ΣτΕ Ολ 922/2014 [Διατήρηση απαλ/σεως - Ερμηνεία άρθ. 11 παρ. 3 ΝΔ 797/1971 - Κατάχρηση δικαιώματος]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 1/2014, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Η ρύθμιση του άρθ. 11 παρ. 3 ΝΔ 797/1971 ρύθμιση πρέπει να ερμηνευθεί στενά, υπό την έννοια ότι η αυτοδικαίως επερχομένη άρση απαλλοτριώσεως, λόγω μη συντελέσεώς της εντός ενάμισι έτους από τη δημοσίευση της αποφάσεως περί προσωρινού καθορισμού της αποζημιώσεως ή σε περίπτωση απ΄ ευθείας αιτήσεως για οριστικό προσδιορισμό της αποζημιώσεως, από τη δημοσίευση της σχετικής δικαστικής αποφάσεως, θεωρείται μη γενομένη, μόνο σε περίπτωση που ο καθ΄ ου η απαλλοτρίωση υποβάλει έγγραφη δήλωση στο Υπουργείο Οικονομικών, ότι επιθυμεί τη διατήρηση της απαλλοτριώσεως εντός έτους από την πάροδο της ανωτέρω τασσομένης για τη συντέλεσή της προθεσμίας του ενάμισι έτους. Αν δεν έχει υποβληθεί η ανωτέρω έγγραφη δήλωση, δεν ασκούν καμία επιρροή στην ήδη επελθούσα κατ΄ άρθ. 17 παρ. 4 Συντ. και 11 παρ. 1 ΝΔ 797/1971 αυτοδικαίη άρση της απαλλοτριώσεως ενέργειες όχι μόνον του υπέρ ου η απαλλοτρίωση, όπως παρακατάθεση της οφειλομένης για την απαλλοτρίωση αποζημιώσεως, αλλά και ενέργειες, δικαστικές ή εξώδικες, του καθ΄ ου η απαλλοτρίωση, οι οποίες λαμβάνουν χώρα μετά την πάροδο της προβλεπομένης για τη συντέλεσή της προθεσμίας, όπως η έγερση αγωγής προς επιδίκαση της οφειλομένης λόγω απαλλοτριώσεως αποζημιώσεως ή η συνέχιση σχετικής δίκης, η οποία άρχισε πριν την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας χωρίς να γίνει επίκληση της επελθούσης αυτοδικαίως άρσεως της απαλλοτριώσεως ή και η είσπραξη αποζημιώσεως. Και εάν ακόμη έχουν λάβει χώρα τέτοιες ενέργειες εντός έτους από την πάροδο ενάμισι έτους από τον δικαστικό καθορισμό της οφειλομένης για την απαλλοτρίωση αποζημιώσεως, ο καθ΄ ου η απαλλοτρίωση δεν κωλύεται να υποβάλει αίτηση στο αρμόδιο δικαστήριο, με την οποία να ζητά ακύρωση ρητής ή σιωπηράς αρνήσεως της Διοικήσεως να βεβαιώσει αυτοδικαίως επελθούσα άρση απαλλοτριώσεως και βεβαίωση της εν λόγω άρσεως. Η ως άνω εξαιρετική διάταξη του άρθ. 11 παρ. 3 ΝΔ 797/1971 εφαρμόζεται αποκλειστικά σε περίπτωση υποβολής της ως άνω εγγράφου δηλώσεως, από την οποία και μόνο συνάγεται σαφώς και χωρίς να καταλείπονται αμφιβολίες η επιθυμία του καθ΄ ου η απαλλοτρίωση και δικαιουμένου να ζητήσει τη βεβαίωση της αυτοδικαίας άρσεώς της, για διατήρηση της απαλλοτριώσεως αυτής. Αν δεν έχει υποβληθεί η ανωτέρω έγγραφη δήλωση, η υποβαλλομένη στο αρμόδιο δικαστήριο αίτηση ακυρώσεως της ρητής ή σιωπηράς αρνήσεως της Διοικήσεως να βεβαιώσει την αυτοδικαίως επελθούσα άρση αναγκαστικής απαλλοτριώσεως, η οποία έχει αίτημα και τη βεβαίωση της αυτοδικαίως επελθούσης άρσεως της απαλλοτριώσεως, δεν δύναται ν΄ αποκρουσθεί με επίκληση του άρθ. 281 ΑΚ ή 25 παρ. 3 Συντ., τα οποία απαγορεύουν την καταχρηστική άσκηση δικαιωμάτων, διότι με την παρέλευση της προθεσμίας του ενάμισι έτους από τον καθορισμό της αποζημιώσεως για αναγκαστική απαλλοτρίωση χωρίς καταβολή του συνόλου της καθορισθείσης αποζημιώσεως επέρχεται κατ΄ εφαρμογή των άρθ. 17 παρ. 4 Συντ. και 11 παρ. 1 ΝΔ 797/1971, με εξαίρεση την προαναφερθείσα όλως ειδική περίπτωση της παρ. 3 του τελευταίου αυτού άρθρου, αυτοδικαίως άρση της αναγκαστικής απαλλοτριώσεως και συνεπώς δεν νοείται καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος του ενδιαφερομένου να ζητήσει τη βεβαίωση της άρσεως της απαλλοτριώσεως, εφ΄ όσον αυτή έχει ήδη επέλθει, σύμφωνα με το Σύνταγμα και τον νόμο.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.