ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ ΙΟΥΛΙΟΥ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 3/2015, Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €90.00
ΝΠ €135.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

ΑΙΓΙΑΛΟΣ

Οι πράξεις διαχείρισης κοινοχρήστων χώρων, όπως ο αιγιαλός και η χερσαία ζώνη λιμένα, δεν είναι πράξεις διαχείρισης της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου, αλλά διοικητικές πράξεις που εκδίδονται κατ΄ ενάσκηση δημόσιας εξουσίας. ΣτΕ 1152/2015,

σελ. 533.

ΑΚΤΕΣ

Λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου. Παραλαβή επικίνδυνων αποβλήτων ναυαγίου στη Μύκονο. Προσβολή εγκυκλίου. ΣτΕ ΕΑ 15/2015,

σελ. 493.

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ

Ο καθορισμός ακινήτων ως κοινοχρήστων χώρων με πράξη έγκρισης, αναθεώρησης, τροποποίησης ή επέκτασης ρυμοτομικού σχεδίου, ισοδυναμεί με κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτριώσεως των χώρων αυτών. ΣτΕ 979/2015,

σελ. 558.

ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Επιτρεπόμενα έργα εντός καταφυγίων άγριας ζωής. Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) και Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) και οδού πρόσβασης στις εγκαταστάσεις Δήμου Ζακύνθου. ΣτΕ 1394/2015,

σελ. 425.

Ανανέωση εγκρίσεως περιβαλλοντικών όρων (ΕΠΟ) μονάδος επεξεργασίας λυμάτων Βουπρασίας Ν. Ηλείας. Οριστική χωροθέτηση έργων υποδομής. Προστασία υγροβιότοπου λιμνοθάλασσας Κοτυχίου. ΣτΕ 1114/2015,

σελ. 438.

Αίτηση ακυρώσεως ανακλήσεως αδείας διαθέσεως επεξεργασμένων λυμάτων υπό εγκατάσταση μονάδος βιολογικού καθαρισμού ξενοδοχειακού συγκροτήματος πολυτελείας στο Λαγονήσι Ν. Αττικής. ΣτΕ 2253/2015,

σελ. 499.

ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας. Χωροθέτηση ΧΥΤΑ και ΧΥΤΥ. Επιλογή κατάλληλης μεθόδου επεξεργασίας αποβλήτων. Η χωροθέτηση και περιβαλλοντική αδειοδότηση των χώρων διάθεσης αποβλήτων, όπως οι ΧΥΤΑ ή οι ΧΥΤΥ, πρέπει να προβλέπεται ή να στηρίζεται σε ολοκληρωμένο σχεδιασμό, σε εθνικό και σε περιφερειακό επίπεδο. ΣτΕ 963/2015,

σελ. 500.

Διαχείριση αστικών λυμάτων. C-167/2014 απόφαση της 15ης Οκτωβρίου 2015, Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Ελληνικής Δημοκρατίας,

σελ. 589.

ΑΡΧΑΙΑ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

Σε ενεργούς οικισμούς ή τμήματά τους, που αποτελούν αρχαιολογικούς χώρους, είναι δυνατή η κατεδάφιση υφισταμένων κτισμάτων, εφ΄ όσον δεν αλλοιώνεται ο χαρακτήρας του συνόλου. ΣτΕ 1159/2015,

σελ. 519.

Αυτούσια διανομή χαρακτηρισμένου αρχαίου μνημείου ή διατηρητέου ακινήτου με σύσταση χωριστής ιδιοκτησίας κατ΄ ορόφους ή μέρη ορόφων δεν είναι εφικτή. Μοναδικός τρόπος διανομής του επίκοινου διατηρητέου ακινήτου είναι η πώλησή του με πλειστηριασμό. ΑΠ 152/2015,

σελ. 531.

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ

Σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου. C-148/2014 απόφαση της 29ης Απριλίου 2015, Bundesrepublik Deutschland κατά Nordzucker AG,

σελ. 589.

ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΔΟΜΗΣΗ

Κατεδάφιση αυθαιρέτου σε αναδασωτέα έκταση. Κλήτευση ενδιαφερομένου. Έννοια δασογενούς περιβάλλοντος. ΣτΕ 651/2015,

σελ. 454.

Τουριστικά ακίνητα ΕΟΤ. Αυθαίρετες ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις στο Λαγονήσι Ν. Αττικής. Με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 6 ν. 2160/1993 όπως ίσχυε κατά τον κρίσιμο χρόνο, επιχειρείται η κάλυψη της κατά το παρελθόν, προ της 19.7.1993, ανέγερσης κατασκευών από τον ΕΟΤ χωρίς την απαιτούμενη κατά την πολεοδομική αποκλειστικώς νομοθεσία άδεια. ΣτΕ 1398/2015,

σελ. 559.

Οι διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 8 του ν. 1512/1985, όπως και οι προϊσχύσασες του άρθρου 124 παρ. 3 ΓΟΚ/1973, στενώς ερμηνευτέες, ως εισάγουσες εξαίρεση από τον κανόνα της κατεδάφισης αυθαίρετων κατασκευών, δεν αντίκεινται στο άρθρο 24 του Συντάγματος. ΣτΕ 1180/2015,

σελ. 568.

Η διαπίστωση και ο χαρακτηρισμός αυθαιρέτου γίνονται μετά από αυτοψία υπαλλήλου της κατά τόπον αρμόδιας πολεοδομικής Επιτροπής Κρίσεως Ενστάσεων Αυθαιρέτων ακινήτου, ΣτΕ 1115/2015,

σελ. 571.

