ΣτΕ 1415/2013 Τμ. Δ΄ [Παραχώρηση Ναυτικού Οχυρού Κασσιόπης Κερκύρας - Σύνταγμα - Επιφάνεια]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 1/2013, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €90.00
ΝΠ €135.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Ακίνητα που ανήκουν στην ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου δεν περιέρχονται στο ιδιαίτερο νομικό καθεστώς δημοσίου δικαίου του κεφ. Β΄ Ν 3986/2011 διά μόνης της μεταβιβάσεώς τους στο ΤΑΙΠΕΔ. Για την υπαγωγή των εν λόγω ακινήτων στις ουσιαστικού περιεχομένου διατάξεις του ως άνω κεφαλαίου απαιτείται και έκδοση των προβλεπομένων στο ίδιο κεφάλαιο διοικητικών πράξεων, κατόπιν τηρήσεως ειδικών διοικητικών διαδικασιών, ήτοι των πδ/των περί εγκρίσεως Ειδικών Σχεδίων Ανάπτυξης Δημοσίων Ακινήτων (ΕΣΧΑΔΑ), των ΚΥΑ περί εγκρίσεως πολεοδομήσεως, χωροθετήσεως επενδυτικών σχεδίων και περί σκοπιμότητας, βιωσιμότητας και καταλληλότητας, των ΚΥΑ περί παραχωρήσεως της χρήσεως αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης και του δικαιώματος εκτελέσεως λιμενικών έργων, των πράξεων χορηγήσεως οικοδομικών αδειών και κηρύξεως αναγκαστικών απαλλοτριώσεων κ.ο.κ. Οι πράξεις αυτές υπόκεινται σε δικαστικό έλεγχο. Στο κεφ. Γ΄ του ιδίου ως άνω νόμου θεσπίζονται διατάξεις που διέπουν συμβάσεις συστάσεως δικαιωμάτων ιδιωτικής φύσεως επί των εν λόγω ακινήτων, περαιτέρω δε ορίζονται τα σχετικά με την υπαγωγή αυτών των συμβάσεων και δικαιωμάτων σε φορολόγηση. Τα φυσικά χαρακτηριστικά του ακινήτου (δασική έκταση και υγρότοπος εντός αυτού, χλωρίδα, πανίδα και ορνιθοπανίδα, αιγιαλός και παραλία) επάγονται απλώς περιορισμούς και βάρη επί των ιδιωτικής φύσεως (ιδιοκτησιακών) δικαιωμάτων επ΄ αυτού και ουδόλως αποκλείουν την αξιοποίησή του από το ΤΑΙΠΕΔ με συμβάσεις προβλεπόμενες στα άρθ. 5 και 19 επ. Ν 3986/2011. Υπαγωγή του ακινήτου στις ουσιαστικού περιεχομένου διατάξεις του κεφ. Β΄ Ν 3986/2011, στις οποίες εντάσσονται και οι διατάξεις του άρθ. 12, είναι ενδεχόμενη μετά την έκδοση της προσβαλλομένης αποφάσεως της ΔΕΑΑ, ως εξαρτωμένη από την έκδοση του σχετικού πδ/τος περί εγκρίσεως ΕΣΧΑΔΑ και λοιπών διοικητικών πράξεων που προβλέπονται στο ως άνω κεφ. Β΄, οι οποίες υπόκεινται σε δικαστικό έλεγχο. Κρίνεται αβάσιμος ο προβαλλόμενος λόγος ακυρώσεως, σύμφωνα με τον οποίο οι αιτούντες αναφέρονται σε διαδικασία που έχει κινηθεί για την υπαγωγή του ακινήτου στις προστατευτικές διατάξεις του Ν 1650/1986 και προβάλλουν ότι η προσβαλλομένη απόφαση της ΔΕΑΑ είναι άκυρη δεδομένου ότι μετά την έκδοσή της η διαδικασία αυτή ματαιώνεται κατά παράβαση του άρθ. 24 Συντ., για τον λόγο ότι η ως άνω διαδικασία δεν πρόκειται να ματαιωθεί, ακόμη και μετά την ενδεχόμενη υπαγωγή του ακινήτου στις διατάξεις κεφ. Β΄ Ν 3986/2011, όπως προκύπτει ιδίως από τις διατάξεις του άρθ. 11 παρ. 2 και 3 του ιδίου νόμου. Ανεξαρτήτως της φύσεώς του ως νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Δημοσίου ΑΕ (ΤΑΙΠΕΔ) λειτουργεί προς εξυπηρέτηση υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος, για δε τον λόγο αυτό θεσπίζεται διοικητική διαδικασία για τη μεταβίβαση στο Ταμείο ακινήτων και λοιπών στοιχείων της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου, ήτοι η διαδικασία εκδόσεως των σχετικών αποφάσεων της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (ΔΕΑΑ), οι οποίες είναι εκτελεστές διοικητικές πράξεις και υπόκεινται στον κατ΄ άρθ. 95 παρ. 1α΄ Συντ. ακυρωτικό έλεγχο του Συμβουλίου της Επικρατείας. Επομένως, η κρινομένη αίτηση ασκείται παραδεκτώς κατά εκτελεστής διοικητικής πράξεως, ήτοι κατ΄ αποφάσεως της ΔΕΑΑ περί μεταβιβάσεως ακινήτου στο ΤΑΙΠΕΔ κατ΄ άρθ. 2 παρ. 4 και 5 Ν 3986/2011. Δεν συντρέχει νόμιμος λόγος ακυρώσεως αποφάσεως της ΔΕΑΑ, εκδοθείσας κατ΄ άρθ. 2 παρ. 4 και 5 Ν 3986/2011, κατά το μέρος της με το οποίο μεταβιβάζεται στο ΤΑΙΠΕΔ χωρίς αντάλλαγμα κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή ακίνητο του ελληνικού Δημοσίου στην περιοχή Κασσιόπης Κερκύρας.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.