Ευρετήρια

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 4/2001, Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Αειφορία, αειφόρος ανάπτυξη και δίκαιο. Άρθρο Μ. Χαϊνταρλής, σελ. 520.

Αειφόρος ανάπτυξη, επικουρικότητα (άρθρο 5 ΣυνθΕΚ) και ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών απαιτήσεων (άρθρο 6 ΣυνθΕΚ) σήμερα. Θέμα Θ. Βαλατσός, σελ. 556.

ΑΙΓΙΑΛΟΣ

Νομιμότης ή μη της εκμίσθωσης αιγιαλού σε ιδιώτη από Δήμο, στον οποίο είχε παραχωρηθεί η χρήση του κατά τη διάταξη του άρθρου 49 παρ. 3 του Ν 1416/1984. Γνωμ ΝΣΚ 447/2000, σελ. 590.

ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ

Ο αιγιαλός και η παραλία είναι κοινόχρηστα πράγματα, επί των οποίων οι παραχωρητήριες πράξεις είναι προσωπαγείς, ελεύθερα ανακλητές και υποκείμενες σε προσβολή με αίτηση ακυρώσεως.ΓνωμΝΣΚ 447/2000, σελ. 590.

Υπουργική απόφαση με την οποία η Διοίκηση εμμένει σε απόφαση του ΚΑΣ περί μη κατεδαφίσεως κτιρίου ιστορικού οικισμού είναι εκτελεστή και παραδεκτώς προσβάλλεται με αίτηση ακύρωσης (αντίθ. μειοψ.) ΣτΕ 868/2001, σελ. 602.

ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Δεν ορίζονται μεν από τις διατάξεις της ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας ανώτατα επιτρεπτά όρια για τις φαινολικές ενώσεις και PAHs στο έδαφος, η περιεκτικότητα πάντως των δειγμάτων των αποβλήτων του ένδικου εργοστασίου σε βενζοπυρένιο κ.λπ. είναι αυξημένη και υπερβαίνει τα αντίστοιχα όρια που προβλέπονται από τη νομοθεσία της Ολλανδίας. ΣτΕ 2622/2000 (σημ. Ε. Κίτσου), σελ. 582.

Άρθρο 90 ΣυνθΕΚ (νυν άρθρο 86 ΕΚ) σε συνδυασμό με τα άρθρα 34 ΣυνθΕΚ (νυν, κατόπιν τροποποιήσεως, άρθρο 29 ΕΚ) και 86 ΣυνθΕΚ (νυν άρθρο 82 ΕΚ). Οδηγία 75/442/ΕΟΚ. Κανονισμός (ΕΟΚ) 259/1993. Ειδικό ή αποκλειστικό δικαίωμα συλλογής αποβλήτων εργοταξίου. ΔΕΚ Υπόθ. C-209/ 1998, απόφ. 23.5.2000 (σημ. Ε. Πρεβεδούρου), σελ. 616.

Προϋποθέσεις που δικαιολογούν απαγορεύσεις ή περιορισμούς στην εξαγωγή αποβλήτων. Εθνική νομοθεσία προβλέπουσα την υποχρέωση προσφοράς των αποβλήτων σε εξουσιοδοτημένο οργανισμό. ΔΕΚ Υπόθ. C-324/1999, απόφ. 13.12.2001 (περίλ.), σελ. 628.

Στερεά απόβλητα. Οδηγία 75/439/ΕΟΚ της 16.6.1975 (όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 91/692/ΕΟΚ της 23.12.1991). Οδηγία 75/442/ΕΟΚ της 15.7.1975. ΔΕΚ Υπόθ. C-376/2000, απόφ. 11.12.2001 (περίλ.), σελ. 629.

Εκδηλώσεις: 1ο Διεθνές Συνέδριο με θέμα «Διαχείριση στερεών αποβλήτων για βιώσιμη ανάπτυξη στον 21ο αιώνα». Επικαιρότητα Σ. Παυλάκη, σελ. 635.

