ΣτΕ Ολ 3874/2014 [ΕΣΧΑΔΑ Κασσιώπης - Προστασία υγροτόπων και παρακτίων ζωνών]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 4/2014, Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Δεν προσκρούει στην Οδηγία 2001/42/ΕΚ για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων η μερική ή κατ΄ αρχήν εξέταση ορισμένων επιπτώσεων στο πλαίσιο της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) και η ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας στο πλαίσιο των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, που εκπονούνται σε επόμενα στάδια. Στην έννοια της στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης περιλαμβάνεται όχι μόνον η εκπόνηση ΣΜΠΕ, αλλά και η επομένη διαβούλευση επ΄ αυτής. Ζητήματα που δεν αντιμετωπίσθηκαν από τη ΣΜΠΕ κατά τη διαδικασία καταρτίσεώς της και αναδεικνύονται κατά το επόμενο στάδιο της διαβούλευσης, νομίμως αξιολογούνται και αντιμετωπίζονται από τη ΣΜΠΕ μετά την ολοκλήρωσή της και κατά την έγκρισή της. Είναι δυνατή η εν ταυτώ έγκριση ΣΜΠΕ και σχεδίου ή προγράμματος, υπό τον όρο ότι διασφαλίζεται η πλήρης συμμόρφωση στις απαιτήσεις της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας. Η ΣΜΠΕ υπόκειται στον ακυρωτικό έλεγχο υπό τους ιδίους όρους, που ισχύουν για οποιαδήποτε μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (όπως αιτιολογία, τήρηση ουσιωδών τύπων διαδικασίας, εφαρμογή παραδεκτών επιστημονικών μεθόδων). Εν προκειμένω από την εξέταση της υπό κρίση ΣΜΠΕ του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης του Δημοσίου Ακινήτου (ΕΣΧΑΔΑ) Κασσιώπης στη θέση Ερημίτης Αγ. Στεφάνου στην Κέρκυρα δεν προκύπτει ότι οι πληθυσμοί του υδρόβιου θηλαστικού ενυδρίδα ή βίδρα (lutra lutra) χρησιμοποιούν τον ένδικο υγρότοπο της Βρωμολίμνης ως σταθερό ενδιαίτημα, αλλ΄ η παρουσία της βίδρας εκεί είναι σποραδική - εποχική και σχετίζεται με την αναζήτηση τροφής σε όλη την επικράτειά της, η οποία περιλαμβάνει το σύνολο των υγροτόπων της περιοχής. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την πρόνοια της υπό κρίση ΣΜΠΕ για την προστασία της Βρωμολίμνης, καταδεικνύουν ότι το υπό κρίση ΕΣΧΑΔΑ δεν βρίσκεται σε αντίθεση προς το άρθ. 24 παρ. 1 Συντ. και τους λοιπούς κανόνες κοινοτικού και διεθνούς δικαίου, καθ΄ όσον λαμβάνεται η προσήκουσα πρόνοια για την προστασία του συγκεκριμένου είδους μέσα από μία πλήρως τεκμηριωμένη μελέτη. Ομοίως έγινε δεκτό ότι τόσο η ένδικη ΣΜΠΕ όσο και το ΕΣΧΑΔΑ έχουν προβεί σε πλήρη αξιολόγηση των επιπτώσεων του Σχεδίου στα είδη ορνιθοπανίδας, που διαβιούν στην περιοχή, επιπλέον δε και σε λήψη μέτρων για την αποτροπή ή τον περιορισμό τους. Το υπό κρίση ΕΣΧΑΔΑ δεν έρχεται σε αντίθεση προς τους υπέρτερης τυπικής ισχύος κανόνες δικαίου της Διεθνούς Συμβάσεως της Βέρνης, της Οδηγίας 92/43ΕΟΚ, της Συμβάσεως της Βαρκελώνης περί προστασίας της Μεσογείου Θαλάσσης από τη ρύπανση και του Πρωτοκόλλου της, που μεταξύ άλλων, προστατεύουν και τα λιβάδια Ποσειδωνίας ως οικοτόπους θεμελιώδους σημασίας για την υγεία και παραγωγικότητα των θαλασσίων οικοσυστημάτων, την ανάπτυξη της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και την προστασία των παραλιών από φαινόμενα διάβρωσης. Οι απαιτήσεις της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ και μέσω αυτής και της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, πληρούνται με την τήρηση διαδοχικών σταδίων έρευνας των επιπτώσεων του επιμάχου ΕΣΧΑΔΑ στην παράκτια περιοχή, χωρίς η πρακτική αυτή να συνιστά περιγραφή των διατάξεων της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ. Η πρόβλεψη αυτή της ΣΜΠΕ και του ΕΣΧΑΔΑ είναι σύμφωνη και με το πρωτόκολλο για την ολοκληρωμένη διαχείριση των παρακτίων ζωνών της Μεσογείου, της Διεθνούς Συμβάσεως της Βαρκελώνης για την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος και των παρακτίων περιοχών της Μεσογείου, το οποίο αποτελεί μέρος του ενωσιακού (πλέον) δικαίου. Το επίμαχο ΕΣΧΑΔΑ εναρμονίζεται πλήρως με τους στόχους και τις κατευθύνσεις του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού Ιονίων Νήσων.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.