ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 4/2016, Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2016

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ

Υποχρέωση άρσεως ρυμοτομικής απαλλοτριώσεως ή ρυμοτομικού βάρους που διατηρείται επί μακρόν. Δέσμευση εντός ρυμοτομικού σχεδίου ακινήτου Συνεταιρισμού χαρακτηρισθέντος ως χώρου ανέγερσης σχολικού κτηρίου. Προστασία ιδιοκτησίας. Βάρος απόδειξης. Αρμοδιότητα. ΣτΕ 789/2016,

σελ. 745.

ΑΡΧΑΙΑ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

Απαγόρευση ανέγερσης οικοδομών σε επαφή με τον επισκέψιμο αρχαιολογικό χώρο του προϊστορικού οικισμού Φυλακωπής νήσου Μήλου Ν. Κυκλάδων. Διερεύνηση δυνατότητας ανέγερσης ισογείων οικοδομών σε μη εφαπτόμενο άκρο της ιδιοκτησίας. ΣτΕ 783/2016,

σελ. 715.

Προϋποθέσεις άσκησης οικοδομικής δραστηριότητας σε αρχαιολογικούς χώρους και στον περιβάλλοντα χώρο τους. Προστασία ιδιοκτησίας. ΣτΕ 3748/2015,

σελ. 718.

Προστασία Μεσαιωνικής πόλης Ρόδου. Απαγόρευση λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος σε ακίνητο κηρυγμένο ως ιστορικό - διατηρητέο μνημείο. Δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης. ΣτΕ 3108/2015,

σελ. 719.

ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΔΟΜΗΣΗ

Ειδική αποζημίωση διατήρησης αυθαίρετων σε δημόσια δασική έκταση. Χρονικά όρια ευθύνης του ανεγείραντος αυθαίρετη κατασκευή εντός δάσους, δασικής ή αναδασωτέας έκτασης εργολάβου, επί εκδόσεως πρωτοκόλλου επιβολής ειδικής αποζημίωσης λόγω διατήρησης της επίμαχης αυθαίρετης κατασκευής. ΣτΕ 705/2016,

σελ. 664.

Επιβολή προστίμων ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών. Νομοθετικό πλαίσιο για αυθαίρετες κατασκευές που ολοκληρώθηκαν μέχρι 31.12.2003 και η ύπαρξή τους διαπιστώθηκε μετά την έναρξη ισχύος της κυα 9732/2004 (5.3.2004) και για αυθαίρετες κατασκευές που ολοκληρώθηκαν μετά την 31.12.2003 και η ύπαρξή τους διαπιστώθηκε μετά την έναρξη ισχύος της κυα 9732/2004. Νομική φύση έκθεσης αυτοψίας αυθαίρετης κατασκευής. Χρονολογία διοικητικών πράξεων. ΣτΕ 1870/2016,

σελ. 748.

Προϋποθέσεις χαρακτηρισμού κατασκευών ως αυθαίρετων και κατεδαφιστέων και επιβολής προστίμων. Νομιμότητα έκδοσης εκθέσεως αυτοψίας. Υποβολή αιτήσεως εκδόσεως ή αναθεωρήσεως οικοδομικής αδείας με σκοπό τη νομιμοποίηση κατασκευής πριν και μετά την έκδοση εκθέσεως αυτοψίας. Αναστολή εκτελέσεως εκθέσεως αυτοψίας κατά το μέρος που αφορά την κατεδάφιση. Κατ΄ εξαίρεση έγγραφη ειδοποίηση του ενδιαφερομένου ως προϋπόθεση εκδόσεως εκθέσεως αυτοψίας. Νομική φύση και αιτιολογία εκθέσεως αυτοψίας αυθαίρετης κατασκευής. Περιεχόμενο και χαρακτήρας ενστάσεως. ΣτΕ 1869/2016,

σελ. 750.

