ΣτΕ 3811/2013 Τμ. Α΄ [Διάβρωση ακτής λόγω κατασκευής προβόλων - Αστική ευθύνη ΟΤΑ λόγω μείωσης της αξίας ιδιοκτησίας]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 4/2013, Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Οι ακτές δηλαδή η οριακή γραμμή, στην οποία συναντώνται ξηρά και θάλασσα, αποτελούν ευπαθή οικοσυστήματα, των οποίων η χερσαία και θαλάσσια ζώνη, με την αντίστοιχη χλωρίδα και πανίδα, βρίσκονται σε στενή λειτουργική αλληλεξάρτηση. Τεχνικά έργα εκτελούμενα σε κάθε ζώνη προκαλούν διατάραξη των οικοσυστημάτων αυτών και επηρεάζουν τη θαλάσσια υδροδυναμική με επιπτώσεις και στα παρακείμενα οικοσυστήματα, ενώ αλλοιώνουν το αισθητικό κάλλος της γεωμορφολογίας των ακτών. Οι ακτές συνιστούν ουσιώδες στοιχείο του φυσικού περιβάλλοντος και τυγχάνουν συνταγματικής προστασίας ευθέως εκ του άρθ. 24, κατά την έννοια του οποίου πρέπει να τελούν υπό καθεστώς ειδικής διαχείρισης. Εκτέλεση τεχνικού έργου επί της ακτής, στη χερσαία ή θαλάσσια ζώνη, είναι επιτρεπτή μόνο για λόγους δημοσίου συμφέροντος και υπό τον όρο ότι το έργο είναι βιώσιμο, δηλ. ως εκ της χωροθετήσεώς του, της γενικής περιβαλλοντικής μελέτης και των όρων της έχει προηγουμένως εξασφαλισθεί το συμβατό του με τα οικεία οικοσυστήματα, τη λειτουργία και μορφολογία της ακτής, βάσει ενός συνολικού προγραμματισμού της επέμβασης. Εκτέλεση τεχνικών έργων στη χερσαία ή θαλάσσια ζώνη ακτής προς αποτροπή διαβρώσεως του αιγιαλού ή της παραλίας από τη θάλασσα, επιτρέπονται μόνον υπό τους ως άνω όρους προστασίας της ακτής ως ουσιώδους στοιχείου του φυσικού περιβάλλοντος. Η κατά τις διατάξεις αυτές προέγκριση χωροθέτησης, έγκριση περιβαλλοντικών όρων και τεχνικής μελέτης για την εκτέλεση ή επέκταση συγκεκριμένου λιμενικού έργου χωρεί αφού προηγηθεί απόφαση του αρμοδίου οργάνου (άρθ. 12 ΑΝ 2344/1990) για τον τρόπον αντιμετώπισης του φυσικού φαινομένου της διαβρώσεως, στο πλαίσιο ενός συνολικού προγραμματισμού επέμβασης στην ακτή και εν όψει των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του λιμενικού αυτού έργου, ιδίως δε των επιδράσεών του στα οικεία οικοσυστήματα, τη θαλάσσια υδροδυναμική, τις λοιπές νόμιμες χρήσεις και το αισθητικό κάλλος της γεωμορφολογίας των ακτών. Ευθύνη του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου υπάρχει, εφ΄ όσον συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις του νόμου, όχι μόνον όταν με πράξεις ή παραλείψεις οργάνου τους παραβιάζεται συγκεκριμένη διάταξη νόμου, αλλά και όταν παραλείπονται τα ιδιαίτερα καθήκοντα και υποχρεώσεις που προσιδιάζουν στη συγκεκριμένη υπηρεσία και προσδιορίζονται από την κείμενη νομοθεσία, τα διδάγματα της κοινής πείρας και τις αρχές της καλής πίστεως. Το Δημόσιο, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοικήσεως ή τα λοιπά ΝΠΔΔ υποχρεούνται ν΄ αποκαταστήσουν κάθε θετική και αποθετική ζημία, ενώ τα δικαστήρια της ουσίας μπορούν επί πλέον να επιδικάσουν σε βάρος τους χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης κατ΄ άρθ. 932 ΑΚ.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.