ΣτΕ 2101/2012 Τμ. Ε΄ [Κεντρικό Πάρκο Σερρών - Άρση μη συντελεσμένης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης - Προστασία ιδιοκτησίας]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 2/2013, Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Δεν προβλέπεται αυτοδίκαιη ανάκληση ρυμοτομικών απαλλοτριώσεων μετά την άπρακτη πάροδο ορισμένου χρόνου από την κήρυξή τους, αλλά και αυτές οι αναγκαστικές απαλλοτριώσεις, εφ΄ όσον μετά την κήρυξή τους διατηρούνται, χωρίς να πραγματοποιείται συντέλεσή τους, επί μακρό χρονικό διάστημα, το οποίο υπερβαίνει τα εύλογα όρια, αποτελούν νομικό και οικονομικό βάρος της ιδιοκτησίας, το οποίο είναι αντίθετο προς τη συνταγματική προστασία της. Στις περιπτώσεις αυτές, όπως και σε περίπτωση ρυμοτομικού βάρους, το οποίο συνεπάγεται ο χαρακτηρισμός ακινήτου ως χώρου κοινωφελών χρήσεων, ανακύπτει υποχρέωση της Διοικήσεως να άρει την αναγκαστική απαλλοτρίωση ή το ρυμοτομικό βάρος, η υποχρέωση δε αυτή δεν αναιρείται από το γεγονός, ότι για την άρση απαιτείται τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου, διότι η τροποποίηση με σκοπό την άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ή άλλου ρυμοτομικού βάρους είναι υποχρεωτική για τη Διοίκηση. Επί των ρυμοτομικών απαλλοτριώσεων δεν εφαρμόζονται οι κατ΄ άρθ. 11 παρ. 2 και 4 ΚΑΑΑ χρονικές προϋποθέσεις και η διοικητική διαδικασία, βάσει των οποίων δημιουργείται εκ του νόμου υποχρέωση της Διοικήσεως να άρει μη συντελεσθείσα απαλλοτρίωση, αλλ΄ η υποχρέωση αυτή προκύπτει ευθέως εκ του Συντάγματος, οι δε χρονικές της προϋποθέσεις κρίνονται από το αρμόδιο δικαστήριο κατ΄ εκτίμηση των ιδιαιτέρων συνθηκών κάθε περιπτώσεως, ενώ τυχόν υποβολή αιτήσεως στη Διοίκηση για άρση ρυμοτομικής απαλλοτριώσεως συνεπάγεται εφαρμογή των γενικών διατάξεων του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας περί παραλείψεως οφειλομένης ενεργείας (άρθ. 63) και περί παθητικής νομιμοποιήσεως (άρθ. 65), μη εφαρμοζομένης συνεπώς επί των απαλλοτριώσεων αυτών της διατάξεως του προτελευταίου εδαφίου της παρ. 4 άρθ. 11 ΚΑΑΑ. Αίτηση άρσεως ρυμοτομικής απαλλοτριώσεως επιτρεπτώς υποβάλλεται σε κάθε όργανο της κρατικής Διοικήσεως, κεντρικής, περιφερειακής ή της τοπικής αυτοδιοικήσεως, στο οποίο έχουν ανατεθεί αποφασιστικού χαρακτήρα αρμοδιότητες σε θέματα έγκρισης και τροποποίησης πολεοδομικών σχεδίων ή έστω και γνωμοδοτικού χαρακτήρα αρμοδιότητα στο πλαίσιο της διαδικασίας σχετικής πολεοδομικής ρύθμισης. Αν η αρχή, στην οποία υποβάλλεται η αίτηση, δεν έχει αρμοδιότητα τροποποίησης πολεοδομικού σχεδίου, όπως οι ΟΤΑ πριν τη Συνταγματική αναθεώρηση του έτους 2001, οφείλει να διαβιβάσει περαιτέρω τη σχετική αίτηση στο κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο, δεν συντελείται όμως σιωπηρή άρνηση της αρχής αυτής να άρει την απαλλοτρίωση με την πάροδο απράκτου τριμήνου από την υποβολή της αιτήσεως. Ο Νομάρχης ήταν κατά τον χρόνο υποβολής της ενδίκου αιτήσεως άρσεως ρυμοτομικής απαλλοτριώσεως αρμόδιος για την έγκριση και τροποποίηση ρυμοτομικών σχεδίων εντοπισμένου χαρακτήρα, συνεπώς επιτρεπτώς υπεβλήθη στην ένδικη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση η σχετική αίτηση, η δε άρνησή της να άρει την απαλλοτρίωση παραδεκτώς προσεβλήθη με προσφυγή από τους αναιρεσείοντες. Η κρίση της αναιρεσιβαλλομένης ότι κατά το διάστημα δέσμευσης του ακινήτου έγιναν εκ μέρους της Διοικήσεως ενέργειες, όπως με την κατάθεση από τον Δήμο αιτήσεως καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος αποζημιώσεως, οι οποίες μαρτυρούν τη σοβαρή πρόθεση της Διοικήσεως να φέρει εις πέρας τη διαδικασία συντέλεσης της ρυμοτομικής απαλλοτριώσεως, είναι εσφαλμένη, εφ΄ όσον η εν λόγω ενέργεια έλαβε χώρα μετά την άσκηση από τους αναιρεσείοντες προσφυγής κατά της αρνήσεως της Διοικήσεως να άρει τη ρυμοτομική απαλλοτρίωση, ενδεχομένως μάλιστα εν όψει ακριβώς ασκήσεως της εν λόγω προσφυγής των ιδιοκτητών.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.