Πολεοδομική λειτουργία κοινοχρήστων χώρων πρασίνου. Επιτρεπόμενες κατασκευές εντός αυτών. Χαρακτηρισμός αυθαιρέτων και κατεδαφιστέων κατασκευών ιδιοκτησίας Δήμου εντός κοινοχρήστου χώρου πρασίνου. Επιβολή προστίμων ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων. Η έκδοση πράξεως χαρακτηρισμού κτισμάτων και κατασκευών ως αυθαιρέτων και κατεδαφιστέων είναι υποχρεωτική για τη Διοίκηση και δεν επαφίεται στη διακριτική της ευχέρεια ούτε νοείται εν προκειμένω καταχρηστική άσκηση δικαιώματος της Διοικήσεως. ΣτΕ 787/2016,

σελ. 754.

ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Ο αγροτουρισμός ως βιώσιμη δραστηριότητα. Π. Μοίρα, Δ. Μυλωνόπουλος, Άρθρα - Μελέτες,

σελ. 617.

ΔΑΣΗ - ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ

Το «Δάσος» ως αντικείμενο δηλώσεως και καταχωρίσεως κατά το Εθνικό Κτηματολόγιο. Δ. Παπαστερίου, Επίκαιρα Θέματα Δικαίου του Περιβάλλοντος,

σελ. 601.

Ζητήματα ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου από την ανάρτηση των δασικών χαρτών. Π. Καποτάς, Επίκαιρα Θέματα Δικαίου του Περιβάλλοντος,

σελ. 612.

Ειδική αποζημίωση διατήρησης αυθαίρετων σε δημόσια δασική έκταση. Χρονικά όρια ευθύνης του ανεγείραντος αυθαίρετη κατασκευή εντός δάσους, δασικής ή αναδασωτέας έκτασης εργολάβου, επί εκδόσεως πρωτοκόλλου επιβολής ειδικής αποζημίωσης λόγω διατήρησης της επίμαχης αυθαίρετης κατασκευής. Δέσμευση ή μη του δικαστηρίου που επιλαμβάνεται προσφυγής κατά πρωτοκόλλου ειδικής αποζημίωσης διατήρησης αυθαιρέτου εντός δάσους από τη σχετική απόφαση επί αιτήσεως ακυρώσεως κατά της συναφούς πράξεως κατεδάφισης ως προς τη συνδρομή της ιδιότητας του κυρίου, νομέα ή κατόχου στο πρόσωπο του ανεγείραντος τις επίμαχες κατασκευές εργολάβου. ΣτΕ 705/2016,

σελ. 664.

Υποχρέωση κήρυξης αναδάσωσης. Προσβολή πράξεως καταλογισμού προστίμου και απόφασης περί αναδασώσεως. Τεκμήριο νομιμότητας διοικητικής πράξης. Εκχέρσωση αναδασωτέων εκτάσεων. Διατήρηση επιβληθέντων προστίμων μόνον εφ΄ όσον είχε προηγηθεί καταδικαστική ποινική απόφαση. Οι διατάξεις του άρθρου 70 ν. 998/1979 δεν καταλαμβάνει πράξεις επιβολής προστίμων εκδοθείσες πριν τη θέση του σε ισχύ που είχαν ήδη προσβληθεί με προσφυγή ενώπιον του αρμοδίου διοικητικού πρωτοδικείου και των οποίων η νομιμότητα αποτελούσε αντικείμενο εκκρεμούς δίκης. ΣτΕ 527/2016,

σελ. 666.

Κτήση κυριότητας σε δημόσιο ακίνητο με έκτακτη χρησικτησία. Δεν ασκεί επιρροή το είδος του ακινήτου και αν αυτό αποτελεί δάσος. ΑΠ 152/2016,

σελ. 667.

Δασική ιδιοκτησία. Τεκμήριο κυριότητας ελληνικού Δημοσίου επί δασών. Γεγονότα διακωλυτικά της γένεσης του δικαιώματος κυριότητας. Βάρος απόδειξης. Προϋποθέσεις κτήσεως κυριότητας δημοσίου κτήματος με έκτακτη χρησικτησία. ΑΠ 148/2016,

σελ. 669.

Προϋποθέσεις κήρυξης αναδάσωσης. Η κήρυξη δημοσίων ή ιδιωτικών δασών και δασικών εκτάσεων αναδασωτέων ως νόμιμος περιορισμός της κυριότητας. ΑΠ 37/2016,

σελ. 672.

