ΣτΕ 2752/2013 Τμ. Ε΄ [Έργα αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων Ανατ. Αττικής - Προστασία περιοχών Natura, θαλασσίων υδάτων, ποσειδωνιών, ρεμάτων]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 2/2013, Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Παράβαση της αρχής της αειφορίας μπορεί να ελεγχθεί ευθέως από τον ακυρωτικό δικαστή, μόνον αν από τα στοιχεία της δικογραφίας και με βάση τα διδάγματα της κοινής πείρας προκύπτει ότι η προκαλουμένη από το έργο ή τη δραστηριότητα βλάβη για το περιβάλλον είναι μη επανορθώσιμη ή προφανώς δυσανάλογη με το προσδοκώμενο όφελος και έχει τέτοια έκταση και συνέπειες, ώστε προδήλως να αντιστρατεύεται την ανωτέρω συνταγματική αρχή. Η κατ΄ άρθ. 6 παρ. 3 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για τους οικοτόπους δέουσα εκτίμηση των επιπτώσεων σχεδίου ή έργου σε προστατευόμενο τόπο προϋποθέτει ότι προ της εγκρίσεως του σχεδίου ή του έργου προσδιορίζονται, λαμβανομένων υπ΄ όψιν των βέλτιστων επιστημονικών γνώσεων επί του θέματος, όλες οι πτυχές του σχεδίου ή του έργου που θα μπορούσαν, η καθεμία από μόνη της ή σε συνδυασμό με άλλα σχέδια ή έργα, να επηρεάσουν τους στόχους διατήρησης του τόπου αυτού. Η αρμόδια αρχή επιτρέπει την άσκηση δραστηριότητας στον οικείο τόπο, μόνον εφ΄ όσον δεν υφίσταται από επιστημονικής απόψεως καμία εύλογη αμφιβολία ως προς την απουσία επιβλαβών συνεπειών για την ακεραιότητά του. Δεν προβλέπονται εν προκειμένω επιπτώσεις από το τμήμα του επιδίκου έργου, που βρίσκεται εντός περιοχής Natura, δεδομένου ότι οι αγωγοί διάθεσης που διέρχονται από αυτή τοποθετούνται υπόγεια κατά μήκος υπάρχουσας οδοποιίας, ώστε να μην υφίσταται ουδεμία κατάληψη οικοτόπου, ενώ οι μόνες επιπτώσεις διαπιστώνονται κατά το στάδιο κατασκευής του υποθαλάσσιου αγωγού στην υφισταμένη ποσειδωνία, χαρακτηρίζονται δε ως παροδικές για την ευρύτερη περιοχή και μόνιμες, αλλά περιορισμένες κατά μήκος της έδρασης του αγωγού. Δεν συντρέχει εν προκειμένω περίπτωση εφαρμογής της διάταξης του άρθ. 6 παρ. 4 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, διότι δεν διαπιστώθηκε ότι το επίδικο έργο παραβλάπτει την ακεραιότητα τόπου κοινοτικής σημασίας. Προκύπτει δε ότι από το επίδικο έργο δεν θα υπάρξει υποβάθμιση των θαλασσίων υδάτων και ακτών. Δεδομένου δε ότι η κατασκευή του έργου αυτού είναι θεμελιώδες έργο υποδομής για τη δημιουργία οικισμού, βασικό δε έργο εξυγιάνσεως, όταν ο οικισμός υφίσταται ήδη χωρίς να λειτουργεί σχετική μονάδα, όχι μόνο δεν αναιρείται, αλλ΄ ειδικώς εξυπηρετείται ο θαλπόμενος από το άρθ. 24 Συντ. σκοπός προστασίας του περιβάλλοντος από την κατασκευή και λειτουργία της επίδικης μονάδας. Ο καθορισμός χρήσεων υδάτινου αποδέκτη με απόφαση του αρμοδίου Νομάρχη πρέπει να προηγείται της αδείας διαθέσεως λυμάτων σε υδάτινο αποδέκτη από σταθμό επεξεργασίας αστικών λυμάτων, η έκδοση όμως της νομαρχιακής αποφάσεως αυτής δεν προβλέπεται ως προϋπόθεση για την έκδοση της πράξης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του σταθμού, η οποία πρέπει να προηγείται της αδείας διαθέσεως λυμάτων, της οποίας αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση. Σε περίπτωση που μετά την έγκριση περιβαλλοντικών όρων καθορισθεί υδάτινος αποδέκτης μη εναρμονιζόμενος με τον τρόπο διάθεσης των λυμάτων που υιοθετήθηκε με την πράξη έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση του έργου, εάν δε στην απόφαση καθορισμού αποδέκτη περιληφθούν όροι αντιτιθέμενοι προς τους περιβαλλοντικούς όρους, απαιτείται επανασχεδιασμός της μονάδας και τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων, η οποία εφ΄ όσον συνιστά ουσιώδη μεταβολή, προϋποθέτει εκ νέου τήρηση της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης και επανασχεδιασμό του έργου. Για έγκριση άλλης μεθόδου απολυμάνσεως λυμάτων πλην της χλωρίωσης απαιτείται απόφαση του Υπουργού Υγείας, που θα καθορίζει τον τρόπο παρακολουθήσεως και ελέγχου της εν λόγω μεθόδου, μετά από υποβολή σχετικής μελέτης από τον ενδιαφερόμενο, ώστε ν΄ αποδεικνύεται με επιστημονικά δεδομένα η αποτελεσματικότητα της μεθόδου και η ευχέρεια και επάρκεια του προτεινομένου ελέγχου της. Οι διατάξεις του άρθ. 6 παρ. 1 του Πρωτοκόλλου για την προστασία της Μεσογείου θαλάσσης από τη ρύπανση από χερσαίες πηγές (Ν 1634/1986) έχουν άμεσο αποτέλεσμα, οπότε κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να τις επικαλείται ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων, πρέπει δε να ερμηνεύονται υπό την έννοια ότι απαγορεύουν την άνευ αδείας των αρμόδιων εθνικών αρχών απόρριψη στη Μεσόγειο θάλασσα ουσιών που μολονότι δεν είναι τοξικής φύσεως, έχουν δυσμενή επίδραση στην περιεκτικότητα του θαλάσσιου περιβάλλοντος σε οξυγόνο και μπορούν να επιδρούν αρνητικά στις νόμιμες χρήσεις της θάλασσας ή να έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στα φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά του θαλάσσιου νερού. Η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης, που αποτελεί προϋπόθεση της αδείας διαθέσεως λυμάτων του επιδίκου έργου στη θάλασσα, δεν έρχεται σε αντίθεση με το άρθ. 6 παρ. 1 του ανωτέρω Πρωτοκόλλου. Το επίδικο έργο αφορά επεξεργασία και διάθεση λυμάτων και δεν συνιστά έργο διαχείρισης και αξιοποίησης υδατικών πόρων ούτε η χρήση νερού κατά την υλοποίησή του το καθιστά τέτοιου είδους έργο. Επομένως δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Ν 3199/2003 και της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, ώστε ν΄ απαιτείται προηγούμενη εκπόνηση σχεδίων διαχείρισης λεκανών απορροής ή ένταξή του σε προγραμματισμό διαχείρισης υδάτων σε επίπεδο εθνικό και περιφερειακό. Ο καθορισμός των οριογραμμών ρέματος αποτελεί προϋπόθεση της έκδοσης πράξεων χωροθέτησης και έγκρισης περιβαλλοντικών όρων έργου ή δραστηριότητας πλησίον αυτού. Απλή δήλωση ότι δεν αναμένεται θόρυβος από εργοταξιακούς χώρους, κατά τη φάση κατασκευής με υπέρβαση των επιτρεπτών ορίων, δεν θεωρείται ικανοποιητική παραδοχή, όταν βασική προϋπόθεση του μελετητή είναι να εξασφαλίζεται ότι χρησιμοποιούνται τα κατάλληλα μηχανήματα και σωστά συντηρημένα, προκειμένου ν΄ αποφευχθεί η υπέρβαση των ορίων θορύβου.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.