή και αίτηση ακυρώσεως κατά της τεκμαιρομένης απορρίψεως της προσφυγής από τη δευτεροβάθμια Επιτροπή, χωρίς να υποχρεούται να υποβάλει προηγουμένως αίτηση στη Διοίκηση για τη χορήγηση της προαναφερθείσης βεβαίωσης. Αίτηση έκδοσης βεβαίωσης σιωπηρής απόρριψης των αντιρρήσεων ή της προσφυγής δικαιούται να υποβάλει ο ενδιαφερόμενος και σε περίπτωση, που ο ίδιος έχει δικαιωθεί από το όργανο που επέλυσε την αμφισβήτηση κατά το προηγούμενο στάδιο της διαδικασίας, οι δε αντιρρήσεις ή η προσφυγή, που απορρίφθηκαν σιωπηρώς, ασκήθηκαν από διοικητική αρχή ή τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Όταν χορηγείται βεβαίωση περί σιωπηρής απόρριψης των αντιρρήσεων ή της προσφυγής, πρέπει τούτο να κοινοποιείται στους άμεσα ενδιαφερόμενους, ήτοι στον ασκήσαντα τις αντιρρήσεις ή την προσφυγή ιδιώτη ή νομικό πρόσωπο ή δημόσια υπηρεσία και στον υποβαλόντα την αίτηση για τη χορήγηση βεβαίωσης και να τηρούνται όλες οι διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 14 Ν 998/1979 διατυπώσεις δημοσιότητας. Αν έχει προηγηθεί η κήρυξη εκτάσεως ως αναδασωτέας, δεν υπάρχει πλέον έδαφος χαρακτηρισμού της ως δασικής ή μη. Μόνη η κήρυξη εκτάσεως ως αναδασωτέας προσδίδει σε αυτή δασικό χαρακτήρα, συνεπαγόμενη την υπαγωγή της στους περιορισμούς της δασικής νομοθεσίας. Η ΚΥΑ 113961/4192/13.11.2004 δεν ευρίσκει έρεισμα στην εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 10 παρ. 5 του Ν 998/1979 και ως εκ τούτου, είναι ανίσχυρη.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.