Εμπρησμός από πρόθεση δασικής έκτασης ιδιαίτερα μεγάλης αξίας από ιδιοτέλεια και κακοβουλία για λόγους εκδίκησης των κατοίκων της περιοχής που ζητούσαν την απομάκρυνση του ποιμνίου του κατηγορουμένου. Ηθική αυτουργία στην ως άνω πράξη. Επιβολή σε έκαστο των κατηγορουμένων ποινής κάθειρξης δέκα (10) ετών και αποστέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων διαρκείας δύο (2) ετών. ΜονΕφΚακουργημάτων Κρήτης 240/2016,

σελ. 673.

Κήρυξη αναδασωτέων εκτάσεων αγροτικού χαρακτήρα λόγω πλάνης περί τα πράγματα. Εξαίρεση γεωργικώς καλλιεργούμενων εκτάσεων από τη δασική νομοθεσία κατ΄ άρθρο 21 § 2 ν. 3208/2003. ΔΕφΠατρών 848/2015,

σελ. 680.

Προστασία χορτολιβαδικών εκτάσεων σε αλπικές ή υπαλπικές ζώνες. Για την υπαγωγή των εκτάσεων αυτών στις προστατευτικές διατάξεις της δασικής νομοθεσίας κατ΄ άρθρο 3 § 4 ν. 998/1979 απαιτείται και η επιπλέον συνδρομή της αρνητικής προϋπόθεσης ότι η έκταση δεν ήταν γεωργικώς καλλιεργούμενη. Νόμιμη αιτιολογία. ΔΕφΠατρών 842/2015,

σελ. 682.

Έννοια δάσους και δασικής εκτάσεως. Παράνομη εκχέρσωση. Υποχρέωση κήρυξης αναδάσωσης. Νόμιμη αιτιολογία πράξης αναδάσωσης και εκθέσεως αυτοψίας. ΔΕφΠατρών 725/2015,

σελ. 684.

Παράνομη κατάληψη και εκχέρσωση αναδασωτέας δημόσιας δασικής εκτάσεως άνευ αδείας της αρμόδιας δασικής αρχής. Προϋποθέσεις επιβολής προστίμου άρθρου 70 παρ. 1 ν. 998/1979. Άνευ ετέρου ανάκληση προστίμου σε περίπτωση αθώωσης του κατηγορουμένου με τελεσίδικη απόφαση ποινικού δικαστηρίου. ΤρΔΕφΠατρών 601/2015,

σελ. 685.

Έννοια δάσους και δασικής εκτάσεως. Υποχρέωση κήρυξης αναδάσωσης. Νόμιμη αιτιολογία μελέτης φωτοερμηνείας και εφαρμογής διαγραμμάτων. Διάσταση πορισμάτων εκθέσεως αυτοψίας και μελέτης φωτοερμηνείας και εφαρμογής διαγραμμάτων όσον αφορά τον χαρακτήρα εκτάσεως ως δασικής. ΤρΔΕφΠατρών 447/2015,

σελ. 686.

Προϋποθέσεις κήρυξης αναδάσωσης. Δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης. ΔΕφΠατρών 432/2015,

σελ. 690.

Επιτρεπόμενες επεμβάσεις σε δάση, δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις. Νόμιμα κριτήρια εγκατάστασης μονάδων ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ. Ακύρωση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία αιολικού σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ). Διάνοιξη δημοσίων οδών σε δάση ή δασικές ή αναδασωτέες εκτάσεις. Υποχρέωση κήρυξης αναδάσωσης. Δυνατότητα άρσης αναδάσωσης σε περίπτωση έργων υποδομής. ΣτΕ 696/2016,

σελ. 706.

Επιτρεπόμενες επεμβάσεις σε δάση, δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις. Εγκατάσταση μονάδων ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ. Προστασία ορνιθοπανίδας και τοπίου. Νόμιμο περιεχόμενο μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ). ΣτΕ 513/2016,

σελ. 712.

Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Βούλας Ν. Αττικής. Μετατροπή χώρου πλατείας σε οικοδομήσιμο χώρο. Χορήγηση αδείας κοπής δένδρων. Αρμοδιότητα πρωτοβάθμιας ΕΠΑΕ. ΣτΕ 796/2016,

σελ. 733.

