ΣτΕ 2480/2014 [Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης - Σύστημα ανταποδοτικής εναλλακτικής διαχείρισης]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 3/2014, Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ), κατά την άσκηση της αρμοδιότητας έγκρισης συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης ή ανάκλησης της έγκρισης καθώς και εισήγησης στον Υπουργό για την επιβολή κυρώσεων στα συστήματα αυτά, αποτελεί νομικό πρόσωπο διφυούς χαρακτήρα, οι πράξεις του οποίου εμπίπτουν στον σχεδιασμό και την εφαρμογή δημόσιας πολιτικής και έχουν χαρακτήρα εκτελεστών διοικητικών πράξεων, παραδεκτώς προσβαλλομένων με αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. Η προσβαλλομένη απόφαση ΔΣ του ΕΟΑΝ, με την οποία ανεκλήθη απόφαση του ΔΣ και έγκριση συλλογικού συστήματος ανταποδοτικής εναλλακτικής διαχείρισης και ανακύκλωσης συσκευασιών και αποβλήτων της αιτούσας, αποτελεί εκτελεστή διοικητική πράξη παραδεκτώς προσβαλλομένη με την υπό κρίση αίτηση. Διαφορές από την εφαρμογή της νομοθεσίας που διέπει τη διαχείριση αποβλήτων, βασικό σκοπό της οποίας αποτελεί η προστασία του περιβάλλοντος, εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Ε΄ Τμήματος ΣτΕ. Σχετικά με το σύνολο των υποκειμένων, φυσικών ή νομικών προσώπων, τα οποία δραστηριοποιούνται στον τομέα της εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών και άλλων προϊόντων και με τα συστήματα ατομικής ή συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης, οι διοικητικές κυρώσεις προστίμου περιορίζονται κατά την παρ. 1 άρθ. 20 κεφ. Γ΄ Ν 2939/2001 στο ανώτατο όριο των ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ, δοθέντος ότι η επιβολή αυξημένων έναντι του ορίου αυτού προστίμων προϋποθέτει έκδοση κανονιστικής υπουργικής αποφάσεως, με την οποία θα αυξάνεται το ανώτατο αυτό όριο με βάση την εξουσιοδότηση, που διαλαμβάνει η διάταξη αυτή. Ως προς τη διοικητική κύρωση της διακοπής λειτουργίας όμως το τιθέμενο από την παρ. 1 όριο των τριάντα (30) ημερών δεν αποκλείει, έστω και κατ΄ εξαίρεση, την επιβολή ως διοικητικής κυρώσεως της οριστικής διακοπής λειτουργίας της δραστηριότητας, για την οποία πρόκειται, στις περιπτώσεις ασυνήθους βαρύτητας παραβάσεων της σχετικής νομοθεσίας, οι οποίες μπορεί να επισύρουν την εξαιρετική αυτή ποινή. Αυτή άλλωστε είναι και η έννοια της παρ. 6 του άρθ. 20 κεφ. Γ΄ Ν 2939/2001, η οποία συγκαταλέγει την οριστική διακοπή λειτουργίας μεταξύ των δυναμένων να επιβληθούν διοικητικών κυρώσεων, προβλέποντας παράλληλα ότι αυτή, όπως και οι κυρώσεις της προσωρινής διακοπής λειτουργίας, εκτελούνται από την οικεία αστυνομική αρχή. Ως προς την επιμέτρηση των διοικητικών κυρώσεων εντός των τασσομένων από τις ως άνω διατάξεις ορίων, ο νόμος καταλείπει περιθώριο διακριτικής ευχέρειας στο αρμόδιο για την επιβολή τους όργανο, που πρέπει να ασκείται με τα κριτήρια της παρ. 2, ένα από τα οποία είναι ο βαθμός υπαιτιότητας του παραβάτη. Στον Υπουργό ΠΕΚΑ, αρμόδιο για την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων της προσωρινής διακοπής λειτουργίας που υπερβαίνει τις πέντε ημέρες, ανήκει και η αρμοδιότητα επιβολής της κύρωσης της οριστικής διακοπής λειτουργίας της δραστηριότητας, η οποία αποφασίζεται κατά διακριτική ευχέρεια, που ασκείται με βάση τα ως άνω κριτήρια. Η προσβαλλομένη απόφαση του ΔΣ του ΕΟΑΝ, με την οποία απεφασίσθη εκ νέου ανάκληση πράξεως του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ περί εγκρίσεως συλλογικού συστήματος ανταποδοτικής εναλλακτικής διαχείρισης και ανακύκλωσης συσκευασιών της αιτούσας, έχει χαρακτήρα διοικητικής κυρώσεως συνισταμένης σε οριστική διακοπή λειτουργίας της δραστηριότητάς της. Η προσβαλλομένη πράξη ανάκλησης της εγκρίσεως του συστήματος, εφ΄ όσον εκρίθη επιβεβλημένη λόγω της συμπεριφοράς της αιτούσας, την οποία η Διοίκηση αξιολογεί ως παραβατική, έχει χαρακτήρα διοικητικής κυρώσεως, η οποία ως εκ της βαρύτητάς της υπάγεται στην αρμοδιότητα του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (μειοψ.).

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.