ΣτΕ 2452/2012 Τμ. Ε΄ [Αξιοποίηση δασοκτήματος Κοκκιναρά - Διοικούσα Επιτροπή ΕΚΥΟ Εκκλησίας της Ελλάδος - Έγγραφα στερούμενα εκτελεστότητας]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 2/2013, Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €90.00
ΝΠ €135.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Tο προσβαλλόμενο έγγραφο του Γενικού Δ/ντή Εκκλησιαστικής Κεντρικής Υπηρεσίας Οικονομικών (ΕΚΥΟ) στερείται εκτελεστού χαρακτήρα, εφ΄ όσον με αυτό επιβεβαιώνεται από τον Γενικό Δ/ντή ΕΚΥΟ, ο οποίος δεν έχει κατά τις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚΥΟ 158/2003 αρμοδιότητα έκδοσης εκτελεστών διοικητικών πράξεων επί θεμάτων διαχείρισης εκκλησιαστικής περιουσίας, η απόφαση, την οποία είχε λάβει η αρμόδια προς τούτο κατ΄ άρθ. 8 του Κανονισμού αυτού, Διοικούσα Επιτροπή της ΕΚΥΟ της Εκκλησίας της Ελλάδας με το υπ΄ αριθ. 13.5.2003 Πρακτικό της, με το οποίο είχε γίνει δεκτό ότι δεν είναι δυνατή η αξιοποίηση του δασοκτήματος Κοκκιναρά, βάσει των προτάσεων του αιτούντος Συνεταιρισμού, κατόπιν σχετικών δικαστικών αποφάσεων. Και η σιωπηρή απόρριψη από την Εκκλησία της Ελλάδος της από 4.6.2007 ιεραρχικής προσφυγής κατά του ανωτέρω εγγράφου, καθ΄ ο μέρος με την προσφυγή αυτή ο Συνεταιρισμός είχε ζητήσει ανάκληση του ανωτέρω εγγράφου για λόγους νομιμότητας και είχε επαναλάβει τις προτάσεις του για επανάληψη της κατακύρωσης της έκτασης σε αυτόν, δεν φέρει εκτελεστό χαρακτήρα. Η απόρριψη του αιτήματος για την έντοκη επιστροφή του τιμήματος, που ο ένδικος Συνεταιρισμός είχε καταβάλει το έτος 1958 για αγορά του δασοκτήματος, δεν συνιστά άρνηση παραδεκτώς προσβαλλόμενη, εφ΄ όσον το αποζημιωτικό αίτημα συναρτάται προς προγενέστερη άρνηση της Εκκλησίας της Ελλάδος, εκδηλωθείσα με το μη συμπροσβαλλόμενο και μη δυνάμενο να θεωρηθεί ως εμπροθέσμως προσβαλλόμενο από 13.5.2003 πρακτικό της Διοικούσας Επιτροπής ΕΚΥΟ, να αποδεχθεί τις προτάσεις του Συνεταιρισμού για αξιοποίηση του δασοκτήματος. Η σιωπηρή απόρριψη των αιτημάτων λήψης γνώσης εγγράφων, που διατυπώθηκαν με την ένδικη ιεραρχική προσφυγή, δεν συνιστά παράλειψη, παραδεκτώς προσβαλλόμενη με αίτηση ακυρώσεως, δοθέντος ότι με την ιεραρχική αυτή προσφυγή το ανωτέρω αίτημα υποβλήθηκε σε συνάρτηση με τις αιτιάσεις κατά του στερουμένου εκτελεστού χαρακτήρα από 12.4.2007 εγγράφου του Γενικού Δ/ντή της ΕΚΥΟ, προκειμένου να ενισχυθεί η επιχειρηματολογία του Συνεταιρισμού, εν όψει δε του περιεχομένου αυτού της προσφυγής δεν ανέκυπτε υποχρέωση της Διοικήσεως να θέσει υπ΄ όψη του Συνεταιρισμού τα σχετικά έγγραφα. Έγγραφα της Διοικούσας Επιτροπής ΕΚΥΟ και του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής ΕΚΥΟ, τα οποία πλήττονται με το δικόγραφο προσθέτων λόγων, έχουν επιβεβαιωτικό χαρακτήρα εν όψει του περιεχομένου τους και δεν μπορούν να θεωρηθούν ως παραδεκτώς συμπροσβαλλόμενα με τις κρινόμενες αιτήσεις. Με την αίτηση ακυρώσεως, που στρέφεται μόνο κατά του Υπουργού Παιδείας, αλλά και με την αίτηση ακυρώσεως, που στρέφεται κατά της Εκκλησίας της Ελλάδος και του Υπουργού Παιδείας προβάλλεται ότι είναι μη νόμιμη, διότι συνιστά παράβαση του ΠΔ 147/1976, του Ν 590/1977, του Κανονισμού ΕΚΥΟ και του Ν 1811/1988 και κατά κατάχρηση εξουσίας, η παράλειψη της Δ/νσης Εκκλησιαστικής Διοίκησης της Γενικής Δ/νσης Θρησκευμάτων του Υπ. Παιδείας να προβεί σε οφειλόμενες λόγω του εποπτικού της ρόλου ενέργειες για την τήρηση της νομιμότητας από την Εκκλησία της Ελλάδος και ν΄ απαντήσει και ενεργήσει εντός των προθεσμιών του Ν 2690/1999 επί των απευθυνομένων στη Δ/νση αυτή αιτημάτων του αιτούντος Συνεταιρισμού, που είχαν διατυπωθεί στην από 4.6.2007 ιεραρχική προσφυγή του κατά του από 12.4.2007 εγγράφου του Γενικού Δ/ντή Εκκλησιαστικής Κεντρικής Υπηρεσίας Οικονομικών της Εκκλησίας της Ελλάδος. Οι αιτήσεις είναι απορριπτέες ως απαράδεκτες, διότι δεν προκύπτει ότι είχαν υποβληθεί στο Υπουργείο Εθν. Παιδείας συγκεκριμένες εκτελεστές διοικητικές πράξεις οργάνων της ΕΚΥΟ προς έλεγχο νομιμότητας ούτε υπόκειται σε προσβολή με αίτηση ακυρώσεως, η σιωπηρή απόρριψη από την ως άνω Δ/νση του Υπουργείου της από 4.6.2007 ιεραρχικής προσφυγής κατά του ανωτέρω μη εκτελεστού εγγράφου του Γενικού Δ/ντή ΕΚΥΟ.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.