Ευρετήρια (Ιανουαρίου - Μαρτίου 2013)

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 1/2013, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €90.00
ΝΠ €135.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

ΠΑΝΙΔΑ

ΚΥΑ 125188/246/22.1.2013. Εμπορία των ειδών της άγριας πανίδας και της αυτοφυούς χλωρίδας. Επίκαιρα Νομοθετήματα

σελ. 159.

ΑΔΕΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Ν 4117/2013. Κύρωση της από 31 Οκτωβρίου 2012 ΠΝΠ «Τροποποίηση παρ. 16 άρθ. 49 Ν 4030/2011 Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ Α΄ 249) και λοιπές διατάξεις ΥΠΕΚΑ». Επίκαιρα Νομοθετήματα

σελ. 145.

ΑΙΓΙΑΛΟΣ

ΚΥΑ Δ10 Β1053970/1672 ΕΞ 2013/29.3.2013. Απ΄ ευθείας παραχώρηση, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Α΄ βαθμού. Επίκαιρα Νομοθετήματα

σελ. 162.

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΟΛΕΩΝ

Επεξεργασία σχεδίου ΠΔ: Τροποποίηση συντελεστή δόμησης οικοπέδων και μέγιστου επιτρεπομένου ύψους κτιρίων στην περιοχή γύρω από τον αρχαιολογικό χώρο Ακαδημίας Πλάτωνος ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών. Σε περιοχές με εγκεκριμένο σχέδιο, οι οποίες έχουν χαρακτηρισθεί ως «περιοχές ανάπλασης» προ της ισχύος του Ν 2508/1997, χωρίς όμως να έχουν υπαχθεί στο άρθ. 13 Ν 1337/1983, δεν αποκλείεται, εφ΄ όσον δεν έχει κινηθεί η διαδικασία αναπλάσεως δυνάμει των άρθ. 8 επ. Ν 2508/1997, να γίνονται τροποποιήσεις του σχεδίου πόλεως κατά την κοινή διαδικασία του ΝΔ της 17.7-16.8.1923, πλην οι τροποποιήσεις αυτές πρέπει να είναι εντοπισμένες, προς αντιμετώπιση άμεσων αναγκών και εναρμονισμένες προς τον σκοπό αναπλάσεως της περιοχής. ΣτΕ ΠΕ 77/2013

σελ. 102.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

Από τις ατομικές εκτελεστές διοικητικές πράξεις που εκδίδονται κατ΄ επίκληση της νομοθεσίας περί μεταλλείων και λατομείων γεννώνται ακυρωτικές διαφορές υπαγόμενες στην αρμοδιότητα του Συμβουλίου της Επικρατείας, εφ΄ όσον ο στρεφόμενος κατ΄ αυτών είναι τρίτο πρόσωπο επικαλούμενο βλάβη επερχομένη από αυτές και δεν αξιώνει ίδιο μεταλλευτικό ή λατομικό δικαίωμα, ενώ γεννώνται διαφορές ουσίας, η επίλυση των οποίων ανήκει στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια, εάν ο στρεφόμενος κατ΄ αυτών διεκδικεί ίδιο δικαίωμα. ΣτΕ 499/2013

σελ. 91.

Και τα εκκρεμή ένδικα βοηθήματα που ανήκουν στις κατηγορίες υποθέσεων, οι οποίες έχουν υπαχθεί στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια με το άρθ. 51 Ν 3659/2008, αλλά βάσει της παρ. 4 του άρθρου αυτού έπρεπε να εκδικαστούν από το Συμβούλιο της Επικρατείας ως ασκηθέντα πριν τη δημοσίευση του τελευταίου αυτού νόμου, υπάγονται πλέον κατ΄ άρθ. 50 Ν 3900/2010 στην αρμοδιότητα των οικείων διοικητικών Πρωτοδικείων. ΣτΕ 490/2013

σελ. 93.

Αν η αρχή, στην οποία υποβάλλεται το αίτημα, δεν έχει στη συγκεκριμένη περίπτωση αρμοδιότητα τροποποιήσεως του πολεοδομικού σχεδίου, όπως οι ΟΤΑ πριν την αναθεώρηση του Συντάγματος το έτος 2001, οφείλει να διαβιβάσει περαιτέρω τη σχετική αίτηση στο κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο, δεν συντελείται όμως σιωπηρά άρνηση της αρχής αυτής να άρει την απαλλοτρίωση με την πάροδο απράκτου τριμήνου από την υποβολή της αιτήσεως. ΣτΕ 1732/2012

σελ. 131.

