ΣτΕ Ολ 1970/2012 [Κατεδάφιση γηπέδου Badminton στο Ολυμπιακό Κέντρο Γουδή]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 2/2012, Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Οι αιτούντες με την ένδικη δήλωσή τους υπέβαλαν αίτημα να εκδοθεί εκτελεστή διοικητική πράξη, με την οποία να διατάσσεται η κατεδάφιση των εγκαταστάσεων του γηπέδου αντιπτέρησης στο Ολυμπιακό Κέντρο Γουδή, εφ΄ όσον η κατασκευή αυτών είχε προβλεφθεί ως προσωρινή. Το αίτημα αυτό απερρίφθη σιωπηρώς, αλλ΄ ο λόγος απορρίψεώς του ήταν ότι μετά τη δημοσίευση του Ν 3342/2005, με το άρθ. 20 του οποίου οι ανωτέρω εγκαταστάσεις χαρακτηρίσθηκαν μόνιμες, η Διοίκηση θεώρησε ότι δεν είχε υποχρέωση να τις απομακρύνει. Με τα δεδομένα αυτά η απόρριψη του ανωτέρω αιτήματος των αιτούντων έχει εκτελεστό χαρακτήρα και παραδεκτώς προσβάλλεται με την κρινομένη αίτηση (μειοψ.). Φορείς που λειτουργούν με μορφή που προβλέπεται στη νομοθεσία, όπως οι ενώσεις προσώπων, έστω και αν στερούνται νομικής προσωπικότητας, αναγνωρίζονται από την έννομη τάξη ως φορείς δικαιωμάτων και υποχρεώσεων στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος. Δεν είναι επιτρεπτή η λήψη μέτρων που επιφέρουν επιδείνωση των όρων διαβίωσης και υποβάθμιση του υπάρχοντος φυσικού ή οικιστικού περιβάλλοντος. Ο κοινός νομοθέτης μπορεί να τροποποιεί τις ισχύουσες πολεοδομικές ρυθμίσεις, εφ΄ όσον η εισαγόμενη νέα ρύθμιση αποσκοπεί στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των κατοίκων. Η τήρηση της συνταγματικής αυτής επιταγής υπόκειται στον οριακό έλεγχο του ακυρωτικού δικαστή, ο οποίος οφείλει βάσει των διδαγμάτων της κοινής πείρας να σταθμίσει σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση κατά πόσον υποβαθμίζεται το φυσικό και αστικό περιβάλλον. Κατά τον καθορισμό ή την τροποποίηση χρήσεων γης πρέπει να αναζητείται ο πλέον πρόσφορος τρόπος θεραπείας των πολεοδομικών αναγκών, δυνάμει γενικών και αντικειμενικών κριτηρίων, συναπτομένων προς τον σεβασμό του περιβάλλοντος, την ασφάλεια, υγιεινή, αισθητική και λειτουργικότητα πόλεων και οικισμών. Η διάταξη του άρθ. 24 παρ. 2 Συντ. δεσμεύει όλα τα κρατικά όργανα, συμπεριλαμβανομένου του κοινού νομοθέτη, έχει δε την έννοια ότι ειδικά κατά τη θέσπιση χωροταξικών και πολεοδομικών ρυθμίσεων η Διοίκηση και ο κοινός νομοθέτης οφείλουν να λαμβάνουν υπ΄ όψη τα πορίσματα και τις εφαρμογές των επιστημών της χωροταξίας και της πολεοδομίας και κάθε άλλης επιστήμης που αφορά τη συγκεκριμένη ρύθμιση. Νομοθετική ρύθμιση με τέτοιο περιεχόμενο είναι συνταγματικώς επιτρεπτή, μόνον εφόσον έχει ψηφισθεί μετά από εκτίμηση ειδικής για την προταθείσα ρύθμιση επιστημονικής μελέτης. Για να είναι επιτρεπτή κατά το Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας (ΡΣΑ - Ν 1515/1985) χρήση τουρισμού - αναψυχής σε εγκατάσταση, που χρησιμοποιήθηκε για τις ανάγκες των Ολυμπιακών Αγώνων 2004, πρέπει η χρήση αυτή να συνάδει με το είδος της συγκεκριμένης εγκαταστάσεως και τη λειτουργία που επετέλεσε κατά τη διάρκεια των εν λόγω Αγώνων καθώς και με τις ιδιαίτερες συνθήκες της ευρύτερης περιοχής, στην οποία βρίσκεται και του ήδη υπάρχοντος για την περιοχή χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού. Οι διατάξεις του άρθ. 20 Ν 3342/2005 αντίκεινται στο άρθ. 24 παρ. 1 και 2 Συντ. και είναι ως εκ τούτου ανίσχυρες, διότι οδηγούν σε επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσης των κατοίκων όχι μόνο της περιοχής του επιδίκου κτιρίου, αλλ΄ ολοκλήρου του Λεκανοπεδίου Αττικής, χωρίς να υπάρχει ειδική μελέτη που να τεκμηριώνει επαρκώς τις θεσπιζόμενες με τις διατάξεις αυτές ρυθμίσεις, από την άποψη της πολεοδομικής ανάγκης που ενδεχομένως τις δικαιολογεί και να εξετάζει τις επιπτώσεις στο φυσικό και οικιστικό περιβάλλον από τη διατήρηση του ανωτέρω κτιρίου με τις προβλεπόμενες γι΄ αυτό χρήσεις, λαμβανομένου υπ΄ όψη ότι το κτίριο αυτό έχει κατασκευασθεί ως προσωρινή κατασκευή σε χώρο, ο οποίος βρίσκεται εντός της ευρύτερης ζώνης προστασίας του όρους Υμηττού και συνδέει τον ορεινό όγκο με τον αστικό ιστό, προοριζόταν δε να καταστεί ελεύθερος χώρος πρασίνου, ανήκων στον πυρήνα πάρκου υπερτοπικής σημασίας. Το γεγονός ότι η μίσθωση του επιμάχου κτιρίου με τον περιβάλλοντα αυτό χώρο από την παρεμβαίνουσα εταιρεία προβλέπεται, σύμφωνα με τη σχετική σύμβαση, να διαρκέσει για μία εικοσαετία δεν ασκεί οιαδήποτε επιρροή ως προς το ζήτημα της συμφωνίας των διατάξεων του άρθ. 20 Ν 3342/2005 προς το Σύνταγμα, διότι οι θεσπιζόμενες με τις συγκεκριμένες διατάξεις ρυθμίσεις δεν έχουν προσωρινό χαρακτήρα. Ούτε άλλωστε ασκεί οιαδήποτε επιρροή το γεγονός ότι το επίδικο κτίριο χρησιμοποιείται ως θέατρο μόνο λίγες ημέρες κάθε μήνα σε συγκεκριμένες ώρες, ως επί το πλείστον βραδινές (μειοψ.).

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.