Δεν επιτρέπεται να διαταχθεί κατεδάφιση κτίσματος ανεγερθέντος βάσει οικοδομικής αδείας, η οποία δεν έχει ανακληθεί ή ακυρωθεί. ΣτΕ 723/2015,

σελ. 574.

Οικειοθελής παράδοση προς κατεδάφιση αυθαιρέτου σε δάσος. Δεν αποκλείεται έκδοση πρωτοκόλλου ειδικής αποζημιώσεως για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει το τρίμηνο. ΣτΕ 652/2015,

σελ. 575.

Η έκθεση αυτοψίας αυθαιρέτου υπόκειται σε ενδικοφανή προσφυγή από τον διοικούμενο όχι μόνον ως προς το κατά πόσον κτίσμα ή κατασκευή είναι πράγματι αυθαίρετη, αλλά και ως προς τον υπολογισμό των σχετικών προστίμων. ΣτΕ 98/2015,

σελ. 576.

Η αλλαγή υλικού επικάλυψης στέγης σε κατασκευή κατ΄ επέκταση ισογείου καταστήματος, δεν αλλάζει τη μορφή της στέγης ούτε το ύψος που εμφανίζεται στα σχέδια εξαιρέσεως από την κατεδάφιση. ΣτΕ 1178/2015,

σελ. 581.

Tα αρμόδια όργανα της πολεοδομικής αρχής οφείλουν να ελέγχουν τη συμφωνία των διαγραμμάτων, μελετών και λοιπών στοιχείων που συνοδεύουν την αίτηση του ενδιαφερομένου προς τις εκάστοτε ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις τόσο κατά τη χορήγηση οικοδομικής αδείας όσο και κατά τη χορήγηση ή αναθεώρηση αδείας για νομιμοποίηση υφισταμένης ή αυθαίρετης κατασκευής, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 3 ΓΟΚ/1985. ΣτΕ 1102/2015,

σελ. 582.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΓΟΚ) Βλ. Οικοδομές - Οικοδομικές εργασίες

ΔΑΣΗ - ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ

O εμπρησμός σε δάση ως ειδικό περιβαλλοντικό έγκλημα. Φάκελος: Δασικές πυρκαγιές, Α. Γκουρμπάτσης,

σελ. 414.

Δράσεις και έργα Δασικών Υπηρεσιών Ηλείας για την αποκατάσταση και ανόρθωση των δασικών οικοσυστημάτων που επλήγησαν από τις δασικές πυρκαγιές του 2007. Φάκελος: Δασικές πυρκαγιές, Π. Λάττας,

σελ. 418.

Απαγόρευση συμμετοχής δικαστικού λειτουργού στις Επιτροπές Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (ΕΕΔΑ). ΣτΕ 3037/2015,

σελ. 446.

Επιτρεπτές επεμβάσεις σε δάση. Εκμετάλλευση μεταλλείου. Αρμοδιότητα. Η παραχώρηση δασών κατ΄ άρθρο 57 ν. 998/1979 ενεργείται εξουσιαστικώς προς εξυπηρέτηση κρατικής πολιτικής, με την οποία αποσκοπείται η θεραπεία δημοσίου σκοπού, δηλαδή η κάλυψη των αναγκών σε μεταλλευτικά ή λατομικά ορυκτά προς όφελος της εθνικής οικονομίας, κατά συνεκτίμηση και της ανάγκης αποτελεσματικής προστασίας του δασικού πλούτου της χώρας. ΣτΕ 1287/2015,

σελ. 448.

Στα δάση ή τις δασικές εκτάσεις περιλαμβάνονται και οι εντός αυτών οποιασδήποτε φύσεως ασκεπείς εκτάσεις, όπως χορτολιβαδικές ή φρυγανώδεις εκτάσεις, βραχώδεις εξάρσεις και γενικώς ακάλυπτοι χώροι. ΣτΕ 1202/2015,

σελ. 449.

Πεδίο βολής Ανδραβίδας. Παραχώρηση δημόσιας δασικής έκτασης για στρατιωτικούς σκοπούς. Αρμοδιότητα ΚΕΔ. ΣτΕ 1100/2015,

σελ. 452.

Οι δασικές αστυνομικές διατάξεις, με τις οποίες ρυθμίζεται η άσκηση του δικαιώματος βοσκής εντός δημοσίων και μη δασών ή άλλων εκτάσεων και οι δασικές απαγορευτικές διατάξεις, με τις οποίες επιβάλλονται μέτρα για τη διευκόλυνση της αναγέννησης της καταστραφείσας δασικής βλαστήσεως και την πραγματοποίηση των αναδασώσεων, έχουν κανονιστικό χαρακτήρα. ΣτΕ 980/2015,

σελ. 453.

Κατεδάφιση αυθαιρέτου σε αναδασωτέα έκταση. Κλήτευση ενδιαφερομένου. Έννοια δασογενούς περιβάλλοντος. Για την έκδοση διαταγής κατεδάφισης απαιτείται μεν κρίση για τον δασικό ή μη χαρακτήρα της εκτάσεως, στην οποία βρίσκονται οι αυθαίρετες κατασκευές, δεν αποτελεί όμως αναγκαία προϋπόθεση η προηγούμενη έκδοση πράξεως χαρακτηρισμού ή η κατάρτιση και κύρωση δασικού χάρτη. ΣτΕ 651/2015,

σελ. 454.