Ο Επιθεωρητής Μεταλλείων δεν έχει αρμοδιότητα ελέγχου και διόρθωσης του τρόπου καταγραφής των δένδρων στους κτηματολογικούς πίνακες των απαλλοτριώσεων του Μεταλλευτικού Κώδικα. ΓνωμΝΣΚ 34/2013

σελ. 136.

ΑΡΧΑΙΑ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

Ο Υπουργός Πολιτισμού δύναται και να απαγορεύει κάθε έργο ή δραστηριότητα που μπορεί να βλάψει άμεσα ή έμμεσα, τόσο από άποψη ασφαλείας όσο και αισθητικής, τις αρχαιότητες ή τα νεότερα μνημεία, με γνώμονα την εις το διηνεκές διατήρηση και προστασία τους και πάντοτε εν όψει του χαρακτήρα των προστατευτέων μνημείων και του συγκεκριμένου έργου, που πρόκειται να επιχειρηθεί. Η έγκριση της αρμόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας αποτελεί προϋπόθεση εκδόσεως τυχόν αναγκαίων για τη λειτουργία των δραστηριοτήτων λοιπών διοικητικών πράξεων και χορηγείται μόνον αν κατά την αιτιολογημένη κρίση του αρχαιολογικού οργάνου το έργο ή η δραστηριότητα δεν συνεπάγεται δυσμενείς επιπτώσεις στη διατήρηση, προβολή και εν γένει προστασία του μνημείου και του χώρου που το περιβάλλει. ΣτΕ 1170/2013

σελ. 99.

Επεξεργασία σχεδίου ΠΔ: Τροποποίηση συντελεστή δόμησης οικοπέδων και μέγιστου επιτρεπομένου ύψους κτιρίων στην περιοχή γύρω από τον αρχαιολογικό χώρο Ακαδημίας Πλάτωνος ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών. Προκειμένου να προστατευθεί ή αναδειχθεί αρχαιολογικός χώρος επιτρέπεται τροποποίηση προβλεπομένων όρων και περιορισμών δόμησης ευρύτερης περιοχής που έχει χαρακτηρισθεί από το ΓΠΣ ως «περιοχή ανάπλασης», στην οποία εντάσσεται ο αρχαιολογικός χώρος. ΣτΕ ΠΕ 77/2013

σελ. 102.

ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΔΟΜΗΣΗ

Δεν αποκλείεται έκδοση πρωτοκόλλου ειδικής αποζημίωσης για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει το τρίμηνο, οι δε δυσμενείς για τον διοικούμενο συνέπειες από την έκδοσή του για το μεγαλύτερο χρονικό αυτό διάστημα αίρονται, εφ΄ όσον παραδοθεί οικειοθελώς προς κατεδάφιση η αυθαίρετη κατασκευή έστω και μετά την έκδοση του πρωτοκόλλου, διότι στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής της ειδικής αποζημιώσεως. που έχει ήδη επιβληθεί εις βάρος του, ανεξαρτήτως του ύψους, στο οποίο έχει ανέλθει η οφειλή. ΣτΕ 976/2013

σελ. 134.

Ν 4111/2013. Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις Ν 4093/2012 κ.ά. Άρθ. 33: Ρύθμιση θεμάτων αυθαιρέτων. Επίκαιρα Νομοθετήματα

σελ. 149.

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΚΥΑ Δ10 Β1053970/1672 ΕΞ 2013/29.3.2013. Απ΄ ευθείας παραχώρηση, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Α΄ βαθμού. Επίκαιρα Νομοθετήματα

σελ. 162.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ (ΓΠΣ)

Ρυθμίσεις που περιέχονται σε γενικό πολεοδομικό σχέδιο (ΓΠΣ) είναι δεσμευτικές για την πολεοδομική μελέτη, η οποία εντάσσεται στο δεύτερο στάδιο πολεοδομικού σχεδιασμού. Νομίμως καταρτίζεται ΓΠΣ και πριν την ισχύ του Ν 2508/1997 για περιοχές, που είναι ήδη πολεοδομημένες κατά το ΝΔ της 17.7-16.8.1923, χωρίς να συνδέεται άμεσα με την επέκταση εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων ή την ένταξη σε πολεοδομικό σχέδιο ή επέκταση οικισμών που υπάρχουν πριν το 1923 ή μεταγενέστερων του 1923, που στερούνται εγκεκριμένου σχεδίου ή ένταξη σε πολεοδομικό σχέδιο περιοχών για την εξυπηρέτηση άλλων χρήσεων εκτός από κατοικία, αν από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτει ότι έχει διαπιστωθεί αρμοδίως η αναγκαιότητα ανάπλασης της περιοχής. ΣτΕ 653/2013

σελ. 127.