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ

Η παραβίαση αδόμητης ζώνης αρχαιολογικού χώρου συνιστά προσβολή της προσωπικότητας (57 ΑΚ). Η περίπτωση της αδόμητης ζώνης του αρχαιολογικού χώρου των Αγίων Μετεώρων. Θέμα Γ. Αποστολάκης, σελ. 536.

Το δικαίωμα στην προσωπικότητα θίγεται στην περίπτωση ανέγερσης οικοδομής κατά παράβαση των όρων δόμησης για την προστασία χώρων που έχουν κηρυχθεί ως αρχαιολογικοί ή ως διατηρητέα μνημεία και τόποι ιδιαίτερου φυσικού κάλλους ή ιεροί. ΜΠρΤρικ 496/2001, σελ. 572.

Προσβολή της πράξης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων δημιουργίας κωπηλατοδρομίου στο Σχοινιά Αττικής. Δεν προέκυψε η ύπαρξη αρχαιοτήτων στον εν λόγω χώρο. ΣτΕ ΕΑ 507/2001, σελ. 596.

Για την ανέγερση κτίσματος σε αρχαιολογικό χώρο και σε τόπο, ο οποίος έχει χαρακτηρισθεί ως ιστορικός και ως τόπος ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και χρήζων ειδικής προστασίας, και για οποιαδήποτε επέμβαση σε κτίσμα που βρίσκεται σε αυτόν, απαιτείται άδεια της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. ΣτΕ 868/ 2001, σελ. 602.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

Το τοπίο στην Τέχνη. Επικαιρότητα Σ. Παυλάκη, σελ. 635.

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ

Εκτίμηση και διαχείριση της ποιότητας του αέρα του περιβάλλοντος. Οδηγία 96/62/ΕΚ της 27.9.1996. ΔΕΚ Υπόθ. C-417/1999, απόφ. 13.9.2001 (περίλ.), σελ. 615.

ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Κάθε χρήση των υδάτων υπόκειται στις αρχές και τους περιορισμούς που συνθέτουν τη βιώσιμη διαχείριση των υδατικών πόρων. ΣτΕ 2603/2000, σελ. 587.

Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής ΕΕ για το 2002, Βρυξέλλες 5.12.2001. Νέα από τον κόσμο, Τ. Πεδιαδιτάκη, σελ. 638.

4η Συνάντηση Υπουργών του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, Doha (Qatar) 9-14.11.2001. Νέα από τον κόσμο, Τ. Πεδιαδιτάκη, σελ. 638.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΓΟΚ)

Με τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 2 του ΓΟΚ επιχειρείται ειδική ρύθμιση της δόμησης των εκτός σχεδίου πόλεως ακινήτων που βρίσκονται απέναντι από ακραία όρια ρυμοτομικού σχεδίου. ΣτΕ Ολ 975/2000, σελ. 608.

CARETTA - CARETTA

Καταδικαστική η εισαγγελική πρόταση για την caretta - caretta. Επικαιρότητα Σ. Παυλάκη, σελ. 635.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ

Νομοθεσία Δημοσίων Έργων & Προμηθειών, του Θ. Στίγκα. Βιβλιοπαρουσιάσεις, σελ. 639.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Εκδηλώσεις: 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημόσιας Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας με τίτλο: «Δημόσια Υγεία - Η πρόκληση του 2004». Επικαιρότητα Σ. Παυλάκη, σελ. 635.

ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Η συμβολή του διεθνούς εμπορίου στην παγκόσμια διατροφική ασφάλεια. Άρθρο Γ. Μαντζάρης, σελ. 494.