Δασική ιδιοκτησία. Κυριότητα Ελληνικού Δημοσίου στο δάσος Αγ. Νικολάου Νικήτης Σιθωνίας. Το ενάγον Ελληνικό Δημόσιο, ως διάδοχος του Τουρκικού Δημοσίου κατέστη ιδιοκτήτης της επίδικης δασικής εκτάσεως, εφ΄ όσον αυτή δεν άνηκε ή δεν περιήλθε σε φυσικά πρόσωπα (μούλκια - τεσσαρούφ), περιήλθε σε αυτό η κυριότητά τους κατά διαδοχή του Τουρκικού Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 60 παρ. 1 της Συνθήκης της Λωζάνης, που κυρώθηκε με το νδ της 25.8.1923. Η εναγομένη Ιερά Μονή ουδέποτε απέκτησε δικαίωμα κυριότητας επί της επιδίκου εκτάσεως. ΠΠρΧαλκιδικής 52/2015,

σελ. 456.

Προϋπόθεση για τη νομιμότητα διαταγής κατεδάφισης αυθαιρέτου κτίσματος είναι η διαπίστωση της ανέγερσής του εντός δάσους, δασικής ή αναδασωτέας έκτασης. ΣτΕ 723/2015,

σελ. 574.

Οικειοθελής παράδοση προς κατεδάφιση αυθαιρέτου σε δάσος. Απαλλαγή από ειδική αποζημίωση. ΣτΕ 652/2015,

σελ. 575.

Πεδίο βολής Ανδραβίδας. Παραχώρηση δημόσιας δασικής έκτασης για στρατιωτικούς σκοπούς. Αρμόδιο όργανο για την παραχώρηση δημοσίων εκτάσεων, που ανήκουν στην περιουσία του νυν Υπουργείου Οικονομικών, είναι η Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου (ΚΕΔ). ΣτΕ 1100/2015,

σελ. 452.

ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ ΚΤΗΡΙΑ

Ανάρτηση διαφημιστικών πινακίδων σε διατηρητέες προσόψεις μνημειακού συγκροτήματος στο κέντρο της Αθήνας. Οι ένδικες πινακίδες εμπίπτουν στην έννοια της υπαίθριας διαφήμισης του άρθρου 2 παρ. 9 ν. 2833/2000. ΣτΕ 100/2015,

σελ. 526.

Προστασία και ανάδειξη διατηρητέου συνόλου στα Σύβοτα Θεσπρωτίας. Ανέγερση οικοδομής σε όμορο ακίνητο. Απρόσκοπτη θέαση διατηρητέου. ΣτΕ 89/2015,

σελ. 528.

Αυτούσια διανομή χαρακτηρισμένου αρχαίου μνημείου ή διατηρητέου ακινήτου με σύσταση χωριστής ιδιοκτησίας κατ΄ ορόφους ή μέρη ορόφων δεν είναι εφικτή. Μοναδικός τρόπος διανομής του επίκοινου διατηρητέου ακινήτου είναι η πώλησή του με πλειστηριασμό. ΑΠ 152/2015,

σελ. 531.

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ Βλ. Μεταλλεία - Λατομεία

ΔΙΚΑΣΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Απαγόρευση συμμετοχής δικαστικού λειτουργού στις Επιτροπές Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (ΕΕΔΑ). ΣτΕ 3037/2015,

σελ. 446.

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Αναδιαρρύθμιση κτηρίου «Κεράνη» για τη στέγαση δικαστηρίων Πειραιά. Η κατ΄ άρθρο 5 παρ. 7 περ. στ΄ ν. 2408/1996 παρεχομένη εξουσιοδότηση προς τους Υπουργούς ΠΕΧΩΔΕ και Δικαιοσύνης να ορίσουν, κατά παρέκκλιση από κάθε κείμενη διάταξη, πολεοδομικούς και κτιριοδομικούς όρους, υπό την προϋπόθεση ότι οι εγκρινόμενες παρεκκλίσεις κρίνονται αναγκαίες ως εκ της φύσεως και λειτουργίας των σωφρονιστικών καταστημάτων και δικαστικών κτιρίων, είναι ειδική και ορισμένη, ως εκ τούτου δε δεν αντίκειται στη διάταξη του άρθρου 43 παρ. 2 Συντ. ΣτΕ 1113/2015,

σελ. 442.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Eγκατάσταση εργαστηρίων χαμηλής όχλησης εντός οικισμών προ του 1923. Η ρύθμιση του άρθρου 6 παρ. 1 εδάφ. γ΄ ν. 3325/2005 επιφέρει επιδείνωση του οικιστικού περιβάλλοντος, κατά παράβαση του Συντάγματος. ΣτΕ 1154/2015,

σελ. 508.

Αδειοδότηση επαγγελματικών εργαστηρίων σε περιοχές γενικής κατοικίας περιφέρειας Αττικής. ΣτΕ 983/2015,

σελ. 510.

Επιβολή διοικητικής ποινής προστίμου για παράνομη λειτουργία οργανωμένης κατασκήνωσης χωρίς τη χορήγηση από τον ΕΟΤ του ειδικού σήματος λειτουργίας (ΕΣΛ). ΣτΕ 722/2015,

σελ. 512.