ΔΑΣΗ - ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ

Η άρση της εσφαλμένης αναδάσωσης: Ευγενής άμιλλα για τη δημιουργία αδιεξόδων για τους πολίτες και το κράτος. Άρθρα – Γνωμοδοτήσεις Δ. Μαρκάτος, Η. Μπούσης,

σελ. 16.

Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της περ. ΙΙΙ της παρ. 3 του άρθ. 1 Ν 3208/2003 (νέο άρθ. 3 Ν 998/1979) και των στοιχ. α΄ και β΄ της αυτής περ. ΙΙΙ της παρ. 3, σχετικά με τον ορισμό της έννοιας του δασικού οικοσυστήματος, κρίνονται αντισυνταγματικές, για τον λόγο ότι προϋποθέτουν την ύπαρξη δασοπονικών μόνον ειδών και μάλιστα επί αριθμητικώς προσδιοριζόμενης ελαχίστης εκτάσεως. ΣτΕ Ολ 32-2013 (παρατ. Ε.-Α. Μαριά),

σελ. 53.

Ακόμη και επιτρεπόμενες επεμβάσεις σε δάση ή δασικές εκτάσεις, όπως η εγκατάσταση αιολικών σταθμών, πρέπει να διενεργούνται με τη μεγαλύτερη δυνατή φειδώ και αφού κριθεί αιτιολογημένα ότι υπερτερούν της ανάγκης διαφύλαξης της δασικής βλάστησης. Το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφ. Στερεάς Ελλάδος εφαρμόζεται σε αιολικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στον Ν. Βοιωτίας. ΣτΕ 1733/2012

σελ. 57.

Τυχόν χρήση ως βοσκότοπου δάσους της παρ. 3 του άρθ. 3 Ν 998/1979 δεν αναιρεί την ιδιότητά του αυτή. Δεν υπάγονται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας οι κατ΄ άρθ. 3 παρ. 6 του νόμου αυτού γεωργικώς καλλιεργούμενες εκτάσεις. Αρμόδιο όργανο να γνωμοδοτεί επί των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) είναι το νομαρχιακό συμβούλιο και όχι ο Δήμος. ΣτΕ 1719/2012

σελ. 59.

Ν 4138/2013. Επείγουσες ρυθμίσεις ΥΠΕΚΑ κ.ά. Τροποποίηση άρθ. 268 και 271 Δασικού Κώδικα (ΝΔ 86/1969). Επίκαιρα Νομοθετήματα

σελ. 143.

ΥΑ 179153/58/24.1.2013. Συμπλήρωση και τροποποίηση ΥΑ 165387/410/3.2.2012 (ΦΕΚ Β΄ 470). Επίκαιρα Νομοθετήματα

σελ. 161.

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Αν η προσβαλλόμενη με το ένδικο βοήθημα πράξη εκδόθηκε μεν κατ΄ εφαρμογή της νομοθεσίας περί λατομείων, αλλ΄ ο ασκών τούτο επικαλείται βλάβη από την πράξη αυτή και δεν αξιώνει ίδια δικαιώματα λατομίας, η διαφορά που ανακύπτει δεν είναι διαφορά ουσίας, της οποίας η επίλυση θα ανήκε στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια κατά τα άρθ. 1 παρ. 2 περ. δ΄ και 3 παρ. 1 Ν 1406/1983, αλλ΄ εν όψει των άρθ. 94 παρ. 1 και 95 παρ. 1 περ. α΄ Συντ., ακυρωτική διαφορά υπαγόμενη στη δικαιοδοσία του Συμβουλίου της Επικρατείας. ΣτΕ 490/2013

σελ. 93.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Λαμβανομένου υπ΄ όψη ότι η αιτούσα ανταποκρίθηκε επαρκώς στις υποχρεώσεις που της επιβλήθηκαν είναι νόμιμη η διατήρηση σε ισχύ της ένδικης αποφάσεως της Επιτροπής Αναστολών, δυνάμει της οποίας εκρίθη ότι κατά συνεκτίμηση της ανεπανόρθωτης βλάβης, την οποία πιθανολογείται ότι θα επιφέρει στην αιτούσα η διατήρηση της προσβαλλομένης πράξεως, αλλά και της ανάγκης να παρασχεθεί στην ίδια η δυνατότητα να συμβάλει στην αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής σύμφωνα με το ήδη ισχύον κανονιστικό καθεστώς, έπρεπε να αρθεί η σφράγιση της επιχείρησής της και να επαναλειτουργήσει το σφραγισθέν αυτής τμήμα υπό τους αναγκαίους σχετικούς όρους. ΣτΕ ΕΑ 40/2013

σελ. 97.

ΕΝΔΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

Κατ΄ άρθ. 52 παρ. 7 ΠΔ 18/1989 περίπτωση πρόδηλης βασιμότητας του κυρίου ενδίκου βοηθήματος συντρέχει ιδίως όταν αυτό βασίζεται σε πάγια νομολογία ή νομολογία της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας και πάντως όχι όταν πιθανολογείται απλώς ευδοκίμησή του. ΣτΕ ΕΑ 110/2013

σελ. 92.

Και τα εκκρεμή ένδικα βοηθήματα που ανήκουν στις κατηγορίες υποθέσεων, οι οποίες έχουν υπαχθεί στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια με το άρθ. 51 Ν 3659/2008, αλλά βάσει της παρ. 4 του άρθρου αυτού έπρεπε να εκδικαστούν από το Συμβούλιο της Επικρατείας ως ασκηθέντα πριν τη δημοσίευση του τελευταίου αυτού νόμου, υπάγονται πλέον κατ΄ άρθ. 50 Ν 3900/2010 στην αρμοδιότητα των οικείων διοικητικών Πρωτοδικείων. ΣτΕ 490/2013

σελ. 93.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Ν 4111/2013. Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις Ν 4093/2012 κ.ά. Άρθ. 31-32: Ενεργειακοί Επιθεωρητές, φυσικό αέριο, ειδικό τέλος μείωσης εκπομπών αερίων ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ). Επίκαιρα Νομοθετήματα

σελ. 149.

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ

Ν 4150/2013. Ανασυγκρότηση Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου κ.ά. Άρθ. 15: Ρυθμίσεις σχετικές με την αποζημίωση ζημιών ρύπανσης από πετρελαιοειδή. Επίκαιρα Νομοθετήματα

σελ. 142.

ΘΗΡΑ

Το χρηματικό ποσό που απαιτείται να καταβάλλεται για την έκδοση άδειας θήρας κατ΄ άρθ. 262 παρ. 3 ΝΔ 89/1969, αποτελεί οικονομικό βάρος υπέρ νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, ήτοι του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών (ΚΤΓΚΔ), το οποίο είναι ανταποδοτικό τέλος και δεν έχει φορολογικό χαρακτήρα. ΣτΕ Ολ 875/2013

σελ. 60.

ΚΛΙΜΑ - ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Ν 4111/2013. Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις Ν 4093/2012 κ.ά. Άρθ. 32: Ειδικό τέλος μείωσης εκπομπών αερίων ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ). Επίκαιρα Νομοθετήματα

σελ. 149.

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ

Ο καθορισμός ακινήτων ως κοινοχρήστων χώρων με πράξη εγκρίσεως, αναθεωρήσεως, τροποποιήσεως ή επεκτάσεως ρυμοτομικού σχεδίου ή εφ΄ όσον πρόκειται για πολεοδόμηση κατά το σύστημα του Ν 1337/1983, με έγκριση πολεοδομικής μελέτης, ισοδυναμεί με κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτριώσεως των χώρων αυτών. ΣτΕ 1732/2012

σελ. 131.

ΛΙΜΕΝΕΣ

Ν 4150/2013. Ανασυγκρότηση Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου κ.ά. Άρθ. 45, 49: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λιμένων. Ζητήματα λιμενικών υποδομών. Επίκαιρα Νομοθετήματα

σελ. 142.

ΛΙΜΝΕΣ

Ν 4137/2013. Κύρωση τροποποιήσεων άρθ. 25 και 26 Σύμβασης ΟΗΕ για την προστασία και χρήση διασυνοριακών υδάτων και διεθνών λιμνών. Επίκαιρα Νομοθετήματα

σελ. 144.

ΚΥΑ Δ10 Β1053970/1672 ΕΞ 2013/29.3.2013. Απ΄ ευθείας παραχώρηση, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Α΄ βαθμού. Επίκαιρα Νομοθετήματα

σελ. 162.

