ΣτΕ 716/2015 Τμ. Ε΄ [Προγραμματικό Σχέδιο Master Plan Λιμένα Ηρακλείου - Αρμοδιότητα ΕΣΑΛ]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 3/2015, Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €90.00
ΝΠ €135.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

ΠρογραμματικΟ ΣχΕδιο Master Plan ΛιμΕνα ΗρακλεΙου. ΑρμοδιΟτητα ΕΣΑΛ. Η Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (ΕΣΑΛ), στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς της να εγκρίνει τα αναπτυξιακά προγράμματα και μελέτες διαχείρισης (Μaster Plan) των λιμένων, εκδίδει εκτελεστές διοικητικές πράξεις κανονιστικού χαρακτήρα. Οι πράξεις αυτές, ως κανονιστικές, πρέπει, προκειμένου ν΄ αποκτήσουν νόμιμη υπόσταση, να δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εφ΄ όσον δεν προβλέπεται άλλος τρόπος δημοσιότητας, διαφορετικά είναι ανυπόστατες. Εν προκειμένω, η προσβαλλομένη απόφαση της ΕΣΑΛ, με την οποία καθορίζονται χρήσεις γης και όροι και περιορισμοί δόμησης στη χερσαία ζώνη λιμένα Ηρακλείου, έχει χαρακτήρα κανονιστικό, πλην όμως δεν είχε δημοσιευθεί κατά την άσκηση της κρινομένης αιτήσεως. Επομένως δεν κινήθηκε η προθεσμία προσβολής της με αίτηση ακυρώσεως και για τούτο η κρινομένη αίτηση ασκείται εμπροθέσμως κατά της πράξεως αυτής. Σκοπός του ν. 4072/2012 είναι η δημοσίευση των αποφάσεων της ΕΣΑΛ, η οποία αποτελεί τον δικαιολογητικό λόγο «κύρωσης» των πράξεων αυτών από τον Υπουργό. Από τις διατάξεις του προϊσχύσαντος αν 2344/1940 και του ήδη ισχύοντος ν. 2971/2001, σε συνδυασμό με το άρθρο 137 παρ. 1 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου συνάγεται ότι οι περιλαμβανόμενοι στη χερσαία ζώνη λιμένος χώροι, δηλαδή ο αιγιαλός και οι συνεχόμενοι παραλιακοί, αποτελούν κοινοχρήστους χώρους που ανήκουν κατά κυριότητα στο Δημόσιο, προοριζομένους μόνο για έργα και εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν την εμπορική, επιβατική, ναυτιλιακή, τουριστική και αλιευτική κίνηση και γενικότερα τις λειτουργικές ανάγκες του λιμένος. Οι χώροι της χερσαίας ζώνης λιμένος είναι χώροι ειδικών χρήσεων, οι οποίες ορίζονται στην παρ. 7 του άρθρου 1 του ν. 2971/2001, ήτοι χρήσεων για την υποδοχή κάθε είδους πλωτών μέσων και σκαφών αναψυχής, φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση, παραλαβή και προώθηση των φορτίων τους, εξυπηρέτηση επιβατών και οχημάτων και ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τις θαλάσσιες μεταφορές, τα δε έργα, τα οποία μπορούν να πραγματοποιηθούν εντός αυτών, είναι αποκλειστικώς έργα που αφορούν τα αμέσως εξυπηρετούμενα διά του λιμένος εθνικά κοινωνικά και οικονομικά συμφέροντα. Η διάταξη του άρθρου δεκάτου ενάτου του ν. 2932/2001 παρ. 2 περ. ε΄, κατ΄ επίκληση της οποίας εξεδόθη η προσβαλλομένη απόφαση της ΕΣΑΛ και κατά το μέρος που με αυτήν ορίζεται, ότι ο καθορισμός χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δομήσεως, δηλαδή ρυθμίσεων πολεοδομικού χαρακτήρα, εντός των οριοθετημένων χερσαίων ζωνών λιμένων μπορεί να γίνεται με απόφαση της ΕΣΑΛ και συνεπώς, όχι με προεδρικό διάταγμα, αντίκειται στα άρθρα 24 παρ. 2 και 43 παρ. 2 του Συντάγματος και είναι για τον λόγο αυτό μη εφαρμοστέα. Nόμος που κυρώνει αναδρομικά κανονιστική διοικητική πράξη, η οποία εκδόθηκε χωρίς νομοθετική εξουσιοδότηση ή καθ΄ υπέρβαση αυτής, όταν με την κανονιστική πράξη επιχειρείται ρύθμιση ζητημάτων που εξαιρούνται της νομοθετικής εξουσιοδοτήσεως, είναι ανίσχυρος κατά το μέρος που ισχυροποιεί αναδρομικά τον κατά παράβαση του Συντάγματος τεθέντα με αυτήν κανόνα δικαίου, χωρίς να θίγεται η ισχύς του για το μέλλον. Η κυρωθείσα κανονιστική πράξη δεν αποκτά, με την αντισυνταγματική κύρωσή της, ισχύ τυπικού νόμου. Επομένως η κύρωση της προσβληθείσας αποφάσεως της ΕΣΑΛ, ανεξαρτήτως της συνταγματικότητάς της, ισχύει από της ενάρξεως ισχύος του ν. 4081/2012 (27.9.2012) και εφ΄ εξής, η δε επίμαχη απόφαση δεν είχε αποκτήσει ισχύ τυπικού νόμου προ του ως άνω χρονικού σημείου.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.