ΣτΕ 976/2015 Τμ. Ε΄ [πδ 148/2009 - Παράλειψη ανάληψης δράσεων πρόληψης και αποκατάστασης εδάφους και υδάτων περιοχής Ασωπού ποταμού]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 1/2015, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Η ΕΥΕΠ, σε περίπτωση που μετά από υποβολή αιτήσεως κατ΄ άρθρο 13 ΠΔ 148/2009, τεκμηριωμένης ως προς την ύπαρξη περιβαλλοντικής ζημίας, διαπιστώσει συγκεκριμένη περιβαλλοντική ζημία, η οποία οφείλεται σε ελεγχομένη από απόψεως χώρου και χρόνου ρύπανση προκαλουμένη από τη δράση ενός ή περισσοτέρων φορέων εκμεταλλέυσεως, η οποία καθιστά δυσχερή και ενδεχομένως αδύνατο τον εντοπισμό του υπευθύνου ή υπευθύνων φορέων και μάλιστα κατά συγκεκριμένο ποσοστό ευθύνης, οφείλει να κάνει δεκτό το αίτημα για ανάληψη δράσεως, χωρίς ν΄ απαιτείται ο καταλογισμός της περιβαλλοντικής ευθύνης συγκεκριμένου φορέα εκμεταλλεύσεως και να διαβιβάσει την απόφασή της άμεσα στην αρμόδια αρχή, η οποία θα προβεί περαιτέρω σε ενέργειες για την αποκατάσταση της ζημίας ανακτώντας ή όχι τις σχετικές δαπάνες. Εν όψει του ότι ρητά αναφέρεται στο ως άνω πδ/γμα η υποχρέωση ενημερώσεως του αιτούντος, εντός ευλόγου χρόνου, σχετικά με την απόφαση αποδοχής ή απορρίψεως της αιτήσεως του άρθρου 13, η οποία πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη, η παράλειψη απαντήσεως, καθ΄ εαυτή, συνιστά παράλειψη οφειλόμενης ενέργειας, η οποία προσβάλλεται παραδεκτώς με αίτηση ακυρώσεως. Η αρμόδια αρχή έχει τη δυνατότητα να επιβάλλει μέτρα αποκαταστάσεως περιβαλλοντικής ζημίας και με συναγωγή τεκμηρίου αιτιώδους συναφείας μεταξύ διαπιστωθείσης ρυπάνσεως και δραστηριοτήτων ή φορέων εκμεταλλεύσεως, στηριζομένη σε ευλογοφανείς ενδείξεις, όπως η εγγύτητα των εγκαταστάσεων των φορέων με τη ρύπανση και η αντιστοιχία μεταξύ ουσιών που ανευρέθηκαν και συστατικών που χρησιμοποιεί ο φορέας εκμεταλλεύσεως στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του. Η υποβολή τεκμηριωμένου ως προς την ύπαρξη περιβαλλοντικής ζημίας αιτήματος αρκεί για την κίνηση της διαδικασίας του άρθρου 13 ΠΔ 148/2009, σε περίπτωση δε περιβαλλοντικής ζημίας προερχομένης από πλείονες δραστηριότητες, δεν απαιτείται επιμερισμός της σε κάθε μεμονωμένη δραστηριότητα. Τυχόν παράβαση διατάξεων της περί προστασίας του περιβάλλοντος νομοθεσίας εκ μέρους του αιτούντος Δήμου δεν αποστερεί αυτόν του εννόμου συμφέροντος να αμφισβητήσει με αίτηση ακυρώσεως τη νομιμότητα της προσβαλλομένης παραλείψεως επικαλούμενος παράβαση διατάξεων της ίδιας νομοθεσίας, δεδομένου ότι η ορθή εφαρμογή των περί προστασίας του περιβάλλοντος διατάξεων ενδιαφέρει το κοινωνικό σύνολο και ανάγεται σε θέμα γενικότερου δημοσίου συμφέροντος. Η δυσχέρεια εντοπισμού των υπευθύνων ρυπάνσεως δεν συνιστά αναγκαίως ρύπανση διαχύτου χαρακτήρα κατ΄ άρθρο 5 παρ. 2 ΠΔ 148/2009. Το γεγονός ότι οι νόμιμα λειτουργούσες δραστηριότητες της περιοχής διέθεταν άδειες απ΄ ευθείας διαθέσεως στον Ασωπό ποταμό των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων τους, άδειες επιφανειακής ή υπεδάφιας διαθέσεως και άδειες υπαίθριας προσωρινής αποθήκευσης στερεών βιομηχανικών αποβλήτων τους, συνιστά κατ΄ άρθρο 11 παρ. 5.1 ΠΔ 148/2009 λόγο απαλλαγής του υπευθύνου φορέα από την υποχρέωση καταβολής των δαπανών για τις δράσεις αποκατάστασης, χωρίς πάντως να αίρεται η υποχρέωση των φορέων εκμετάλλευσης στην τήρηση και εφαρμογή μέτρων πρόληψης και αποκατάστασης των περιβαλλοντικών ζημιών.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.