ΤρΔΠρΑθ 15388/2010 Τμ. 29ο [Υπερχείλιση Κηφισού ποταμού - Αστική ευθύνη Δημοσίου]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 2/2012, Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Η πλημμύρα που σημειώθηκε στην αποθήκη του ενάγοντος και οφείλεται σε υπερχείλιση του Κηφισού ποταμού επήλθε λόγω πλημμελούς τήρησης των όρων ασφαλείας του ενδίκου έργου κατασκευής λεωφόρου ταχείας κυκλοφορίας καθ΄ όλο το μήκος του ποταμού. Εφ΄ όσον το εναγόμενο ελληνικό Δημόσιο, το οποίο είχε υποχρέωση για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της ορθής εκτέλεσης του έργου, δεν ανταποκρίθηκε στην ως άνω υποχρέωσή του και οι παραλείψεις αυτές είχαν ως αποτέλεσμα την οικονομική ζημία του ενάγοντος, στοιχειοθετείται ευθύνη του εναγομένου προς αποζημίωσή του. Η ευθύνη δε αυτή του Δημοσίου ανάγεται σε πλημμελείς πράξεις και υπηρεσιακές παραλείψεις της εποπτεύουσας το έργο αρχής και είναι αυτοτελής και ανεξάρτητη από τυχόν ευθύνη των αναδόχων εταιριών για μη τήρηση των κατά νόμο υποχρεώσεών τους. Η παράνομη συμπεριφορά των οργάνων του ελληνικού Δημοσίου εντοπίζεται στη μη λήψη μέτρων αντιπλημμυρικής προστασίας κατά τον σχεδιασμό και την κατασκευή του επίμαχου έργου και στην έλλειψη ετοιμότητας της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας, η αναφορά δε αυτή αρκεί και δεν απαιτείται περαιτέρω εξειδίκευση με παράθεση κανόνων της επιστήμης και της τεχνικής που παραβιάσθηκαν και απόδοση της παρανομίας σε συγκεκριμένα όργανα του Δημοσίου. Εκρίθη εν προκειμένω ότι η απορρόφηση των υδάτων δεν ήταν δυνατή από τα υπάρχοντα στην πληγείσα περιοχή φρεάτια συλλογής ομβρίων υδάτων, η δε πλημμύρα δεν κατέστη δυνατόν να αποφευχθεί, διότι δεν είχαν ληφθεί σχετικά μέτρα, όπως η κατασκευή πρόχειρου τοίχου από οπλισμένο σκυρόδεμα στη στέψη του ποταμού και στις δύο πλευρές του. Η εποπτεύουσα το έργο αρχή του εναγομένου ελληνικού Δημοσίου, ενώ είχε υπ΄ όψη της τα ως άνω δεδομένα, όχι μόνο δεν μερίμνησε να διατηρηθεί η ήδη περιορισθείσα κοίτη ελεύθερη από μπάζα και κάθε είδους φερτά υλικά, αλλ΄ ούτε καν έλαβε τα αναγκαία αντιπλημμυρικά μέτρα για την προστασία της μείζονος περιοχής από τον ενδεχόμενο κίνδυνο πλημμυρών. Εν όψει του ότι ως ανωτέρα βία νοείται τυχαίο περιστατικό, το οποίο δεν μπορούσε στη συγκεκριμένη περίπτωση να προβλεφθεί και να αποτραπεί ούτε με μέτρα άκρας επιμέλειας και συνέσεως, γίνεται δεκτό ότι η εκτέλεση του ενδίκου έργου συντελέσθηκε χωρίς σχεδιασμό και εκπόνηση μελέτης αντιπλημμυρικής προστασίας. Ισχυρισμός του ελληνικού Δημοσίου ότι οι ζημίες από τις πλημμύρες, όσον αφορά την περιοχή του Μοσχάτου, δεν οφείλονταν αποκλειστικώς στην υπερχείλιση του Κηφισού, αλλά και στη δόμηση τμήματος της περιοχής αυτής σε στάθμη χαμηλότερη από την όχθη του ποταμού, με συνέπεια να δέχεται τα επιφανειακά ύδατα από τη δυτική λεκάνη απορροής του, είναι απορριπτέος λόγω αντίθεσής του στην αρχή της καλής πίστεως, ενώ εάν είναι αληθής, η ευθύνη του Δημοσίου για την κατά τα ανωτέρω έλλειψη αντιπλημμυρικής προστασίας επιτείνεται και εξ αυτού του λόγου.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.