ΣτΕ 1148/2014 Τμ. Στ΄ [Προγράμματα μακροχρόνιας παύσης καλλιέργειας - Προστασία περιβ/ντος - Δικαιούχοι ενισχύσεων]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 1/2014, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Τα άρθ. 24 παρ. 1 και 117 παρ. 3 Συντ., με τα οποία η προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων έχει αναγορευθεί σε υποχρέωση του Κράτους, δεσμεύουν τον νομοθέτη να θεσπίσει πρόσφορα για τον σκοπό αυτό μέσα, τα οποία είναι δυνατόν να μεταβάλλονται, εφ΄ όσον όμως με την εισαγομένη νέα ρύθμιση η προστασία των οικοσυστημάτων αυτών δεν καθίσταται λιγότερο αποτελεσματική. Κατά την ειδική διοικητική διαδικασία του άρθ. 14 Ν 998/1979, το αρμόδιο διοικητικό όργανο προβαίνει προσωρινά, μέχρι την κατάρτιση δασολογίου, σε διαπίστωση αν μία έκταση αποτελεί ή όχι κατά τον χρόνο ασκήσεως της αρμοδιότητάς του δασικό οικοσύστημα, προκειμένου να παρασχεθεί σε αυτήν η οφειλόμενη κατά το Σύνταγμα προστασία. Η απόφαση του δασάρχη και των οικείων Επιτροπών σχετικά με τον χαρακτήρα ορισμένης εκτάσεως ως δασικής ή μη πρέπει να είναι ειδικά αιτιολογημένη με την περιγραφή της μορφολογίας του εδάφους, του είδους, της συνθέσεως, της πυκνότητας και των ιδιαιτέρων χαρακτηριστικών της βλαστήσεως, ο χαρακτήρας δε μιας εκτάσεως ως βοσκοτόπου δεν κωλύει τον χαρακτηρισμό της ως δασικής. Η αιτιολογία αυτή μπορεί να συμπληρώνεται και από τα λοιπά στοιχεία του φακέλου. Η τήρηση των δεσμεύσεων και απαγορεύσεων των προγραμμάτων μακροχρόνιας παύσης καλλιέργειας γεωργικών γαιών από τους φορείς υλοποίησης των εν λόγω προγραμμάτων, διαπιστώνεται με αντικειμενικά κριτήρια από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους, χωρίς ν΄ απαιτείται, ως προϋπόθεση, η διάγνωση της ευθύνης των δικαιούχων των σχετικών ενισχύσεων. Κύριος σκοπός των μέτρων στήριξης, που προβλέπει ο Κανονισμός 2078/1992, σχετικά με μεθόδους γεωργικής παραγωγής, που συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις προστασίας του περιβάλλοντος και με τη διατήρηση του φυσικού χώρου, συνίστατο στη ρύθμιση της παραγωγής γεωργικών προϊόντων, προκειμένου να διευκολυνθεί το πέρασμα από τις μεθόδους εντατικής παραγωγής σε μεθόδους εκτατικότερης παραγωγής και καλύτερης ποιότητας, ως στόχου κοινής γεωργικής πολιτικής και δευτερευόντως ως πολιτικής προστασίας του περιβάλλοντος. Κάτοχος δασικών εκτάσεων, ο οποίος δεν είναι γεωργός, δεν μπορεί να λάβει ενίσχυση για συντήρηση. Σε περίπτωση που η σύμβαση για τη χορήγηση ενισχύσεως, την οποία έχει συνάψει ο δικαιούχος με την αρμόδια εθνική αρχή, κατ’ άρθ. 7 Κανονισμού 2078/1992/ΕΚ, σχετικά με μεθόδους παραγωγής που συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις προστασίας του περιβάλλοντος και τη διατήρηση του φυσικού χώρου, είναι ασυμβίβαστη με το εγκεκριμένο πρόγραμμα, στα εθνικά δικαστήρια εναπόκειται να συναγάγουν τις αναγκαίες κατά το εθνικό δίκαιο συνέπειες, όπως η ανάκληση των διοικητικών πράξεων ή η καταγγελία των σχετικών συμβάσεων και αναζήτηση των χρηματοοικονομικών παροχών, που έχει καταβάλει αχρεωστήτως η Διοίκηση. Προς τον σκοπό αυτό τα εθνικά δικαστήρια εφαρμόζουν τους κανόνες περί διαδικασίας και τύπου του δικαίου του οικείου κράτους μέλους, λαμβάνοντας υπ΄ όψη τις εφαρμοστέες κοινοτικές διατάξεις, κατά τρόπον ώστε να μην θίγεται το πεδίο εφαρμογής και η πρακτική αποτελεσματικότητα του κοινοτικού δικαίου. Εφ΄ όσον με βάση την αρχή της νομιμότητας διαπιστωθεί ότι ενισχύσεις, που συγχρηματοδοτήθηκαν από την Κοινότητα, καταβλήθηκαν αχρεωστήτως, δεν αποκλείεται εφαρμογή των αρχών της ασφάλειας δικαίου και της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς αναζήτηση των εν λόγω ενισχύσεων.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.