ΣτΕ ΠΕ Ολ 29/2015 [Έγκριση ΕΣΧΑΔΑ Ίτανος Γαία στη Χερσόνησο Σίδερο Σητείας Κρήτης]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 1/2015, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Επεξεργασία σχεδίου προεδρικού διατάγματος «Έγκριση Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικής Επένδυσης “Ίτανος Γαία” στη θέση Χερσόνησος Σίδερο, στην περιοχή ΔΕ Ιτάνου, Δήμου Σητείας της Περιφέρειας Κρήτης». Νομίμως προτείνεται το υπό εξέταση σχέδιο πδ/τος. Κατ΄ άρθρο 24 ν. 3894/2010, όπως ισχύει, για την πραγματοποίηση στρατηγικών επενδύσεων επί ιδιωτικών ακινήτων, δύναται να καταρτίζονται Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ) με ανάλογη εφαρμογή των άρθρων 11 έως 14Α ν. 3986/2011 περί Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίων Ακινήτων (ΕΣΧΑΔΑ) (όπως τροποποιήθηκαν με τους ν. 4062/2012, 4092/2012 και 4276/2014). Επομένως, ο μηχανισμός πολεοδομικής ωρίμανσης και καθορισμού της επενδυτικής ταυτότητας δημοσίων ακινήτων, που διέπονται από τον ν. 3986/2011, εφαρμόζεται κατ΄ αναλογία και ως προς τα -μη δημόσια- ακίνητα, που προορίζονται ν΄ αποτελέσουν τον υποδοχέα στρατηγικών επενδύσεων κατά τον ν. 3894/2010. Το Ειδικό Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων αποτελεί χωρικό σχέδιο ειδικού οικονομικού και αναπτυξιακού σκοπού, ικανού να υποβοηθήσει την οικονομία της χώρας και να συμβάλει στην άμεση αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσεως. Δεν εντάσσεται, ως εκ τούτου, σε ένα από τα προβλεπόμενα είδη χωροταξικού σχεδιασμού, δηλαδή σε σχέδια αναφερόμενα σε συγκεκριμένη υποδιαίρεση του εθνικού χώρου, γνωστή και καθορισμένη με κριτήρια εκ των προτέρων γνωστά (π.χ. γεωγραφικά, μορφολογικά κ.λπ.) ή αναγόμενα σε συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα δυνάμενη να ασκείται από οιονδήποτε, της οποίας αποσκοπούν να ρυθμίσουν τους όρους και προϋποθέσεις ανάπτυξης στον χώρο. Επίσης δεν αποτελεί εργαλείο πολεοδομικού σχεδιασμού πρώτου ή δευτέρου επιπέδου, κατά τα πρότυπα των γνωστών από τη νομοθεσία εργαλείων (Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου ή Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης - ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ - και πολεοδομικής μελέτης, αντιστοίχως) προσομοιάζει, όμως, προς αυτόν μόνο στην ειδική περίπτωση, που η στρατηγική επένδυση προσλαμβάνει μορφή πολεοδόμησης ορισμένου τύπου (άρθ. 12 παρ. 7α ν. 3986/2011 περί παραθεριστικού - τουριστικού χωριού), καίτοι και τότε διαφοροποιείται, ως προς τον στόχο, που είναι πάντοτε αναπτυξιακός, ενώ του πολεοδομικού σχεδίου είναι γενικός και αφορά την ανάπτυξη των πόλεων του Κράτους χάριν της διαβιώσεως του γενικού πληθυσμού). Η εμβέλεια του ΕΣΧΑΣΕ ως εργαλείου σχεδιασμού εξαντλείται στη ρύθμιση της σχέσεως ορισμένης στρατηγικής επενδύσεως με τον χώρο, επί του οποίου θα υλοποιηθεί, ο σχεδιασμός δε αυτός κατατείνει στην πραγματοποίηση της επενδύσεως μεγάλης οικονομικής και αναπτυξιακής σημασίας, κατά τρόπον ώστε αυτή να εναρμονίζεται με τη συνταγματική επιταγή της βιωσιμότητας και αειφορίας. Η ιδιότητα του ΕΣΧΑΣΕ ως σχεδίου καθιστά εφαρμοστέα τη νομοθεσία περί Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, στην οποία υπόκεινται τα σχέδια ή προγράμματα που αποτελούν το πλαίσιο για την εκτέλεση έργων και την ανάπτυξη δραστηριοτήτων υποκειμένων, ως τέτοιων, στη νόμιμη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Η εκπόνηση της ΣΜΠΕ αποσκοπεί να διαφωτίσει τη Διοίκηση, ήδη κατά το στάδιο του σχεδιασμού, ως προς τους κινδύνους που εγκυμονεί η υλοποίηση του σχεδίου για το φυσικό, πολιτιστικό και ανθρωπογενές περιβάλλον και τους τρόπους αποσόβησής τους, η δε έγκρισή της διενεργείται με το ίδιο το εγκριτικό του ΕΣΧΑΣΕ προεδρικό διάταγμα. Το διάταγμα αυτό προσλαμβάνει, κατά τούτο, τη μορφή έγκρισης «περιβαλλοντικών όρων» του σχεδίου καθ΄ εαυτού, οι οποίοι θα αποτελούν το ελάχιστο όριο προστασίας του περιβάλλοντος και θα είναι δεσμευτικοί κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων που θα το υλοποιήσουν. Η πρόβλεψη περιβαλλοντικών όρων κατά την έγκριση του ΕΣΧΑΣΕ όχι απλώς δεν καθιστά περιττή την περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων αυτών, αλλ΄ αντιθέτως, ο νόμος περί ΕΣΧΑΔΑ, εφαρμοζόμενος κατά τούτο και προκειμένου περί ΕΣΧΑΣΕ, προβλέπει τη χωροθέτησή τους και την έγκριση περιβαλλοντικών όρων γι΄ αυτά. Κατά γενικό κανόνα, που απορρέει από τον κατά το Σύνταγμα επιβαλλόμενο χωροταξικό σχεδιασμό, τα ειδικά χωρικά σχέδια (ΕΧΣ), άρα και τα ΕΣΧΑΣΕ, οφείλουν να εναρμονίζονται, να λαμβάνουν υπ΄ όψη και να συνεκτιμούν τυχόν ήδη ισχύοντα εθνικά και περιφερειακά χωροταξικά σχέδια και όσα αντίστοιχα είχαν ήδη εγκριθεί υπό το προ του ν. 4269/2014 νομοθετικό καθεστώς.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.