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΜΠΕ)

Τυχόν χρήση ως βοσκότοπου δάσους της παρ. 3 του άρθ. 3 Ν 998/1979 δεν αναιρεί την ιδιότητά του αυτή. Δεν υπάγονται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας οι κατ΄ άρθ. 3 παρ. 6 του νόμου αυτού γεωργικώς καλλιεργούμενες εκτάσεις. Αρμόδιο όργανο να γνωμοδοτεί επί των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) είναι το νομαρχιακό συμβούλιο και όχι ο Δήμος. ΣτΕ 1719/2012

σελ. 59.

ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ - ΛΑΤΟΜΕΙΑ

Η αιτούσα εταιρεία δεν έχει πλέον έννομο συμφέρον για την ακύρωση της προσβαλλομένης πράξεως του Προϊσταμένου ΕΥΠΕ ΥΠΕΧΩΔΕ, με την οποία εγκρίθηκε τεχνική μελέτη περιβαλλοντικής αποκατάστασης δανειοθαλάμων αμμοχάλικων για τις ανάγκες έργου επέκτασης διαδρόμου προσαπογειώσεων αεροσκαφών του κρατικού Αερολιμένα Θεσσαλονίκης «Μακεδονία». ΣτΕ Ολ 568/2013

σελ. 64.

Το επίμαχο επενδυτικό σχέδιο μεταλλευτικών - μεταλλουργικών εγκαταστάσεων των μεταλλείων Κασσάνδρας Χαλκιδικής και απομάκρυνσης, καθαρισμού και αποκατάστασης του χώρου απόθεσης Παλαιών Τελμάτων Ολυμπιάδος ενσωματώνει περιβαλλοντικό σχεδιασμό που διασφαλίζει τις χωροταξικές κατευθύνσεις για την ορθολογική διαχείριση φυσικών πόρων και την προστασία των περιβαλλοντικών μέσων, η δε σχετική κρίση της Διοίκησης, που εμπεριέχεται στην πράξη περιβαλλοντικής εκτίμησης και αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) του έργου όσον αφορά τη συμβατότητά του προς τις υφιστάμενες χωροταξικές κατευθύνσεις, κρίνεται αιτιολογημένη και ανέλεγκτη περαιτέρω από τον ακυρωτικό δικαστή ως προς την επιλογή και διαμόρφωση του προτύπου ανάπτυξης της συγκεκριμένης περιφέρειας. ΣτΕ 1492/2013 (παρατ. Π. Καποτάς)

σελ. 66.

Οι διατάξεις του άρθ. 57 Ν 998/1979, με τις οποίες καθορίζονται οι προϋποθέσεις έγκρισης μεταλλευτικών και λατομικών εργασιών εντός δασών και δασικών εκτάσεων, παρ΄ όλο που περιλαμβάνονται στον νόμο για την προστασία των δασών, εμπίπτουν στη νομοθεσία περί μεταλλείων και λατομείων. ΣτΕ 499/2013

σελ. 91.

Δεν συντρέχει νόμιμος λόγος χορηγήσεως αναστολής εκτελέσεως της προσβαλλομένης πράξεως εγκρίσεως περιβαλλοντικών όρων του έργου: Μεταλλευτικές - μεταλλουργικές εγκαταστάσεις μεταλλείων Κασσάνδρας και απομάκρυνση, καθαρισμός και αποκατάσταση χώρου απόθεσης Παλαιών Τελμάτων Ολυμπιάδας. ΣτΕ ΕΑ 110/2013

σελ. 92.

Αν η προσβαλλόμενη με το ένδικο βοήθημα πράξη εκδόθηκε μεν κατ΄ εφαρμογή της νομοθεσίας περί λατομείων, αλλ΄ ο ασκών τούτο επικαλείται βλάβη από την πράξη αυτή και δεν αξιώνει ίδια δικαιώματα λατομίας, η διαφορά που ανακύπτει δεν είναι διαφορά ουσίας, της οποίας η επίλυση θα ανήκε στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια κατά τα άρθ. 1 παρ. 2 περ. δ΄ και 3 παρ. 1 Ν 1406/1983, αλλ΄ εν όψει των άρθ. 94 παρ. 1 και 95 παρ. 1 περ. α΄ Συντ., ακυρωτική διαφορά υπαγόμενη στη δικαιοδοσία του Συμβουλίου της Επικρατείας. ΣτΕ 490/2013

σελ. 93.

