ΣτΕ 3685/2010 Τμ. Ε΄ [Παραχώρηση δημοσίων δασικών εκτάσεων - Εθνικοί Δρυμοί]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 4/2010, Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Η κατεδάφιση πάσης φύσεως κτισμάτων ή εγκαταστάσεων, που έχουν ανεγερθεί ή ανεγείρονται αυθαιρέτως σε δημόσια ή ιδιωτικά δάση και δασικές εκτάσεις, αφορά κτίσματα ή εγκαταστάσεις οποτεδήποτε ανεγερθέντα, δηλ. τόσο υπό την ισχύ των Ν 1892/1990 και 998/1979, όσο και προ της ισχύος του Ν 998/1979, είναι δε αδιάφορο το πρόσωπο του ανεγείραντος το αυθαίρετο κτίσμα. Προϋπόθεση για τη νομιμότητα διαταγής κατεδάφισης αυθαίρετου κτίσματος είναι και η διαπίστωση της ανέγερσής του εντός δάσους ή δασικής ή αναδασωτέας έκτασης. Η σχετική κρίση της Διοικήσεως πρέπει εν όψει των συνεπειών της να είναι πλήρως αιτιολογημένη, η αιτιολογία δε αυτή μπορεί να προκύπτει και από τα στοιχεία του φακέλου. Δημόσιες δασικές εκτάσεις, των οποίων η αξία δεν ήταν σπουδαία από δασοπονική άποψη, επιτρεπόταν να παραχωρηθούν κατά κυριότητα σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου εφ’ όσον ήταν κατάλληλες για μόνιμη καλλιέργεια ή δενδροκομική εκμετάλλευση. Η παραχώρηση αυτή αποβλέπει στην εκμετάλλευση των εν λόγω εκτάσεων για τον ανωτέρω σκοπό δημοσίου συμφέροντος που κρίθηκε από τον νομοθέτη επωφελέστερος για την εθνική οικονομία και τελεί πάντοτε, ασχέτως δηλαδή από την έκδοση οριστικού παραχωρητηρίου ή την παρέλευση μακρού χρόνου, υπό την προϋπόθεση ότι διατηρείται η γεωργοδενδροκομική καλλιέργεια. Με την ανωτέρω παραχώρηση δεν αποχαρακτηρίζεται η παραχωρούμενη δασική έκταση, αλλ’ απλώς επιτρέπεται η χρησιμοποίησή της για μόνιμη γεωργική ή δενδροκομική εκμετάλλευση, αποκλείεται δε η περαιτέρω αλλαγή της χρήσεως της παραχωρηθείσας εκτάσεως σε οικιστική ή άλλη. Αν η προϋπόθεση αυτή δεν συνέτρεχε κατά την έκδοση του οριστικού παραχωρητηρίου ή αν εκλείψει μεταγενέστερα λόγω πράξεων ή παραλείψεων του παραχωρησιούχου ή των διαδόχων του, η παραχώρηση υπόκειται σε άρση με διοικητική πράξη, που εκδίδεται μόλις διαπιστωθεί η έλλειψη ή η απώλεια της προϋπόθεσης αυτής, επί δε της εκτάσεως εφαρμόζονται οι διατάξεις της δασικής εν γένει νομοθεσίας, μεταξύ των οποίων και των άρθρων 71 Ν 998/1979 και 114 Ν 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύουν. Οι αποφάσεις των πολιτικών δικαστηρίων που επιλύουν αμφισβητήσεις για το ιδιοκτησιακό καθεστώς δασών ή δασικών εκτάσεων, κρίνουν με δύναμη δεδικασμένου την ύπαρξη ή μη ιδιωτικών δικαιωμάτων σε τέτοιες εκτάσεις και δεν συνεπάγονται δέσμευση ως προς τον χαρακτηρισμό τους ως δασικών ή μη, ούτε ασκούν επιρροή στη νομιμότητα των σχετικών διοικητικών πράξεων, εκτός αν βεβαιώνουν την ύπαρξη ή μη πραγματικών περιστατικών, ικανών να κλονίσουν το αιτιολογικό έρεισμα της διοικητικής κρίσης. Δάση και δασικές εκτάσεις, που χαρακτηρίσθηκαν εθνικοί δρυμοί κατ’ άρθρο 78 ΝΔ 86/1969, υπάγονται σε καθεστώς αυξημένης προστασίας, η οποία διατηρήθηκε και ενισχύθηκε υπό το καθεστώς των Ν 998/1979 και 1650/1986. Η προστασία αυτή, προκειμένου περί του πυρήνα του εθνικού δρυμού, είναι απόλυτη και περιλαμβάνει απαγόρευση δημιουργίας οικισμών, οικιών, παραπηγμάτων και λοιπών κτισμάτων, πλην εκείνων που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του δρυμού. Η διαδικασίες κηρύξεως εκτάσεως αναδασωτέας και χαρακτηρισμού εκτάσεως ως δάσους ή δασικής είναι διακεκριμένες μεταξύ τους. Αν ο δασάρχης, ασκώντας την κατ’ άρθρο 14 Ν 998/1979 αρμοδιότητά του, διαπιστώσει ότι έκταση, η οποία είχε κατά το παρελθόν δασικό χαρακτήρα, τον έχει απολέσει για λόγο αναγόμενο στα άρθρο 117 παρ. 3 Συντ. και 38 παρ. 1 Ν 998/1979, οφείλει να απόσχει του χαρακτηρισμού και να παραπέμψει την υπόθεση στον αρμόδιο για την κήρυξή της αναδασωτέας Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας κατ’ άρθρο 41 παρ. 3 Ν 998/1979. Αντιθέτως, αν έχει προηγηθεί η κήρυξη εκτάσεως ως αναδασωτέας, δεν υπάρχει πλέον έδαφος χαρακτηρισμού της ως δασικής ή μη.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.