Ανάπλαση Ελληνικού. Τεχνητές φυτεύσεις. Έννοια «ιδιοκτήτη» της § 6 άρθ. 3 ν. 998/1979. Προϋποθέσεις υπαγωγής εκτάσεων στην υα 108424/1934 περί αναδασώσεως περιοχής Αττικής. ΓνμδΝΣΚ 337/2016,

σελ. 764.

Αρμοδιότητα ΣΕΕΔΔ επί υποθέσεων των Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων. Ανάκληση πράξεων χαρακτηρισμού. ΓνμδΝΣΚ 186/2016,

σελ. 778.

ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ ΚΤΗΡΙΑ

Ακύρωση απόφασης περί εγκρίσεως ανακατασκευής ερειπωμένης οικίας στον οικισμό Μεγίστης (Καστελλόριζου). Συλλογικά όργανα. Μη νόμιμη σύνθεση Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων. ΣτΕ 517/2016,

σελ. 724.

Προστασία μνημείων και περιβάλλοντος χώρου τους. Προστασία και ανάδειξη αστικού τοπίου. Επικύρωση χαρακτηρισμού ως διατηρητέου κτηρίου στην πόλη της Μυτιλήνης. Νόμιμη αιτιολογία πράξεως χαρακτηρισμού. ΣτΕ 374/2016,

σελ. 725.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Αδειοδότηση βιομηχανικών και βιοτεχνικών μονάδων εγκατεστημένων εντός της περιφέρειας νομού Αττικής. Διακοπή άνευ αδείας λειτουργίας εργαστηρίου χρυσοχοΐας σε χώρο πολυκατοικίας προοριζόμενο για χρήση κατοικίας. Τεκμήριο γνώσεως για την πράγματι χωρήσασα απόρριψη προσφυγής μη κατατεθείσας απ΄ ευθείας στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας σε χρόνο απώτερο των 60 ημερών από της καταθέσεως της αιτήσεως ακυρώσεως. Δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης. ΣτΕ 791/2016,

σελ. 700.

Προσβολή προσωπικότητας από περιβαλλοντική βλάβη. Παράνομες εκπομπές καπνού, θορύβου και αιθάλης. Δικαίωμα στην υγεία. Το δικαίωμα χρήσης κοινοχρήστων πραγμάτων ως εκδήλωση του δικαιώματος στην προσωπικότητα. ΑΠ 43/2016,

σελ. 702.

Προστασία αρχαιολογικού χώρου και αδόμητης ζώνης Μετεώρων. Ακύρωση αδείας ανεγέρσεως ξενοδοχείου στον οικισμό Καστράκι Καλαμπάκας. ΣτΕ 2300/2016,

σελ. 720.

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Το «Δάσος» ως αντικείμενο δηλώσεως και καταχωρίσεως κατά το Εθνικό Κτηματολόγιο. Δ. Παπαστερίου, Επίκαιρα Θέματα Δικαίου του Περιβάλλοντος,

σελ. 601.

ΕΜΠΡΗΣΜΟΣ

Εμπρησμός από πρόθεση δασικής έκτασης ιδιαίτερα μεγάλης αξίας από ιδιοτέλεια και κακοβουλία για λόγους εκδίκησης των κατοίκων της περιοχής που ζητούσαν την απομάκρυνση του ποιμνίου του κατηγορουμένου. Ηθική αυτουργία στην ως άνω πράξη. Επιβολή σε έκαστο των κατηγορουμένων ποινής κάθειρξης δέκα (10) ετών και αποστέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων διαρκείας δύο (2) ετών. ΜονΕφΚακουργημάτων Κρήτης 240/2016,

σελ. 673.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Οι γνώσεις και αντιλήψεις των τελειοφοίτων μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την Ενέργεια και την Κλιματική Αλλαγή. Σ. Κολτσής, Μ. Τσατήρης, Κ. Κιτικίδου, Άρθρα - Μελέτες,

σελ. 625.

Επιτρεπόμενες επεμβάσεις σε δάση, δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις. Νόμιμα κριτήρια εγκατάστασης μονάδων ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ. Ακύρωση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία αιολικού σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ). Διάνοιξη δημοσίων οδών σε δάση ή δασικές ή αναδασωτέες εκτάσεις. Υποχρέωση κήρυξης αναδάσωσης. Δυνατότητα άρσης αναδάσωσης σε περίπτωση έργων υποδομής. ΣτΕ 696/2016,

σελ. 706.