Η Επιτροπή κρίνοντας ότι η βλάβη που πρόκειται να επέλθει στο δασικό οικοσύστημα είναι μικρή σε σχέση με το συνολικό εύρος των εκτάσεων που πρόκειται να αποψιλωθούν, με την ανάγκη υλοποίησης του ιδιαιτέρως συμφέροντος για την εθνική και την τοπική οικονομία επενδυτικού σχεδίου, με αποτέλεσμα η διακοπή επί μέρους εργασιών να έχει αντίκτυπο στην πρόοδο του συνολικού έργου μεταλλευτικών εγκαταστάσεων και υλοτομικών εργασιών στις θέσεις Σκουριές Σταγίρων και Μαντέμ Λάκκος Στρατονίκης Χαλκιδικής, κρίνει ότι δεν συντρέχει λόγος αναστολής εκτέλεσης των προσβαλλομένων πράξεων. ΣτΕ 398/2012

σελ. 94.

Ο Επιθεωρητής Μεταλλείων δεν έχει αρμοδιότητα ελέγχου και διόρθωσης του τρόπου καταγραφής των δένδρων στους κτηματολογικούς πίνακες των απαλλοτριώσεων του Μεταλλευτικού Κώδικα. ΓνωμΝΣΚ 34/2013

σελ. 136.

ΜΝΗΜΕΙΑ

Είναι κατ΄ αρχήν επιτρεπτές επεμβάσεις πλησίον μνημείου, αλλά μόνον κατόπιν εγκρίσεως του Υπουργού Πολιτισμού, η οποία χορηγείται αν η απόσταση από το ακίνητο μνημείο και το άμεσο περιβάλλον του ή η σχέση με αυτό είναι τέτοια, ώστε να μην κινδυνεύει να επέλθει άμεση ή έμμεση βλάβη σε αυτό. ΣτΕ 1170/2013

σελ. 99.

ΝΑΥΤΙΚΑ ΟΧΥΡΑ

Ακίνητα που ανήκουν στην ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου δεν περιέρχονται στο ιδιαίτερο νομικό καθεστώς δημοσίου δικαίου του κεφ. Β΄ Ν 3986/2011 διά μόνης της μεταβιβάσεώς τους στο ΤΑΙΠΕΔ. Δεν συντρέχει νόμιμος λόγος ακυρώσεως αποφάσεως της ΔΕΑΑ, εκδοθείσας κατ΄ άρθ. 2 παρ. 4 και 5 Ν 3986/2011, κατά το μέρος της με το οποίο μεταβιβάζεται στο ΤΑΙΠΕΔ χωρίς αντάλλαγμα κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή ακίνητο του ελληνικού Δημοσίου στην περιοχή Κασσιόπης Κερκύρας. ΣτΕ 1416/2013

σελ. 107, 1415/2013

σελ. 115.

Επεξεργασία σχεδίου ΠΔ: Τροποποίηση Ναυτικού Οχυρού Αγ. Στεφάνου. Κρίνεται νόμιμη η περ. β΄ του άρθ. 1 του σχεδίου, στην οποία προβλέπεται ότι η κάλυψη όλων των δαπανών για τη θέση σε λειτουργία του Ναυτικού Οχυρού στη νέα θέση θα αναληφθεί από το ΤΑΙΠΕΔ. Πρέπει όμως στο προοίμιο του σχεδίου να προστεθεί αυτοτελές στοιχείο ότι από τις προτεινόμενες ρυθμίσεις του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αλλά του ΤΑΙΠΕΔ. Για την έκδοση του υπό επεξεργασία προεδρικού διατάγματος απαιτείται η γνώμη του Ανωτάτου Ναυτικού Συμβουλίου (ΑΝΣ). ΣτΕ ΠΕ 52/2013

σελ. 124.

ΝΗΣΙΑ

Ν 4150/2013. Ανασυγκρότηση Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου κ.ά. Άρθ. 32: Ανάλυση συνεπειών ρυθμίσεων. Εφαρμογή της αρχής της νησιωτικότητας. Επίκαιρα Νομοθετήματα

σελ. 142.

ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Ν 4117/2013. Κύρωση της από 31 Οκτωβρίου 2012 ΠΝΠ «Τροποποίηση παρ. 16 άρθ. 49 Ν 4030/2011 Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ Α΄ 249) και λοιπές διατάξεις ΥΠΕΚΑ». Επίκαιρα Νομοθετήματα

σελ. 145.

ΠΑΝΙΔΑ Βλ. Άγρια πανίδα

ΠΑΡΑΛΙΑ

ΚΥΑ Δ10 Β1053970/1672 ΕΞ 2013/29.3.2013. Απ΄ ευθείας παραχώρηση, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Α΄ βαθμού. Επίκαιρα Νομοθετήματα

σελ. 162.