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Επίκληση από τις περιβαλλοντικές οργανώσεις ενώπιον δικαστηρίου κανόνων εθνικού δικαίου που αφορούν τη νομοθεσία ΕΕ για το περιβάλλον. C-137/2014 απόφαση της 15ης Οκτωβρίου 2015, Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας,

σελ. 589.

Άρθρο 11 της Οδηγίας 2011/92/ΕΕ C-570/2013 απόφαση της 16ης Απριλίου 2015, Karoline Gruber κατά Unabhan-giger Verwaltungssenat fur Karnten, EMA Beratungs- und Handels GmbH, Bundesminister fur Wirtschaft, Familie und Jugend,

σελ. 590.

ΕΜΠΡΗΣΜΟΣ

O εμπρησμός σε δάση ως ειδικό περιβαλλοντικό έγκλημα. Φάκελος: Δασικές πυρκαγιές, Α. Γκουρμπάτσης,

σελ. 414.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΑΣΠΗΕ Καφηρέα. Επενδυτικά σχέδια μεγάλης κλίμακας για ΑΠΕ. Επιτρεπτή χρήση πλεονάσματος αδιάθετων ανεμογεννητριών, εφ΄ όσον δεν προβάλλεται υπέρβαση του ποσοστού προσαύξησης της φέρουσας ικανότητας. ΣτΕ 1428/2015,

σελ. 514.

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΑΣΠΗΕ Καφηρέα. Επενδυτικά σχέδια μεγάλης κλίμακας για ΑΠΕ. Επιτρεπτή χρήση πλεονάσματος αδιάθετων ανεμογεννητριών, εφ΄ όσον δεν προβάλλεται υπέρβαση του ποσοστού προσαύξησης της φέρουσας ικανότητας. ΣτΕ 1428/2015,

σελ. 514.

ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ

Προσμέτρηση ημιϋπαίθριων χώρων και χώρων σταύθευσης στον ΣΔ. Μέγιστο ύψος οικοδομών στον Άγ. Νικόλαο Αναβύσσου. . ΣτΕ 1253/2015,

σελ. 578.

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ

Λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου. Παραλαβή επικίνδυνων αποβλήτων ναυαγίου στη Μύκονο. Προσβολή εγκυκλίου. ΣτΕ ΕΑ 15/2015,

σελ. 493.

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Πράξη εφαρμογής, πολεοδομικός σχεδιασμός και ιδιοκτησιακά δικαιώματα - Μελέτη περίπτωσης. Άρθρα - Μελέτες, Μ. Χαϊνταρλής, Ι. Σταμπουλτζή,

σελ. 401.

Το εκτός ορίων οικισμού ευρισκόμενο τμήμα ιδιοκτησίας λαμβάνεται μεν υπ΄ όψη για τον υπολογισμό της απαιτούμενης αρτιότητας, το τμήμα όμως αυτό δεν παύει εκ του λόγου τούτου να υπόκειται κατά τα λοιπά στη διέπουσα τούτο ως εκτός οικισμού περιοχή νομοθεσία, αναλόγως του χαρακτήρα της, όπως η νομοθεσία για την προστασία των δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων. ΣτΕ 1202/2015,

σελ. 449.

Δασική ιδιοκτησία. Κυριότητα Ελληνικού Δημοσίου στο δάσος Αγ. Νικολάου Νικήτης Σιθωνίας. ΠΠρΧαλκιδικής 52/2015,

σελ. 456.

Εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων στη Νάξο. Άρνηση ανανέωσης περιβαλλοντικών όρων. Στο στάδιο έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ενός έργου, το αρμόδιο όργανο της Διοικήσεως δεν εξετάζει το ιδιοκτησιακό καθεστώς της θέσης, στην οποία θα πραγματοποιηθεί το έργο. ΣτΕ 960/2015,

σελ. 485.

Η εξασφάλιση της ιδιοκτησίας ιερού ναού δεν συνιστά πολεοδομικό κριτήριο, αλλά ιδιωτικό συμφέρον που μόνο επιβοηθητικώς μπορεί να ληφθεί υπ΄ όψη για την πολεοδομική ρύθμιση. ΣτΕ 1179/2015,

σελ. 553.

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ

Επιβολή διοικητικής ποινής προστίμου για παράνομη λειτουργία χώρου οργανωμένης κατασκήνωσης, χωρίς τη χορήγηση από τον ΕΟΤ του ειδικού σήματος λειτουργίας (ΕΣΛ). ΣτΕ 722/2015,

σελ. 512.

ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ

Επιτρεπόμενα έργα εντός καταφυγίων άγριας ζωής. Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) και Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) και οδού πρόσβασης στις εγκαταστάσεις Δήμου Ζακύνθου. ΣτΕ 1394/2015,

σελ. 425.

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ

Τα κοινόχρηστα πράγματα, στα οποία περιλαμβάνονται οι κοίτες και όχθες ποταμών, ανήκουν στη δημόσια κτήση και προορίζονται για την άμεση εξυπηρέτηση δημοσίου σκοπού. Παραχώρηση εκ μέρους του Δημοσίου ιδιαιτέρων δικαιωμάτων επί κοινοχρήστων πραγμάτων στο πλαίσιο της διαχειρίσεώς τους. ΣτΕ Ολ 2560/2015,

σελ. 496.

Οι πράξεις διαχείρισης κοινοχρήστων χώρων, όπως ο αιγιαλός και η χερσαία ζώνη λιμένα, δεν είναι πράξεις διαχείρισης της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου, αλλά διοικητικές πράξεις που εκδίδονται κατ΄ ενάσκηση δημόσιας εξουσίας. ΣτΕ 1152/2015,

σελ. 533.