Επιτρεπόμενες επεμβάσεις σε δάση, δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις. Εγκατάσταση μονάδων ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ. Προστασία ορνιθοπανίδας και τοπίου. Νόμιμο περιεχόμενο μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ). ΣτΕ 513/2016,

σελ. 712.

Παράβαση κράτους μέλους. Ενεργειακή πολιτική. Ενεργειακή απόδοση των κτηρίων. Οδηγία 2010/31/ΕΕ. Άρθρο 5, παρ. 2. Έκθεση σχετικά με τα βέλτιστα από πλευράς κόστους επίπεδα. ΔΕΕ C-160/2016 απόφαση της 2ας Μαρτίου 2017, Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Ελληνικής Δημοκρατίας,

σελ. 783.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Παράβαση κράτους μέλους. Ενεργειακή πολιτική. Ενεργειακή απόδοση των κτηρίων. Οδηγία 2010/31/ΕΕ. Άρθρο 5, παρ. 2. Έκθεση σχετικά με τα βέλτιστα από πλευράς κόστους επίπεδα. ΔΕΕ C-160/2016 απόφαση της 2ας Μαρτίου 2017, Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Ελληνικής Δημοκρατίας,

σελ. 783.

ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Μεταβίβαση στο ΤΑΙΠΕΔ των Λουτρών Υπάτης. Προϋποθέσεις και διαδικασία μεταβίβασης στο ΤΑΙΠΕΔ ακινήτων που ανήκουν στην ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου, νπδδ και δημοσίων επιχειρήσεων. Προστασία ιδιοκτησίας. Σύσταση και διαμόρφωση ιδιωτικών δικαιωμάτων επί ιαματικών υδάτων. Κοινόχρηστος χαρακτήρας υδάτων με ελεύθερη και αέναη ροή. Προστασία υδάτων ιαματικών πηγών δυνάμει ειδικών νόμων. ΣτΕ 877/2016,

σελ. 694.

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Μεταβίβαση στο ΤΑΙΠΕΔ των Λουτρών Υπάτης. Προϋποθέσεις και διαδικασία μεταβίβασης στο ΤΑΙΠΕΔ ακινήτων που ανήκουν στην ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου, νπδδ και δημοσίων επιχειρήσεων. Προστασία ιδιοκτησίας. ΣτΕ 877/2016,

σελ. 694.

Υποχρέωση άρσεως ρυμοτομικής απαλλοτριώσεως ή ρυμοτομικού βάρους που διατηρείται επί μακρόν. Δέσμευση εντός ρυμοτομικού σχεδίου ακινήτου Συνεταιρισμού χαρακτηρισθέντος ως χώρου ανέγερσης σχολικού κτηρίου. Προστασία ιδιοκτησίας. Βάρος απόδειξης. Αρμοδιότητα. ΣτΕ 789/2016,

σελ. 745.

Προϋποθέσεις άσκησης οικοδομικής δραστηριότητας σε αρχαιολογικούς χώρους και στον περιβάλλοντα χώρο τους. Προστασία ιδιοκτησίας. ΣτΕ 3748/2015,

σελ. 718.

Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Βούλας Ν. Αττικής. Μετατροπή χώρου πλατείας σε οικοδομήσιμο χώρο. Προστασία ιδιοκτησίας. ΣτΕ 796/2016,

σελ. 733.

Ανάπλαση Ελληνικού. Τεχνητές φυτεύσεις. Έννοια «ιδιοκτήτη» της § 6 άρθ. 3 ν. 998/1979. Προϋποθέσεις υπαγωγής εκτάσεων στην υα 108424/1934 περί αναδασώσεως περιοχής Αττικής. ΓνμδΝΣΚ 337/2016,

σελ. 764.

ΚΛΙΜΑ - ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Οι γνώσεις και αντιλήψεις των τελειοφοίτων μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την Ενέργεια και την Κλιματική Αλλαγή. Σ. Κολτσής, Μ. Τσατήρης, Κ. Κιτικίδου, Άρθρα - Μελέτες,

σελ. 625.

