ΣτΕ 4243/2014 Τμ. Ε΄ [Χωροθέτηση οχλούσης βιομηχανικής εγκαταστάσεως - Περιοχές υποδοχής - ΠΠΕΑ]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 1/2015, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Εγκατάσταση βιομηχανικής ή βιοτεχνικής επιχειρήσεως είναι επιτρεπτή μόνο σε ειδικώς εκ των προτέρων καθορισμένες περιοχές και όχι σε όσες περιοχές όπου απλώς και μόνο δεν απαγορεύεται ρητά η συγκεκριμένη χρήση. Η εγκατάσταση αυτή, που από τη φύση της επάγεται οχλήσεις για τις οικιστικές περιοχές και το περιβάλλον, είναι επιτρεπτή, εν όψει των ορισμών των άρθρων 24 παρ. 2 και 106 παρ. 1 Συντ., μόνο σε περιοχές που εκ των προτέρων και με βάση νόμιμα κριτήρια έχουν καθορισθεί ως περιοχές, προοριζόμενες για την ανάπτυξη της δραστηριότητος αυτής. Τα κριτήρια αυτά πρέπει να ανάγονται τόσο στην ανάγκη αναπτύξεως της παραγωγικής αυτής δραστηριότητος, όσο και στην ανάγκη προστασίας του φυσικού, οικιστικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, ούτως ώστε η ανάπτυξη που επιδιώκεται με την εγκατάσταση της επιχειρηματικής μονάδος να παραμένει στο πλαίσιο της αρχής της αειφορίας. Εφ΄ όσον το ζήτημα του τρόπου ασκήσεως της σχετικής δραστηριότητος δεν γίνεται με εγκεκριμένο ρυθμιστικό ή χωροταξικό ή πολεοδομικό σχέδιο ή με ΖΟΕ ή με την πρόβλεψη βιομηχανικής ή βιοτεχνικής ζώνης, εγκατάσταση βιομηχανιών επιτρέπεται σε περιοχές οργανωμένης ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων (ΠΟΑΠΔ) κατ΄ άρθρο 24 Ν 1650/1986. Σε κάθε περίπτωση, δεν είναι νόμιμη εγκατάσταση βιομηχανίας ή βιοτεχνίας σε περιοχή, η οποία δεν έχει αναγνωρισθεί με διοικητική πράξη ως κατάλληλη για την ανάπτυξη βιομηχανικής ή βιοτεχνικής δραστηριότητος. Σε περίπτωση που με χωροταξικό ή ρυθμιστικό σχέδιο προβλέπονται περιοχές, στις οποίες είναι επιτρεπτή η άσκηση βιομηχανικής ή βιοτεχνικής δραστηριότητος, για την εγκατάσταση και λειτουργία ορισμένης μονάδος στις περιοχές αυτές, εφ΄ όσον δεν έχουν καθορισθεί βιομηχανικές ή βιοτεχνικές ζώνες ή ανάλογες περιοχές ή ζώνες αναγνωριζόμενες κατά τρόπο συγκεκριμένο, ως προοριζόμενες για τον ανωτέρω σκοπό με διοικητική πράξη, απαιτείται αξιολόγηση της καταλληλότητας της συγκεκριμένης θέσεως εγκαταστάσεως της μονάδος κατά τη διαδικασία προεγκρίσεως χωροθετήσεως υπό την ισχύ του Ν 1650/1986 ή προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης κατά τον Ν 3010/2002. Η τήρηση της διαδικασίας προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) αποτελεί ουσιώδη τύπο της διαδικασίας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, η οποία μπορεί να παραλείπεται σε περιπτώσεις εκσυγχρονισμού ή επέκτασης υφισταμένης εγκαταστάσεως βιομηχανικής μονάδος, εφ΄ όσον η προϋφισταμένη εγκατάσταση λειτουργεί νόμιμα βάσει σχετικών αδειών και με την προϋπόθεση ότι ο εκσυγχρονισμός ή η επέκταση δεν συνεπάγονται ουσιαστική διαφοροποίηση σε σχέση με τις επιπτώσεις στο περιβάλλον. Προκειμένου περί έργων ή δραστηριοτήτων προβλεπομένων από εγκεκριμένο χωροταξικό ή πολεοδομικό ή ρυθμιστικό σχέδιο, δεν απαιτείται προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίμηση ή προμελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, επιβάλλεται όμως τήρηση διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδοτήσεως, ήτοι εκπόνηση, αξιολόγηση και δημοσίευση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, κατά την οποία εξετάζεται και η καταλληλότητα της θέσεως του έργου. Κατ΄ εξαίρεση, δεν απαιτείται ΠΠΕΑ, εφ΄ όσον λόγω της φύσεως του έργου ή της δραστηριότητος, δεν καταλείπεται ευχέρεια επιλογής της θέσεως, όπου πρόκειται να εκτελεσθούν ή δεν υφίσταται υποχρέωση έρευνας για την επιλογή της θέσεως. Στις εξαιρετικές αυτές περιπτώσεις, με τη συντασσομένη ΜΠΕ εκτιμώνται οι συνέπειες στο περιβάλλον της περιοχής και μετά από στάθμισή τους κρίνεται, αν είναι ενδεδειγμένη η εκτέλεση του έργου ή η πραγματοποίηση της δραστηριότητας και κάτω από ποιες προϋποθέσεις. Σε περίπτωση που μετά τη δημοσιοποίηση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) υποβληθεί στον αρμόδιο για την έκδοση της πράξεως εγκρίσεως περιβαλλοντικών όρων (ΕΠΟ) νέα συμπληρωματική μελέτη, με την οποία επέρχονται επουσιώδεις τροποποιήσεις, αναγόμενες σε σημειακές βελτιώσεις και λεπτομερειακά επιμέρους θέματα που δεν επηρεάζουν τις βασικές παραδοχές της όλης μελέτης, δεν απαιτείται και γι’ αυτές εκ νέου τήρηση της διαδικασίας δημοσιοποίησης που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις. Η επίμαχη περιοχή, όπου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις της ένδικης επιχειρήσεως, έχει χωροθετηθεί ως περιοχή υποδοχής οχλούσης βιομηχανίας (άρα και σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας) ήδη με το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Ελευσίνος, επομένως δεν ήταν αναγκαία κατ΄ άρθ. 4 παρ. 6 περ. στ’ Ν 1650/1986 η σύνταξη προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και αξιολόγησης, προκειμένου να εκδοθεί η ήδη προσβαλλομένη ΕΠΟ. Οι εγκρίσεις περιβαλλοντικών όρων υπόκεινται σε ειδικό νομοθετικό καθεστώς (Ν 1650/1986), το οποίο διέπει αποκλειστικά τη διαδικασία εκδόσεώς τους, μη εφαρμοζομένων συμπληρωματικά άλλων γενικών διατάξεων. Η πρόβλεψη του Πίνακα 10 του Παραρτήματος Ι της ΚΥΑ ΗΠ 15393/2332/2002 έχει την έννοια ότι είναι δυνατή έκδοση ΕΠΟ για αγωγούς φυσικού αερίου είτε αυτοτελώς είτε από κοινού με την (κύρια) εγκατάσταση.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.