Ακύρωση πράξεων της ΕΣΑΛ περί εγκρίσεως χρήσεων χερσαίας ζώνης νέου λιμένα Πατρών. Οι περιλαμβανόμενοι στη χερσαία ζώνη λιμένος χώροι, δηλαδή ο αιγιαλός και οι συνεχόμενοι παραλιακοί, αποτελούν κοινοχρήστους χώρους, που ανήκουν κατά κυριότητα στο Δημόσιο, προορίζονται δε μόνον για έργα και εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν τις λειτουργικές ανάγκες του λιμένος. ΣτΕ 717/2015,

σελ. 536, ΣτΕ 716/2015,

σελ. 539.

Μελέτη διαμόρφωσης και προστασία κοινοχρήστου χαρακτήρα Πάρκου Φλοίσβου. ΣτΕ 1156/2015,

σελ. 554.

Ο καθορισμός ακινήτων ως κοινοχρήστων χώρων με πράξη έγκρισης, αναθεώρησης, τροποποίησης ή επέκτασης ρυμοτομικού σχεδίου, ισοδυναμεί με κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτριώσεως των χώρων αυτών. ΣτΕ 979/2015,

σελ. 558.

ΛΙΜΕΝΕΣ

Λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου. Παραλαβή επικίνδυνων αποβλήτων ναυαγίου στη Μύκονο. Προσβολή εγκυκλίου. ΣτΕ ΕΑ 15/2015,

σελ. 493.

Οι πράξεις διαχείρισης κοινοχρήστων χώρων, όπως ο αιγιαλός και η χερσαία ζώνη λιμένα, δεν είναι πράξεις διαχείρισης της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου, αλλά διοικητικές πράξεις που εκδίδονται κατ΄ ενάσκηση δημόσιας εξουσίας. ΣτΕ 1152/2015,

σελ. 533.

Ακύρωση πράξεων της ΕΣΑΛ περί εγκρίσεως χρήσεων χερσαίας ζώνης νέου λιμένα Πατρών. ΣτΕ 717/2015,

σελ. 536.

Προγραμματικό Σχέδιο Master Plan Λιμένα Ηρακλείου. Αρμοδιότητα ΕΣΑΛ. ΣτΕ 716/2015,

σελ. 539.

ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ - ΛΑΤΟΜΕΙΑ

Η παραχώρηση δασών κατ΄ άρθρο 57 ν. 998/1979 ενεργείται εξουσιαστικώς προς εξυπηρέτηση κρατικής πολιτικής, με την οποία αποσκοπείται η θεραπεία δημοσίου σκοπού, δηλαδή η κάλυψη των αναγκών σε μεταλλευτικά ή λατομικά ορυκτά προς όφελος της εθνικής οικονομίας, κατά συνεκτίμηση και της ανάγκης αποτελεσματικής προστασίας του δασικού πλούτου της χώρας. ΣτΕ 1287/2015,

σελ. 448.

Μεταλλεία Σκουριών Χαλκιδικής. Διαφορές από την προσβολή έγκρισης τεχνικής μελέτης των άρθ. 4 και 102 ΚΜΛΕ, λόγω του ότι συνδέονται αμέσως με την προστασία του περιβάλλοντος και της βιώσιμης ανάπτυξης, ανήκουν ως ακυρωτικές στη δικαιοδοσία του ΣτΕ. ΣτΕ 1392/2015,

σελ. 479.

Ακύρωση παραλείψεως της Διοικήσεως να προβεί σε έγκριση προσαρτήματος τεχνικής μελέτης του υποέργου Ολυμπιάδας, που αφορά τη μεταλλουργική μονάδα χαλκού, χρυσού και θειικού οξέος Μαντέμ Λάκκου. ΣτΕ 3191/2015,

σελ. 480.

Εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων στη Νάξο. Άρνηση ανανέωσης περιβαλλοντικών όρων. ΣτΕ 960/2015,

σελ. 485.

Μεταλλεία Σκουριών Χαλκιδικής. Αναστολή εκτέλεσης ανάκλησης έγκρισης τεχνικής μελέτης. ΣτΕ ΕΑ 299/2015,

σελ. 487.

ΜΝΗΜΕΙΑ

Μελέτη αποκατάστασης ΙΜ Βουτσάς Ζαγορίου. Δεν επιτρέπεται έγκριση μελέτης, στην οποία περιλαμβάνονται εργασίες που πραγματοποιήθηκαν σε μνημείο χωρίς άδεια ή καθ΄ υπέρβαση αδείας του Υπουργού Πολιτισμού. ΣτΕ 2214/2015,

σελ. 521.

Ανάρτηση διαφημιστικών πινακίδων σε διατηρητέες προσόψεις μνημειακού συγκροτήματος στο κέντρο της Αθήνας. Οι ένδικες πινακίδες εμπίπτουν στην έννοια της υπαίθριας διαφήμισης του άρθρου 2 παρ. 9 ν. 2833/2000. ΣτΕ 100/2015,

σελ. 526.