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ

Προστασία αρχαίων και νεωτέρων μνημείων. Περιορισμοί ιδιοκτησίας. Άδεια εκτέλεσης έργου πλησίον μνημείου. Προστασία κηρυγμένου μνημείου Ιερού Ναού Αγίας Φιλοθέης Αττικής. Χαρακτηρισμός ολοκλήρου του χώρου του οικείου ΟΤ του Δήμου Φιλοθέης ως κοινοχρήστου πρασίνου (άλσους). ΣτΕ 4472/2015,

σελ. 722.

Πολεοδομική λειτουργία κοινοχρήστων χώρων πρασίνου. Επιτρε-πόμενες κατασκευές εντός αυτών. Χαρακτηρισμός αυθαιρέτων και κατεδαφιστέων κατασκευών ιδιοκτησίας Δήμου εντός κοινοχρήστου χώρου πρασίνου. Επιβολή προστίμων ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων. Η έκδοση πράξεως χαρακτηρισμού κτισμάτων και κατασκευών ως αυθαιρέτων και κατεδαφιστέων είναι υποχρεωτική για τη Διοίκηση και δεν επαφίεται στη διακριτική της ευχέρεια ούτε νοείται εν προκειμένω καταχρηστική άσκηση δικαιώματος της Διοικήσεως. ΣτΕ 787/2016,

σελ. 754.

Εξαίρεση μη κοινοχρήστου οδού από εγκεκριμένο σχέδιο πόλεως. Προϋποθέσεις χαρακτηρισμού οδών ως κοινοχρήστων. ΑΠ 33/2016,

σελ. 740.

Δημιουργία κοινοχρήστων χώρων. Έγκριση ρυμοτομικού σχεδίου συνοικισμού. Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου με μετατροπή ακινήτου σε κοινόχρηστο χώρο πρασίνου. ΑΠ 30/2016,

σελ. 741.

ΛΑΤΟΜΕΙΑ - ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ

Σχεδιασμός και προγραμματισμός εκμετάλλευσης πλουτοπαραγωγικών πηγών. Προστασία φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος κατά τον καθορισμό λατομικών περιοχών. Υποχρέωση εξέτασης εναλλακτικών λύσεων και προκειμένου να τροποποιηθεί υφιστάμενος σχεδιασμός λατομικών περιοχών. ΣτΕ 782/2016,

σελ. 693.

ΜΝΗΜΕΙΑ

Ακύρωση απόφασης περί εγκρίσεως ανακατασκευής ερειπωμένης οικίας στον οικισμό Μεγίστης (Καστελλόριζου). Συλλογικά όργανα. Μη νόμιμη σύνθεση Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων. ΣτΕ 517/2016,

σελ. 724.

Προστασία μνημείων και περιβάλλοντος χώρου τους. Προστασία και ανάδειξη αστικού τοπίου. Επικύρωση χαρακτηρισμού ως διατηρητέου κτηρίου στην πόλη της Μυτιλήνης. Νόμιμη αιτιολογία πράξεως χαρακτηρισμού. ΣτΕ 374/2016,

σελ. 725.

Προστασία αρχαιολογικού χώρου και αδόμητης ζώνης Μετεώρων. Ακύρωση αδείας ανεγέρσεως ξενοδοχείου στον οικισμό Καστράκι Καλαμπάκας. ΣτΕ 2300/2016,

σελ. 720.

Προστασία αρχαίων και νεωτέρων μνημείων. Περιορισμοί ιδιοκτησίας. Άδεια εκτέλεσης έργου πλησίον μνημείου. Προστασία κηρυγμένου μνημείου Ιερού Ναού Αγίας Φιλοθέης Αττικής. Χαρακτηρισμός ολοκλήρου του χώρου του οικείου ΟΤ του Δήμου Φιλοθέης ως κοινοχρήστου πρασίνου (άλσους). ΣτΕ 4472/2015,

σελ. 722.

ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτηρίων. Ειδικές διατάξεις που καθορίζουν ύψος κτηρίων αριθμητικά κατισχύουν της παρ. 7 του άρθρου 9 ν. 1577/1985 (ΓΟΚ/1985) υπό την αυτονόητη προϋπόθεση ότι το καθοριζόμενο από την ειδική διάταξη αριθμητικώς ύψος δεν υπερβαίνει το ανώτατο όριο που καθορίζεται στην παρ. 7 του άρθρου 9 ΓΟΚ/1985. Διάφορο και ευρύτερο περιεχόμενο της διατάξεως του άρθρου 9 §§ 1 και 2 νδ/τος της 17.7-16.8.1923 (= άρθρο 160 παρ. 1 και 2 του ΚΒΠΝ) από τη διάταξη του άρθρου 9 ΓΟΚ/1985 με την οποία συνισχύει. ΣτΕ 1383/2016,

σελ. 758.

Ανώτατη επιτρεπομένη δόμηση κτηρίου οικοδομής. Ανώτατη μη συνυπολογιζομένη δόμηση υπογείου. Προσμέτρηση υπογείων χώρων στον συντελεστή δόμησης (ΣΔ) οικοδομής. Επέκταση υπογείου οικοδομής πέραν του περιγράμματος του κτηρίου. Τυφλοί υπόγειοι χώροι. ΣτΕ 784/2016,

σελ. 761.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Οι γνώσεις και αντιλήψεις των τελειοφοίτων μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την Ενέργεια και την Κλιματική Αλλαγή. Σ. Κολτσής, Μ. Τσατήρης, Κ. Κιτικίδου, Άρθρα - Μελέτες,

σελ. 625.

ΠΛΗΜΜΥΡΑ

Η πλημμύρα στο ισχύον δίκαιο, ως περιβαλλοντικό έγκλημα. Α. Γκουρμπάτσης, Άρθρα - Μελέτες,

σελ. 630.

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Η πλημμύρα στο ισχύον δίκαιο, ως περιβαλλοντικό έγκλημα. Α. Γκουρμπάτσης, Άρθρα - Μελέτες,

σελ. 630.

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟ

Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Αμαρουσίου Ν. Αττικής. Έγκριση πολεοδομικής μελέτης τμήματος πολεοδομικής ενότητας Κάτω Σωρού και Τύμβου - Μαρμαράδικα. Δεσμευτικότητα ρυθμίσεων ΓΠΣ για την πολεοδομική μελέτη. Ισχύς και περιεχόμενο ΓΠΣ. Περιβαλλοντικό και πολεοδομικό κεκτημένο. Προϋποθέσεις της κατά πάντα χρόνο περιορισμένης τροποποίησης ΓΠΣ. Κάλυψη ελλείψεων παλαιοτέρων σχεδίων σε κοινοχρήστους και κοινωφελείς χώρους από νεοεντασσόμενη περιοχή στο πλαίσιο εγκρίσεως νεότερου ΓΠΣ. Αίτημα επικαιροποίησης ΓΠΣ εν όψει μεταβολής των συνθηκών και παρόδου σημαντικού χρόνου. ΣτΕ 1349/2016,

σελ. 730.

Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Βούλας Ν. Αττικής. Μετατροπή χώρου πλατείας σε οικοδομήσιμο χώρο και δημιουργία ΟΤ. Χορήγηση αδείας ανεγέρσεως νέου συγκροτήματος κατοικιών και κοπής δένδρων. Κριτήρια υπολογισμού μεγίστου επιτρεπομένου ύψους οικοδομών. Πολεοδομικό κεκτημένο. Προθεσμία αιτήσεως ακυρώσεως. Αρμοδιότητα πολεοδομικού σχεδιασμού. Προστασία ιδιοκτησίας. Αρμοδιότητα πρωτοβάθμιας ΕΠΑΕ. ΣτΕ 796/2016,

σελ. 733.

Ανοικοδόμηση μικρών και ακατάλληλων μη αρτίων οικοπέδων. Ανεπίτρεπτη επιδείνωση φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος. Περιβαλλοντικό και πολεοδομικό κεκτημένο. Ακύρωση πράξης εφαρμογής πολεοδομικής μελέτης οικοδομικών τετραγώνων εντός του εγκ. ρυμοτομικού σχεδίου Παραλίας Καλυβίων Δήμου Καλυβίων Θορικού Ν. Αττικής. ΣτΕ 369/2016,

σελ. 739.

