ΣτΕ 556/2018 Τμ. Ε΄

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 2/2018, Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 2018

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Κύρωση δασικού χάρτη της δημοτικής κοινότητας, κατά το μέρος που δεν ασκήθηκαν αντιρρήσεις κατ’ αυτού. Παράλειψη του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής να ασκήσει εποπτεία επί της ανώνυμης εταιρείας “ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.” (και ήδη “ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε.”) κατά τη διαδικασία σύνταξης και ανάρτησης του ανωτέρω δασικού χάρτη. Παράλειψη της τελευταίας αυτής εταιρείας να εφαρμόσει, κατ’ άρθρο 7 του Ν 3429/2005, την ισχύουσα νομοθεσία (άρθρα 23 - 24 του Ν 3889/2010) σύμφωνα με τα στοιχεία που είχαν τεθεί υπόψη της πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων (άρθρο 15 του Ν 3889/2010). Οι ως άνω προσβαλλόμενες “παραλείψεις” ασκήσεως εποπτείας και εφαρμογής της περί δασικών χαρτών νομοθεσίας, δεν αναφέρονται σε συγκεκριμένη διοικητική πράξη, από την έκδοση της οποίας η Διοίκηση απέσχε παρανόμως κατά τρόπο που συνιστά παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας (άρθρο 45 παρ. 4 του ΠΔ 18/1989, Α’ 8), αλλά σε πλημμέλειες που οι αιτούντες προσάπτουν στον πράγματι κυρωθέντα δασικό χάρτη, η κύρωση του οποίου προσβάλλεται αυτοτελώς. Κατά συνέπεια, οι εν λόγω «παραλείψεις» προσβάλλονται απαραδέκτως καθαυτές, οι δε αιτήσεις ακυρώσεως πρέπει να απορριφθούν κατά το μέρος που στρέφονται κατ’ αυτών. Υπόκεινται σε αίτηση ακυρώσεως και οι πράξεις κύρωσης που εκδίδονται κατά το άρθρο 17 του ίδιου νόμου και αφορούν το μέρος των αναρτηθέντων δασικών χαρτών που δεν έχει αμφισβητηθεί με την άσκηση αντιρρήσεων. Οι κατά τα άρθρα 15 και 16 του Ν 3889/2010 αντιρρήσεις, οι οποίες δεν στρέφονται κατά τελειωθείσας διοικητικής πράξης, αλλά κατά αναρτηθέντων δασικών χαρτών που υπόκεινται σε κύρωση, δεν συνιστούν, προεχόντως για το λόγο αυτό, ενδικοφανή προσφυγή, κωλύουσα, κατά το άρθρο 45 παρ. 2 του ΠΔ 18/1989, την παραδεκτή άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως κατά της μερικής κύρωσης των χαρτών δυνάμει του άρθρου 17, η οποία, άλλωστε, κατά το σύστημα που καθιερώνει ο νόμος, χωρεί ακριβώς διότι το τμήμα του δασικού χάρτη στο οποίο αφορά, δεν αποτέλεσε αντικείμενο αμφισβήτησης και, επομένως, αντιρρήσεων. Παρότι οι αιτούντες δεν άσκησαν αντιρρήσεις κατά του αναρτηθέντος δασικού χάρτη, η πρώτη από τις συνεκδικαζόμενες αιτήσεις ασκείται παραδεκτώς από της απόψεως αυτής, τούτο δε ανεξαρτήτως της συνδρομής εν προκειμένω των προϋποθέσεων υπό τις οποίες καθίσταται περιττή η υποβολή αντιρρήσεων κατά την προαναφερόμενη κανονιστική υπουργική απόφαση, αν, δηλαδή, το ακίνητο των αιτούντων εμπίπτει εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως ή πολεοδομικής μελέτης, όπως οι ίδιοι διατείνονται, ή όχι. Περαιτέρω, και η δεύτερη αίτηση ασκείται παραδεκτώς από της απόψεως αυτής, εφόσον δεν προκύπτει ότι της προσβαλλομένης με αυτήν τροποποιήσεως της κυρώσεως του χάρτη προηγήθηκε στάδιο υποβολής αντιρρήσεων. Η προθεσμία ασκήσεως αιτήσεως ακυρώσεως κινείται από τη δημοσίευση της κυρωτικής απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δεδομένου, μάλιστα, ότι ο χάρτης αναφέρεται σε σημαντικού εμβαδού και ευρεία έκταση. Δεν ασκεί δε επιρροή ότι το τμήμα της έκτασης στο οποίο αφορά η κάθε αίτηση ακυρώσεως είναι, ενδεχομένως, μικρό και εντοπισμένο. Εάν ο ενδιαφερόμενος, ο οποίος τεκμαίρεται ότι τελεί σε γνώση της ανάρτησης του δασικού χάρτη και της δυνατότητας άσκησης αντιρρήσεων κατ’ αυτού, επιλέξει να μην τις ασκήσει, με αποτέλεσμα η συγκεκριμένη έκταση που τον αφορά, να συμπεριληφθεί στην απόφαση κύρωσης του δασικού χάρτη κατά το άρθρο 17 του Ν 3889/2010, δικαιούται, μεν, κατά τα εκτιθέμενα σε προηγούμενη σκέψη, να ασκήσει αίτηση ακυρώσεως κατά της απόφασης αυτής, με αυτήν, όμως, δεν είναι επιτρεπτή, από τη φύση του ακυρωτικού δικαστικού ελέγχου, η προβολή λόγων ακυρώσεως κατ’ επίκληση στοιχείων τεχνικής φύσεως σχετικών με τη βλάστηση της έκτασης, τα οποία θα μπορούσαν να είχαν υποβληθεί ενώπιον του αρμοδίου για την εξέταση των αντιρρήσεων διοικητικού οργάνου και να αξιολογηθούν από αυτό, τέτοιοι δε λόγοι ακυρώσεως είναι, ιδίως, οι προβαλλόμενοι κατ’ επίκληση εκθέσεων φωτοερμηνείας αεροφωτογραφιών κ.λπ.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.