ΣτΕ 2262/2014 [Περιοχές ανάπλασης - Τροποποίηση όρων δόμησης στην Ακαδημία Πλάτωνος]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 4/2014, Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Κριτήρια για τον καθορισμό της πολεοδομικής ανάπτυξης πόλεων και οικιστικών εν γένει περιοχών είναι η εξυπηρέτηση της λειτουργικότητας των οικισμών, δηλαδή της ικανότητάς τους να επιτελούν την κύρια λειτουργία τους για τους ίδιους, αλλά και για το ευρύτερο χωρικό πλαίσιο, στο οποίο εντάσσονται και η εξασφάλιση των καλύτερων δυνατών όρων διαβίωσης των κατοίκων, λόγοι δε αναγόμενοι στην υφισταμένη πραγματική κατάσταση και στην εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων, λαμβάνονται υπ΄ όψη μόνον επικουρικώς. Οι ρυθμίσεις γενικού πολεοδομικού σχεδίου που συνιστούν γενικούς ορισμούς και κατευθύνσεις όσο και οι ειδικότερες, οι οποίες έχουν τυχόν περιληφθεί στο σχέδιο αυτό, είναι δεσμευτικές για την πολεοδομική μελέτη, η οποία εντάσσεται στο δεύτερο στάδιο πολεοδομικού σχεδιασμού. Ο καθορισμός μέσου συντελεστή δόμησης ανήκει στο κανονιστικό μέρος του γενικού πολεοδομικού σχεδίου (ΓΠΣ), εφ΄ όσον αποτελεί όρο δόμησης και η σχετική διάταξη του ΓΠΣ είναι αμέσως εφαρμοστέα και επομένως, δεσμευτική κατά την έκδοση οικοδομικών αδειών για την ανοικοδόμηση ακινήτων ευρισκομένων στις οικείες περιοχές, η ρύθμιση δε αυτή ελέγχεται παρεμπιπτόντως κατά τον έλεγχο των διοικητικών πράξεων που εκδίδονται κατ΄ επίκλησή της. Προκειμένου να προστατευθεί ή ν΄ αναδειχθεί αρχαιολογικός χώρος, επιτρέπεται η τροποποίηση, με τις πάγιες διατάξεις του ΚΒΠΝ, των προβλεπομένων από εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο όρων και περιορισμών δόμησης ευρύτερης περιοχής, η οποία έχει χαρακτηρισθεί από το ΓΠΣ ως «περιοχή ανάπλασης», στην οποία εντάσσεται ο αρχαιολογικός χώρος, υπό την προϋπόθεση ότι οι προβλεπόμενοι όροι και περιορισμοί δόμησης δεν αναιρούν τη δυνατότητα ανάπλασης της περιοχής στο μέλλον κατά τις ειδικές νομοθετικές διατάξεις, εφ΄ όσον δηλαδή οι όροι αυτοί στοιχούν προς τις προβλέψεις του ΓΠΣ και θεσπίζονται αιτιολογημένα, κατόπιν μελέτης που έχει εκπονηθεί με σκοπό την πολεοδομική αναμόρφωση της περιοχής. Με το προσβαλλόμενο κανονιστικό διάταγμα γίνεται τροποποίηση συντελεστή δόμησης και μεγίστου επιτρεπομένου ύψους κατ΄ άρθ. 160 ΚΒΠΝ. Οι τροποποιήσεις αυτές επιτρέπεται να γίνουν με βάση την ως άνω πάγια διαδικασία παρά το γεγονός ότι η επίμαχη περιοχή έχει χαρακτηρισθεί προ της ισχύος του Ν 2508/1997 ως περιοχή ανάπλασης, με την προϋπόθεση ότι αποσκοπούν στην αντιμετώπιση αμέσων αναγκών και είναι εναρμονισμένες με τον σκοπό ανάπλασης. Από καμία διάταξη και ιδίως από την εφαρμοστέα εν προκειμένω του άρθ. 160 ΚΒΠΝ δεν απαιτείται αναγραφή σε διάταγμα καθορισμού όρων δόμησης των μέχρι την έκδοσή του ισχυόντων όρων δόμησης, δεδομένου ότι τα στοιχεία αυτά μπορούν να προκύπτουν από τα στοιχεία του φακέλου του διατάγματος. Ομοίως από καμία διάταξη δεν απαιτείται το διάταγμα καθορισμού όρων δόμησης, όπως το προσβαλλόμενο, να συνοδεύεται από διάγραμμα αποτύπωσης της υφισταμένης καταστάσεως, δεδομένου ότι η επιβολή ή τροποποίηση όρων δόμησης γίνεται προεχόντως με πολεοδομικά κριτήρια και λόγοι αναγόμενοι στην υφισταμένη κατάσταση, λαμβάνονται υπ΄ όψη μόνον επιβοηθητικά. Στο διάγραμμα, που συνοδεύει το προσβαλλόμενο διάταγμα, αποτυπώνονται τα όρια του αρχαιολογικού χώρου Ακαδημίας Πλάτωνος, τα οποία έχουν καθορισθεί με προγενέστερες αποφάσεις του Υπουργού Πολιτισμού και δεν μεταβάλλονται, ανεξαρτήτως του ότι οι ιδιοκτησίες των αιτούντων δεν ευρίσκονται σε άμεση επαφή με τον εν λόγω αρχαιολογικό χώρο. Ο καθορισμός όρων δόμησης συνιστά διαδικασία αυτοτελή σε σχέση με τη διευθέτηση εκκρεμών διαδικασιών άρσεως μη συντελεσμένων ρυμοτομικών απαλλοτριώσεων που συνδέεται με τροποποιήσεις του ρυμοτομικού σχεδίου.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.