Εκδηλώσεις: Παγκόσμια Έκθεση για οικολογικά τρόφιμα και φυσικά προϊόντα «Bio Fach 2002». Επικαιρότητα Σ. Παυλάκη, σελ. 635.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

N 2946/2001 (ΦΕΚ Α΄ 224/8.10.2001). Υπαίθρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις (άρθρα 1-11, 22). Επίκαιρα Νομοθετήματα, σελ. 479.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Ο αιγιαλός και η παραλία είναι κοινόχρηστα πράγματα, επί των οποίων οι παραχωρητήριες πράξεις είναι προσωπαγείς, ελεύθερα ανακλητές και υποκείμενες σε προσβολή με αίτηση ακυρώσεως.ΓνωμΝΣΚ 447/2000, σελ. 590.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

Προσβολή της πράξης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων δημιουργίας κωπηλατοδρομίου στο Σχοινιά Αττικής. ΣτΕ ΕΑ 507/ 2001, σελ. 596.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η ίδρυση και λειτουργία μηχανολογικής εγκατάστασης επιτρέπεται μόνον εφόσον γίνεται σε θέση και με όρους που δεν προκαλούν κίνδυνους υγείας και οχλήσεις, πέρα από το επιστημονικώς ανεκτό όριο. ΣτΕ 2622/2000 (σημ. Ε. Κίτσου), σελ. 582.

ΚΛΙΜΑ

Συνάντηση των Ευρωπαίων Υπουργών Περιβάλλοντος. Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την αλλαγή του κλίματος, Βρυξέλλες 12.12.2001. Νέα από τον κόσμο, Τ. Πεδιαδιτάκη, σελ. 638.

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το κοινοτικό κεκτημένο για το περιβάλλον

Η περίπτωση «Ακάμας». Γνωμοδότηση Σ. Παππάς, σελ. 487.

Αειφόρος ανάπτυξη, επικουρικότητα (άρθρο 5 ΣυνθΕΚ) και ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών απαιτήσεων (άρθρο 6 ΣυνθΕΚ) σήμερα. Θέμα Θ. Βαλατσός, σελ. 556.

ΜΝΗΜΕΙΑ

Περίπτωση ανέγερσης αυθαίρετου κτίσματος επί της αδόμητης ζώνης των Μετεώρων. ΜΠρΤρικ 496/2001, σελ. 572.

ΝΗΣΙΑ

Τα μικρά νησιά αποτελούν ευπαθή οικοσυστήματα με μικρά αποθέματα ύδατος, τα οποία δεν επιδέχονται ένταση στην παραγωγική εκμετάλλευση των υδατικών τους πόρων. ΣτΕ 2603/2000, σελ. 587.

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ

Έκδοση άδειας κατεδάφισης και ανέγερσης νέας οικοδομής στον ιστορικό τόπο των Λαδάδικων Θεσσαλονίκης. ΣτΕ 575/ 2000, σελ. 598.

Υπουργική απόφαση με την οποία η Διοίκηση εμμένει σε απόφαση του ΚΑΣ περί μη κατεδαφίσεως κτιρίου ιστορικού οικισμού είναι εκτελεστή και παραδεκτώς προσβάλλεται αυτοτελώς με αίτηση ακύρωσης (αντίθ. μειοψ.) ΣτΕ 868/2001, σελ. 602.

ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Τα μικρά νησιά αποτελούν ευπαθή οικοσυστήματα με μικρά αποθέματα ύδατος, τα οποία δεν επιδέχονται ένταση στην παραγωγική εκμετάλλευση των υδατικών τους πόρων. ΣτΕ 2603/2000, σελ. 587.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΕΡΓΑ

Προσβολή της πράξης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων δημιουργίας κωπηλατοδρομίου στο Σχοινιά Αττικής. ΣτΕ ΕΑ 507/ 2001, σελ. 596.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ

Η παραβίαση αδόμητης ζώνης αρχαιολογικού χώρου συνιστά προσβολή της προσωπικότητας (57 ΑΚ). Η περίπτωση της αδόμητης ζώνης του αρχαιολογικού χώρου των Αγίων Μετεώρων. Θέμα Γ. Αποστολάκης, σελ. 536.

Το δικαίωμα στην προσωπικότητα θίγεται στην περίπτωση ανέγερσης οικοδομής κατά παράβαση των όρων δόμησης για την προστασία χώρων που έχουν κηρυχθεί ως αρχαιολογικοί ή ως διατηρητέα μνημεία και τόποι ιδιαίτερου φυσικού κάλλους ή ιεροί. ΜΠρΤρικ 496/2001, σελ. 572.

