ΣτΕ 3225/2014 Τμ. Ε΄ [Αρχ. χώρος Μελάνων Νάξου - Αναγκ. απαλ/ση εκτάσεως για την προστασία μνημείου]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 1/2015, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Οι κατ΄ άρθρο 24 παρ. 1 και 6 Συντ. προβλεπόμενοι περιορισμοί για την αποφυγή οποιασδήποτε βλάβης, αλλοιώσεως ή υποβαθμίσεως των μνημείων και του περιβάλλοντος αυτά χώρου επιτρέπεται μεν να έχουν ευρύτερο περιεχόμενο από εκείνο των γενικών περιορισμών της ιδιοκτησίας που είναι ανεκτοί, κατ΄ άρθρο 17 Συντ., δημιουργούν, ωστόσο, υποχρέωση αποζημιώσεως του θιγομένου ιδιοκτήτη κατά την παρ. 6 του άρθρου 24 Συντ., όταν συνεπάγονται ουσιώδη δέσμευση της ιδιοκτησίας του. Εφ΄ όσον τεκμηριώνεται αιτιολογημένα η ύπαρξη αρχαίου ακινήτου μνημείου προ του έτους 1453, καθίσταται κατ΄ άρθρο 7 ν. 3028/2002, αναγκαία απ΄ ευθείας εξαγορά από το Δημόσιο ή επιβολή αναγκαστικής απαλλοτριώσεως υπέρ του Δημοσίου της απαιτουμένης για την προστασία του μνημείου εκτάσεως. Παρέλκει επομένως στις περιπτώσεις αυτές η εξέταση άλλων μέτρων προστασίας του μνημείου και η κατ΄ άρθρο 18 παρ. 6 ν. 3028/2002 αιτιολογημένη απόρριψή τους. Κατά της αποφάσεως, με την οποία κηρύσσεται αναγκαστική απαλλοτρίωση μνημείου ή ακινήτου, εντός του οποίου υπάρχουν μνημεία, χωρεί ένσταση εντός τριάντα ημερών από την κοινοποίησή της στον ενδιαφερόμενο, επί της οποίας αποφαίνεται ο Υπουργός Πολιτισμού, μετά από γνώμη του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (ΚΑΣ). Η ως άνω ένσταση, η οποία ασκείται εντός ορισμένης προθεσμίας και συνεπάγεται την, κατόπιν γνωμοδοτήσεως του αρμόδιου Συμβουλίου, επανεξέταση της υποθέσεως κατ΄ ουσίαν, έχει χαρακτήρα ενδικοφανούς προσφυγής, η προηγούμενη άσκηση της οποίας αποτελεί προϋπόθεση του παραδεκτού της αιτήσεως ακυρώσεως κατά της αποφάσεως, με την οποία κηρύσσεται η αναγκαστική απαλλοτρίωση. Διαφορές από πράξεις ή παραλείψεις της Διοικήσεως, που αφορούν αναγκαστική απαλλοτρίωση κατ΄ εφαρμογή των άρθρων 18 και 19 του ν. 3028/2002 περί προστασίας αρχαιοτήτων, μη δυνάμενες να διαχωρισθούν από τις λοιπές διαφορές, οι οποίες απορρέουν από την εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία του πολιτιστικού περιβάλλοντος, υπάγονται στο Ε΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας. Το μνημείο του Κούρου Μελάνων Νάξου, για την προστασία και ανάδειξη του οποίου επεβλήθη η επίδικη αναγκαστική απαλλοτρίωση, χρονολογείται από τα αρχαϊκά χρόνια, δηλαδή προ του έτους 1453, παρά δε το γεγονός ότι δεν συνδέεται σταθερά με το έδαφος, αποτελεί, κατά την έννοια του νόμου, ακίνητο μνημείο, διότι δεν είναι δυνατή η μετακίνησή του, χωρίς αυτό να υποστεί βλάβη ως μαρτυρία, η οποία σχετίζεται με τη λατομική και καλλιτεχνική δραστηριότητα που ελάμβανε χώρα στο αρχαίο λατομείο των Μελάνων Νάξου. Για την προστασία του εν λόγω ακινήτου αρχαίου μνημείου επιβαλλόταν η απόκτηση από το Δημόσιο της κυριότητας του χώρου, στον οποίο βρίσκεται και του απαραίτητου περιβάλλοντος χώρου, ως εκ τούτου δε νομίμως κηρύχθηκε με τον σκοπό αυτό η επίδικη αναγκαστική απαλλοτρίωση, χωρίς να απαιτείται κατ΄ άρθρο 18 παρ. 6 ν. 3028/2002 ειδικά αιτιολογημένη απόρριψη άλλων λύσεων προστασίας του μνημείου.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.