ΣτΕ Ολ 376/2014 [Πολεοδομικό κεκτημένο - Ακύρωση πολεοδομικών ρυθμίσεων υπερτοπικού πόλου ΟΑΚΑ Αμαρουσίου]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 4/2013, Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Η κρινομένη αίτηση παραδεκτώς στρέφεται κατά της σιωπηράς διαπιστώσεως της συμφωνίας των υποβληθεισών μελετών από τη ΔΟΚΚ προς τις ρυθμίσεις του άρθ. 6 Ν 3207/2003, όχι όμως και κατά της παρεχομένης με τον νόμο αδείας απ΄ ευθείας εκποιήσεως των ακινήτων του ΟΕΚ, η οποία συνιστά ρύθμιση τυπικού νόμου μη συνδεομένη με ρητή ή σιωπηρή διοικητική πράξη (μειοψ.). Δεν αποκλείεται, κατ΄ απόκλιση από τη συνήθη διοικητική διαδικασία, επιβολή με τυπικό νόμο μέτρων χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού ατομικού χαρακτήρα, εφ΄ όσον με αυτά δεν θίγονται ατομικά δικαιώματα ούτε παραβιάζονται συνταγματικές διατάξεις ή αρχές και οι σχετικοί ορισμοί του ενωσιακού δικαίου. Δεδομένου ότι πρόκειται πάντως για απόκλιση από την αρχή της διακρίσεως των λειτουργιών, η επιβολή των προαναφερομένων μέτρων με τυπικό νόμο είναι δυνατή μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Οι λόγοι που επιβάλλουν την ανωτέρω απόκλιση πρέπει να προκύπτουν από την εισηγητική έκθεση του τυπικού αυτού νόμου και τα συνοδεύοντα αυτήν στοιχεία ή (και) από τις συζητήσεις κατά την ψήφισή του στη Βουλή ή από τις συντρέχουσες πραγματικές συνθήκες, υπό τις οποίες καθίσταται πρόδηλη η ανάγκη ψηφίσεώς του. Ο έλεγχος της απαιτούμενης από το Σύνταγμα συνδρομής των λόγων αυτών, η οποία δεν αφορά απλώς τη διαδικασία ψήφισης του νόμου, αλλά την εφαρμογή του Συντάγματος κατά την άσκηση της νομοθετικής λειτουργίας, υπόκειται στον οριακό έλεγχο του δικαστή. Απαγορεύεται λήψη μέτρων που επιφέρουν επιδείνωση των όρων διαβιώσεως και υποβάθμιση του υπάρχοντος φυσικού ή προβλεπομένου από την ισχύουσα πολεοδομική νομοθεσία οικιστικού περιβάλλοντος, εάν δε τέτοια μέτρα ληφθούν με νόμο, πρέπει σε αυτόν ή στην εισηγητική του έκθεση και τα συνοδεύοντα αυτή στοιχεία ή τις συζητήσεις στη Βουλή ή τις συντρέχουσες πραγματικές συνθήκες, υπό τις οποίες κατέστη αναγκαία η ψήφισή του, να προκύπτει ο ειδικός πολεοδομικός λόγος, ο οποίος επέβαλε τη λήψη τους. Η τήρηση της συνταγματικής αυτής επιταγής υπόκειται στον οριακό έλεγχο του ακυρωτικού δικαστή, ο οποίος οφείλει βάσει των διδαγμάτων της κοινής πείρας να σταθμίσει σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, αν και κατά πόσον υποβαθμίζεται το περιβάλλον και σε περίπτωση που τούτο κατ’ εξαίρεση συμβαίνει, αν προκύπτει ο ανωτέρω ειδικός πολεοδομικός λόγος. Κατά τον καθορισμό ή τροποποίηση χρήσεων γης και τον καθορισμό συντελεστή δόμησης πρέπει ν΄ αναζητείται ο πλέον πρόσφορος τρόπος θεραπείας των πολεοδομικών αναγκών, δυνάμει γενικών και αντικειμενικών κριτηρίων, συναπτομένων προς τον σεβασμό του περιβάλλοντος, την ασφάλεια, υγιεινή, αισθητική και τη λειτουργικότητα των πόλεων και οικισμών, την ικανότητά τους δηλ. να επιτελούν την κύρια λειτουργία τους και γι΄ αυτούς και για το ευρύτερο χωρικό πλαίσιο, στο οποίο εντάσσονται. Συνέτρεχε εν προκειμένω νόμιμος λόγος να επεκταθεί ο προβλεπόμενος από τον Ν 2730/1999 υπερτοπικός πόλος ήδη πριν τη διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων με προσθήκη σε αυτόν γειτονικών εκτάσεων, που ήδη συλλειτουργούσαν με αυτόν, για τις ανάγκες των Ολυμπιακών Αγώνων και να προβλεφθεί στην περίπτωση της προσθήκης εξ αρχής και για λόγους ενιαίας ρυθμίσεως του συνόλου των χρήσεων του πόλου, πέραν των χρήσεων εκείνων που συνδέονται με κατασκευές που θα χρησιμοποιηθούν κατά τους Ολυμπιακούς Αγώνες και μετά από αυτούς