Έκδοση άδειας κατεδάφισης και ανέγερσης νέας οικοδομής στον ιστορικό τόπο των Λαδάδικων Θεσσαλονίκης. ΣτΕ 575/2000, σελ. 598.

Για την ανέγερση κτίσματος σε αρχαιολογικό χώρο και σε τόπο, ο οποίος έχει χαρακτηρισθεί ως ιστορικός και ως τόπος ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και χρήζων ειδικής προστασίας και για οποιαδήποτε επέμβαση σε κτίσμα που βρίσκεται σε αυτόν, απαιτείται άδεια της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. ΣτΕ 868/2001, σελ. 602.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η ανάπτυξη και το περιβάλλον, Λονδίνο 23.11.2001. Νέα από τον κόσμο, Τ. Πεδιαδιτάκη, σελ. 638.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟ

Το κοινοτικό κεκτημένο για το περιβάλλον

Η περίπτωση «Ακάμας». Γνωμοδότηση Σ. Παππάς, σελ. 487.

Ανεπίτρεπτη η έμμεση μεταβολή της λειτουργίας οικισμού, εφόσον συνεπάγεται επιδείνωση των όρων διαβίωσης σε αυτόν. ΣτΕ 554/2000 (σημ. Α.Κ.), σελ. 605.

ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

H Greenpeace για το περιβάλλον. Επικαιρότητα Σ. Παυλάκη, σελ. 635.

Έκθεση Επιτροπής ΕΕ για την εφαρμογή των Οδηγιών για την ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο, Βρυξέλλες 28.11.2001. Νέα από τον κόσμο, Τ. Πεδιαδιτάκη, σελ. 638.

Ετήσιο Συνέδριο Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας και Μεταφορών με θέμα «Οι ασφάλεια στις ευρωπαϊκές πολιτικές των μεταφορών και της ενέργειας», Βαρκελώνη 18-19.10.2001. Νέα από τον κόσμο, Τ. Πεδιαδιτάκη, σελ. 638.

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Ανεπίτρεπτη η έμμεση μεταβολή της λειτουργίας οικισμού, εφόσον συνεπάγεται επιδείνωση των όρων διαβίωσης σε αυτόν. ΣτΕ 554/2000 (σημ. Α.Κ.), σελ. 605.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ

Η παραβίαση αδόμητης ζώνης αρχαιολογικού χώρου συνιστά προσβολή της προσωπικότητας (57 ΑΚ). Η περίπτωση της αδόμητης ζώνης του αρχαιολογικού χώρου των Αγίων Μετεώρων. Θέμα Γ. Αποστολάκης, σελ. 536.

Στα πλαίσια του δικαίου του περιβάλλοντος, για να υπάρχει προσβολή της προσωπικότητας θα πρέπει η προσβολή αυτή να είναι παράνομη, δηλαδή να αντίκειται σε διάταξη νόμου που απαγορεύει συγκεκριμένη πράξη.ΜΠρΑθ 1727/2001 (σημ. Α.Κ.), σελ. 567.

Το δικαίωμα στην προσωπικότητα θίγεται στην περίπτωση ανέγερσης οικοδομής κατά παράβαση των όρων δόμησης για την προστασία χώρων που έχουν κηρυχθεί ως αρχαιολογικοί ή ως διατηρητέα μνημεία και τόποι ιδιαίτερου φυσικού κάλλους ή ιεροί. ΜΠρΤρικ 496/2001, σελ. 572.

Προσβολή του δικαιώματος στην προσωπικότητα. Εκμίσθωση σε ιδιώτη υγροτόπου του Αχελώου, προστατευόμενου από τη Συνθήκη Ραμσάρ, με σκοπό την καλλιέργειά του ως ορυζώνος. ΠΠρΜεσολ 77/2000 (σημ. Ε. Δακορώνια), σελ. 575.