ΝΑΟΙ

Αίτηση τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Βόλου με τον χαρακτηρισμό οικοδομικού τετραγώνου ως χώρου ιερού Ναού της Καθολικής Εκκλησίας. ΣτΕ 1179/2015,

σελ. 553.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

Αίτηση ακυρώσεως ανακλήσεως αδείας διαθέσεως επεξεργασμένων λυμάτων υπό εγκατάσταση μονάδος βιολογικού καθαρισμού ξενοδοχειακού συγκροτήματος πολυτελείας στο Λαγονήσι Ν. Αττικής. ΣτΕ 2253/2015,

σελ. 499.

Με τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 1, 3 παρ. 3 και 4 του ν. 2160/1993, 2 παρ. 3 του ν. 642/1977 και 11 παρ. 1-3 του ν. 393/1976 προβλέπεται επιβολή διοικητικής ποινής προστίμου για παράβαση της ξενοδοχειακής νομοθεσίας, που συνίσταται στη λειτουργία χώρου οργανωμένης κατασκήνωσης, με ή χωρίς οικίσκους, χωρίς τη χορήγηση από τον ΕΟΤ του ειδικού σήματος λειτουργίας (ΕΣΛ) και χωρίς καταχώρησή της στο σχετικό μητρώο. ΣτΕ 722/2015,

σελ. 512.

Τουριστικά ακίνητα ΕΟΤ. Αυθαίρετες ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις στο Λαγονήσι Ν. Αττικής. Χαρακτηρισμός. Επιβολή προστίμων. Έκθεση αυτοψίας. ΣτΕ 1398/2015,

σελ. 558.

ΟΖΟΝ

Κανονισμός 517/2014 C-847/2014 απόφαση της 24ης Ιουνίου 2015, GHC Gerling, Holz & Co. Handels GmbH κατά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

σελ. 589.

ΟΙΚΙΣΜΟΙ

Το εκτός ορίων οικισμού ευρισκόμενο τμήμα ιδιοκτησίας λαμβάνεται μεν υπ΄ όψη για τον υπολογισμό της απαιτούμενης αρτιότητας, το τμήμα όμως αυτό δεν παύει εκ του λόγου τούτου να υπόκειται κατά τα λοιπά στη διέπουσα τούτο ως εκτός οικισμού περιοχή νομοθεσία, αναλόγως του χαρακτήρα της, όπως η νομοθεσία για την προστασία των δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων. ΣτΕ 1202/2015,

σελ. 449.

Σε ενεργούς οικισμούς ή τμήματά τους, που αποτελούν αρχαιολογικούς χώρους, είναι δυνατή η κατεδάφιση υφισταμένων κτισμάτων, εφ΄ όσον δεν αλλοιώνεται ο χαρακτήρας του συνόλου. ΣτΕ 1159/2015,

σελ. 519.

ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Προσμέτρηση ημιυπαίθριων χώρων και χώρων σταύθευσης στον ΣΔ. Μέγιστο ύψος οικοδομών στον Άγ. Νικόλαο Αναβύσσου. ΣτΕ 1253/2015,

σελ. 578.

Περαιτέρω, οι σχετικές εργασίες αλλαγής του υλικού επικαλύψεως της στέγης δεν συνιστούν αντικατάστασή της, αλλ΄ επισκευή, για την οποία αρκεί η έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας της υα 5219/3/17.2.2004. ΣτΕ 1178/2015,

σελ. 581.

Tα αρμόδια όργανα της πολεοδομικής αρχής οφείλουν να ελέγχουν τη συμφωνία των διαγραμμάτων, μελετών και λοιπών στοιχείων που συνοδεύουν την αίτηση του ενδιαφερομένου προς τις εκάστοτε ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις τόσο κατά τη χορήγηση οικοδομικής αδείας όσο και κατά τη χορήγηση ή αναθεώρηση αδείας για νομιμοποίηση υφισταμένης ή αυθαίρετης κατασκευής, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 3 ΓΟΚ/1985. ΣτΕ 1102/2015,

σελ. 582.

Χορηγηθείσα οικοδομική άδεια είναι παράνομη και ανακλητή, όταν η έκδοσή της στηρίχθηκε σε τοπογραφικό διάγραμμα, το οποίο επικαλέσθηκε ή προσκόμισε ο αιτούμενος την έκδοσή της, αλλ΄ αποδεικνύεται εκ των υστέρων αντικειμενικώς ανακριβές, συνέπεια δε της ανακρίβειας αυτής είναι ότι η άδεια εξεδόθη επί τη βάσει διατάξεων, στις οποίες δεν θα μπορούσε νομίμως να στηριχθεί η έκδοσή της, αν δεν υπήρχε η ανωτέρω ανακρίβεια. ΣτΕ 719/2015,

σελ. 584.

Η ακύρωση διοικητικής πράξεως, με την οποία απορρίπτεται αίτηση εκδόσεως οικοδομικής αδείας για μη νόμιμη αιτιολογία ή η παράλειψη συμμορφώσεως προς ακυρωτικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας ή του Διοικητικού Εφετείο, δεν εκτείνεται στην υποχρέωση της Διοικήσεως να εκδώσει οικοδομική άδεια, αλλά στην υποχρέωσή της να εκδώσει σχετικά αιτιολογημένη πράξη. ΤρΔΕφΑθ 209/2015,

σελ. 586.

ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ

Όροι δόμησης οικοπέδων πόλεως Κυπαρισσίας. Αντισυνταγμα-τικότητα παρεκκλίσεων αρτιότητας του βδ της 25.8.1969. ΣτΕ 1500/2015,

σελ. 544.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

πδ 70/2015 Ανασύσταση Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρό-τησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας [άρθρο 4]. Επίκαιρα Νομοθετήματα,

σελ. 591.

