ΣτΕ 4197/2011 Τμ. Ε΄ [Σιωπηρή απόρριψη αντιρρήσεων ή προσφυγής από τις ΕΕΔΑ - Προσβολή - Βεβαίωση]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 3/2012, Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €90.00
ΝΠ €135.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Με την άπρακτη πάροδο της τρίμηνης προθεσμίας του άρθ. 14 παρ. 3 Ν 998/1979 για την έκδοση απόφασης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Επιτροπής Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων τεκμαίρεται σιωπηρή απόρριψη των αντιρρήσεων ή της προσφυγής από την οικεία Επιτροπή, η προθεσμία όμως αυτή δεν έχει ανατρεπτικό χαρακτήρα, συνεπώς με τη συμπλήρωσή της δεν εξαντλείται η κατά χρόνον αρμοδιότητα των Επιτροπών αυτών, οι οποίες μπορούν ν΄ αποφανθούν και μετά τη λήξη του τριμήνου. Αν δεν εκδοθεί απόφαση εντός της ανωτέρω τρίμηνης προθεσμίας, η οικεία πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια Επιτροπή, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, οφείλει να χορηγήσει εντός τριμήνου από την υποβολή της αιτήσεως αυτής, βεβαίωση περί της σιωπηρής απόρριψης των αντιρρήσεων ή της προσφυγής, εκτός εάν αποφανθεί εντός του ανωτέρω τριμήνου από την υποβολή της αίτησης επί των εκκρεμών ενώπιόν της αντιρρήσεων ή προσφυγής. Μετά την έκδοση της παραπάνω βεβαίωσης και σε κάθε περίπτωση, μετά την πάροδο τριμήνου από την υποβολή αίτησης ενδιαφερομένου περί χορηγήσεως βεβαιώσεως, τόσο η πρωτοβάθμια όσο και η δευτεροβάθμια Επιτροπή δεν δύνανται πλέον να επιληφθούν της υποθέσεως και ν΄ αποφανθούν επί του ενώπιόν τους ασκηθέντος ενδικοφανούς μέσου. Η άρνηση δε, ρητή ή σιωπηρή, της πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας Επιτροπής να χορηγήσει την ανωτέρω βεβαίωση προσβάλλεται με αίτηση ακυρώσεως στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Μετά την άπρακτη πάροδο της τρίμηνης προθεσμίας απόφανσης της οικείας πρωτοβάθμιας Επιτροπής επί αντιρρήσεων και της δευτεροβάθμιας Επιτροπής επί προσφυγής, ο ενδιαφερόμενος δύναται ν΄ ασκήσει, αντιστοίχως, προσφυγή κατά της σιωπηρής απόρριψης των αντιρρήσεων από την πρωτοβάθμια Επιτροπή και απ΄ ευθείας αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, εντός της κατά νόμον προθεσμίας, κατά της τεκμαιρόμενης απόρριψης της προσφυγής από τη δευτεροβάθμια Επιτροπή, χωρίς να υποχρεούται να υποβάλει προηγουμένως αίτηση στη Διοίκηση για τη χορήγηση της προαναφερθείσας βεβαίωσης. Όταν χορηγείται τέτοια βεβαίωση, πρέπει τούτο να κοινοποιείται στους άμεσα ενδιαφερόμενους (ασκήσας τις αντιρρήσεις ή την προσφυγή ιδιώτης ή νομικό πρόσωπο ή δημόσια υπηρεσία) και στον υποβαλόντα την αίτηση για τη χορήγηση βεβαίωσης και αφ΄ ετέρου να τηρούνται όλες οι προβλεπόμενες στο άρθ. 14 Ν 998/1979 διατυπώσεις δημοσιότητας. Όταν η αρμόδια πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια Επιτροπή καλούνται να κρίνουν αντιρρήσεις ή προσφυγή, αντίστοιχα, που ασκήθηκαν μετά την παρέλευση πέραν του εύλογου χρονικού διαστήματος από την έκδοση της πράξης χαρακτηρισμού του Δασάρχη ή της απόφασης της πρωτοβάθμιας Επιτροπής, χωρίς για τις πράξεις αυτές να έχουν τηρηθεί οι προβλεπόμενες από τον νόμο διατυπώσεις δημοσιότητας, οι ως άνω Επιτροπές δεν έχουν πλέον εξουσία να κρίνουν σχετικά με τον δασικό χαρακτήρα της προς χαρακτηρισμό έκτασης, καθ΄ όσον λόγω της παρέλευσης του χρόνου αυτού, η μορφή της έκτασης ενδέχεται να μεταβληθεί εν τω μεταξύ δραστικά, ο δε αρμόδιος Δασάρχης, στο πλαίσιο νέας ενδικοφανούς διαδικασίας, οφείλει είτε αυτεπαγγέλτως είτε ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, να προβεί σε νέο χαρακτηρισμό της επίμαχης έκτασης, με τον οποίο ύστερα από νέα αυτοψία και εξέταση λοιπών νομίμων στοιχείων, θα βεβαιώνεται ο χαρακτήρας της. Η επάνοδος αυτή του Δασάρχη δεν αποτελεί ανεπίτρεπτη ανάκληση ή τροποποίηση της προγενέστερης πράξης του. Όταν συντρέχει η ανωτέρω περίπτωση, δεν ισχύει η προαναφερόμενη διαδικασία χορήγησης βεβαίωσης στον ενδιαφερόμενο περί σιωπηρής απόρριψης των ασκηθεισών από αυτόν ή τρίτους αντιρρήσεων ή προσφυγής. Τυχόν, μετά την παρέλευση του μεγάλου αυτού χρονικού διαστήματος, τήρηση από τον ενδιαφερόμενο των προβλεπόμενων από την ανωτέρω διάταξη του άρθ. 14 Ν 998/1979 διατυπώσεων δημοσιότητας δεν ασκεί καμία επιρροή καθ΄ όσον πρέπει να λαμβάνει χώρα επικαίρως, δηλ. εντός ευλόγου χρόνου από την έκδοση των πράξεων, με τις οποίες τα αρμόδια όργανα (Δασάρχης και Επιτροπές) διαπιστώνουν αν μία έκταση αποτελεί ή όχι, κατά τον χρόνο άσκησης της αρμοδιότητάς τους, δασικό οικοσύστημα (μειοψ.).

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.