ΠΤΗΝΑ

Αποδημητικά πτηνά. Επικαιρότητα Σ. Παυλάκη, σελ. 635.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Ο έλεγχος που ασκείται από την Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου είναι έλεγχος νομιμότητας, και σκοπιμότητας. Η εξουσία όμως αυτή δεν εξικνείται μέχρι της επιβολής απαγόρευσης οιασδήποτε δομήσεως οικοπέδου ή εξαντλήσεως του συντελεστή δομήσεως, διότι τέτοιες απαγορεύσεις πρέπει να προβλέπονται από το οικείο ρυμοτομικό σχέδιο. ΣτΕ 575/2000, σελ. 599.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ιταλική τεχνολογία προστασίας του περιβάλλοντος. Επικαιρότητα Σ. Παυλάκη, σελ. 635.

Εκδηλώσεις: Διημερίδα Μεταφοράς Τεχνολογίας με τίτλο «Υλικά, κατασκευές, θαλάσσιες τεχνολογίες, περιβάλλον». Επικαιρότητα Σ. Παυλάκη, σελ. 635.

ΤΡΟΦΙΜΑ

Εκδηλώσεις: Παγκόσμια Έκθεση για οικολογικά τρόφιμα και φυσικά προϊόντα «Bio Fach 2002». Επικαιρότητα Σ. Παυλάκη, σελ. 635.

ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟΙ

Εκμίσθωση σε ιδιώτη υγροτόπου του Αχελώου, προστατευόμενου από τη Συνθήκη Ραμσάρ, με σκοπό την καλλιέργειά του ως ορυζώνος. ΠΠρΜεσολ 77/2000 (σημ. Ε. Δακορώνια), σελ. 575.

ΥΔΑΤΑ

Κάθε χρήση των υδάτων υπόκειται στις αρχές και τους περιορισμούς που συνθέτουν τη βιώσιμη διαχείριση των υδατικών πόρων. ΣτΕ 2603/2000, σελ. 587.

Απόφαση του Συμβουλίου περί εγκρίσεως της συμβάσεως συνεργασίας για την προστασία και βιώσιμη χρήση του Δούναβη. Έννοια διαχειρίσεως υδάτινων πόρων. ΔΕΚ Υπόθ. C-36/1998, απόφ. 30.1.2001 (σημ. Ε. Πρεβεδούρου), σελ. 611.

Ποιότητα των υδάτων κολύμβησης. Πλημμελής εφαρμογή της Οδηγίας 76/160/ΕΟΚ της 8.12.1975. ΔΕΚ Υπόθ. C-427/2000, απόφ. 13.11.2001 (περίλ.), σελ. 615.

Προστασία των υδάτων από τη νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης. Μη προσήκουσα μεταφορά της Οδηγίας 91/676/ΕΟΚ της 12.12.1991. ΔΕΚ Υπόθ. C-127/1999, απόφ. 8.11.2001 (περίλ.), σελ. 615.

Εκδηλώσεις: 3ο Διεθνές Forum Υδρόραμα 2002 με θέμα «Ολοκληρωμένη διαχείριση του νερού - το κλειδί για την αειφορία των υδατικών πόρων». Επικαιρότητα Σ. Παυλάκη, σελ. 635.

ΧΛΩΡΙΔΑ ΚΑΙ ΠΑΝΙΔΑ

Η νομική προστασία της χλωρίδας και της πανίδας. Θέμα Μ. Κοσμοπούλου, σελ. 527.

΄Αγρια πανίδα και χλωρίδα. Είδη απειλούμενα με εξαφάνιση. ΔΕΚ Υπόθ. C-510/1999, απόφ. 23.10.2001, σελ. 629.

Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21.5.1992. Διαδικασία προσδιορισμού των ειδικών ζωνών διατήρησης. ΔΕΚ Υπόθ. C-67/1999, απόφ. 11.9.2001 (περίλ.), σελ. 634.

Οδηγία 92/43/ΕΟΚ. Διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας. ΔΕΚ Υπόθ. C-371/1998, απόφ. 7.11.2000 (σημ. Ε. Πρεβεδούρου), σελ. 630.

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ

N 2946/2001 (ΦΕΚ Α΄ 224/8.10.2001). Υπαίθρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις (άρθρα 1-11, 22). Επίκαιρα Νομοθετήματα, σελ.479.