υα οικ. 43737/13.10.2015 Συντομογραφία τίτλου Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Επίκαιρα Νομοθετήματα,

σελ. 591.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Βλ. εκτίμηση περιβαλλοντικών οργανώσεων

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ

Ανανέωση εγκρίσεως περιβαλλοντικών όρων (ΕΠΟ) μονάδος επεξεργασίας λυμάτων Βουπρασίας Ν. Ηλείας. Οριστική χωροθέτηση έργων υποδομής. Προστασία υγροβιότοπου λιμνοθάλασσας Κοτυχίου. ΣτΕ 1114/2015,

σελ. 438.

Αναδιαρρύθμιση κτηρίου Κεράνη για τη στέγαση δικαστηρίων Πειραιά. Οι προβλεπόμενες εργασίες αναδιαρρύθμισης χώρων υφισταμένου κτηρίου γραφείων εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 85/337/ΕΚ και απαιτείται τήρηση διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης, δεδομένου ότι αποτελούν ουσιώδη τροποποίηση αρχικού έργου, για το οποίο δεν είχε τηρηθεί η ως άνω διαδικασία. ΣτΕ 1113/2015,

σελ. 442.

Στο στάδιο έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ενός έργου, το αρμόδιο όργανο της Διοικήσεως δεν εξετάζει το ιδιοκτησιακό καθεστώς της θέσης, στην οποία θα πραγματοποιηθεί το έργο. ΣτΕ 960/2015,

σελ. 485.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Η περιβαλλοντική ευθύνη υπό την Οδηγία 2004/35/ΕΚ - Μεταξύ καινοτομίας και αναποτελεσματικότητας. Άρθρα - Μελέτες, Κ. Πουϊκλή,

σελ. 405.

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

O εμπρησμός σε δάση ως ειδικό περιβαλλοντικό έγκλημα. Φάκελος: Δασικές πυρκαγιές, Α. Γκουρμπάτσης,

σελ. 414.

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Πράξη εφαρμογής, πολεοδομικός σχεδιασμός και ιδιοκτησιακά δικαιώματα - Μελέτη περίπτωσης. Άρθρα - Μελέτες, Μ. Χαϊνταρλής, Ι. Σταμπουλτζή,

σελ. 401.

Κατ΄ εξαίρεση δημιουργία με την πράξη εφαρμογής οικοπέδων αρτίων κατά την τυχόν θεσπιζομένη εντός των κατά το Σύνταγμα ανεκτών πλαισίων παρέκκλιση, εφ΄ όσον το συνολικό προϊόν της εισφοράς σε γη δεν επαρκεί για τη δημιουργία σε όλη την πολεοδομική ενότητα αρτίων κατά τον κανόνα οικοπέδων. ΣτΕ 984/2015,

σελ. 549.

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Πράξη εφαρμογής, πολεοδομικός σχεδιασμός και ιδιοκτησιακά δικαιώματα - Μελέτη περίπτωσης. Άρθρα - Μελέτες, Μ. Χαϊνταρλής, Ι. Σταμπουλτζή,

σελ. 401.

Όροι δόμησης οικοπέδων πόλεως Κυπαρισσίας. Αντισυνταγμα-τικότητα παρεκκλίσεων αρτιότητας του βδ της 25.8.1969. ΣτΕ 1500/2015,

σελ. 544.

Κατ΄ εξαίρεση δημιουργία με την πράξη εφαρμογής οικοπέδων αρτίων κατά την τυχόν θεσπιζομένη εντός των κατά το Σύνταγμα ανεκτών πλαισίων παρέκκλιση, εφ΄ όσον το συνολικό προϊόν της εισφοράς σε γη δεν επαρκεί για τη δημιουργία σε όλη την πολεοδομική ενότητα αρτίων κατά τον κανόνα οικοπέδων. ΣτΕ 984/2015,

σελ. 549.

Έγκριση ή τροποποίηση ρυμοτομικών σχεδίων γίνεται με διαδικασία που εξασφαλίζει τη συμμετοχή του οικείου ΟΤΑ, ο οποίος βαρύνεται με την εκπλήρωση των απαιτούμενων διατυπώσεων δημοσιότητας ή γνωστοποίησης της μελετώμενης ρύθμισης, ώστε να δοθεί δυνατότητα στον θιγόμενο ιδιοκτήτη να προβάλει τυχόν αντιρρήσεις του. ΣτΕ 720/2015,

σελ. 550.

ΠΟΤΑΜΟΙ

Περιβαλλοντικοί όροι αμμοληψίας στον Αξιό ποταμό. Παραχώρη-ση δικαιωμάτων διαχείρισης κοινοχρήστων πραγμάτων. ΣτΕ Ολ 2560/2015,

σελ. 496.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Επιτρεπόμενα έργα εντός καταφυγίων άγριας ζωής. Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) και Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) και οδού πρόσβασης στις εγκαταστάσεις Δήμου Ζακύνθου. ΣτΕ 1394/2015,

σελ. 425.