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Μεγαπόλεις: Πολεοδομικός μετασχηματισμός και εξέλιξη στη σύγχρονη μορφή - Ζητήματα ανθρωπογενούς και φυσικού περιβάλλοντος, βιώσιμης και περιφερειακής ανάπτυξης, ποιότητας ζωής και διοικητικής παθογένειας. Ε. Σταματίου, Άρθρα Μελέτες,

σελ. 643.

Τήρηση διαδικασίας μερικής εφαρμογής ρυμοτομικού σχεδίου με διαγράμματα εφαρμογής για σχέδια που δεν εφαρμόσθηκαν συνολικά στο έδαφος από τους οικείους ΟΤΑ. Σύνταξη διαγραμμάτων εφαρμοδής από ιδιώτες μηχανικούς και κύρωση από την οικεία πολεοδομική υπηρεσία με επίσπευση των ενδιαφερομένων ιδιοκτητών. Μη εκτελεστός χαρακτήρας διαγραμμάτων εφαρμογής. Δυνατότητα προσβολής τους επ΄ ευκαιρία της προσβολής εκτελεστών πράξεων που εκδίδονται κατ΄ επίκλησή τους (οικοδομικές άδειες, πράξεις χαρακτηρισμού ή νομιμοποίησης αυθαίρετων κατασκευών). ΣτΕ 2608/2016,

σελ. 729.

Δημιουργία κοινοχρήστων χώρων. Έγκριση ρυμοτομικού σχεδίου συνοικισμού. Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου με μετατροπή ακινήτου σε κοινόχρηστο χώρο πρασίνου. ΑΠ 30/2016,

σελ. 741.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ

Προσβολή προσωπικότητας από περιβαλλοντική βλάβη. Παράνομες εκπομπές καπνού, θορύβου και αιθάλης. Δικαίωμα στην υγεία. Το δικαίωμα χρήσης κοινοχρήστων πραγμάτων ως εκδήλωση του δικαιώματος στην προσωπικότητα. ΑΠ 43/2016,

σελ. 702.

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Ο αγροτουρισμός ως βιώσιμη δραστηριότητα. Π. Μοίρα, Δ. Μυλωνόπουλος, Άρθρα - Μελέτες,

σελ. 617.

ΥΔΑΤΑ - ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

Μεταβίβαση στο ΤΑΙΠΕΔ των Λουτρών Υπάτης. Προϋποθέσεις και διαδικασία μεταβίβασης στο ΤΑΙΠΕΔ ακινήτων που ανήκουν στην ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου, νπδδ και δημοσίων επιχειρήσεων. Προστασία ιδιοκτησίας. Σύσταση και διαμόρφωση ιδιωτικών δικαιωμάτων επί ιαματικών υδάτων. Κοινόχρηστος χαρακτήρας υδάτων με ελεύθερη και αέναη ροή. Προστασία υδάτων ιαματικών πηγών δυνάμει ειδικών νόμων. ΣτΕ 877/2016,

σελ. 694.

ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Μεγαπόλεις: Πολεοδομικός μετασχηματισμός και εξέλιξη στη σύγχρονη μορφή. Ζητήματα ανθρωπογενούς και φυσικού περιβάλλοντος, βιώσιμης και περιφερειακής ανάπτυξης, ποιότητας ζωής και διοικητικής παθογένειας. Ε. Σταματίου, Άρθρα Μελέτες,

σελ. 643.

Χωροθέτηση μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας. Απαγόρευση καθορισμού θέσεως λειτουργίας ιχθυοτροφικής μονάδας πριν θεσπισθεί στην περιοχή ζώνη ανάπτυξης ιχθυοτροφείων κατ΄ άρθρο 24 ν. 1650/1986 εκτός αν προβλέπεται χωροθέτηση ιχθυοτροφείου από εγκεκριμένη Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου ή εγκεκριμένο χωροταξικό ή ρυθμιστικό ή άλλο αντίστοιχο σχέδιο. Δικαιώματα χρήσεως επί κοινοχρήστου πράγματος για την εγκατάσταση μονάδων υδατοκαλλιέργειας. ΣτΕ 525/2016,

σελ. 727.