ΣτΕ 3612/2011 Τμ. Ε΄ [Δασικές πυρκαγιές - Κήρυξη αναδάσωσης - Νομική ισχύς εκθέσεως Πυροσβεστικού Σώματος]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 3/2012, Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 28 και 34 Ν 998/1979, 1 (παρ. 1), 6 και 7 Ν 2612/1998, 26 παρ. 4 Ν 3511/2006 και της ΚΥΑ 12030/Φ109.1/10.5.1999 συνάγεται ότι με αυτές μεταβιβάστηκε από τη Δασική Υπηρεσία στο Πυροσβεστικό Σώμα η αρμοδιότητα να λαμβάνει τα προσήκοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαϊών μέχρι την πλήρη κατάσβεσή τους, συνεπεία δε τούτου και η αρμοδιότητα να συντάσσει την έκθεση για τη ζημία που προκλήθηκε. Στην έκθεση αυτή περιέχονται τα όρια της εκτάσεως που έχει υποστεί ζημία λόγω της πυρκαϊάς, δηλ. της εκτάσεως, η οποία έχει καεί και η οποία περαιτέρω κηρύσσεται αναδασωτέα από την αρμόδια προς τούτο αρχή, εφ΄ όσον κριθεί από την αρχή αυτή ότι πριν την καταστροφή της από την πυρκαϊά η έκταση είχε χαρακτήρα δάσους ή δασικής εκτάσεως. Η ανωτέρω έκθεση του Πυροσβεστικού Σώματος δεν συνιστά ουσιώδη τύπο για την κήρυξη της εκτάσεως αναδασωτέας λόγω πυρκαϊάς, η δε αρμόδια προς τούτο αρχή αφ΄ ενός δύναται να κηρύξει την αναδάσωση, ακόμα και αν δεν έχει συνταχθεί σχετική έκθεση, αφ΄ ετέρου δε δεν δεσμεύεται από οιαδήποτε βεβαίωση του Πυροσβεστικού Σώματος ως προς την καταστροφή ή μη από πυρκαγιά ορισμένης εκτάσεως με δασικό χαρακτήρα (δάσους ή δασικής) (μειοψ.). Τυχόν ιδιότητα της αιτούσας ως δικαιούχου παραχωρήσεως δεν επηρεάζει αφ΄ εαυτής την υπαγωγή της επίμαχης εκτάσεως στη δασική νομοθεσία ούτε αποκλείει την κήρυξή της αναδασωτέας, εφ΄ όσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις. Η απόφαση της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων δεσμεύει τα αρμόδια δασικά όργανα ως προς το ζήτημα της ιδιοκτησίας της εκτάσεως και ως προς το επιτρεπτό της χρήσης, για την οποία είχε αρχικώς γίνει η αποκατάσταση με την απόφαση της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων για τον χαρακτηρισμό όμως της εκτάσεως ως δασικής ή μη αρμόδια παραμένουν τα κατά τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας όργανα με τη διαδικασία και υπό τις προϋποθέσεις που αυτή προβλέπει. Με αυτή δε την έννοια δεν παραβιάζεται από την ανωτέρω ρύθμιση το πρόσθετο πρωτόκολλο της ΕΣΔΑ, ούτε τα άρθ. 17 και 118 Συντ. Η διάταξη του άρθ. 6 παρ. 1 Ν 3147/2003, ανεξαρτήτως της συμφωνίας της προς το Σύνταγμα, προϋποθέτει για την εφαρμογή της ότι η χρήση της εκτάσεως που παραχωρήθηκε παραμένει γεωργική και δεν εφαρμόζεται αν μεταβλήθηκε σε οικιστική, όπως συνέβη στην προκείμενη περίπτωση με την αγορά της μείζονος εκτάσεως, μέσα στην οποία ευρίσκεται η ιδιοκτησία της αιτούσας, από οικοδομικό συνεταιρισμό, την περαιτέρω διανομή του στα μέλη του και την ανέγερση κατοικίας σε αυτή.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.