και χρήση συνδεόμενη με κατασκευές που θα εξυπηρετούν τη μεταολυμπιακή μόνο λειτουργία του. Δεδομένου ότι οι χρήσεις γης και οι όροι δομήσεως του άρθ. 6 Ν 3207/2003 συνδέονται με τροποποίηση του ΡΣΑ, που έχει θεσπιστεί με τυπικό νόμο, συνέτρεχε η απαιτούμενη από το Σύνταγμα εξαιρετική περίπτωση ρυθμίσεως πολεοδομικού θέματος με τυπικό νόμο. Εν όψει δε και του ότι στη συνοδεύουσα τον Ν 3207/2003 μελέτη θεμελιώνεται επιστημονικά η ανάγκη να προστεθεί στον ήδη υφιστάμενο κατά τον Ν 2730/1999 πόλο η όμορη, ήδη συλλειτουργούσα με αυτόν και προβλεπομένη από τον Ν 2947/2001 περιοχή, με χρήσεις συνδεόμενες με τη λειτουργία του κατά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, κατ΄ αυτούς και κατά τη μεταολυμπιακή περίοδο και μόνο κατά τη μεταολυμπιακή περίοδο, δεν έρχονται σε αντίθεση προς το άρθ. 24 Συντ. η διάταξη του άρθ. 1 παρ. 2 περ. γ΄ Ν 2730/1999 και οι ρυθμίσεις του Ν 3207/2003 περί επεκτάσεως του υπερτοπικού πόλου ΟΑΚΑ και καθορισμού χρήσεων σε αυτόν και κατά τη μεταολυμπιακή λειτουργία του. Οι διατάξεις του άρθ. 6 Ν 3207/2003 δεν έρχονται σε αντίθεση προς τις διατάξεις του άρθ. 26 Συντ. περί διακρίσεως των λειτουργιών (μειοψ.). Από τις εισηγητικές εκθέσεις των τροποποιητικών του ΡΣΑ νόμων 2730/1999 και 3207/2003 συνάγεται ότι σκοπός του νομοθέτη ήταν οι ρυθμίσεις τους ν΄ αποκλίνουν μεν κατά το δυνατόν λιγότερο του υφισταμένου πριν από αυτούς και θεσπισθέντος εν όψει του τότε ισχύοντος ΡΣΑ γενικότερου πολεοδομικού σχεδιασμού της περιοχής, χωρίς όμως ν΄ ανατρέπεται ο νέος, δυνάμει των νόμων αυτών, προορισμός της ως υπερτοπικού πόλου, ο οποίος προβλέπεται στις διατάξεις των δύο αυτών νόμων, που είναι κατά τούτο σύμφωνες με το άρθ. 24 Συντ. Από τη συνταγματικά απαιτούμενη επιστημονική μελέτη όμως πρέπει να προκύπτει ότι εξετάστηκαν ειδικά οι συνέπειες των εισαγομένων νέων ρυθμίσεων στο αστικό περιβάλλον της περιοχής, παρ΄ όλο που δεν συνιστά ανεπίτρεπτη υποβάθμιση των όρων διαβίωσης μόνη η αντίθεσή τους προς εκείνες του προϋφισταμένου γενικότερου πολεοδομικού σχεδιασμού. Η ένδικη μεταβολή όρων δόμησης, συνισταμένη σε αύξηση του συντελεστή δόμησης κατά δύο δέκατα και χρήσεων γης σε τμήμα 48.185,22 τ.μ. από τα 121.371,55 του συνόλου της περιοχής, δεν συνιστά ανεπίτρεπτη κατά το Σύνταγμα μεταβολή του πολεοδομικού καθεστώτος της περιοχής, εν όψει του νέου προορισμού της ως υπερτοπικού πόλου, ανεξάρτητα αν η μεταβολή αυτή επέρχεται κατά τη διοικητική διαδικασία, που προβλέπεται από την πολεοδομική νομοθεσία, δηλ. κατά κανόνα με προεδρικό διάταγμα ή επιτρεπτώς με τυπικό νόμο λόγω των συντρεχουσών συνθηκών, όπως εν προκειμένω. Ως προς το ΟΤ 1 όμως, για το οποίο προβλέπεται συντελεστής δόμησης υπερδιπλάσιος του μέσου ΣΔ του ΓΠΣ, δεν προκύπτει συνδρομή των προϋποθέσεων του άρθ. 24 Συντ. για τον καθορισμό του και συνεπώς, ως προς το ΟΤ 1, κρίνεται ανίσχυρη η διάταξη της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθ. 6 Ν 3207/2003. Τούτου δε παρέπεται ότι είναι ακυρωτέα κατά τούτο η αποτελούσα προϋπόθεση εφαρμογής της ανωτέρω διατάξεως και εκτελέσεως των σχετικών έργων σιωπηρή διαπίστωση από τη ΔΟΚΚ της συμφωνίας των σχετικών μελετών προς τη διάταξη αυτή (μειοψ.). Οι διατάξεις του άρθ. 6 παρ. 1 περ. α΄, β΄, γ΄ και 2 Ν 3207/2003 θεσπίστηκαν κατά παράβαση των ορισμών της Οδηγίας 85/337/ΕΟΚ και είναι ανίσχυρες. Είναι ως εκ τούτου και για τον λόγο αυτόν ακυρωτέα η αποτελούσα προϋπόθεση εφαρμογής των ανωτέρω διατάξεων σιωπηρή διαπίστωση από τη ΔΟΚΚ της συμφωνίας των σχετικών μελετών, που της υπεβλήθησαν, προς τις ανωτέρω διατάξεις.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.