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Ακίνητα που ανήκουν στην ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου δεν περιέρχονται στο ιδιαίτερο νομικό καθεστώς δημοσίου δικαίου του κεφ. Β΄ Ν 3986/2011 διά μόνης της μεταβιβάσεώς τους στο ΤΑΙΠΕΔ. Για την υπαγωγή των εν λόγω ακινήτων στις ουσιαστικού περιεχομένου διατάξεις του ως άνω κεφαλαίου απαιτείται και έκδοση των προβλεπομένων στο ίδιο κεφάλαιο διοικητικών πράξεων, κατόπιν τηρήσεως ειδικών διοικητικών διαδικασιών, ήτοι των πδ/των περί εγκρίσεως Ειδικών Σχεδίων Ανάπτυξης Δημοσίων Ακινήτων (ΕΣΧΑΔΑ), των ΚΥΑ περί εγκρίσεως πολεοδομήσεως, χωροθετήσεως επενδυτικών σχεδίων και περί σκοπιμότητας, βιωσιμότητας και καταλληλότητας, των ΚΥΑ περί παραχωρήσεως της χρήσεως αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης και του δικαιώματος εκτελέσεως λιμενικών έργων, των πράξεων χορηγήσεως οικοδομικών αδειών και κηρύξεως αναγκαστικών απαλλοτριώσεων κ.ο.κ. ΣτΕ 1416/2013

σελ. 107, 1415/2013

σελ. 115.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ

ΥΑ οικ. 167563/ΕΥΠΕ/15.4.2013. Εξειδίκευση διαδικασιών και ειδικότερων κριτηρίων περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων των άρθ. 3, 4, 5, 6 και 7 Ν 4014/2011, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθ. 2 παρ. 13 αυτού, ειδικών εντύπων ανωτέρω διαδικασιών και κάθε άλλου σχετικού με τις διαδικασίες αυτές θέματος. Επίκαιρα Νομοθετήματα

σελ. 152.

ΥΑ οικ. 166476/25.2.2013. Τροποποίηση ΥΑ 1958/13.1.2012 (ΦΕΚ Β΄ 21) Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με το άρθ. 1 παρ. 4 Ν 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209), όπως τροποποιήθηκε από την 20741/2012 (ΦΕΚ Β΄ 1565) όμοιά της. Επίκαιρα Νομοθετήματα

σελ. 158.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Κατάλογος Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας. Θέματα Β. Αρμένη, Α. Καλλία,

σελ. 33.

ΠΟΤΑΜΟΙ

ΚΥΑ Δ10 Β1053970/1672 ΕΞ 2013/29.3.2013. Απ΄ ευθείας παραχώρηση, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Α΄ βαθμού. Επίκαιρα Νομοθετήματα

σελ. 162.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Επεξεργασία σχεδίου ΠΔ: Τροποποίηση συντελεστή δόμησης οικοπέδων και μέγιστου επιτρεπομένου ύψους κτιρίων στην περιοχή γύρω από τον αρχαιολογικό χώρο Ακαδημίας Πλάτωνος ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών. Σε περιοχές με εγκεκριμένο σχέδιο, οι οποίες έχουν χαρακτηρισθεί ως «περιοχές ανάπλασης» προ της ισχύος του Ν 2508/1997, χωρίς όμως να έχουν υπαχθεί στο άρθ. 13 Ν 1337/1983, δεν αποκλείεται, εφ΄ όσον δεν έχει κινηθεί η διαδικασία αναπλάσεως δυνάμει των άρθ. 8 επ. Ν 2508/1997, να γίνονται τροποποιήσεις του σχεδίου πόλεως κατά την κοινή διαδικασία του ΝΔ της 17.7-16.8.1923, πλην οι τροποποιήσεις αυτές πρέπει να είναι εντοπισμένες, προς αντιμετώπιση άμεσων αναγκών και εναρμονισμένες προς τον σκοπό αναπλάσεως της περιοχής. ΣτΕ ΠΕ 77/2013

σελ. 102.

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Ρυθμίσεις που περιέχονται σε γενικό πολεοδομικό σχέδιο (ΓΠΣ) είναι δεσμευτικές για την πολεοδομική μελέτη, η οποία εντάσσεται στο δεύτερο στάδιο πολεοδομικού σχεδιασμού. ΣτΕ 653/2013

σελ. 127.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Το Συμβούλιο της Επικρατείας ως επιχειρηματίας πολιτικής στην προστασία του περιβάλλοντος. Άρθρα - Γνωμοδοτήσεις Α. Τάττης,

σελ. 1.

Κατάλογος Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας. Θέματα Β. Αρμένη, Α. Καλλία,

σελ. 33.

ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

Εγκεκριμένα και εφαρμοσθέντα ρυμοτομικά σχέδια, τα οποία δεν ακυρώθηκαν με δικαστικές αποφάσεις, αλλά καταργήθηκαν με πράξη της Διοίκησης για τυπικούς λόγους, δύνανται να επανεγκριθούν, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθ. 15 Ν 1221/1981. Δεν μπορεί να επανεγκριθεί σχέδιο επέκτασης ρυμοτομικού σχεδίου του 1971 με την αρχική του μορφή, αλλά πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία σύνταξης πολεοδομικής μελέτης κατά τις διατάξεις του Ν 2508/1997. ΓνωμΝΣΚ 411/2012

σελ. 138.

ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ

Αίτηση άρσεως ρυμοτομικής απαλλοτριώσεως επιτρεπτώς υποβάλλεται όχι μόνο στον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ, αλλά και σε κάθε όργανο της κρατικής Διοίκησης ή τοπικής αυτοδιοίκησης, στο οποίο έχουν ανατεθεί αποφασιστικού χαρακτήρα αρμοδιότητες σε θέματα έγκρισης και τροποποίησης πολεοδομικών σχεδίων ή γνωμοδοτικού χαρακτήρα αρμοδιότητα στο πλαίσιο της διαδικασίας της σχετικής πολεοδομικής ρύθμισης. ΣτΕ 1732/2012

σελ. 131.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Το Συμβούλιο της Επικρατείας ως επιχειρηματίας πολιτικής στην προστασία του περιβάλλοντος. Άρθρα - Γνωμοδοτήσεις Α. Τάττης,

σελ. 1.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Ενώ κατά τη θέσπιση του Ν 2508/1997 ο νομοθέτης θέλησε οι απαγορεύσεις της παρ. 8, μεταξύ των οποίων η απαγόρευση εκδόσεως οικοδομικών αδειών με βάση συντελεστή δόμησης ανώτερο από τον μέσο που ορίζεται στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, να ισχύουν και στις περιοχές ΓΠΣ εγκεκριμένων κατά τον χρόνο δημοσίευσης του Ν 2508/1997 (13.6.1997), μετά την αντικατάσταση της παρ. 9 του άρθ. 4 αποκλείστηκε η εφαρμογή αυτών των απαγορεύσεων στις περιοχές εγκεκριμένων κατά την ως άνω ημερομηνία ΓΠΣ και περιορίστηκε η εφαρμογή τους σε περιοχές ΓΠΣ, που εγκρίνονται μετά την 13.6.1997 βάσει των διατάξεων είτε του Ν 2508/1997 είτε του Ν 1337/1983, κατ΄ εφαρμογή της παρ. 11 άρθ. 4 Ν 2508/1997, χωρίς μάλιστα να γίνεται διάκριση μεταξύ περιοχών ΓΠΣ, που είχαν ήδη ενταχθεί σε σχέδιο πόλεως κατ΄ εφαρμογή των ισχυουσών προ του Ν 1337/1983 διατάξεων και περιοχών, των οποίων η ένταξη σε σχέδιο γίνεται κατά τον Ν 1337/1983. ΣτΕ 653/2013

σελ. 127.

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Βλ. Αυτοδιοίκηση

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Χωροταξικός σχεδιασμός και τουρισμός. Άρθρα - Γνωμοδοτήσεις Ι. Μαθιουδάκης,

σελ. 11.

ΥΔΑΤΑ - ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

Ν 4137/2013. Κύρωση τροποποιήσεων άρθ. 25 και 26 Σύμβασης ΟΗΕ για την προστασία και χρήση διασυνοριακών υδάτων και διεθνών λιμνών. Επίκαιρα Νομοθετήματα

σελ. 144.

ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΕγκΥπΑΑΝΤροφ της 22.4.2013 (αριθ. πρωτ. 822/50278). Εφαρμογή Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες. Επίκαιρα Νομοθετήματα

σελ. 166.

ΧΛΩΡΙΔΑ

ΚΥΑ 125188/246/22.1.2013. Εμπορία των ειδών της άγριας πανίδας και της αυτοφυούς χλωρίδας. Επίκαιρα Νομοθετήματα

σελ. 159.

ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Χωροταξικός σχεδιασμός και τουρισμός. Άρθρα - Γνωμοδοτήσεις Ι. Μαθιουδάκης,

σελ. 11.

ΕγκΥπΑΑΝΤροφ της 22.4.2013 (αριθ. πρωτ. 822/50278). Εφαρμογή Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες. Επίκαιρα Νομοθετήματα

σελ. 166.