ΣτΕ 4763/2014 Τμ. Ε΄ [Πράξη έγκρισης πολεοδομικής μελέτης - Αντισυντ/τα άρθ. 10 παρ. 1 ν. 3044/2002]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 1/2015, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Οι διατάξεις του άρθ. 29 ν. 2831/2000, όπως ισχύουν μετά το άρθ. 10 παρ. 1 ν. 3044/2002, με τις οποίες ανατίθεται σε άλλα, πλην του Προέδρου της Δημοκρατίας, όργανα της Διοικήσεως η έγκριση και τροποποίηση πολεοδομικών σχεδίων οποιασδήποτε κλίμακος και η θέσπιση, με ρυθμίσεις κανονιστικού χαρακτήρα, πάσης φύσεως όρων δόμησης, αντίκεινται στο Σύνταγμα και είναι ανίσχυρες. Σε περίπτωση που με αμετάκλητη δικαστική απόφαση ακυρώνεται διοικητική πράξη, για τον λόγο ότι στηρίχθηκε σε διάταξη αντίθετη προς κανόνα δικαίου υπέρτερης τυπικής ισχύος ή σε κανονιστική πράξη της Διοικήσεως, που δεν έχει νόμιμο εξουσιοδοτικό έρεισμα, η Διοίκηση είναι υποχρεωμένη να επανεξετάσει τη νομιμότητα της πράξεως και να προχωρήσει σε ανάκλησή της, τυχόν δε παράλειψη της Διοικήσεως να ανακαλέσει την παράνομη πράξη της, τεκμαιρομένη με την άπρακτη πάροδο τριμήνου από την υποβολή της αιτήσεως του ενδιαφερομένου, συνιστά παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας, προσβλητή με αίτηση ακυρώσεως. Εάν έχει εκδοθεί απόφαση εγκρίσεως πολεοδομικής μελέτης από άλλο, πλην του Προέδρου της Δημοκρατίας, όργανο της Διοικήσεως, κατ΄ άρθ. 10 παρ. 1 ν. 3044/2002, που αντίκεινται στο Σύνταγμα, εφ΄ όσον υποβληθεί στη Διοίκηση, εντός ευλόγου χρόνου, αίτημα περί ανακλήσεως της αποφάσεως αυτής από πρόσωπο, το οποίο έχει έννομο συμφέρον, η Διοίκηση είναι υποχρεωμένη να επανεξετάσει τη νομιμότητα της αναρμοδίως εκδοθείσης πράξεως και να προχωρήσει σε ανάκλησή της, να ρυθμίσει δε εκ νέου το πολεοδομικό καθεστώς της περιοχής με την έκδοση διατάγματος. Με την προερχομένη από το αρμόδιο όργανο νέα πράξη είναι δυνατόν να επαναληφθούν οι πολεοδομικές ρυθμίσεις της ανακαλουμένης πράξεως, εφ΄ όσον η Διοίκηση κρίνει ότι δεν πάσχουν ως προς την ουσιαστική νομιμότητά τους ή να τροποποιηθούν οι ρυθμίσεις αυτές ή να μην ενταχθεί στο σχέδιο ορισμένη περιοχή, εφ΄ όσον κριθεί αρμοδίως ότι συντρέχουν λόγοι απαγορεύοντες την ένταξή της. Κατά την έκδοση της νέας πράξεως λαμβάνονται υπ΄ όψη και συνεκτιμώνται η ανάγκη προστασίας καλοπίστως αποκτηθέντων δικαιωμάτων τρίτων, εν όψει και του διαρρεύσαντος από την έκδοση της αρχικής πράξεως χρόνου και αντιμετωπίζονται τα σχετικά ζητήματα με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως με τη θέσπιση μεταβατικών διατάξεων.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.