Περιφερειακό Πάρκο Κόλπου Κυπαρισσίας. Καθεστώς προστασίας περιοχών δικτύου Natura 2000. Επεξεργασία σχεδίου προεδρικού διατάγματος «Χαρακτηρισμός των χερσαίων και θαλάσσιων περιοχών των «GR2330005: Θίνες και παραλιακό Δάσος Ζαχάρως, Λίμνη Καϊάφα, Στροφυλιά, Κακόβατος», «GR2330008: Θαλάσσια περιοχή Κόλπου Κυπαρισσίας: Ακρ. Κατάκολο - Κυπαρισσία» και «GR2550005: Θίνες Κυπαρισσίας (Νεοχώρι - Κυπαρισσία)» ως «Περιφερειακό Πάρκο Κόλπου Κυπαρισσίας», καθορισμός ζωνών προστασίας, καθορισμός χρήσεων, όρων και περιορισμών δόμησης». ΣτΕ ΠΕ 32/2015,

σελ. 429.

Ανανέωση εγκρίσεως περιβαλλοντικών όρων (ΕΠΟ) μονάδος επεξεργασίας λυμάτων Βουπρασίας Ν. Ηλείας. Οριστική χωροθέτηση έργων υποδομής. Προστασία υγροβιότοπου λιμνοθάλασσας Κοτυχίου. ΣτΕ 1114/2015,

σελ. 438.

ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ - ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

O εμπρησμός σε δάση ως ειδικό περιβαλλοντικό έγκλημα. Φάκελος: Δασικές πυρκαγιές, Α. Γκουρμπάτσης,

σελ. 414.

Δράσεις και έργα Δασικών Υπηρεσιών Ηλείας για την αποκατάσταση και ανόρθωση των δασικών οικοσυστημάτων που επλήγησαν από τις δασικές πυρκαγιές του 2007. Φάκελος: Δασικές πυρκαγιές, Π. Λάττας,

σελ. 418.

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Πεδίο βολής Ανδραβίδας. Παραχώρηση δημόσιας δασικής έκτασης για στρατιωτικούς σκοπούς. Αρμόδιο όργανο για την παραχώρηση δημοσίων εκτάσεων, που ανήκουν στην περιουσία του νυν Υπουργείου Οικονομικών, είναι η Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου (ΚΕΔ). ΣτΕ 1100/2015,

σελ. 452.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ Βλ. Οικοδομές - Οικοδο-μικές εργασίες

ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ

Ανανέωση εγκρίσεως περιβαλλοντικών όρων (ΕΠΟ) μονάδος επεξεργασίας λυμάτων Βουπρασίας Ν. Ηλείας. Προστασία υγροβιότοπου λιμνοθάλασσας Κοτυχίου. ΣτΕ 1114/2015,

σελ. 438.

ΥΔΑΤΑ - ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

Τα κοινόχρηστα πράγματα, στα οποία περιλαμβάνονται οι κοίτες και όχθες ποταμών, ανήκουν στη δημόσια κτήση και προορίζονται για την άμεση εξυπηρέτηση δημοσίου σκοπού. Παραχώρηση εκ μέρους του Δημοσίου ιδιαιτέρων δικαιωμάτων επί κοινοχρήστων πραγμάτων στο πλαίσιο της διαχειρίσεώς τους. ΣτΕ Ολ 2560/2015,

σελ. 496.

Πολιτική της ΕΕ στον τομέα ύδατος. C-461/2013 απόφαση της 1ης Ιουλίου 2015, Bund fur Umwelt und Naturschutz Deutschland eV κατά Bundesrepublik Deutschland,

σελ. 589.

ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ανάρτηση διαφημιστικών πινακίδων σε διατηρητέες προσόψεις μνημειακού συγκροτήματος στο κέντρο της Αθήνας. Οι ένδικες πινακίδες εμπίπτουν στην έννοια της υπαίθριας διαφήμισης του άρθρου 2 παρ. 9 ν. 2833/2000. ΣτΕ 100/2015,

σελ. 526.

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Βλ. Ενέργεια

ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ

Αίτηση τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Βόλου με τον χαρακτηρισμό οικοδομικού τετραγώνου ως χώρου ιερού Ναού της Καθολικής Εκκλησίας. Η εξασφάλιση της ιδιοκτησίας ιερού ναού δεν συνιστά πολεοδομικό κριτήριο, αλλά ιδιωτικό συμφέρον που μόνο επιβοηθητικώς μπορεί να ληφθεί υπ΄ όψη για την πολεοδομική ρύθμιση. ΣτΕ 1179/2015,

σελ. 553.

Για την έκδοση πράξεως εμπεριέχουσας σχέδιο ή πρόγραμμα σχετικό με τη χωροταξική οργάνωση και τις χρήσεις γης και εμπίπτον στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 2001/42, δεν χωρεί απαλλαγή από την υποχρέωση πραγματοποιήσεως εκτιμήσεως περιβαλλοντικών επιπτώσεων βάσει της Οδηγίας αυτής. C-473/2014 απόφαση της 10ης Σεπτεμβρίου 2015, Δήμος Κρωπίας Αττικής κατά Υπουργού ΠΕΚΑ,

σελ. 589.

ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Για την έκδοση πράξεως εμπεριέχουσας σχέδιο ή πρόγραμμα σχετικό με τη χωροταξική οργάνωση και τις χρήσεις γης και εμπίπτον στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 2001/42, δεν χωρεί απαλλαγή από την υποχρέωση πραγματοποιήσεως εκτιμήσεως περιβαλλοντικών επιπτώσεων βάσει της Οδηγίας αυτής. C-473/2014 απόφαση της 10ης Σεπτεμβρίου 2015, Δήμος Κρωπίας Αττικής κατά Υπουργού ΠΕΚΑ,

σελ. 589.