ΣτΕ 4482/2011 Τμ. Ε΄ [Διαδικασία χαρακτηρισμού - Προθεσμίες - Αιτιολογία]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 2/2012, Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Εν όψει του χαρακτήρα και των συνεπειών της, η απόφαση του Δασάρχη για τον χαρακτηρισμό μιας εκτάσεως ως δασικής ή μη ή η απόφαση της πρωτοβάθμιας Επιτροπής που εκδίδεται επί των αντιρρήσεων κατ΄ αυτής ή η απόφαση της δευτεροβάθμιας Επιτροπής που εκδίδεται επί προσφυγής κατά της τελευταίας, είναι αμετάκλητες. Με την άπρακτη πάροδο της τρίμηνης προθεσμίας για την έκδοση αποφάσεως της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Επιτροπής τεκμαίρεται σιωπηρή απόρριψη των σχετικών αντιρρήσεων ή της προσφυγής από την Επιτροπή, η προθεσμία όμως αυτή δεν έχει ανατρεπτικό χαρακτήρα και συνεπώς με τη συμπλήρωσή της δεν εξαντλείται η κατά χρόνον αρμοδιότητα των παραπάνω Επιτροπών, οι οποίες μπορούν να αποφανθούν και μετά τη λήξη του τριμήνου. Αν δεν εκδοθεί απόφαση εντός της ανωτέρω τρίμηνης προθεσμίας, η πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια Επιτροπή, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, οφείλει να χορηγήσει εντός τριμήνου από την υποβολή της αιτήσεως αυτής βεβαίωση περί της σιωπηράς απορρίψεως των αντιρρήσεων ή της προσφυγής, εκτός αν αποφανθεί εντός του ανωτέρω τριμήνου από την υποβολή της αιτήσεως επί των εκκρεμών αντιρρήσεων ή προσφυγής. Μετά την έκδοση της παραπάνω βεβαιώσεως και σε κάθε περίπτωση μετά την πάροδο τριμήνου από την υποβολή αιτήσεως του ενδιαφερομένου περί χορηγήσεως βεβαιώσεως, η πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια Επιτροπή δεν δύνανται πλέον να επιληφθούν της υποθέσεως και να αποφανθούν ασκηθέντος ενδικοφανούς μέσου. Ο ενδιαφερόμενος δύναται ωστόσο μετά την άπρακτη πάροδο της τρίμηνης προθεσμίας αποφάσεως της πρωτοβάθμιας Επιτροπής επί αντιρρήσεων και της δευτεροβάθμιας Επιτροπής επί της προσφυγής, να ασκήσει αντιστοίχως προσφυγή κατά της σιωπηράς απορρίψεως των αντιρρήσεων από την πρωτοβάθμια Επιτροπή και απ΄ ευθείας αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας εντός της κατά νόμον προθεσμίας κατά της τεκμαιρομένης απορρίψεως της ενδικοφανούς προσφυγής του από τη δευτεροβάθμια Επιτροπή χωρίς να υποχρεούται να υποβάλει προηγουμένως αίτηση στη Διοίκηση για τη χορήγηση της προαναφερθείσας βεβαιώσεως. Η απόφαση του δασάρχη και των οικείων Επιτροπών περί του χαρακτήρα ορισμένης εκτάσεως ως δασικής ή μη πρέπει να είναι ειδικώς αιτιολογημένη, η αιτιολογία δε αυτή μπορεί να συμπληρώνεται και από τα λοιπά στοιχεία του φακέλου. Οι αποφάσεις των πολιτικών δικαστηρίων κρίνουν με δύναμη δεδικασμένου την ύπαρξη ή μη ιδιωτικών δικαιωμάτων και όχι τον χαρακτήρα εκτάσεως ως δασικής ή μη, η κρίση περί του οποίου απόκειται στα αρμόδια όργανα της Διοικήσεως, οι πράξεις των οποίων υπόκεινται στον έλεγχο νομιμότητας του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.